Mariehamn lights
Nikon D7000
f7,1 30sec ISO100 18mm
Lumparn from Lumpo udd, The Åland Islands, 15 Jan 2021 at 16.58.

Jag tog mig ut till Lumparlands nordligaste udde för att se hur fyren där såg ut och det blev en resa i det sista ljuset på dagen.

I went out to Lumparland’s northernmost headland to see what the lighthouse there looked like and it was a trip in the last light of the day.

Lumparn #1483
Nikon D7000
f36 3sec ISO100 90mm
Lumparland, The Åland Islands, 15 Jan 2021 at 15.53.

Molnen ligger, som vanligt denna vinter, tjocka över himlen. Ingen struktur eller form på dem, utan bara ett kompakt tak i grått. Som tur var så hade lite snö fallit, så att en viss kontrast i alla fall finns på marken.

Jag går ner till vattnet och spanar ut över Lumparns gråa yta. Lite kluckande vågor slår mot klipporna, men ingen vind att tala om. Knäpper ihop jackan mot kylan, för att förbereda mig på att stå mer still, i vänta på att kameran ska hinna få in tillräckligt med ljus.

The clouds are, as usual this winter, thick over the sky. No structure or shape on them, just a compact grey roof. Luckily, some snow had fallen, so that a certain contrast is at least on the ground.

I go down to the water and look out over Lumparn’s grey surface. A little gurgling waves hit the rocks, but no wind to speak of. Fastens the jacket against the cold, to prepare me to stand still, waiting for the camera to get enough light.

Lumparn #1507
Nikon D7000
f25 30sec ISO100 50mm
Lumparland, The Åland Islands, 15 Jan 2021 at 16.39.

Scenariot börja i grått, men när jag krånglar mig fram över klipporna mot själva udden och fyren, övergår ljuset mer mot gråblått.

Försöker förutse var jag kanske vill ta en bild, för att inte sätta mina fotspår i snön, mitt i det som var tänkt att vara orört och stilla.

Själva fyren var inte så anslående, men isen som bildats på udden, var mer imponerande och inbjöd mig till krypande på knäna och plaskande i det kalla vattnet. Bra med vattentäta kängor!

The scenario starts in gray, but when I struggle over the rocks towards the cape and the lighthouse itself, the light changes more to gray-blue.

Trying to predict where I might want to take a picture, so as not to put my footprints in the snow, in the middle of what was meant to be untouched and still.

The lighthouse itself was not so striking, but the ice that formed on the headland was more impressive and invited me to crawl on my knees and splash in the cold water. Good with waterproof boots!

Ice cover
Nikon D7000
f
29 30sec ISO100 95mm
Lumpo udd, The Åland Islands, 15 Jan 2021 at 16.40
.

Utforskade strandlinjen, men mer åt öster tog klipporna slut och trots det tjocka molntäcket, så trängde solens sista ljus igenom molnen där borta i väster och skapade någon sorts kontrast till det gråblå landskapet.

När solens ljus var helt borta, tog ljusen från Mariehamn över. Det skapade en illusion av att solen fortfarande jobbade där borta i horisonten, på min sista bild på turen, vilket är det översta bilden i denna blogg.

Så nu har förnattens blå ljus tagit över innan det blir svart natt. Natt och natt förresten. Sista bilden tar jag 17:01, innan jag kryssar mig ner mellan tallar och klippskrevor till bilen i det tilltagande mörkret.

Explored the shoreline, but further east the cliffs ended and despite the thick cloud cover, the last light of the sun penetrated the clouds over there in the west and created some kind of contrast to the grey-blue landscape.

When the sun’s light was completely gone, the lights from Mariehamn took over. It created the illusion that the sun was still working over there on the horizon, in my last picture of the trip, which is the top picture in this blog.
So now the blue light of night has taken over before it becomes black night. Night and night by the way. I take the last picture at 17.01, before I cross between pines and crevices to the car in the increasing darkness.

Lumpo udd lighthouse
Nikon D7000
f10 10sec ISO100 18mm
Lumparland, The Åland Islands, 15 Jan 2021 at 16.44.

Mer bilder kommer i veckan som vanligt under Photographic Steps, på Facebook och Instagram!

Nästa veckas blogginlägg bli också om Lumparland, men med mycket snö, både på marken och i luften och mer is!

More photos will come this week as usual during Photographic Steps, on Facebook and Instagram!

Next week’s blog post will also be about Lumparland, but with a lot of snow, both on the ground and in the air and more ice!

The floating trees
Nikon D7000
f11 1/2s ISO100 200mm
From Simskäla to Kestenskär, The Åland Islands, 4 Jan 2021 at 10.54.

Efter en lång natt i tältets mörker där jag fördrev tiden med att läsa ”Jag kan ha fel” av Björn Natthiko Lindeblad, vilket inte gjorde mörkret mindre mörkt, men han levererar många sanningar, började det ljusna igen vid 10-tiden.

Så jag tog mig ut till vattnet, åt lite frukost på klipporna i skydd för vinden och inväntade mer ljus. Fick lite sällskap av en säl som tittade på mig. För mörkt och för långt bort för att försöka fotografera.

After a long night in the tent’s darkness, where I spent time reading ”I can be wrong” by Björn Natthiko Lindeblad, which did not make the darkness less dark, but he delivers many truths, it started to light up again at 10 o’clock.

So I went out to the water, ate some breakfast on the rocks in protection from the wind and waited for more light. Got some company from a seal who was looking at me. Too dark and too far away to try to photograph.

Morning light…
Nikon D7000
f22 15s ISO100 18mm
Nässkatan, Simskäla, The Åland Islands, 4 Jan 2021 at 10.26.
Nässkatan, Simskäla, The Åland Islands.

Solen behagade inte visa sig denna dag heller. Ett tjockare molntäcke än i går från horisont till horisont och samma vind och vågrörelser.

The sun did not want to show itself this day either. A thicker cloud cover than yesterday from horizon to horizon and the same wind and wave movements.

Stones #1175

Min plan vara att röra mig fram över klipporna på denna del av ön och se om jag kunde hitta några roliga stenar eller klippor att ta med lång slutartid. Den här bjässen syntes på långt hål, men bäst blev den riktigt nära!

My plan was to move across the cliffs on this part of the island and see if I could find some fun stones or cliffs to take with long shutter speed. This bastard was seen from afar, but the best shot was from really close!

The stone!
Nikon D7000
f22 20s ISO100 18mm
Nässkatan, Simskäla, The Åland Islands, 4 Jan 2021 at 10.38.

Fler stenar kom i min väg och när solen hade kommit upp en bit så började öarna i horisonten att sväva ovanför vattenytan, som i översta bilden. Har fått lära mig att det beror på att luften och vattnet har olika temperatur och därför bryter ljusstrålarna och man kan se det som är nedanför horisonten. Häftigt!

Kestenskär in the horizon without floating trees!

More rocks came in my way and when the sun had risen a bit, the islands on the horizon began to float above the water surface, as in the top picture. I have been taught that it is because the air and water have different temperatures and therefore the light rays refract and you can see what is below the horizon. Cool!

Nässkatan.
Smooth and angular rock
Nikon D7000
f22 1,3s ISO100 18mm
Nässkatan, Simskäla, The Åland Islands, 4 Jan 2021 at 11.40.

Kyla, moln och blåst skapade en känsla i bilderna som jag gillar. Det dåliga ljuset gjorde att jag kunde köra med ganska långa slutartider utan gråfilter, som jag ännu inte äger några!

Cold, clouds and wind created a feeling in the pictures that I like. The bad light allowed me to photo with quite long shutter speeds without grey filters, which I do not yet own!

Norra Stråket
Nikon D7000
f22 3s ISO100 18mm
Norra Stråket, Simskäla, The Åland Islands, 4 Jan 2021 at 11.09.

