The life of the horns. Flying hornet outside the nest. Photographic Steps.
”Landing #8486”
Nikon D7000
f5,6 1/800s ISO1000 200mm
Lemland, The Åland Islands, 12 Sep 2021 at 11.30

Jag duckar reflexmässigt, igen, när jag hör det dova brummandet ovanför mig, men de är inte intresserade av mig, utan bara att komma hem till sitt bo. Har ställt upp kameran på stativet och väntar med fingret på avtryckaren. Kameran är inställd på 1/800 dels sekund och bländare 5,6 och på grund av det något mulna vädret behöver jag ha ISO 1000 för att få till det med zoomen på 200 mm.

I duck reflexively, again, when I hear the muffled humming above me, but they are not interested in me, only to come home to their nest. Has set up the camera on the tripod and is waiting with his finger on the shutter button. The camera is set to 1/800 partly second and aperture 5.6 and due to the slightly cloudy weather I need ISO 1000 to get it with the zoom of 200 mm.

Jag låter exponeringarna rulla iväg när bålgetingen ovanför mig går in för landning. Det rasslar till och 5-6 bilder blir tagna. Det går för fort och är för smått för kamerans autofokus ska hinna med, så jag har ställt den på fast skärpeinställning och hoppas på det bästa!

I let the exposures roll away when the hornet above me goes in for landing. It rattles and 5-6 pictures are taken. It goes too fast and is too small for the camera’s autofocus to catch up, so I have set it to fixed focus and hope for the best!

Hornet lifting from the nest. Lemland, The Åland Islands.
”I see you! #8482”
Nikon D7000
f5,6 1/800s ISO1000 200mm
Lemland, The Åland Islands, 12 Sep 2021 at 11.30

Det är mitt första försök att fotografera bålgetingar och sommaren lider redan mot sitt slut. Det är mitten av september och det är lite kyligt i luften, men de är väldigt aktiva. Resultat blir inte så bra tekniskt, men jag tycker att jag lyckas hitta något annat i tre av bilderna. Fick ta till Tone Mapping i Raw Therapee för att få fram bålgetingarna mer mot den gråa bakgrunden.

This is my first attempt to photograph horns and the summer is already suffering towards the end. It is mid-September and it is a bit chilly in the air, but they are very active. Results are not so good technically, but I think I manage to find something else in 3 of the pictures. Had to use Tone Mapping in Raw Therapee to bring out the horns more against the gray background.

Efter några dagar var jag tillbaka vid boet för att se om jag kunde få några bättre bilder och då främst bättre ljus. Solen sken denna dag men moln seglade ganska frekvent framför solen. Sedan gällde det att vänta ut skuggorna som vandrade över bohålet från de närmaste träden och boträdets grenar. Sist så behövde ju också bålgetingarna visa upp sig när tillslut solen låg rätt!

After a few days I was back at the nest to see if I could get some better pictures and then mainly better light. The sun was shining this day but clouds sailed quite frequently in front of the sun. Then it was necessary to wait out the shadows that wandered over the den from the nearest trees and the branches of the nest tree. Lastly, the horns also needed to show up when finally the sun was right!

Men genom att det var en hyfsat varm dag så var det full aktivitet vid boet. Det brummade av bålgetingar som lämnade boet och ännu mer hördes det när bålgetingarna kom in för landning. De tog några lovar runt trädet och sedan hängde de i luften ett tag utanför hålet. Vissa störtade sedan rakt in i hålet medan andra landade i öppningen och gick in.

Men det var alltid någon som höll vakt i öppningen, så jag undrar hur hon kunde hålla koll på de som fort rakt in i hålet?

But because it was a fairly hot day, there was full activity at the nest. It was humming horns that left the nest and even more was heard when the horns came in for landing. They took a few turns around the tree and then hung in the air for a while outside the hole. Some then plunged straight into the hole while others landed in the opening and went inside.

But there was always someone watching over the opening, so I wonder how she could keep track of those who went straight into the hole?

The guard picks up the fight!

Jag fick dock se vakthonan i aktion när hon attackerade en inkommande bålgeting och de surrade sammantrasslade ett tag i luften men hamnade tillslut i gräset vid trädets rot. Där verkade det som om inkräktaren gav upp.

När jag fick loss kameran från stativet och fotade bålgetingen som var på marken såg det nästan ut som om den första hade brutit nacken, för huvudet satt i en annan vinkel. Men sedan rätade den upp sig och satte sig att tvätta sig först på en kvist och sedan på mitt ben!

However, I saw the female guard in action when she attacked an incoming hornet and the buzzers tangled in the air for a while but ended up in the grass at the root of the tree. There it seemed as if the intruder gave up.

When I removed the camera from the tripod and photographed the hornet that was on the ground, it almost looked as if it had broken its neck, because its head was at a different angle. But then it straightened up and sat down to wash, first on a twig and then on my leg!

The intruder looks over her injuries on my leg!

Efter ett tag så bestämde jag mig för att testa några nya vinklar för att få bättre ljus. Jag lyfte upp kameran med stativet och chansade på några manuella inställningar och avfyrade med självutlösaren och max antal bilder. Det blev inga lyckade resultat av det.

After a while, I decided to try some new angles to get better light. I lifted the camera with the tripod and took a chance on some manual settings and fired with the self-timer and the maximum number of pictures. There were no successful results.

Guardian hornet outside nest.
”Guardian hornet #8780”
Nikon D7000
f5,6 1/800s ISO400 200mm
Lemland, The Åland Islands, 15 Sep 2021 at 12.48

Sedan ställde jag mig lite närmare och samtidigt så föll solljuset in och badade bohålan i ljus. Jag hann ta några bilder innan jag upptäckte att fler bålgetingar lämnade hålan och började cirkulera ovanför mig. Jag backade undan men lämnade kameran kvar för att se om det bara var mig de var irriterade över. Men de fortsatte att surra kring kameran, så jag bestämde mig för att backa undan till min förra plats och det tyckte de var okej, för de drog sig tillbaka och visade mig inget mer intresse.

Then I stood a little closer and at the same time the sunlight fell in and bathed the den in light. I had time to take some pictures before I discovered that more hornets left the cave and started circulating above me. I backed away but left the camera to see if it was just me they were annoyed with. But they kept buzzing around the camera, so I decided to go back to my previous place and they thought it was okay, because they withdrew and showed me no more interest.

Försökte mig på några bilder till trots att solen hade försvunnit bakom både moln och grenverk. Inga strålande bilder blev det men däremot fick jag med en väldigt aktiv vakthona och bålgetingarnas arbete med att kontrollera sina systrar som kommer med mat eller bara vill hem.

