Brädåkning Idre Himmelfjäll i Vajbranten. Foto Stefan Lomner
Malva in Vajbranten
Nikon D800
f5 1/1000s ISO100 24mm
Pist 4 Vajbranten, Idre Himmelfjäll, Sweden, 18 Feb 2022 at 12.52

Tänkte visa några bilder som inte fått vara med på Instagram och även försöka summera säsongens lärdomar av att fotografera snowboardåkare på Idre Himmelfjäll.

Idre Himmelfjäll är Sveriges nyaste skidanläggning med bara 3 säsonger på nacken. Det är en ”snäll” anläggning som passar utmärkt för barnfamiljer med ganska flacka backar men också en svart nedfart. Mer info kan du hitta på Idre Himmelfjäll.

Thought to show some pictures that didn’t get room on Instagram and also try to sum up the season’s lessons from photographing snowboarders at Idre Himmelfjäll.

Idre Himmelfjäll is Sweden’s newest ski resort with only 3 seasons on its neck. It is a ”easy” facility that is excellent for families with children with fairly flat slopes but also a black slope. You can find more info at Idre Himmelfjäll.

I år blev det bara min dotter som fick vara modell. Sonen åker inte så mycket bräda och han var tyvärr uppe alldeles för lite, pga skola, för att jag skulle hinna med att fotografera honom också. Några bilder på honom blev det, när han hoppar i Idrefjäll och de kan ni se på photographic.steps på Instagram.

ISO 2000 on this…

Under säsongen har jag bytt kamera från Nikon D7000 till Nikon D800. Genom att jag bytte format så fick jag även byta objektiv, så nu har jag ett Tamron 24-70 mm. I och med bytet tappade jag mitt teleläge på 200 mm som jag hade på det förra Nikkor objektivet, vilket resulterade i att jag var tvungen att vara närmare åkaren för att fylla upp rutan. Jag hade även mindre tid på mig att ta bilderna, genom att jag inte kunde börja ta bilder längre ifrån.

This year, only my daughter had time to be a model. My son does not ride much board and he was unfortunately up far too little, due to school, for me to have time to photograph him as well. There were some pictures of him, when he jumps in Idrefjäll and you can see them on photographic.steps on Instagram.

Snowboarder going down the slope Odingen, Idre Himmelfjäll.
… and ISO1800 on this.

During the season I have changed camera from Nikon D7000 to Nikon D800. Because I changed the format, I also had to change the lens, so now I have a Tamron 24-70 mm. With the change, I lost my 200mm telephoto position that I had on the previous Nikkor lens, which resulted in me having to be closer to the rider to fill up the window. I also had less time to take the pictures, because I could not start taking pictures further away.

Fördelen däremot är att jag kan beskära bilderna drastiskt om jag skulle vilja och lyfta fram åkaren som har hamnat för långt bort. Upplösningen på bilderna är något helt annat på D800:an än på D7000. Nästan inge pixlar syns vid en rejäl förstoring.

Den andra fördelen är att ljusstyrkan på Tamronobjektivet ligger på F2,8 även vid 70 mm zoom och det tillsammans med den ljuskänsligare sensorn gör att det går att få riktigt bra skärpa trots sämre ljusförhållanden.

En hake är att D800:an inte tar mer än 5 bilder per sekund (vilket mer känns som 4 bilder i sekunden) mot 6 bilder per sekund på D7000. Det har jag märkt gör stor skillnad. Denna extra bildruta skapar mycket större möjlighet att fånga en passerande snowboardåkare i rätt läge och jag undrar om inte skillnaden mellan dessa kameror är fler bildrutor, för skillnaden är stor. Enligt bruksanvisningen ska det gå att få upp D800:an till 6 bilder i sekunden med ett batteripaket och det är nog nästa steg för mig inför nästa säsong.

När det handlar om själva fotograferandet så kom jag som vanligt fram till att bakgrunden är viktig och då särskilt om den har samma nyans eller färg snowboardåkarens kläder! Det jag tycker är svårt är att jag inte upptäcker om bakgrunden har fungerar förrän jag redigerar bilden i datorn.

The advantage, however, is that I can crop the images drastically if I want to and highlight the skier who has ended up too far away. The resolution of the images is something completely different on the D800 than on the D7000. Almost no pixels are visible at a large magnification.