Nu var det slut för denna gång från Simskäla. Nästa vecka kan det bli från Lumpo udd eller Mariehamn… eller Hammarudda… Flera val ser jag, så ni får vänta och se!

Now it is over for this time from Simskäla. Next week it could be from Lumpo cape or Mariehamn … or Hammarudda … I see several choices, so you have to wait and see!

Stillness in motion
Nikon D7000
f32 13sec ISO100 170mm
3 Jan 2021 at 14.55, Kalkvikarna, Västra Simskäla, The Åland Islands

Vid min fotoutflykt till Simskäla i början av januari hittade jag efter lunch en bäck, som stilla flöt fram mellan träden.

Genom att vädret bjöd på mulen himmel med snöbyar, så inbjöd bäcken till ett skyddat fotograferande i lä av skogen som inte var beroende av spektakulärt ljus.

Four tries to find the right mood!
Less sharpness?

Jag såg möjligheten att verkligen utforska bäcken och lägga tid på att hitta så många vinklar och uttryck som möjligt. Detta är något som jag har svårt för. Jag tror att jag har för lite tålamod. När jag har tagit en bild som jag tror kommer att bli bra, så tappar jag intresset och vill vidare till nästa objekt.

On my photo excursion to Simskäla in early January, I found a brook after lunch, which still floated between the trees. Because the weather offered overcast skies with snow flurries, the brook invited to a protected photography in the shelter of the forest, that was not dependent on spectacular light.

Moore colours?
Closer?

I saw the opportunity to really explore the brook and spend time finding as many angles and expressions as possible. This is something I have a hard time with. I think I have too little patience. When I have taken a picture that I think will be good, I lose interest and want to move on to the next object.

No sharpness here! Just motion blur!

Utgångspunkten blev långa tider med målet att skapa bilder med svepande vatten. Men som i bilden ovan, så är det svårt att få bukt med skakningsoskärpan när man inte har ett tungt stativ och det blåser och tiderna är tiotals sekunder långa.

The trees and the sky reflecting in the water.

När jag letade mig upp och ner efter bäcken för att hitta nya vinklar, upptäckte jag också att bäcken som jag tyckte var svart där den slingrade sig fram mellan mossan, inta alls var svart i alla vinklar. Det svarta kom från träden, som speglade sig i vattnet men i andra vinklar så försvann den kompakta massan av träd och himlen, med sina moln, lyste igenom. Genast var den magiska effekten som jag sökte borta.

The starting point was long exposure with the goal of creating images with sweeping water. But as in the picture above, it is difficult to get rid of the shaking blur when you do not have a heavy tripod and it is windy and the times are tens of seconds long.

Tried with Tone mapping to soften it.

When I moved up and down the brook to find new angles, I also discovered that the brook that I thought was black, where it wound its way between the moss, was not at all black at all angles. The black came from the trees, which were reflected in the water, but at other angles the compact mass of trees disapeared and the sky, with its clouds, shone through. Immediately the magical effect I sought was gone.

En stilla bäck i nysnö på Västra Simskäla.
Gold in the brook
Nikon D7000
f29 13sec ISO100 75mm
3 Jan 2021 at 14.54, Kalkvikarna, Västra Simskäla, The Åland Islands

Plötsligt bröt några ljusstrålar fram genom molnen och lyste upp en del av bäcken och det bildades ett guldsken i vattnet som rann över stenarna. Bråttom, bråttom helt plötsligt för att hinna fånga ljuset!

Suddenly some rays of light broke through the clouds and illuminated part of the brook and a golden glow formed in the water that ran over the rocks. Hurry, hurry all of a sudden to catch the light!

Lika plötsligt som solen bröt igenom kom en snöby svepande genom skogen. Allt blev suddigt av snöflingorna och jag såg möjligheten att fånga en annan känsla av bäcken.

Fippla med stativ, skärpa, tider och komposition och när allt var färdigt så var snöfallet över! Träden, som nästan hade varit borta i det vita, syntes nu tydligt igen. Magin var borta men jag tog en bild ändå.

As suddenly as the sun broke through, a snow flurry came sweeping through the forest. Everything was blurred by the snowflakes and I saw the opportunity to capture a different feeling of the brook.

Fiddle with tripods, sharpness, times and composition and when everything was done, the snowfall was over! The trees, which had almost disappeared in the white, were now clearly visible again. The magic was gone but I took a picture anyway.

The missed snow fall
Nikon D7000
f25 8sec ISO100 24mm
3 Jan 2021 at 15.04, Kalkvikarna, Västra Simskäla, The Åland Islands

Jag kände mig ändå nöjd över att jag stannat och verkligen försökt att ta in denna lilla bäck. Insåg sedan att jag behövde ta mig tillbaka till bilen innan det blev för mörkt.

I still felt happy that I stayed and really tried to take in this little stream. Realized I needed to get back to the car before it got too dark.

Väl hemma vid datorn upptäcker jag att det är väldigt svårt för mig att få fram den känsla som jag hade vid bäcken. För mig var upplevelsen trolsk, stillsam och lite mystisk. Bilderna däremot blev hårda, kontrastrika och stökiga. Jag tror att det mest beror på snön i mossan. Istället för att skapa en mjuk upplevelse så tar det över och skapar ett hårt och stökigt mönster på bilderna.

Once at home at the computer, I discover that it is very difficult for me to get the feeling I had at the brook. For me, the experience was magical, quiet and a bit mysterious. The images, on the other hand, became harsh, contrasting and messy. I think it’s mostly due to the snow in the moss. Instead of creating a soft experience, it takes over and creates a hard and messy pattern in the pictures.

Som ni ser på bilderna så har jag försökt att hitta fram till det jag upplevde med hjälp av olika effekter i Raw Therapee.

Jag har försökt att göra bilderna mjuka genom att inte använda lokal kontrast och ingen extra skärpa. Testade även med Tone mapping för att försöka hitta det trolska, men ju mjukare bild desto svårare att få fram rörelsen i vattnet som bildades av skummet och luftbubblorna som flöt fram så fint.

Den svartvita bilden fick inte heller fram det mjuka men kanske det som egentligen var: kontrastrikt, kallt och hårt men ändå något mjukt som letar sig fram mellan träden.

As you can see in the pictures, I have tried to find out what I experienced with the help of different effects in Raw Therapee.

I have tried to make the images soft by not using local contrast and no extra sharpness. Also tested with Tone mapping to try to find the magic, but the softer the image the harder it is to get the movement in the water that was formed by the foam and the air bubbles that floated so nicely.

The black and white image did not bring out the soft either, but perhaps what it really was: contrast-rich, cold and hard, but still something soft that finds its way between the trees.

Flera bilder blev suddiga och oskarpa och flera väldigt intetsägande. Det blev inte heller vad jag tänkt mig men jag hoppas jag har lärt mig något på resan!

Nästa vecka blir det bilder från den avslutande morgonen här på Simskäla, så mer blått!

Several images became blurred and blurry and several very bland. It did not turn out what I had in mind either, but I hope I have learned something on the trip!

Next week there will be pictures from the final morning here at Simskäla, so more blue!

Stone #0910
Nikon D7000
f36 8sec ISO100 95mm
3 Jan 2021 at 11.18, Rävskottet, Västra Simskäla, The Åland islands.

På väg till färjan som ska ta mig ut till Vårdö och sedan vidare till Simskäla. Therese och jag gjorde ju en tur över Åland i höstat och avslutade på Simskäla. Den första delen hittar ni i Work with what you have. Nu vill jag tillbaka och se hur ser det ut på vintern.

Plötsligt upptäcker jag att det är lite väl mycket bakljus framför mig. Bron över till Prästö är fylld med röda bakljus som står still. Min första tanke är att det är kö till färjan, men kommer på att dit är det nästan två kilometer, så det känns ju lite mycket trafik klockan 22.30 den andra januari! Ännu konstigare blir det när alla bilar börjar backa tillbaka från bron. Inser att det är dags för mig också att flytta på mig, så jag backar in på närmaste parkering.