Tried some more pictures even though the sun had disappeared behind both clouds and branches. There were no brilliant pictures, but on the other hand I got a very active female guard and the horns’ work to control their sisters who come with food or just want to go home.

Med ISO 800 och en uppskalad delförstoring blev det ett mer målat porträtt av henne på sin post utanför bohålan.

With ISO 800 and a scaled-up partial enlargement, it became a more painted portrait of her on her post outside the den.

”Guardian hornet #8960”
Nikon D7000
f5,6 1/500s ISO800 200mm
Lemland, The Åland Islands, 15 Sep 2021 at 14.41

Jag återvände in sista gång i mitten av oktober. Det var då klart kyligare väder och bålgetingarna satt mest i hålans kant. Några enstaka in- och utflygningar under den tid jag var där så det fanns inte många möjligheter att få till några aktionbilder.

I returned last time in mid-October. It was then clearly cooler weather and the hornets were mostly at the edge of the hole. A few occasional arrivals and departures during the time I was there, so there were not many opportunities to get any action pictures.

Däremot så testade jag att använda blixt för att se hur det blev. Det fanns då bara en möjlighet att få en bild pga att det inte går att ta seriebilder med blixt, så resultatet blev mest bålgetingar flygandes utanför skärpan.

Däremot så kunde jag avsluta med nedan porträtt. En hösttrött bålgeting sittandes på kanten av sin bohåla. Det som kan vara lite intressant med bilden är att det streck som går från bålgetingen in till boet är benet på en lockespindel. Om den bara var där av en slump eller inte vet jag inte, men den uppehöll sig precis innanför bohålets kant.

However, I tried to use flash to see how it turned out. There was then only one chance to get a picture due to the fact that it is not possible to take serial pictures with flash, so the result was mostly hornets flying outside the focus.

However, I was able to finish with the portrait below. An autumn-tired hornet sitting on the edge of its burrow. What can be a little interesting about the picture is that the line that goes from the hornet to the nest is the leg of a harvestman. I do not know if it was just there by chance or not, but it was just sitting inside the edge of the burrow.

A hornet outside the burrow and a leg from a harvestman.
”Hornet and a harvestman #9796”
Nikon D7000
f11 1/250s ISO800 200mm flash
Lemland, The Åland Islands, 18 Oct 2021 at 13.35

Ett roligt projekt, trots min kameras tillkortakommanden och ett inte allt för anpassat objektiv för insektsfotografering. Det som är bra med bålgetingar är att de är stora insekter och därför lättare att få med på bild! Som vanligt fann jag det utmanande och spännande att skapa något med det material jag har och jag är väldigt nöjd med vissa av bilderna, som jag tycker porträtterar bålgetingarna på ett intressant sätt.

A fun project, despite my camera’s shortcomings and a not too adapted lens for insect photography. The good thing about hornets is that they are large insects and therefore easier to get in the picture! As usual, I found it challenging and exciting to create something with the material I have, and I am very happy with some of the pictures, that I think portray the horns in an interesting way.

Skär med Norrhavet bakom sig. Geta. Åland.

Vi tog en tur upp till norra Geta en dag i mitten av september.

We took a trip up to northern Geta one day in mid-September.

Efter en kortare promenad kom vi fram till klipporna och kunde blicka ut över Norrhavet. Men det gick inte att se så långt för en vitaktig dimma svepte in allt i ett mystiskt ljus. Allting kändes vitt istället för havets blågröna ton.

After a short walk we came to the cliffs and could look out over the Norrhavet. But it was not possible to see so far because a whitish fog swept everything into a mysterious light. Everything felt white instead of the blue-green tone of the sea.

Jag är inte nöjd med skärpan i bilderna men det kan bero på att jag glömde knäppa av VR-funktionen när jag nu använde stativ. Eller så var det tvärt om, att jag glömde knäppa på VR-funktionen när jag tog kort på frihand! Har inte heller helt utforskat om det är skillnad, men de lärda säger det!

I’m not happy with the sharpness of the images but it may be because I forgot to turn off the VR function when I now used a tripod. Or was it the other way around, that I forgot to turn on the VR function when I took pictures freehand! Have not fully explored whether there is a difference either, but the scholars say so!

Klippor i dimma. Norra Geta vid Havsvidden, Åland. Photographic Steps.

En sak jag testade var att sätta ihop två bilder för att lyfta fram horisonten och inte få för mörk klippa. De två bilderna nedan har jag lagt ihop för att få den stora bilden nedanför.

One thing I tested was to put together two pictures to highlight the horizon and not get too dark rock. The two pictures below I have put together to get the big picture under them.

GIMP manipulated photo of cliffs at Geta, The Åland Islands.

Jag använde mig av GIMP och testade tillägget G’MIC:s möjlighet att välja bort en färg och ersätta den med ett annat lagar. Hitta det på denna video: https://www.youtube.com/watch?v=uu6HmmriVzc

I used GIMP and tested the extension G’MIC’s ability to deselect a color and replace it with another layer. Find it on this video:
https://www.youtube.com/watch?v=uu6HmmriVzc

Tyvärr lättade dimman och ljuset blev mer blått än vitt. Däremot så försvann inte stämningen lika tydligt. Ljuden som dämpas av dimman eller tystnaden som blir när inte havet rör sig och vinden är frånvarande. Känslan av ensamhet och naturens tysta storslagenhet.

Unfortunately, the fog eased and the light became more blue than white. However, the mood did not disappear as clearly. The sounds that are muffled by the fog or the silence that is when the sea is not moving and the wind is absent. The feeling of loneliness and the silent grandeur of nature.

De flesta bilderna har fått sig en släng av Tone Mapping i Raw Therapee. Tyckte att det passade att få fram en hårdare, mer detaljerad yta på klipporna tillsammans med den mjukare dimman.

Most of the pictures have got a toss of Tone Mapping in Raw Therapee. Thought it was nice to get a harder, more detailed surface on the rocks together with the softer fog.

Bilden på motorbåten lockade mig avslutningsvis till att testa olika visuella stilar i GIMP. Jobbade med olika filter i lager för att se vad som hände. Så detta blogginlägg avslutas med några olika varianter på havet och motorbåten!

The picture of the motorboat finally attracted me to test different visual styles in GIMP. Worked with different filters in layers to see what happened. So this blog post ends with a few different variations on the sea and the motorboat!

Den svartvita fyren och dess prick i Ledfjärden, Åland.
”Fyren och pricken #8184”
Nikon D7000
f10 0,77s ISO100 200mm
Ledfjärden, The Åland Islands, 4 Sep 2021 at 20.51

Sitter i bilen och har precis rullat ut på vägen österut. Funderar på vilken plats jag ska välja att ta mig till för min egna fototid denna kväll?