The other advantage is that the brightness of the Tamron lens is at F2.8 even at 70 mm zoom and that together with the more light-sensitive sensor makes it possible to get really good sharpness despite poorer lighting conditions.

One catch is that the D800 does not take more than 5 frames per second (which feels more like 4 frames per second) compared to 6 frames per second on the D7000. I have noticed that makes a big difference. This extra frame creates a much greater opportunity to capture a passing snowboarder in the right position and I wonder if the difference between these cameras is not more frames, because the difference is big. According to the instructions for use, it should be possible to get the D800 up to 6 frames per second with a battery pack and that is probably the next step for me before the next season.

When it comes to the photography itself, I came as usual to the conclusion that the background is important and especially if it has the same shade or color of the snowboarder’s clothes! What I find difficult is that I do not discover if the background has worked until I edit the image in the computer.

Panning photo on Malva in Frida branten
Nikon D800
f22 1/40s ISO100 24mm
Pist 15 Frida branten, Idre Himmelfjäll, Sweden, 12 April 2022 at 11.37

Sedan är det detta med skärpan. Autofokusen är klart snabbare på D800:an men jag har fortfarande inte listat ut vilken inställning som funkar bäst. Är det 3D-följningin eller dynamiskt AF? Med 3D-följningen hamnade skärpan oftast på åkaren men med ett kort skärpedjup så missade skärpan ansiktet utan skärpan hamnade någonstans på kroppen. Då lyckades jag bättre med dynamiskt AF, för då kunde jag sikta på ansiktet.

Then there is this with the sharpness. The auto focus is clearly faster on the D800, but I still have not figured out which setting works best. Is it 3D tracking or dynamic AF? With the 3D tracking, the focus usually ended up on the rider, but with a short depth of field, the focus missed the face but the focus ended up somewhere on the body. Then I succeeded better with dynamic AF, because then I could aim at the face.

Jag fick också med ljusmätningen bättre när den fick stå på Spot. Exponeringen av snowboardåkaren blir då rätt och det är bättre i vad jag vill uppnå än att hela bilden får rätt exponering.

De flesta bilder är tagna med Slutarprioritering. Har ställt tiden på 1/1000s och oftast räcker ISO 100 till men mulna dagar eller i skugga har jag klämt upp ISO ända till 2000. Men det märks knappt någon noise ändå! Jämför med D7000 så var det förödande att gå över ISO 1000.

I also got the light metering better when it was allowed to stand on Spot. The exposure of the snowboarder will then be right and it is better in what I want to achieve than that the whole picture gets the right exposure.

Most pictures are taken with Shutter Priority. Have set the time to 1 / 1000s and usually ISO 100 is enough, but on cloudy days or in shadow I have squeezed up ISO all the way to 2000. But there is hardly any noise anyway! Compared to the D7000, it was devastating to go over ISO 1000.

Det blev en del omtagningar och dirigerande av dottern för att få henne att åka där jag ville. De roligaste bilderna blev när hon kom tillräckligt nära utan att hamna utanför ramen, men det var också svårast när hon susade förbi i hög fart och trots att jag hade ögat mot sökaren, så kändes det som om jag fick skjuta från höften.

There were some retakes and routing of the daughter to get her to go where I wanted. The funniest pictures were when she got close enough without falling outside the frame, but it was also most difficult when she whizzed past at high speed and even though I had my eye on the viewfinder, it felt like I had to shoot from the hip.

Snowboarder off piste at Idre Himmelfjäll. Photo Stefan Lomner, Photographic Steps
Malva off piste on the top of Hemmeråsen
Nikon D800
f10 1/500s ISO100 70mm
Idre Himmelfjäll, Sweden, 12 April 2022 at 10.43

Stort tack till min dotter Malva Lomner för att hon tycker det är roligt att umgås med sin far! Jag siktar på en ny blogg om någon vecka och just nu vet jag inte vad det kan bli, men det finns bland annat forsar i kvällsljus och mer bilder från fjällen att välja på. Så välkommen tillbaka!

Many thanks to my daughter Malva Lomner for making it fun to spend time with her father! I’m aiming for a new blog in a week or so and right now I do not know what it could be, but there are rapids in the evening light and more pictures from the mountains to choose from. So welcome back!

Wintercamping at the brook Uckan, Idre, Sweden.
”Camping at the brook Uckan #3479”
Nikon D800 with Tamron 24-70mm
f8 1/100s ISO100 24mm
Vedungsfjällen, Idre, Sweden, 15 Feb 2022 at 12.30.