Det visare sig efter lite snack med de framförvarande att en bil har tappat hjulet och står mitt i vägen och att det bara är att invänta bärgare.

On the way to the ferry that will take me out to Vårdö and then on to Simskäla. Therese and I did a trip over Åland this autumn and finished at Simskäla. You will find the first part in Work with what you have. Now I want to go back and see what it looks like in the winter.

Suddenly I discover that there is a lot of taillight in front of me. The bridge over to Prästö is filled with red taillights that stand still. My first thought is that there is a queue for the ferry, but I realize that it is almost two kilometers there, so it feels a bit of much traffic at 22.30 on the second of January! It gets even weirder when all the cars start to back off from the bridge. Realize that it’s time for me to move too, so I back into the nearest parking lot.

It turns out after a little chat with those in front, that a car has lost its wheel and is in the middle of the road and that it is just to wait for rescuers.

Good night!
Nikon D7000
f8 8sec ISO100 18mm
2 Jan 2021 at 00.08, Östra Simskäla, The Åland islands.

Funderar på om jag ska ta mig till något annan ställe på Åland för att det här kommer att dra ut på tiden? Är lite osäker på hur färjan ut till Simskäla fungera mitt i natten, men tänker att jag ska ju ändå sova i bilen, så jag kan ju vänta tills i morgon bitti om det skulle behövas. Det behövdes inte. Några handlingskraftiga tog eget initiativ och lyckades flytta en aning på bilen, så att man kunde komma fram.

Efter att ha tryckt på knappen vid vägs ände ute på Vattungsrevet, kom färjan tuffande efter lite väntan. Hittade en skogsparkering och knoppade in i min sovsäck vid halv ett och hoppades på mirakelvändning i vädret till morgondagen!

Wondering if I should go to another place on Åland because this will take time. I’m a little unsure of how the ferry out to Simskäla works in the middle of the night, but I think I should still sleep in the car, so I can wait until tomorrow morning if needed. It was not needed. Some resolute people took their own initiative and managed to move the car a little, so that you could come forward.

After pressing the button at the end of the road out on Vattungsrevet, the ferry arrived tough after a bit of waiting. Found a forest parking lot and budded into my sleeping bag at half past one and hoped for a miracle turn in the weather until tomorrow!

Stones #0908
Nikon D7000
f22 6sec ISO100 18mm
3 Jan 2021 at 11.16, Rävskottet, Västra Simskäla, The Åland islands.

Tyvärr så har vintern ännu inte bjudit på särskilt mycket snö och ingen direkt kyla heller. Krånglar mig ur sovsäcken och kryper ut ur bilen efter att klockan har väckt mig. Det är fortfarande lite skumt ute, trots att klockan är över 9 men det ser molnig ut, som vanligt.

Tydligen är det ett högtryck över Ryssland som skapar en inversion, ett lock av kalla luft som hålls på plats av varmare luft ovanför, och det medför ett stillastående molntäcke över Norden och ja, det är kvar i dag igen.

Unfortunately, the winter has not yet offered much snow and no direct cold either. I get out of my sleeping bag and crawl out of the car after the clock has woken me up. It’s still a bit shady outside, even though it’s over 9 o’clock but it looks cloudy, as usual.

Apparently it is a high pressure over Russia that creates an inversion, a lid of cold air that is held in place by warmer air above, and it causes a stagnant cloud cover over the Nordic countries and yes, it remains today.

Stone #0913
Nikon D7000
f32 8sec ISO100 70mm
3 Jan 2021 at 11.20, Rävskottet, Västra Simskäla, The Åland islands.

Men det är inget att muttra över, utan jag stövlar raskt iväg för att hitta vatten på den norra sidan av Västra Simskäla.

Solen går upp 9.43 och min plan var egentligen att få en soluppgång, men med detta molntäcke så är det nog kört. När det ändå inte är bråttom för att hinna till en soluppgång, så tänker jag att jag ska test hur rakt jag kan gå i okänd terräng och gör mitt bästa för att hålla rak kurs.

Det är 1,5 km fågelvägen fram till vattnet men inser, när jag ser radiomasten igen, som jag egentligen ska ha bakom mig, att jag drar åt vänster! Jag har vänt åt vänster så mycket att jag har gått ett stycke parallellt med strand, utan att se den. Trots att den bara är ca 100 meter bort. Nyttig aha-upplevelse, men nu var det ju fotografera jag skulle göra och inte öva min överlevnadsförmåga!

But there is nothing to mutter about, but I quickly boot off to find water on the north side of Västra Simskäla.

The sun rises at 9.43 and my plan was actually to get a sunrise, but with this cloud cover it is probably no idea. When it is not in a hurry to catch a sunrise, I think I should test how straight I can walk in unknown terrain and do my best to keep a straight course.

It is 1.5 km bird’s eye view to the water, but realizes when I see the radio mast again, which I should actually have behind me, that I pull to the left! I have turned left so much that I have walked a distance parallel to the beach without seeing it. Even though it is only about 100 meters away. Useful aha-experience, but now it was photography I would do and not practice my survivability!

Dorsholm med stenar i vattnet som förgrund utanför Västra Simskäla på Åland.
Dorsholm
Nikon D7000
f36 8sec ISO100 95mm
3 Jan 2021 at 11.18, Dorsholm, Västra Simskäla, The Åland islands.

Jag kikar ut över vattnet och ser några stenar och klippor lite till höger om mig och de ska enligt kartan ligga i en vik som heter Rävskottet.

Det blåser en del men här inne bland öarna går det inte direkt några vågor, men lite rörelse i vattnet är det. Med Rysslands högtryck till hjälp, så går det att få långa slutartider trots att klockan är över 11. Har blå timme ända fram till lunch idag.

I look out over the water and see some rocks and cliffs a little to my right and according to the map they should be in a bay called Rävskottet.

It is a bit windy but here among the islands there are no direct waves, but there is some movement in the water. With Russia’s high pressure to help, it is possible to get long shutter speeds even though it is over 11. Have a blue hour until lunch today.

The windy tree
Nikon D7000
f22 4sec ISO100 18mm
3 Jan 2021 at 11.27,Träskvik udden Västra Simskäla, The Åland islands.
Stenar i vattnet med lång exponering utanför Västra Simskäla på Åland.
Stones #0925
Nikon D7000
f22 3sec ISO100 18mm
3 Jan 2021 at 11.41, Rävskottet, Västra Simskäla, The Åland islands.

Får fram lite blått i det gråa och efter en frukost i skogens lä banar jag mig vidare längs brytningen mellan hav och land.

Nästa vecka blir det om ett frustrerat möte med en stilla bäck!

Gets a little blue in the gray and after a breakfast in the forest shelter I make my way further along the break between sea and land.

Next week it will be a frustrated meeting with a quiet stream!

Familjen går tyst fram på den ödsliga skogsvägen. Det ligger spänning i luften och inte mycket sägs. Det är som att mycket ligger på spel. Jag tycker mig kunna förnimma detta på deras attityd till varandra där de går. Det är en påklistrad artighet med väldigt enkel och fåordig konversation.

Själv försöker jag hålla mig i bakgrunden och gör mig osynlig för att inte störa i denna viktiga stund. Jag känner pressen på mig att inte vara i vägen när de nu har varit så öppna med att bjuda in mig till denna väldigt gamla familjetradition.

The family walks quietly on the desolate forest road. There is tension in the air and not much is said. It’s like a lot is at stake. I think I can sense this in their attitude towards each other. It’s a sticky courtesy with a very simple and concise conversation.

Personally, I try to stay in the background and make myself invisible so as not to disturb in this important moment. I feel the pressure on me not to be in the way now that they have been so open in inviting me to this very old family tradition.

Familjen, som inte vill gå ut med sitt namn, drar sig längre och längre in i den tysta skogen. I den del av världen vi nu befinner oss i, firas denna dag julafton.