När jag passerar Söderby i Lemland väller ett gigantiskt moln upp över himlen framför mig. Solen belyser det redan snett underifrån och jag inser, att om jag tar mig till Herröskatan, så kommer molnet förhoppningsvis att vara över Ledfjärdens vatten i egen majestät!

Sitting in the car and has just rolled out on the way east. Thinking about which place I should choose to go to for my own photo time this evening?

When I pass Söderby in Lemland, a giant cloud wells up in the sky in front of me. The sun already illuminates it obliquely from below and I realize that if I go to Herröskatan, the cloud will hopefully be over Ledfjärden’s water in its own majesty!

Panorama över Ledfjärden från Herröskatan på Åland. Photographic Steps.

Och så här blev det!

Ett panorama av 4 stående, handtagna bilder. Med programmet Hugin, som är ett gratisprogram för att sätta ihop panoramabilder, så funkade det bra även utan ett stativ. Kan säkert bli bättre kvalitet med ett stativ men för mig duger detta!

And this is how it turned out!

A panorama of 4 portrait, hand held photos. With the program Hugin, which is a free program for putting together panoramic images, it worked well even without a tripod. Can certainly be better quality with a tripod but for me this is enough!

Resten av kvällen roade jag mig med att följa ljuset och molnen som på olika sätt interagerade med den svartvita fyren där ute i Ledfjärden.

The rest of the evening I had fun following the light and the clouds that interacted with the black and white lighthouse out there in Ledfjärden in different ways.

Flyttade mig efter stranden för att fånga andra bakgrunder till fyren, men även hinna med de flyende molnen! Insåg att det blåste ganska mycket i luftlagren där uppe. Molnen passerade förbi fyren väldigt raskt, så det gällde att trycka på avtryckaren i rätt tid för att fånga en rolig formation på rätt plats.

Moved along the beach to catch other backgrounds to the lighthouse, but also catch up with the fleeing clouds! Realized that it was blowing quite a lot in the air layers up there. The clouds passed the lighthouse very quickly, so it was important to press the shutter button at the right time to catch a fun formation in the right place.

”The Stone #8173”
Nikon D7000
f36 13s ISO100 90mm
Herröskatan, The Åland Islands, 4 Sep 2021 at 20.36
”The Stone #8171”
Nikon D7000
f36 6s ISO100 200mm
Herröskatan, The Åland Islands, 4 Sep 2021 at 20.36

I väntan på rätt moln hittade jag en sten där i strandkanten. Testade lite olika exponeringstider för att se effekterna. Blev inte så långa tider genom att solen gick ner klockan 20.36 och spred sitt ljus förbi klockan nio och jag har ännu inte investerat i några gråfilter.

While waiting for the right clouds, I found a rock there on the shore. Tested a few different exposure times to see the effects. Did not get that long exposures, because the sun went down at 20.36 and spread its light past nine o’clock and I have not yet invested in any gray filters.

A stone and the lighthous at Ledfjärden from Herröskatan nature reserve, The Åland Islands.
”The Stone and the lighthous #8191”
Nikon D7000
f22 30s ISO100 52mm
Herröskatan, The Åland Islands, 4 Sep 2021 at 21.05.

Tillslut blev det tillräckligt mörkt över Ledfjärden när solen försvann nedanför horisonten bakom mig, för att få lite längre slutartider. Blev väldigt nöjd med denna där stenen tar upp förgrunden, som är tagen en halvtimme efter solnedgång.

Eventually it got dark enough over Ledfjärden when the sun disappeared below the horizon behind me, to get a little longer shutter speeds. Was very pleased with this one where the stone takes up the foreground, which is taken half an hour after sunset.

Ville se om det blev något vackert ljus av solnedgången också, så jag tog mig över till den västra sidan av Herröskatan. Men det blev mest kaos, för precis när jag fått upp kameran på stativet började regnet falla och vinden kastade in dropparna på linsen och allt blev suddigt!

I nästa inlägg kommer jag att ta er med till en dimmig utflykt i norra Geta på Åland.

Wanted to see if there was any beautiful light from the sunset as well, so I went over to the west side of Herröskatan. But it was mostly chaos, because just when I got the camera on the tripod, the rain started to fall and the wind threw the drops on the lens and everything became blurred!

In the next post, I will take you on a foggy excursion in northern Geta on The Åland Islands.

”Clouds over Kurjenrahka #8018”
Nikon D7000
f8 1/250s ISO100 44mm
Kurjenrahka, Finland, 18 Aug 2021 at 12.11

När jag tittade vidare på mitt minneskort så upptäckte jag att det fanns fler bilder från sjön Savojärvi som ligger i Kurjenrahka nationalpark, än de som var med i mitt förra blogginlägg i Photographic Steps.

When I looked further at my memory card, I discovered that there were more pictures from Lake Savojärvi located in Kurjenrahka National Park, than those that were in my previous blog post in Photographic Steps.

Pine roots #7991

Vi gick en tur runt sjön för att röra på oss och samtidigt diskutera ett antal frågor och jag försökte hitta något intressant att fotografera däremellan.

We went for a walk around the lake to get some fresh air and at the same time discuss a number of issues, and I tried to find something interesting to photograph in between.

Till största del så är nationalparken en stor mosse och jag tycket det var svårt att hitta något att fotografera. Försökte mig på att hitta detaljer och underliga träd, men träden är ganska alldagliga där på mossen.

For the most part, the national park is a large bog and I think it was difficult to find something to photograph. Tried to find details and weird trees, but the trees are pretty mundane there on the bog.

I slutet av promenaden så lämnade vi mossen ett tag och kom in i granskogen. Där fanns det i alla fall ett gäng svampar som jag jobbade lite med. Tyvärr så var det svårt att få till skärpan med mitt Nikkor 18-200 mm objektiv i det svaga ljuset, men effekten av ljuset uppifrån i den täta granskogen blev i alla fall intressant!

At the end of the walk we left the bog for a while and came into the spruce forest. At least there were a bunch of mushrooms that I worked with a bit. Unfortunately, it was difficult to get the sharpness with my Nikkor 18-200 mm lens in the dim light, but the effect of the light from above in the dense spruce forest was interesting in any case!

”Mushrooms #8024”
Nikon D7000
f5,6 1/80s ISO800 90mm
Kurjenrahka, Finland, 18 Aug 2021 at 12.22

Ett lätt regn följde oss på slutet och skapade ett dimmigt ljus över landskapet och grönskan blev lite grönare.

A light rain followed us at the end and created a misty light over the landscape and the greenery became a little greener.

Hösten hade greppet om Kurjenrahka och under vistelsen drev regnet tidvis in över oss. Gick förbi några gungor som såg övergivna ut och jobbade vidare med den känslan i både Raw Therapee och GIMP och här är några varianter som avslut.