Vinden rycker lite i tältduken. Makar mig fram till dragkedjan på tältöppningen och slår bort snön som har lagt sig på dukens utsida. Lyckas öppna lagom mycket för att kunna se himlen och inser att det är lika grått som i går och tunna snöflingor susar förbi på diagonalen i vinden. Inga fantastiska vyer att fotografera i dag heller!

Under gårdagen tog jag mig upp från Storfjäten mot Stor-Uckuvålen och slog läger vid ån Uckan. Lite blåsigt men föret var okej med några minusgrader och någon decimeter lös snö på toppen av hårdare snö, men himlen bestod av ett tjockt, grått molntäcke som släppte ifrån sig lite snö men ingen sol.

The wind jerks a little in the tent canvas. Edges me to the zipper on the tent opening and shakes away the snow that has settled on the outside of the canvas. Succeeds in opening just enough to be able to see the sky and realises that it is as gray as yesterday and thin snowflakes whiz past on the diagonal in the wind. No great views to photograph today either!

Yesterday I got up from Storfjäten towards Stor-Uckuvålen and camped by the river Uckan. A bit windy but the skiing was okay with a few degrees below zero and a decimeter of loose snow on top of harder snow, but the sky consisted of a thick, gray cloud cover, that released some snow but no sun.

Min tanke var att gör en tre dagars tur på Vedungsfjällen för att få möjlighet att använda nya kameran. En begagnad Nikon D800 med en Tamron lins på 24-70 mm. Jag hade hoppats på lite sol men det blev som prognosen hade sagt – igenmulet med snöfall och svag vind!

Testade några långa exponeringar när solen gått ner vid 6-tiden. Trädens grenar rörde sig i vinden och skapade ett sudd i trädtopparna och det blåa ljuset kom fram.

My idea was to do a three-day trip on Vedungsfjällen to get the opportunity to use the new camera. A used Nikon D800 with a Tamron lens of 24-70 mm. I had hoped for some sun but it turned out as the forecast had said – overcast with snowfall and light wind!

Tested some long exposures when the sun went down at 6 o’clock. The branches of the trees moved in the wind and created a blur in the treetop and the blue light came on.

När jag väl masade mig ut ur tältet efter att ha inmundigat frukost och förberett dagens färdkost blev det några bilder på den täta granens kottar. Granen som jag slagit läger vid för att få lite skydd mot vinden.

Once I squeezed out of the tent after having breakfast and preparing the day’s tour food, I took some pictures of the dense spruce cones. The tree that I camped at to get some protection from the wind.

Bäcken Uckan rinner genom det snöiga landskapet, Vedungsfjällen, Idre, Sverige.
”Uckan #3482”
Nikon D800 with Tamron 24-70mm
f2,8 1/1000s ISO100 24mm
Vedungsfjällen, Idre, Sweden, 15 Feb 2022 at 13.30.

En svag vind med inslag av väldigt små snöflingor täckte hela omgivningen. Om ni tittar närmare på ovan bild så är diset dessa små snöflingor. Färden gick upp mot kalfjället och Stor-Uckuvålen.

A light wind with elements of very small snowflakes covered the entire area. If you take a closer look at the picture above, the haze is these little snowflakes. The journey went up towards the bare mountain and Stor-Uckuvålen.

Stefan Lomner tar en fika på Stor-Uckuvålens norra utlöpare mulet vinterväder.

Grått, grått, grått var allt som var omkring mig. Inte en chans till en solglimt. Vad fotograferar man då? Min röda dunjacka var det enda med färg på flera mils håll.

Gray, gray, gray was all that was around me. Not a chance for a glimpse of the sun. What do you photograph then? My red down jacket was the only one with colour several miles away.

För att få lite mer karaktär på bilderna har jag använt Tone Mapping i Raw Therapee. Lite mer detaljer, som tex snöflingorna i luften, lite krispigare och bilden blir, enligt min mening, något stökigare, men när allt är grått så blir det mer att titta på.

Innan det blev för mörk hann jag med en tur upp på toppen av Stor-Uckuvålen. Väl på toppen så såg jag ingenting av omgivningen men mina fötter såg jag!