Jag har inte fått det bekräftat, men det ligger i luften att majoriteten av de familjer som bor på denna något avlägsna ö, faktiskt drar sig undan till en helig plats i skogen för att utföra denna speciella ritual. De ställen familjerna tar sig ut till, har troligtvis använts i generationer av deras förfäder. Det är heliga platser tyngda med familjehemligheter.

Plötslig händer något som jag har svårt att ta på, men stämningen ändras inom familjen och något kommer över dem. De blir mer uppmärksamma på varandra, avvaktande och inväntande.

Så får jag syn på att sonen i huset på något sätt har fått tag in käpp som han går med. Det verkar vara just käppen som har startat denna nya känsla i gruppen. Helt plötslig kontras sonens spatserande med käppen helt öppet av familjens moder, som stolt visar upp en något mindre pinne.

Detta skapar en slags kedjereaktion i de andra familjemedlemmarna och stämningen går raskt över till något som kan tolkas som tävlingsinstinkt och konkurrens. Om de inte samtidigt ändrat sinnesstämning, till mer glada miner och skratt, så hade jag blivit rädd av de plötsliga utbrotten av att stark motivation att vilja segra över den andre!

Sonen släpper raskt sin käpp och rusar ut i kalhygget och får tag i en stor slana som han släpar fram till vägen. Modern kontrar med några distraktionsslag och avledande manövrar med sin pinne, innan hon överger sin taktik och det känns som om hon ger upp?

The family, who do not want to go out with their name, move further and further into the quiet forest. In the part of the world we are now in, they are celebrating Christmas Eve.

I have not received confirmation, but it is in the air that the majority of the families living on this somewhat remote island actually retreat to a sacred place in the forest to perform this special ritual. The places the families go to, have probably been used for generations by their ancestors. These are sacred places laden with family secrets.

Suddenly something happens that I have a hard time touching, but the mood changes within the family and something comes over them. They become more attentive to each other, pending and waiting.

Then I see that the son in the house has somehow got hold of a cane that he goes with. It seems to be the stick that has started this new feeling in the group. All of a sudden, the son’s strolling with the cane is challenged quite openly by the family’s mother, who proudly shows off a slightly smaller stick.

This creates a kind of chain reaction in the other family members and the atmosphere quickly turns into something that can be interpreted as a competitive instinct and competition. If they had not, at the same time changed their mood, to happier faces and laughter, I would have been frightened by the sudden outbursts of that strong motivation to win over the other!

The son quickly drops his cane and rushes out into the clear-cut and gets hold of a large pole, which he drags to the road. The mother’s countermove is some distraction hits and maneuvers with her stick, before she abandons her tactics and it feels like she is giving up?

Sonen verkar oberörd över händelseutvecklingen och strosar fram med sin trofé över axeln. Har han vunnit? Har han äntligen kunnat ta plats i familjen som en vuxen eller anses hans insats fortfarande ligga på ett barns nivå? Genom att jag inte kan det språk som pratas, kan jag bara gissa mig till vad det är som händer framför mig.

Dottern i familjen ser ut att analysera situationen. Det skulle kunna tolkas som att hon antingen värderar sin äldre broders insats eller kanske hon funderar på vilken sida hon ska stå på i denna underliga kamp mellan modern och sonen?

The son seems unconcerned about the course of events and struts forward with his trophy over his shoulder. Has he won? Has he finally been able to take a place in the family as an adult or is his contribution still considered to be at a child’s level? Because I do not know the language, I can only guess what is happening in front of me.

The daughter in the family seems to be analyzing the situation. It could be perceived as her either appreciating her older brother’s contribution or perhaps she is thinking on which side she should stand on in this strange struggle between mother and son?

Plötsligt kommer modern tillbaka från kalhygget med en enorm slana! Hon har inte gett upp ännu eller betyder det att hon vill mäta sin sons styrka, uthållighet och mod ännu en gång?

Suddenly the mother comes back from clear-cutting with a huge pole! She has not given up yet or does that mean she wants to measure her son’s strength, endurance and courage once again?

Spänningen mellan familjemedlemmarna stiger. Hur ska de reagera? Kommer någon att bli arg? Kommer det sluta med att de angriper varandra?

Dottern står fortfarande och väger i något för mig okänt beslut medan sonen försöker verka oberörd och strosar vidare på vägen, men hela hans energi avslöjar att han tänker så det knakar. Vad blir hans nästa drag?

Tensions between family members are rising. How should they react? Will anyone get angry? Will they end up attacking each other?

The daughter is still weighing in a decision unknown to me while the son tries to be unmoved and strolls on the road, but all his energy reveals that he thinks so it cracks. What will be his next move?

Dottern tar plötsligt sitt beslut och börjar hjälpa sin moder att bära hennes slana! Oj, vilken vändning! Vad gör sonen nu? Ska han ge upp och anse sig besegrad av de två kvinnorna eller kommer han på något sätt fortsätta kampen eller bara låtsas som om inget har hänt?

Han får inte mycket tid på sig för sitt beslut, för kvinnorna använder sin slana, eller mer stock, för att tvinga bort den unge mannen från den smala vägen.

Han försvinner ut på kalhygget och man hör efter ett tag ett avlägset brakande och knakande där ute. Det verkar inte som om sonen har gett upp ännu! Plötsligt får vi en skymt av honom långt där ute på hygget och jo, han har en ännu större stock med sig! Han har inte gett upp och någon inre drivkraft får honom att visa upp sin styrka och sitt mod genom att helt hänge sig åt denna kamp.

Detta måste vara själva kärnan, själva urkraften som denna gamla tradition har som uppgift att locka fram hos de unga männen! Men här får jag faktiskt en känsla av något annat också, för på det sätt som dottern i familjen iakttar och ger sig hän i kampen, så inser jag det uppenbara, att hon också kommer att prövas på samma sätt när hon är mogen!

The daughter suddenly makes her decision and starts helping her mother carry her pole! Wow, what a turnaround! What is the son doing now? Should he give up and consider himself defeated by the two women or will he somehow continue the fight or just pretend that nothing has happened?

He does not get much time for his decision, because the women use their pole, or more log, to force the young man away from the narrow path.

He disappears out on the clear-cut and after a while you hear a distant crackling and crashing out there. It does not seem that the son has given up yet! Suddenly we get a glimpse of him far out there on the clearing and yes, he has an even bigger log with him! He has not given up and some inner power makes him show his strength and courage by completely indulging in this struggle.

This must be the very core, the very primordial force that this ancient tradition has the task of attracting to the young men! But here I actually get a feeling of something else as well, because in the way that the daughter in the family observes and gives in to the struggle, I realize the obvious, that she will also be tried in the same way when she is mature!

Sonens kamp med den kraftiga slanan ute på kalhygget som han mödosamt släpar upp på vägen och bär omkring på, i något jag skulle vilja kalla triumf, verkar vara avslutningen på duellen, eller är det möjligen kulmen till invigningsriten från barn till vuxen?

Familjens spända sinnesstämning övergår till ett hejdlöst firande, där deras hund plötsligt verkar stå i centrum av händelsen. Den lilla gruppen visar sin aktning och tacksamhet till den lilla, lurviga varelsen genom generösa bugningar på alla fyra och ett vilt dansande.

The son’s struggle with the powerful pole out on the clear-cut that he painstakingly drags up on the road and carries around, in something I would like to call triumph, seems to be the end of the duel, or is it possibly the culmination of the opening rite from child to adult?

The family’s tense mood turns into a rampant celebration, where their dog suddenly seems to be at the center of the event. The small group shows their respect and gratitude to the small, furry creature through generous bows on all fours and a wild dance.

Efter denna omtumlande upplevelse, har jag fått veta att ett stort problem är att deras heliga platser håller på att förstörs genom bebyggelse, eller som här kalhuggning. De säger att de visserligen har fått lättare att hitta slanor, men att platsens energi har svårt att bidra med sina styrka och vitalitet när skogen är skövlad.