Autumn had gripped Kurjenrahka and during the stay the rain occasionally drifted over us. Went past some swings that looked abandoned and continued to work with that feeling in both Raw Therapee and GIMP and here are some variations as an ending.

Tone mapped
Paint effect with G’MiC.
Negativ Tone Mapped
”Dragan”-effekt
The stairs at Stockmann in Åbo /Turku. Photographic Steps.
The stairs #7938
Nikon D7000
f5,6 1/125s ISO400 36mm
Stockmann, Åbo/Turku, 17 Aug 2021 at kl 10.17

Jag har senaste veckorna haft fullt upp med att ta en ny bild varje dag och lägga upp. Det är en utmaning som jag har med i en kortare kurs om fotokomposition. Därför har bloggen fått ligga lågt ett tag, men här kommer några bilder i en ostrukturerad blogg!

For the past few weeks I have been busy taking a new picture every day and uploading it. This is a challenge that I have included in a short course on photo composition. Therefore, the blog has been low for a while, but here are some pictures in an unstructured blog!

De första bilderna är från en resa till Åbo med jobbet. Tittade ut genom fönstret från hotellrummet och tänkte att jag kunde fördriva lite tid med att fota. Väntade ut de som passerade för att se om någon skulle passera i ljuskäglan. Några blev det, men kontrasten blev lite svag, för att det enligt mig skulle bli någon direkt effekt.

The first pictures are from a trip to Åbo with the job. Looked out the window of the hotel room and thought I could spend some time taking pictures. Waited out those who passed to see if anyone would pass in the light cone. Some did that, but the contrast was a bit weak, to make out some direct effect.

The stairs #7936
Nikon D7000
f3,5 1/6s ISO1600 18mm
Scandic Hotel, Åbo/Turku, 17 Aug 2021 at kl 10.13

Sista bilden blev lite rolig i alla fall när jag går ner för trappan på hotellet…

The last picture was a bit funny anyway when I go down the stairs at the hotel …

I resan ingick en tripp till Savojärvi och Kurjenrahka nationalpark. Hann ta några bilder mellan möten och diskussioner.

Området var dock inte lätt att fotografera tycker jag. Hann med en morgonfotografering men moln och regn gjorde att det inte var något spännande ljus att få gratisskjuts med.

The tour included a trip to Savojärvi and Kurjenrahka National Park. Got the time to take some pictures between meetings and discussions.

However, the area was not easy to photograph, I think. I had a morning photo shoot, but clouds and rain created an not exciting light to get a free ride with.

Jag tog det som en utmaning att försöka hitta något i detta och fick några bilder med mig som kan platsa i en blogg om Photographic Steps!

I took it as a challenge to try to find something in this and got some pictures with me that can be placed in a blog about Photographic Steps!

De sista bilderna är från en paus i en hage på Åland.

Experimenterade med olika ljus i Raw Therapee för att se om jag kunde få fram björkarna på ett intressant sätt.

Testade att jobba med bara kontrast men sedan också Tone Mapping. Tycker dock att Tone Mapping fick fram för mycket detaljer på björkarnas näver, så jag gillar mest den med bara lite mer kontrast.

The last pictures are from a break in a pasture on Åland.

Experimented with different lights in Raw Therapee to see if I could get the birches in an interesting way.

Tested to work with only contrast but then also Tone Mapping. However, I think Tone Mapping got too much detail on the birches’ fists, so I like it the most with just a little more contrast.

När nästa blogg kommer vet jag inte, för min lilla kurs tar mycket av min tid just nu, men den kommer!

I do not know when the next blog will come, because my little course takes a lot of my time right now, but it will!

Rowan #7833
Nikon D7000
f8 1/250s ISO100 18mm
Herröskatan, The Åland Islands, 14 Aug 2021 at 19.18.

Drog till Herröskatan, ett naturreservat i Lemland, Åland, en kväll i mitten av augusti. Kameran hade legat på hyllan en månad nästan, så det var dags att ut och lufta den, samt att min fru ville komma ut en sväng med hunden.

Went to Herröskatan, a nature reserve in Lemland, The Åland Islands, one evening in mid-August. The camera had been on the shelf for almost a month, so it was time to go out and use it again and my wife wanted to take a turn with the dog.

Inget speciellt väder eller mål utan mer en utflykt för att ta några snabba bilder. Stativet kom inte ens med ut i bilen.

No special weather or goal but more of an excursion to take some quick pictures. The tripod did not even come out of the car.

Var lite spontan och fotade från låg vinkel där det inte gick att se genom sökare, för då hade jag varit tvungen att ligga i vattnet! Försökte få med solen för att se hur effekten blev med ett så starkt ljus rakt in i linsen.

Fick med mig en fin bild på Buskskär med trevliga moln över som jag tycker skapar spänning till bilden.

Was a bit spontaneous and took photos from a low angle where it was not possible to see through the viewfinder, because then I would have had to lie in the water! Tried to get the sun to see how the effect was with such a strong light straight into the lens.

Got with me a nice picture on Buskskär when we were at the far end of the headland with nice clouds over which I think creates excitement to the picture.

Buskskär #7868
Nikon D7000
f7,1 1/200s ISO200 105mm
Herröskatan, The Åland Islands, 14 Aug 2021 at 19.29.

När jag satt hemma och jobbade med bilderna så tyckte jag att jag inte fick fram något som tog tag i mig. Jag sökte inspiration och kom på att jag sett en artikel om svartvita fotografier. Den grekiske fotografen George Digalakis som jag följer på Instagram har skrivit om Tonal range i sin blogg.

Jag har långt kvar och ett hinder är min okunskap i bildbehandlingsprogrammen! Jag förstår att många fotografer kan sälja förinställningar för tex Photoshop, för det tar en oändlig tid att hitta rätt bland alla möjlighet som finns att manipulera en bild!

When I sat at home and worked with the pictures, I thought I did not come up with something that grabbed me. I was looking for inspiration and realized that I had seen an article about black and white photographs. The Greek photographer George Digalakis that I follow on Instagram has written about Tonal range in his blog.

I have a long way to go and a holdback is my lack of knowledge in the image processing programs! I understand that many photographers can sell presets for eg Photoshop, because it takes an infinite time to find the right one among all the possibilities that exist to manipulate an image!

Beacon #7845
Nikon D7000
f6,3 1/500s ISO100 200mm
Ledfjärden, Herröskatan, The Åland Islands, 14 Aug 2021 at 19.27.

Men summan av kardemumman är att skapa ordentliga högdagrar och lågdagrar, alltså mörk och ljust och sedan fylla ut mellanrummet med alla nyanser av gråtoner där emellan. Jag kom en bit i alla fall och jag ska jobba vidare på detta. Att ha en bild där man redan från början har tänkt i dessa termer kan också underlätta än att försöka skapa något med det man har.