To get a little more character in the picture, I have used Tone Mapping in Raw Therapee. A little more details, such as the snowflakes in the air, a little crispier and the picture becomes, in my opinion, a little more messy, but when everything is gray, it becomes more to look at.

Before it got too dark, I had time for a trip up to the top of Stor-Uckuvålen. Once at the top, I saw nothing of the surroundings but I saw my feet!

”Sets up the tent by the lonely spruce”

Slog läger på sluttningen upp mot Hammaren vid en ensam gran. Hur den har lyckats växa sig så stor där i sin ensamhet och utsatthet är helt otroligt. Testade även på intervallfotografering. Inte så lätt när man inte har läst bruksanvisningen innan man ger sig ut i mörker och kyla! Saktade ner farten på uppspelningen genom att jag denna första gång ställde in den på för få bilder.

Camped on the slope up towards Hammaren by a lone spruce. How it has managed to grow so large there in its loneliness and vulnerability is absolutely incredible. Also tested a tie laps. Not so easy when you have not read the instructions before going out in the dark and cold! Slowed down the playback, becaus this first try had to few pictures.

Bjuder på en bildserie från natten med fullmåne. Eller natt och natt. Bilderna är tagna vid 10-tiden på kvällen!

Det blåste en del på lite högre höjd så molnen seglade snabbt över himlen och hann skapa korta streck på himlen under de 30 sekunder som jag exponerade. Tog även några bilder med månljus över tältet och en med belysning från min pannlampa.

Offers a series of photos from the night with the full moon. Or night and night. The pictures were taken at 10 o’clock in the evening!

It blew a bit at a slightly higher altitude so the clouds sailed quickly across the sky and had time to create short lines in the sky during the 30 seconds I was exposing. Also took some pictures with moonlight over the tent and one with lighting from my headlamp.

”Breaking camp”

Intervallfotograferingen på när jag tar ner tältet blev bättre. Hade fler bilder per minut. Efter att jag skidat ut ur bild skidade jag tillbaka och plockade ner kameran och skidade iväg.

När jag kommit någon kilometer upptäckte jag att jag inte hade stativet med mig. Insåg att det nog stod kvar vid lägerplatsen! Fick snällt skida tillbaka och hämta det.

The time laps on when I take down the tent got better. Had more pictures per minute. After I skied out of the picture, I skied back and picked up the camera and skied away.

When I got a few kilometers, I discovered that I did not have the tripod with me. Realized that it probably remained at the camp site! Got to ski back and pick it up.

Nästa dag var det hemgång och jag gled ner efter leden mot bäcken Uckan igen. Samma väder men möjligen något tunnar moln vilket gav ett ljusare sken över snövidderna.

A tribute to female nature!

Tog den västra sidan av Uckan ner mot Storfjäten och här hade snön samlats under några dagars snöfall! Meterdjup lössnö på vissa ställen som jag fick pulsa mig igenom.

The next day it was time to go home and I slid down the trail towards the brook Uckan again. The same weather but possibly a slightly thinner cloud which gave a brighter glow over the snow expanses.

Took the west side of Uckan down towards Storfjäten and here the snow had accumulated during a few days of snowfall! Meter-deep loose snow in some places that I had to pulse through.

Detta gjorde att sista kilometrarna var oerhört tunga och jag fick verkligen slita för att komma ner till Storfjäten. Det borde ha varit en lätt skidåkning i medlut med några tryck med stavarna för att hålla åkningen i gång. Men så blev det inte, och med blodsmak i munnen träffade jag på min fru som fick transportera sin utslitne man hem!

This made the last kilometers extremely heavy and I really had to struggle to get down to Storfjäten. It should have been a light skiing in the middle slope with some pressure with the poles to keep the skiing going. But that did not happen, and with a taste of blood in my mouth, I met my wife who had to transport her worn-out husband home!

Ingen lycka med vädret, men jag fick en chans att få igång rutinerna när det gäller att färdas och övernatta i vinterfjäll.

Min plan är att göra fler kortare fototuren under året, så vi får se var nästa tur blir av någonstans!

Nästa blogg kommer att handla om att fotografera en brädåkare i pisten! Väl mött!

No luck with the weather, but I got a chance to start up the routines when it comes to traveling and spending the night in the winter mountains.

My plan is to make more shorter photo trips during the year, so we have to see where the next trip will be somewhere!

The next blog will be about photographing a snowboarder on the piste! Well met!