Jag är därför oerhört tacksam för att jag i tid fick möjlighet att vara med på denna intima och känslostarka släkttradition, som kanske kommer att försvinna i och med vår avverkning av gammal skog och okunskap om platsernas betydelse. Jag känner stor respekt, och även vördnad, för denna familj som trots utmaningarna håller fast i gamla och traditionsbundna ritualer. Det som är deras hjärta och ursprung.

Nästa vecka blir det något helt annat!

After this dizzying experience, I have been told that a major problem is that their sacred sites are being destroyed by buildings, or as here clear-cutting. They say that although they have found it easier to find poles, the energy of the place has a hard time contributing with its strength and vitality, when the forest is devastated.

I am therefore extremely grateful that in time, I had the opportunity to be part of this intimate and emotional family tradition, which may disappear with our felling of old forests and ignorance of the importance of these places. I feel great respect, and also reverence, for this family who, despite the challenges, stick to old and traditional rituals. Which is their heart and origin.

Next week it will be something completely different!

Det är mulet. Jämngrått, fuktigt och kallt. Blött och rått. Solen kommer gå ner om 40 minuter och med ett kompakt molntäcke så finns det inte en chans till någon ljusning. Så här ska det ridas!

Men inte för mig. Håller mig bredvid som vanligt. Har visserligen suttit på några hästar men aldrig förstått mig på det.

Tar istället chansen att fota lite men upptäcker att det inte är så lätt för det är så mörkt!

Vi är på Ponnylyckan utanför Södersunda. 15 minuters bilfärd från största orten på Åland, Mariehamn. Min kära fru Therese ska äntligen få rida efter lång väntan.

Själv upptäcker jag att jag måste gå upp på över ISO 1000 för att klara av rörelserna från djuren. Det räcker med att de rynkar på nosen så blir det suddigt, som ni ser på bilden nedan.

Cloudy days. Even gray, damp and cold. Wet and raw. The sun will go down in 40 minutes and with a compact cloud cover there is no chance of any brightening. So now shall we ride!

But not for me. Keeps me next as usual.I have ridden on some horses but never understood the idé.

Instead, take the chance to take some photos but discover that it is not so easy, because it is so dark!

We are at Ponnylyckan outside Södersunda. 15 minutes drive from the largest town on Åland, Mariehamn. My dear wife, Therese, will finally be able to ride after a long wait.

Personally, I discover that I have to go up to over ISO 1000 to cope with the movements of the animals. It is enough that they wrinkle the nose and it will be blurred, as you see in the picture below.

Mother and daughter
Nikon D7000
f4 1/60s ISO500 18mm
5 December 2020 at 14.54, Ponnylyckan, The Åland Islands

Inne i sadelkammaren är det i alla fall något varmare och mer ombonat.

Där trivs katten men han tycks inte riktigt vilja vara med på bild. Men det gäller att hålla kameran stadigt för jag får gå ner på 1/30 sekund.

Inside the saddle chamber, it is at least a little warmer and more cozy.

The cat thrives there, but he does not really seem to want to be in the picture. But it is important to keep the camera steady because I have to go down to 1/30 second.

The boss!
Nikon D7000
f3,5 1/30s ISO1000 18mm
Ponnylyckan, The Åland Islands, 5 December 2020 at 14.55
Elvis!

Den här ponnyn vet jag i alla fall vad han heter. Han heter Elvis men myskankan ville inte presentera sig men höll koll på oss.

Medan Therese kämpar på med att få islandshästen att tölta, kämpar jag på med det dåliga ljuset.

At least I know what his pony is called. His name is Elvis, but the muskrat did not want to introduce hereself but kept an eye on us.

While Therese is struggling to get the Icelandic horse to tölt, I am struggling with the bad light.

Working with the tölt
Nikon D7000
f5 1/15s ISO1600 75mm
Ponnylyckan, The Åland Islands, 5 December 2020 at 15.52

Inser att det är bättre att försöka fånga rörelsen istället för att försöka hitta skärpa.

Så det blir en fortsättning på arbetet i förra bloggen – The light in the dark. Att följa motivet och få en oskarp bakgrund.

Här inser jag att svårigheten ligger i att motivet, alltså hästen, inte rör sig så fort i förhållande till bakgrunden. Men i några bilder lyckades jag i alla fall fånga själva tanken med tekniken.

Realize that it is better to try to capture the movement, instead of trying to find sharpness.

So it will be a continuation of the work in the previous blog – The light in the dark. To follow the subject and get a blurry background.

Here I realize that the difficulty lies in the fact that the motif, ie the horse, does not move so fast in relation to the background. But in some pictures I managed to capture the very idea of ​​the technique.

My whife Therese Lomner look happy after today’s gray, cold and wet riding …

Du kan följa ägaren Therese Söderbergs arbete med alla 20 djur på hennes Facebook sida och även boka in dig för ridning eller djurvisningar!

You can follow the owner Therese Söderberg’s work with all 20 animals on her Facebook page and also book yourself for riding or a guided tour with the animals!

Står i mörkret på gång- och cykelbanan och känner kylan genom kläderna. Hade inte tänkt ut och fota i kväll, men hade lite tid över i väntan på att hämta upp sonen, så därav det dåliga klädvalet.

Några joggare stryker förbi och jag mer känner än ser att de granskar mig och undrar varför jag står där och lurar i mörkret med kameran redo.

Stands in the dark on the pedestrian and bicycle path and feels the cold through my clothes. Had not thought yo go out and take pictures tonight, but had some time left waiting to pick up the son, hence the poor choice of clothes.

Some joggers pass by and I feel more than I see them examining me and wondering why I’m standing there lurking in the dark with the camera ready.

Red car
Nikon D7000
f7,1 1/5s ISO1600 52mm
Österleden, Mariehamn, The Åland Islands, 23 Nov 2020 at 20.37

Men jag tror mig ha hittat ett bra läge för att testa att fotografera bilar i rörelse. Få bilen att vara hyffsat skarp men med en fartig, randig bakgrund.

Just där jag står så har jag flera ljus på andra sidan gatan från Mariehamns bensinmackar som jag hoppas ska bilda en spännande bakgrund i mörkret.

Första försöken bli inte som jag har tänkt mig som ni kan se i bilden ovan. Jag får inte bilen skarp.

But I think I have found a good location to try to photograph moving cars. Make the car be fairly sharp but with a fast, striped background.

Right where I stand, I have several lights on the other side of the street from Mariehamn’s petrol stations, which I hope will form an exciting background in the dark.

The first attempts will not be as I have imagined as you can see in the picture above. I do not get the car sharp.

Volvo
Nikon D7000
f5 1/10s ISO1600 27mm
Österleden, Mariehamn, The Åland Islnds, 23 Nov 2020 at 20.43

Här ovan har jag lyckats lite bättre men det beror på att slutartiden inte var så lång.

Here above I have succeeded a little better, but it is because the shutter speed was not so long.

Fick annars till ett trevligt perspektiv på denna, men fortfarande så är bilen inte som jag hade tänkt mig.

Got on the other hand a nice perspective on this, but still the car is not as I had imagined.

Black car
Nikon D7000
f5 1/8s ISO1600 28mm
Österleden, Mariehamn, The Åland Islnds, 23 Nov 2020 at 20.4
6

Sedan kommer jag på felet! Jag har inte haft bilen rakt framför mig.

Som ni ser på de förra bilderna så är bilen på väg snett emot mig. Då funkar det inte att panorera med bilen, utan bilen förskjuts i bilden när den kommer närmare mig. Den blir också större och linjerna flyter ut.

Then I come to the mistake! I have not had the car right in front of me.

As you can see in the previous pictures, the car is on its way obliquely towards me. Then it does not work to pan with the car, but the car shifts in the picture when it gets closer to me. It also gets bigger and the lines flow out.

För att få bilen att vara skarp mot bakgrunden, behövs det att bilen stannar på samma ställe i bilden. Då måste man ha den vinkelrätt framför sig!