But the sum of the cardamom is to create proper highs and lows, ie dark and light and then fill the gap with all shades of gray in between. I came a bit anyway and I will continue to work on this. Having an image where you have thought in these terms from the beginning can also be easier than trying to create something with what you have.

The old birch #7880
Nikon D7000
f4 1/60s ISO800 18mm
Herröskatan, The Åland Islands, 14 Aug 2021 at 19.51.

Som avslutning fångade en sten min uppmärksamhet och jag kände att jag ville göra något med den. Den nästan lyste där i dunklet under de stora lövträden. Testade på att försöka lyfta fram den i GIMP utan att överdriva.

Sedan kände jag för att jobba fram något annat. Min tanke var att försöka lyfta fram dess utsatthet där den låg ensam i gräset men också styrkan som själva stenen har inneboende i sig.

Jag testade och läste om olika filter och effekter men det blev bara ett svartvitt foto tillslut. Hade önskat något mer men genom att jag inte vet själv vad jag letar efter är det svårt att hitta det i ett bildbehandlingsprogram som tex GIMP!

In the end of the trip, a stone caught my attention and I felt I wanted to do something with it. It almost shone there in the darkness under the big deciduous trees. Tested trying to highlight it in GIMP without exaggerating.

Then I felt like working on something else. My thought was to try to highlight its vulnerability where it lay alone in the grass but also the strength that the stone itself has inherent in itself.

I tested and read about different filters and effects but it was just a black and white photo in the end. Would have liked something more, but since I do not know myself what I am looking for, it is difficult to find it in an image processing program such as GIMP!

The stone #7886
Nikon D7000
f4 1/60s ISO800 18mm
Herröskatan, The Åland Islands, 14 Aug 2021 at 19.55
Lång exponering över Lumparns klippor  på Åland. Photographic Steps.
Lumparn #7605
Nikon D7000
f22 30s ISO100 18mm.
Lumparn, Lumparland, The Åland Islands, 20 June 2021 at 00.03.

Solen har bestämt sig för att gå ned 23:10 så det gäller att stanna uppe för att kunna fånga en solnedgång när det börjar närma sig midsommar! Förutsättningarna för att skapa några HDR – bilder kanske inte var de bästa, för en molnbank uppenbarade sig i väster och täckte effektivt solen men lite ljus lyckades ta sig över molnkanten.

The sun has decided to go down 23:10 so it is important to stay up to be able to catch a sunset when it starts to approach midsummer! The conditions for creating some HDR images may not have been the best, because a bank of clouds appeared in the west and effectively covered the sun, but some light managed to get over the edge of the cloud.

När väl solen försvunnit bakom horisonten återstod ett ganska mjukt ljus och vips så hittade myggorna fram. De har jag inte sett mycket av under denna vår men jag har inte heller varit ute så mycket i naturen efter solnedgång. Mitt jobb har tagit mycket kraft och då behöver man sova på nätterna!

HDR High Dynamic Range picture of Lumparn, The Åland Islands.
Lumparn #7564 and 7565
The lightest and the darkest image composed in GIMP for a HDR-picture.
Nikon D7000
Lumparn, Lumparland, The Åland Islands, 19 June 2021 at 23.21.

Once the sun had disappeared behind the horizon, a fairly soft light remained and suddenly the mosquitoes found their way. I have not seen much of them this spring but I have not been out in nature so much after sunset. My job has taken a lot of energy and then you need to sleep at night!

Tog flera bilder med olika exponering för att kunna jobba med HDR (High Dynamic Range)-bilder. Tänkte att solnedgången skulle skapa kontraster med mörka partier av skog och stenar där flera exponeringar då skulle kunna lyfta fram strukturen igen i dessa partier. Men också kunna bevara färgerna på himlen som annars har lätt att bli utfrätta när man exponerar efter de mörka partierna.

Took several pictures with different exposures to be able to work with HDR (High Dynamic Range) pictures. Thought that the sunset would create contrasts with dark parts of forest and rocks where several exposures could then highlight the structure again in these parts. But also be able to preserve the colors of the sky that are otherwise easy to be over exposed when exposed for the dark parts.

The Wolf! #7585
Nikon D7000
f22 3s ISO100 18mm.
Lumparn, Lumparland, The Åland Islands, 19 June 2021 at 23.39.
HDR High Dynamic Range picture of the sunset over Lumparn, The Åland Islands.
The stones of Lumparn #7591, 7592 and 7593
Three images composed in GIMP for a HDR-picture.
Nikon D7000
Lumparn, Lumparland, The Åland Islands, 19 June 2021 at 23.47.

Två av bilderna i bloggen är sammansatta med hjälp av GIMP:s lagermasker för att lyfta fram olika delar av bilderna. Här finns en handledning från Davies Media Design som jag använt mig av men även Parker Photografic har gjort en med hur du mer specifikt kan välja vilka delar som du vill lyfta fram.

Moon reflection #7595
Nikon D7000

f22 10s ISO100 18mm
Lumparland, The Åland Islands, 19 June 2021 at 23.51.

Three of the images in the blog are composed using GIMP’s layer masks to highlight different parts of the images. Here is a guide from Davies Media Design that I have used, but Parker Photografic has also done one with how you can more specifically choose which parts you want to highlight.

The Stone #7597
Nikon D7000

f10 10s ISO100 18mm
Lumparland, The Åland Islands, 19 June 2021 at 23.57.

Men jag tycker att jag har fått fram både det mörka och det ljusa i de flesta bilderna, genom att bara jobba med dem i Raw Therapee och att just för de ljusförhållanden som var under denna kväll, inte krävdes några HDR-bilder. Men visst, bilden på stenarna i HDR fick fram ett väldigt speciellt ljus. Roligt att experimentera var det i alla fall!

Avslutade med en längre exponering på den väldigt karakteristiska stenen som jag gillar, när mörkret började falla på!

But I think I have brought out both the dark and the light in the most of the pictures, by just working with them in Raw Therapee and just precisely for the light conditions that were during this evening, no HDR images were required. But of course, the image of the stones in HDR brought out a very special light. It was fun to experiment anyway!

Finished with a longer exposure on the very characteristic stone that I like, when darkness began to fall on!

The bend #7439
Nikon D7000
f3,5 1/60s ISO400 18mm
Kajsaniemigatan, Helsinki, 8 June at 23.05 says my camera!

Ramlar ut från Helsingfors centralstation och hamnar mitt i något som jag upplever som den första sommarnatten. Ljummen vind i ansiktet, storstadens ljud i öronen och ögonen fylls av ljusen från lampor och skyltar högt upp ovanför huvudet på mig.