Så då blev det som jag hade tänkt mig! Ljusen i bakgrunden som streck och bilen skarp. Men nu för tiden så får man inte hela streck som ni ser, för ljusen är antagligen diodlampor som pulserar om jag har fattat rätt!

To make the car be sharp against the background, it is necessary for the car to stop in the same place in the picture. Then you have to have it perpendicular in front of you!

So then it turned out as I had imagined! The lights in the background as dashes and the car bright. But nowadays you do not get the whole line as you see, because the lights are probably diode lamps that pulsate if I have got it right!

Gullviva, Sjökvarteren, The Åland Islands.
Nikon D7000
f7,5 1/5s ISO1600 18mm
23 Nov 2020 at 20.30

Tog sedan några bilder som passagerar i bilen. Lite längre slutartid och så försökte jag hitta ljus som kunde skapa något tilltalande mönster i rörelse. Många som inte blev något men dessa två tycker jag har något tilltalande.

Then took some pictures as a passengers in the car. A little longer shutter speed and then I tried to find light that could create some appealing pattern in motion. Many who did not become anything but these two I think have something appealing.

After the theatre training
Nikon D7000
f4,5 1/15s ISO1600 42mm
Bel Canto, Dalkarbyvägen, Mariehamn, The Åland Islands
23 Nov 2020 at 21.17

När sonen och de andra kommer ut från teaterträningen, tar jag chansen att fånga de anonyma siluetterna som rör sig mellan de mörka skuggorna och belysningen.

Har du varit ute och tagit några bilder i mörkret?

When the son and the others come out of the theatre training, I take the chance to capture the anonymous silhouettes that move between the dark shadows and the lighting.

Have you been out and taken some pictures in the dark?

The hero!
Or am I the hero?

Min son, Mio, fick soppatorsk i samma veva som jag hittade Jaymi Heimbuch lilla folder om att berätta en historia med bilder – The six must-have shots for a powerfull photo story.

Så när jag ändå var tvungen att åka ut och hjälpa honom, försökte jag skapa en liten berättelse med hjälp av kameran.

The action!

My son, Mio, ran out of petrol in the same time as I found Jaymi Heimbuch’s little folder about telling a story with pictures – The six must-have shots for a powerful photo story.

So when I still had to go out and help him, I tried to create a little story using the camera.

Enligt Jaymi ska det finnas 6 olika bilder med i en berättelse.

Är man begränsad så ska berättelsen bara berättas med 6 bilder eller så kan men se det som att det är minst 6 olika typer av bilder som behövs, för att täcka upp en historia.

According to Jaymi, there should be 6 different pictures in a story.

If you are limited, the story should only be told with 6 pictures or you can see itas there are at least 6 different types of pictures needed to cover a story.

Mio is prepering to refuel his moped.
1 Nov 2020 at 10.10
Lemlandsvägen at Söderhägnan, The Åland Islands.

Här finns det mer än 6 bilder för detta är en fotoblogg och då vill jag att det ska vara många bilder!

Däremot så har jag försökt att få med de 6 olika typerna.

Överst ”The hero”. Bilden som ska fånga betraktaren och leda in i historien.

There are more than 6 pictures here, because this is a photo blog and then I want there to be many pictures!

However, I have tried to include the 6 different types.

At the top – ”The hero”. The image that will capture the viewer and lead into the story.

Sedan kommer presentationen av deltagarna. Här ser jag, att jag inte riktigt har fått med något rent porträtt av Mio, mig eller hans moped.

Men bilden ”The last drop” nedan borde fungera som ett samlat porträtt av Mio och mopeden.

Jag själv däremot blir bara en del av denna historia som betraktare av skeendet, men också en bakgrundsfigur som syns tack vare bilen i bakgrunden och handen som lämnar fram reservdunken.

Then comes the presentation of the participants. Here I see that I have not really got a clean portrait of Mio, me or his moped.

But the picture ”The last drop” below should serve as a collective portrait of Mio and the moped.

I myself, on the other hand, become just a part of this story as an observer of what is happening, but also a background figure who is visible thanks to the car in the background and the hand that leaves the spare can.

Som nummer tre har vi kontexten, sammanhanget. Där skulle jag kunnat ha med någon mer övergripande bild.

Men den första bilden, där Mio sitter på mopeden och väntar, tycker jag fungerar samt de två när han står bakom mopeden och bilen är med i bild.

As number three, we have the context, the relation. There I could have included some more overall picture.

But the first picture, where Mio is sitting on the moped and waiting, I think works and the two, when he is behind the moped and the car is also visible.

Action! Det är bildtyp nummer 4. Den ska ta upp det som händer och gärna lite fart i bilderna.

De med mest rörelse är ju de två bilderna där Mio går emot mig med dunken. Också porträttet nedan tycker jag fungerar, för att det är tydligt att han just håller på att fylla på soppa men också det ovan, där han skruvar på röret på dunken.

Action! It is image type number 4. It should capture what is happening and preferably a little speed in the images.

The ones with the most movement are the two pictures where Mio goes against me with the can. I also think the portrait below works, because it is clear that he is just filling up soup but also the one above, where he screws the pipe on the can.

The last drop

Näst sista typen är närbilden och detaljerna. Här går man in närmare och visar upp hur det ser ut och vad som sker.

Här har jag bilderna på när Mio fyller på soppa och när han skruvar på slangen. Närbilder på händer som gör något.

Sista kategorin är bilden som ska få betraktaren att ta egna steg – ”The take-away”, antingen i ren handling eller i reflektion.

Vad vill jag som fotograf att betraktaren ska ta med sig eller känna? Vill jag till och med att betraktaren ska ta egna steg mot något?

Sista bilderna i denna fotoberättelse får stå för friheten, men själva berättelsen visar ju också att friheten är begränsad och faktiskt beroende av andra.

The penultimate type is the close-up and the details. Here you go closer and show what it looks like and what happens.

Here I have the pictures of when Mio refuel and when he screws on the hose. Close-ups of hands doing something.

The last category is the image that will make the viewer take their own steps – ”The take-away”, either in pure action or in reflection.

What do I, as a photographer, want the viewer to bring or feel? Do I even want the viewer to take their own steps towards something?

The last pictures in this photo story may stand for freedom, but the story itself also shows that freedom is limited and actually dependent on others.

Freedom!

Kolla in Jaymi Heimbuchs hemsida om du är intresserad av att lära dig mer om hur man kan arbeta som fotograf kring miljöfrågor. Hon har en gedigen podd som är gratis att lyssna på.

Kör försiktigt där ute och var rädd om de minst skyddade trafikanterna!

Check out Jaymi Heimbuch’s website if you are interested in learning more about how to work as a photographer on environmental issues as conservatin photographer. She has a solid podcast that is free to listen to.

Drive carefully out there and pay attation to the least protected road users!

Painted waves 3
Nikon D7000
f29 4sec ISO100 80mm
29 Oct 2020 at 07.49 at Hammarudda, The Åland Islands

En blåsig morgon igen på Hammarudda. Den här gången är jag på plats innan solen går upp och kan invänta ljuset.

A windy morning again at Hammarudda. This time I am in place before the sun rises and can wait for the light.

Painted waves with cliff
Nikon D7000
f25 6sec ISO100 31mm
29 Oct 2020 at 07.48 at Hammarudda, The Åland Islands

Det tar ett tag för solljuset att spridas över klipporna, för en molnbank ligger ivägen över horisonten.

It takes a while for the sunlight to spread over the rocks, because a cloud bank is blocking the horizon.

Painted waves with rock
Nikon D7000
f32 6sec ISO100 56mm
29 Oct 2020 at 07.47 at Hammarudda, The Åland Islands

Så då får jag chansen att åter igen jobba med långa exponeringar. Det är för ljust för de riktigt långa på över 10 sekunder.