Kontrasten blir stor när jag precis ha suttit instängd i flera timmar i både båthytt och tågkupé och det senaste jag upplevde av världen utanför var stillsamma Åland. Här i stadens puls vill jag inte bo, men vilken fröjd att få komma hit och få helt andra intryck att försöka fånga på bild!

Falls out of Helsinki Central Station and ends up in the middle of what I experience as the first summer night. The lukewarm wind in my face, the sounds of the big city in my ears and eyes are filled with the lights that come from lamps and signs high above my head.

The contrast becomes great when I have just been trapped for several hours in both the boat cabin and the train compartment and the latest I experienced from the world outside was a quiet Åland. I do not want to live here in the city’s pulse, but what a joy to be able to come here and get completely different impressions to try to capture with my camera!

Movement #7442
Nikon D7000
f3,5 1/15s ISO400 18mm
Alexandersgatan – Glogatan, Helsinki, 8 June at 23.11.

Tar oss fram genom Helsingfors på väg mot en plats att sova på och min kollega undrar vad jag fotograferar och jag svara spontat – Allt som lyser!

Hade jag haft tid och ork så hade jag strosat runt där i sommarnatten och fotat alla ljus jag kunde hitta, men tyvärr hade vi ett annat uppdrag som behövde prioriteras – arbete kallas det…

Takes us through Helsinki on the way to a place to sleep and my colleague wonders what I am photographing and I answer spontaneously – Everything that shines!

Had I had the time and energy, I would have strolled around there in the summer night and photographed all the lights I could find, but unfortunately we had another assignment that needed to be prioritized – it is called a work…

Men at work #7451
Nikon D7000
f5,6 1/125s ISO220 18mm
Lönnrotsgatan, Helsinki, 9 June at 08.56.

Efter nästa dags jobb fanns det tid för utflykt och några snabba bilder i farten. Bilden på byggarbetarnas rast hann jag bara ta en av sedan hastade vi vidare.

Väl hemma ville jag testa att lyfta ut det gula i en svartvit bild. Efter några timmar framför datorn med insamlande av kunskap i hur man gjorde och några frustrerande, misslyckade försök blev det en kompromiss med arbete både i Raw Therapee och GIMP.

Kvällen avslutades i Helsingfors med ett nattligt utforskande av fåglar som sjunger när solen gått ner. Passade dock inte för fotografering förutom tunnelbanefärden mot vildmarken. Tycker jag fick till en egen twist på den klassiska rulltrappsbilden!

After the next day’s work, there was time for an excursion and some quick pictures on the go. I only managed to take one of the pictures of the construction workers’ break, then we hurried on.

Once home I wanted to try to highlight the yellow in a black and white picture. After a few hours in front of the computer with gathering knowledge of how to do it and some frustrating, unsuccessful attempts, it became a compromise with work in both Raw Therapee and GIMP.

The evening ended in Helsinki with a nightly exploration of birds singing as the sun went down. However, not suitable for photography other than the subway ride towards the wilderness.I think I got my own twist on the classic escalator picture!

We watch over you and all nature in the subway!
Åbolands nature school.
Bredviken, Helsinki

Helsingfors skärgård blev besökt och några bilder i svartvitt blev resultatet för den mesta tiden där ute handlade om jobb.

South west Skanslandet, Helsinki

The Helsinki archipelago was visited and some pictures in black and white were the result for the most part out there was about job.

Som avslutning i väntan på transport tillbaka till min lilla ö, kunde jag strosa runt i staden. Trött var jag efter intensiva dagar och värmen låg på som under högsommar.

Hittade inte inspirationen som under min nattliga korta vandring men några ögonblick fick jag med mig.

Jag gillar nattens ljus i staden bäst så vi får väl se om jag lyckas ta mig ut i nattvimlet igen framöver!

Finally, waiting for transportation back to my little island, I was able to stroll around the city. I was tired after intense days and the heat was on like in high summer.

Did not find the inspiration as during my nightly short hike but a few moments I got with me.

I like the night light in the city the best, so we’ll see if I manage to get out into the nocturnal life again in the future!

Sjökvarteren, Mariehamn, The Åland Islands, 24 Jun 2020.

Mina Photographic Steps började med ett inköp av en begagnad Nikon D7000 med kit-linsen 18-200mm på. Det var i maj 2020. Den sista juli lade jag ut mitt första blogginlägg och jag har sedan dess försökt att få ut en blogg i veckan och en bild på Facebook varje dag. Nu har har det gått ett år och jag tänkte summera lite. Samtidigt tänkte jag visar en Facebookbild som jag gillar från varje månad, genom de inte har fått vara med i min fotoblogg.

Första bilden blir en klassisk vy från Mariehamn med båten Albanus. När jag åkte hem den kvällen färgades hela himlen rosa framför mig och jag tänkta att detta måste jag göra något med. Svängde raskt in till Sjökvarteret och tog några bilder. Jag gillar effekten av molnen och de gula stolparna som blicken följer ut på bryggan till Sunnan II som ligger längst ut.

My Photographic Steps started with a purchase of a used Nikon D7000 with the kit lens 18-200mm on. It was in May 2020. Last July I posted my first blog post and I have since tried to get a blog a week and a picture on Facebook every day. Now a year has passed and I thought I would sum it up a bit. At the same time, I thought I would show a Facebook picture that I like from each month, because they have not been allowed to be in my photo blog.

The first picture will be a classic view from Mariehamn with the boat Albanus. When I went home that evening, the whole sky turned pink in front of me and I thought I had to do something about this. Quickly turned into Sjökvarteret and took some pictures. I like the effect of the clouds and the yellow poles that the gaze follows out on the bridge to Sunnan II which is at the far end.

Kommunrundan, The Åland Islands, July 2020.

Svartvita fotografier med avtryck av vardagen gillar jag om fotografen har lyckats hitta något som fångar en. Vet inte om detta fångar er, men jag gillar linjerna som ljuset skapar och de olika fälten samt att något händer där i mitten. Sedan finns det en rörelseoskärpa också som får det lite mer levande. Vem är det och vad kommer att hända härnäst? Nu vet jag att det är min kära fru Therese som går genom ett av våra rum i sommarsolen men det spelar ingen roll för frågorna finns där i mig i alla fall.

I like black and white photographs with imprints of everyday life, if the photographer has managed to find something that captures one. I do not know if this catches you, but I like the lines that the light creates and the different fields and that something happens there in the middle. Then there is a motion blur as well that makes it a little more vivid. Who is it and what will happen next? Now I know that it is my dear wife Therese who walks through one of our rooms in the summer sun but it does not matter because the questions are there in me anyway.

Ledfjärden, The Åland Islands, 29 Aug 2020.

Bogserbåten har fått lite uppmärksamhet, genom att den valdes ut att få vara med i fotoklubben Obscuras utställningen, som hänger under hela Åland 100-firandet i Esplanaden. Den har i alla fall varit med i två tidningar som bild till artiklar om utställningen och det känns ju roligt! Hela familjen gjorde även en kulturell dag i mitten av sommaren och tittade på alla bilder och jag blev lite rörd när jag fick se den ”live” så att säga!

The tugboat has received some attention, as it was chosen to be part of the photo club Obscura’s exhibition, which hangs throughout the Åland 100 celebration in the Esplanade. It has at least been in two magazines as a picture for articles about the exhibition and it feels fun! The whole family also did a cultural day in the middle of the summer and looked at all the pictures and I was a little moved when I got to see it ”live” so to speak!

Käringsund, The Åland Islands, 10 Sep 2020.

For iväg till andra ändan av Åland för att hitta solnedgångsljus över havet, när jag ändå skulle hämta grabben senare på kvällen i Mariehamn. Det blev en fin och blåsig kväll på klipporna utanför Käringsund. Det var dock bara den här bilden som det blev sådant här ljus där det blev som en målning men ändå skarp på något sätt!

Went to the other end of Åland to find sunset light over the sea, when I would still pick up may boy later in the evening in Mariehamn. It was a nice and windy evening on the rocks outside Käringsund. However, it was only this picture that it became such a light where that it looked like a painting but still sharp in some way!

Herröskatan, The Åland Islands, 24 Oct 2020.

Ibland känns det som om jag försöker vara konstnärlig men inte riktigt kan och här är en sådan bild. Men i nästa sekund så tycker jag att jag har kunna skapa något som inte bara är en bild, utan något som får mig att titta lite extra och känna att bilden tar tag i mig och då känner jag mig nöjd och då kommer nästa sekund och då är jag tillbaka i börja av detta stycke…

Sometimes it feels like I’m trying to be artistic but can not really and here is such a picture. But in the next second I think I have been able to create something that is not just an image, but something that makes me look a little extra and feel that the image grabs me and then I feel satisfied and then comes the next second and then am I back at the beginning of this paragraph …

Torggatan, Mariehamn, The Åland Islands, 21 Nov 2020.

Gatufotografering i en småstad är inte lätt. Anonymiteten som man kan dölja sig bakom försvinner, men Mariehamn är tillräckligt stort för att man inte ska känna alla heller. Men man tar vad man har! November var inte särskilt vitt men det svarta, blöta gjorde att belysningen skapade sin egen stämning.

Street photography in a small town is not easy. The anonymity that you can hide behind disappears, but Mariehamn is big enough that you do not know everyone either. But you take what you have! November was not very white but the black, wet made the lighting create its own atmosphere.

Pålsbölevägen, The Åland Islands, 1 Dec 2020.

Svartvitt igen. Jag trivs väldigt bra med svartvitt. När jag var yngre och började fotografera, framkallade jag själv mycket och då var det billigare och lättare att jobba med svartvitt. Men jag har även skyllt på min ringa färgblindhet för att hålla mig borta från färgbilder. Har inte koll på det röda ordentligt men här finns det inget rött, utan bara svart och vitt och lite grått däremellan!

Black and white again. I thrive very well with black and white. When I was younger and started photographing, I developed a lot myself and then it was cheaper and easier to work with black and white. But I have also blamed my slight color blindness for staying away from color images. Do not know the red properly but here there is no red, but only black and white and a little gray in between!

Ålands hav, 24 Jan 2021.

Blått däremot funkar bra! På min födelsedag var jag tydligen ute och fotade i det kalla månljuset. Gillar dels ljuset men också lagren som horisonten, molnen och vattnet skapar. Har tagit fler sådan bilder med olika färgnyans och mer eller mindre moln. Ser fram emot att äga ett objektiv som klarar av att sätta skärpan där borta vid oändligheten.

Blue, on the other hand, works well! On my birthday, I was apparently out taking pictures in the cold moonlight. I like the light but also the layers that the horizon, the clouds and the water create. Have taken more such pictures with different color shades and more or less clouds. Looking forward to owning a lens that can sharpen the edge over there at infinity.

Germundö Alpin, The Åland Islands, 26 Feb 2021.

Den här fick jag jobba för att få ihop! Testade ett program som heter Hugin och som plockar ihop panoramabilder åt en. Min son Mio hoppar i den ända backen med lift på Åland: Germundö Alpin.

This one I had to work to get together! Tested a program called Hugin that build panoramic images for you. My son Mio jumps in the only hill with a lift on Åland: Germundö Alpin.

Kommunrundan, The Åland Islands, 13 Mars 2021.

Vi hade valpar i huset några månader och jag försökte fånga dem på bild. Inga tillrättalagda studiobilder utan ett försök att fånga dem i vardagen. Den här på Yoda tycker jag får fram känslan av att utforska nya marker och våga ta klivet in i det okända med viss beslutsamhet!

We had puppies in the house for a few months and I tried to capture them in a picture. No prepared studio pictures but an attempt to capture them in everyday life. This one on Yoda, I think, brings out the feeling of exploring new lands and daring to step into the unknown with some determination!

Jomala gård, The Åland Islands, 1 April 2021.

Mitt objektiv har inte gett mig skarpa bilder alltjämt men med lite tur så hoppar linserna rätt och ger skärpa i bilden. Mitt första försöka att ta närbilder blev krypandes och liggandes på mage bland de nyutslagna tussilagorna!

My lens has not given me sharp images all the time, but with a little luck, the lenses jump right and give sharpness in the image. My first attempt to take close-ups was crawling and lying on my stomach among the newly released coltsfoot!

Nåtö, The Åland Islands, 9 May 2021.

Då har det gått ett år. Strosade runt i Nåtö naturreservat och på vägen hem så hittade jag detta träd. Det fick bli en snabb bild, för jag höll på att bli sen till nästa inbokade sak i kalender. Jag gillar den i svartvitt för det blir för mig en trolsk och mystisk stämning som hjälper till att lyfta fram det underliga trädets form. Är det ett djur eller väsen och hur hamnade den där bland alla hasselträd?

Ett år var mitt mål att driva detta projekt och det har jag lyckats med. Det har hackat lite ibland men jag har fullföljt. Jag hade hoppats på att något skulle ha klarnat för mig när det gäller vad jag ska göra med mitt fotograferande, men den frågan kvarstår. Jag vet inte heller hur fortsättningen ser ut. Jag fortsätter att dela mina bilder på Facebook så gott som varje dag och jag ser nog att jag måste fortsätta med det. Detta för att det är ett sätt för mig att ta hand om mina bilder och faktiskt få dem klara. Sedan hoppas jag att den dagliga kontakten med mina bilder får mig att utvecklas som fotograf. Så vi får se vad som dyker upp i bloggen i framtiden!