So then I get the chance to work with long exposures again. It’s too bright for the really long ones of over 10 seconds.

Painted waves with stone
Nikon D7000
f36 8sec ISO100 105mm
29 Oct 2020 at 07.54 at Hammarudda, The Åland Islands

Tog de vanliga bilderna på stenar och klippor, men denna gång var det ordentliga vågor och ljuset gjorde att jag fick hålla mig under 8 sekunder.

Took the usual pictures of rocks and cliffs, but this time it was real big waves and the light forced me to be under 8 seconds.

Painted waves 2
Nikon D7000
f32 4sec ISO100 80mm
29 Oct 2020 at 07.49 at Hammarudda, The Åland Islands

Testade också att bara ta med vågorna och med det magiska morgonljuset fick jag med något som jag inte har fått förut. Kameramålning.

Also tried to just photographe the waves and with the magic morning light I got something I have not received before. Camerapainting.

Painted waves 1
Nikon D7000
f32 4sec ISO100 80mm
29 Oct 2020 at 07.49 at Hammarudda, The Åland Islands

Bilderna är bara redigerade i Raw Therapee och jag har inte ändrat bildens kulör. Bara förstärkt den färg som redan fanns där i det råa formatet från kameran.

The pictures are only edited in Raw Therapee and I have not changed the colourtone of the pictures. Just enhanced the colour that was already there in the raw format from the camera.

Hammarudda fort 1942-1945 mejslat i berget vid en av de sprängda bunkrarna.

Balanserar omkring på klipporna längs stranden på Hammarudda. Det är ömse halt och vasst och ömse runda hällar mina kängor kliver över. Ibland övergår det i beströdda områden med stenar rundade av tusenåriga vågor, men oftast är det en sönderhackad berggrund, med precis lagom för breda raviner att våga hoppa över med en kamera i handen.

Balances around on the rocks along the beach at Hammarudda. It is both slippery and sharp and alternately round pours my boots step over. Sometimes it turns into strewn areas with stones rounded by millennial waves, but often it is a chopped bedrock, with just enough for wide ravines to dare to jump over, with a camera in hand.

The remains of the artillery bunker at Hammarudda fort, The Åland Islands.
Remains of the westernmost coastal artillery bunker Nr 1.
Propebly the one on the picture in the end of this blog.
Nikon D7000
f 5,6 1/100s ISO1600 135mm
28 Oct 2020 at 10.43, Hammarudda, The Åland Islands

Här och var avbryts dock de naturliga formerna av stenhögar med betydligt vassare former. Tänker inte så mycket på det, utan jagar vidare efter vågor som jag kan fotografera.

Here and there, however, the natural forms of stone mounds with much sharper forms are interrupted. I do not think much about it, but continue to hunt for waves that I can photograph.

Remains of the westernmost of three coastal artillery bunkers Nr 1.
Nikon D7000
f 5,3 1/60s ISO750 95mm
28 Oct 2020 at 10.45, Hammarudda, The Åland Islands

Vänder efter ett tag upp från strandlinjen och tar mig upp i en vindpinade tallskogen. Här hittar jag åter den markerade vandringsleden och följer den ett stycke tills jag står i något som ser ute som ett gammalt dagbrott.

Remains of the connecting corridor between the above artillery bunker and shelter Nr 26.

Jag tittar mig nyfiket omkring och inser att det inte kan vara något gammalt dagbrott, för det sticker ut armeringsjärn ur utspridda betongklumpar.

After a while I turn up from the shoreline and take myself up into a windswept pine forest. Here I find the marked hiking trail again and follow it for a while until I stand in what looks like an old open pit.

The remains of the shelter for an entire platoon, thas vas suited behind the artillery bunker Nr 5.

I look around curiously and realize that it can not be an old open pit, because rebar protrudes from scattered lumps of concrete.

The corner of the large fire control bunker Nr 7.
Nikon D7000
f5,3 1/125s ISO320 18mm
28 Oct 2020 at 10.54, Hammarudda fort, The Åland Islands

Går en liten bit till och tittar ner för att se var jag sätter fötterna på den något hala stigen. Då ser jag att jag trampat på svaret. I klippan har någon knackat in ”Hammarudda fort 1942-1945”.

Goes a little further and looks down to see where I put my feet on the slightly slippery path. Then I see that I have stepped on the answer. Someone has knocked in ”Hammarudda fort 1942-1945” in the cliff.

The stairs to the fire control bunker at Hammarudda fort, The Åland Islands.
The entrance and the remains of the fire control bunker Nr 7.
Nikon D7000
f5 1/25s ISO1600 82mm
28 Oct 2020 at 10.59, Hammarudda fort, The Åland Islands

Miljön intresserar mig så jag tar några bilder på förödelsen men skyndar sedan vidare. Längre fram på stigen stöter jag på nästa krater med utspridda betongblock.

The environment interests me, so I take some pictures of the devastation but then hurry on. Further on the path, I encounter the next crater with scattered concrete blocks.

Fire control bunker Nr 7.
28 Oct 2020 at 11.03, Hammarudda fort, The Åland Islands

Nu blir jag riktigt nyfiken och jag strövar runt det stora hålet och min fantasi försöker få grepp på vad det kan ha varit.

Now I get really curious and I wander around the big hole and my imagination tries to get a grip on what it may have been.

The house foundation for one of the barracks buildings.
28 Oct 2020 at 11.10. Hammarudda, The Åland Islands

Strövar vidare på vandringsleden och inser att jag är hungrig, så jag söker upp en något vindskyddad plats och plockar fram mina mackor.

Wandering further on the hiking trail and realizing that I am hungry, so I look for a somewhat wind-protected place and pick out my sandwiches.

The house foundation for another of the barracks buildings.
28 Oct 2020 at 11.59, Hammarudda, The Åland Islands

När jag sitter där i solen och tuggar inser jag att jag vill göra något med denna plats historia. Jag packar ner fikat och bestämmer mig för att gå tillbaka och se om jag kan hittar något mer i resterna av detta gamla fort att fotografera. Känner att jag vill fördjupa mig om denna plats.

As I sit there in the sun chewing, I realize I want to do something with the history of this place. I unpack my sandwiches and decide to go back and see if I can find something more in the remains of this old fort to photograph. Feel that I want to learn more about this place.

The large hole after the fire control centre that was built in several floors both above and below the rock Nr 7.
28 Oct 2020 at 12.07, Hammarudda fort , The Åland Islands

Precis nedanför platsen jag fikat hittar jag fler rester efter något som ser ut som husgrunder. Här har växtligheten tagit över ordentligt och vuxit upp genom betongskärvorna. Tar mig till havsklipporna igen och tittar närmare på högarna av vass sprängsten och hittar i dessa också betongrester. Längst i öster finns en ordentlig hög av sprängsten. Här kan man sitta och titta ut över havet och se både Öster- och Västerkläpp.

Just below the place I had my break, I find more remains of something that looks like house foundations. Here the vegetation has taken over and grown up through the concrete shards. Takes me to the sea cliffs again and takes a closer look at the piles of sharp blasted stone and finds in these also concrete remains. Furthest to the east there is a big mound of blasted stone. Here you can sit and look out over the sea and see both Öster- and Västerkläpp.

From the fire control centre Nr 7.
28 Oct 2020 at 12.09, Hammarudda fort, The Åland Islands

Väl hemma börjar jag leta på nätet om det finns något skrivet om Hammarudda fort. Hur såg det ut? Hur stort var det och hur många man fanns det här?

Hittar ett särtryck som docent Kenneth Gustavsson skrivit om Ålands demilitarisering, där Hammarudda nämns, men inga detaljer. Tar en sväng till biblioteket i Marihamn men lyckas där bara hitta fortet omnämnt.

Det verkar som om själva platsen Hammarudda besattes av styrkor från det finska kustartilleriet den 2 december 1939, i samband med flera militära förstärkningar på ön.