Then a year has passed. Strolled around in Nåtö nature reserve and on the way home I found this tree. It had to be a quick picture, because I was about to be late for the next booked thing in the calendar. I like it in black and white because for me it becomes a magical and mysterious atmosphere that helps to highlight the shape of the strange tree. Is it an animal or a creature and how did it end up among all the hazel trees?

One year was my goal to run this project and I have succeeded. It has hacked a bit sometimes but I have completed. I had hoped that something would have become clear to me when it comes to what to do with my photography, but that question remains. I also do not know what the sequel looks like. I continue to share my photos on Facebook almost every day and I probably see that I have to continue with it. This is because it is a way for me to take care of my pictures and actually get them ready. Then I hope that the daily contact with my pictures makes me develop as a photographer. So we will see what appears in the blog in the future!

Vass vid en dimmig vik i Lemland, Åland. Photographic Steps.
Vass i dimma #7117
Nikon D7000
f8 10s ISO100 18mm
Lemland, The Åland Islands, 16 May 2021 at 23.41.

De här två första bilderna kunde vara tagna på söndagsmorgonen den 16 maj, för ljuset var detsamma. Men så var det inte. Innan jag kröp in i tältet för natten tog jag en runda i omgivningarna och hitta denna vackra vassbarriär som slöt upp kring den lilla viken. Solen hade gått ner för en timma sedan men kvar lång dimman och filtrerade ljuset och skapade ett skugglöst landskap.

These first two pictures could have been taken on Sunday morning, May 16, because the light was the same. But that was not the case. Before I crawled into the tent for the night, I took a tour of the surroundings and found this beautiful reed barrier that closed up around the small bay. The sun had set an hour ago, but the fog remained, filtering the light and creating a shadowless landscape.

Svartvit bild på två mindre träd som växer tillsammans vid en vik. Lemland, Åland. Photographic Steps

Kryper ut ur tältet efter några timmars sömn. Tänkte att dimman lättat lite under de mörka timmarna, men inte. Den sveper in allt med sin fuktiga kofta och ju längre ut mot vattnet jag kommer desto tjockare är den.

Creeps out of the tent after a few hours of sleep. Thought the fog eased a bit during the dark hours, but not. It wraps everything with its damp cardigan and the further out to the water I get, the thicker it is.

Morning forest #7121
Nikon D7000
f8 5s ISO100 18mm
Lemland, The Åland Islands, 17 May 2021 at 05.51.

Inne i skogen syns dimman mest som ett sudd längst där borta, men den gör hela himlen lite tråkigt grå. Inga solstrålar från soluppgången bryter igenom, så även när solen har letat sig upp på himlen, går jag omkring i det gråa, filtrerade ljuset.

Tycker mig hitta några intressanta vinklar vid ett kärr, men väl hemma vid datorn så får jag inte till den känsla som fångade mig där vid kärrkanten. Så jag experimenterar lite och tar chansen att träna på GIMP:s många funktioner.

Inside the forest, the fog is mostly seen as a blur at the far end, but it makes the whole sky a little dull gray. No sunbeams from the sunrise break through, so even when the sun has found its way up to the sky, I walk around in the gray, filtered light.

I think I find some interesting angles by a fen, but once at home by the computer I do not get the feeling that caught me there by the fen edge. So I experiment a bit and take the chance to train on GIMP’s many functions.

John Baures troll lufsar fram längs kärrets vatten. Åland.
John Bauers troll skyndar förbi…

Möter ett av John Bauers troll där vid kärrkanten och allt blir mycket roligare! Jag hoppas att jag tänkt rätt med upphovsrätten, vilken upphör 70 år efter skaparens död och tyvärr har John Bauer varit död sedan 1918. Rätta mig gärna om jag har fel, för jag vill verkligen inte skada en sådan fantastiks konstnär som John.

Meet one of John Bauer’s trolls there by the fen and everything gets a lot more fun! I hope I was right in thinking about copyright, which expires 70 years after the creator’s death and unfortunately John Bauer has been dead since 1918. Please correct me if I’m wrong, because I really do not want to hurt such a fantastic artist as John.

Morning mist #7193
Nikon D7000
f4,2 1/100s ISO100 36mm
Lemland, The Åland Islands, 17 May 2021 at 06.54.

Längre ut mot vattnet ligger dimman tätare och rullar fram över viken framför mig. Svårt att fånga på bild, särskilt när ljuset är svagt och dimman hinner röra på sig under längre exponeringstider.

Further out towards the water, the fog is denser and rolls over the bay in front of me. Difficult to capture in an image, especially when the light is dim and the fog has time to move during longer exposure times.

Morgon dimma över vassfält i Lemland, Åland.
Morning mist #7181
Nikon D7000
f11 1/2s ISO100 18mm
Lemland, The Åland Islands, 17 May 2021 at 06.41.

På väg tillbaka till tältet hittar jag den väg som enligt kartan ska finnas ut på udden. Det har oftast inte synts ett spår av vägen men över ett öppet fält syns något som ser ut som traktorspår, där vägen enligt kartan ska gå. Jag följer spåren och kommer fram till några stena som ligger framför mig. Ser att de bildar en sväng från den klipphäll jag står på och in i skogen en bit bort.

Först tänker jag inte så mycket på det, utan kliver ut över stenarna men inser att detta måste ju vara något som någon har byggt upp, för att komma torrskodd ut på holmen.

On the way back to the tent, I find the road, that according to the map, should be out on the headland. There has usually not been a trace of the road, but over an open field you can see something that looks like a tractor track, where the road according to the map should go. I follow the tracks and come to some stones that lie in front of me. Sees that they form a turn from the rock I stand on and into the forest some distance away.

At first I do not think much about it, but step out over the rocks but realize that this must be something that someone has built up, to get dry-shod out on the islet.

Hur länge sedan? I vilket syfte? Varför vill man komma ut till den yttersta udden, så ofta att man bygger en bro? Har man haft djur där? Fiskeplats? Båtplats?

Oavsett tid och syfte så inser jag att jag vill bevara monumentet på bild. En bild som visar människors eviga strävan för att överleva eller kanske bara för att roa oss?

How long ago? In what purpose? Why do you want to get out to the outermost cape, so often that you build a bridge? Have you had animals there? Fishing place? Boat mooring?

Regardless of time and purpose, I realize that I want to preserve the monument in the picture. An image that shows humans’ eternal quest to survive or perhaps just to entertain ourselves?