Mejlade sedan till Ålands kulturhistoriska museum för att se om de hade något men blev där hänvisad till ovan Kenneth Gustavsson, vilken visade sig vara expert i ämnet Åland under andra världskriget!

Tillslut tog jag mod till mig och mejlade Kenneth. Fick ett raskt svar med en kort historisk överblick!

Once home, I start looking online if there is anything written about Hammarudda fort. What did it look like? How big was it and how many soldiers were there?

Finds a reprint that Associate Professor Kenneth Gustavsson wrote about Åland’s demilitarization, where Hammarudda is mentioned, but no details. Takes a turn to the library in Marihamn but only manages to find the fort mentioned there.

It seems that the site Hammarudda itself was occupied by forces from the Finnish Coastal Artillery on December 2, 1939, in connection with several military reinforcements on the island.

Then emailed to Åland’s Cultural History Museum to see if they had anything, but was referred to above Kenneth Gustavsson, who turned out to be an expert on the subject of Åland during World War II!

Finally, I took courage and emailed Kenneth. Got a quick response with a brief historical overview!

Back to the conecting corrodor again Nr 26.
28 Oct 2020 at 12.16, Hammarudda fort, The Åland Islands

Här nedan hans text som jag har städat ytterst lite i:

Första världskriget
Under krigsåren byggde ryssarna omfattande fältbefästningar på udden. Under 1915 i form av stora vallar med skyttevärn på marken och under 1916 främst skyttevärn av modernare typ. Anläggningarna demolerades under 1919.

Below is his text that I have cleaned up a tiny bit:

The First World War
During the war years, the Russians built extensive field fortifications on the headland. In 1915 in the form of large ramparts with parapet on the ground and in 1916 mainly parapets of a modern type. The facilities were demolished in 1919.

The big hole after the westernmost coastal artillery bunker Nr 1.
Propebly the one on the picture in the end of this blog.
Nikon D7000
f 5 1/100s ISO400 18mm
28 Oct 2020 at 12.18, Hammarudda, The Åland Islands

Vinterkriget
De första finska enheterna anlände till Hammarudda den 2 december 1939, och under de följande veckorna upprättades ett provisoriskt fort med två 152 mm kustartillerikanoner, samt ett flertal lätta närförsvarspjäser, samtliga uppställda i fältbefästningar.

Efter fredsslutet 13 mars 1940 inleddes arbetet med ett permanent fort, med de tunga pjäserna i utsprängda betongställningar. Under våren påbörjades även sprängningsarbeten för två 254 mm pjäser (254/45-D).

Efter sovjetiska krav avbröts alla arbeten i början av juli, varvid Åland omedelbart tömdes på trupper och materiel. Varpå de påbörjade anläggningarna sprängdes i oktober 1940.

The Winter War
The first Finnish units arrived in Hammarudda on December 2, 1939, and in the following weeks a temporary fort was erected with two 152 mm coastal artillery cannons, as well as several light close-defense pieces, all lined up in field fortifications.

After the peace on March 13, 1940, work began on a permanent fort, with the heavy pieces in blasted concrete scaffolding. During the spring, blasting work was also started for two 254 mm pieces (254/45-D).

Following Soviet demands, all work was suspended in early July, with Åland immediately emptied of troops and matériel. The facilities that were started up were blown up in October 1940.

The big stone on top of the stone mound that was once a firing bunker for machine guns Nr 86?.
On the horizon Västerkläpp.
28 Oct 2020 at 12.32, Hammarudda fort, The Åland Islands

Fortsättningskriget
Finska trupper återkom till Åland den 22 juni 1941, varvid även Hammarudda besattes på nytt. Arbetena inleddes genast med att de tidigare groparna röjdes på sten och betong, varefter återuppbyggnad inleddes under juli.

Två 152 mm pjäser av typ Canet (152/45-C) uppställdes inledningsvis på tillfälliga betongunderlag, men kunde under 1942 placeras i färdiga betongställningar insprängda i berget. Från båda dessa gick täckta förbindelsegångar till varsin permanent manskapsbunker. En tredje stor manskapsbunker i betong fanns lite längre bort. På högsta punkten byggdes ett kraftigt eldledningstorn i flera våningar, till större delen nedsprängt i berget.

1943 installerades en tredje 152 mm pjäs, i en något enklare betongställning. För närförsvaret fanns i olika perioder lättare pjäser, men dessa flyttades fram och tillbaka mellan de olika forten. Längs stranden fanns därtill ett stort antal skyttevärn, skyttegravar och maskingevärsnästen. Luftförsvaret var svagt, och utgjordes främst av 20 mm automatkanoner (20 ItK Madsen), samt luftvärnsmaskingevär.

Continued war
Finnish troops returned to Åland on 22 June 1941, whereupon Hammarudda was also occupied again. The work began immediately with the former pits being cleared of stone and concrete, after which reconstruction began in July.

Two 152 mm pieces of the Canet type (152/45-C) were initially set up on temporary concrete substrates, but could in 1942 be placed in finished concrete racks blasted into the rock. From both of these, covered connecting corridors went to each permanent crew bunker. A third large concrete bunker was a little further away. At the highest point, a powerful fire control tower was built on several floors, mostly blasted into the rock.

In 1943, a third 152 mm piece was installed, in a slightly simpler concrete stand. For the local defense, there were lighter pieces in different periods, but these were moved back and forth between the different forts. Along the shore there were also a large number of snipers, trenches and machine gun nests. The air defense was weak, and consisted mainly of 20 mm automatic cannons (20 ItK Madsen), as well as anti-aircraft machine guns.

”Furthest to the east there is a big mound of blasted stone. Here you can sit and look out over the sea and see both Öster- and Västerkläpp.”
Here you see Österkläpp. Nr 86?
28 Oct at 12.34, Hammarudda fort, The Åland Islands

Besättningen växlade över tid, dels beroende på krigsutvecklingen, dels beroende på att här tidvis hölls rekrytutbildning.

Den 1 januari 1942 noterades 8 + 41 + 134 man (off + uoff + manskap), 15 juni 1944 endast 3 + 12 + 29, och 15 augusti samma år 6 + 16 + 58 man (sista noteringen).

För dessa fanns ett omfattande kasernkomplex i norra delen av området: officersbyggnad, två underofficersbyggnader, två kaserner, matsalsbyggnad, soldathem, etc.


Efter vapenstilleståndet i september 1944 började fortet avvecklas varvid materiel och byggnader överfördes till finska skärgården. Kvarvarande anläggningar sprängdes under vintern-våren 1945, under överinseende av sovjetisk personal.

Under 1945 hade därefter sjöbevakningen en mindre station på platsen, men avvecklades i slutet av året.

The crew changed over time, partly due to the development of the war, partly due to the fact that recruit training was held here from time to time.

On January 1, 1942, 8 + 41 + 134 men (off + uoff + crew) were listed, on June 15, 1944 only 3 + 12 + 29, and on August 15 the same year 6 + 16 + 58 men (last listing).

For these, there was an extensive barracks complex in the northern part of the area: officers’ building, two non-commissioned officers’ buildings, two barracks, dining hall building, soldiers’ home, etc.


After the armistice in September 1944, the fort began to be dismantled, with equipment and buildings being transferred to the Finnish archipelago. Remaining facilities were blown up during the winter-spring of 1945, under the supervision of Soviet personnel.

In 1945, the naval guard then had a smaller station on the site, but was discontinued at the end of the year.

Hammarsudda fort: Kanon avklädd under alarm. / Cannon undressed under alarm.
Photo from 26 Aug 1942, SA-kuva

Där fick man svar! Utifrån information från Kenneth så har jag kunnat identifiera några av de hål och grushögar som jag fotograferat och skrivit om i bildtexterna.

Map sketch over Hammarudda fort, The Åland Islands. Kenneth Gustavssons collection.
Map sketch of Hammarudda fort before the demolition in 1945. Kenneth Gustavssons collection.

Hittade även några bilder i Försvarsmaktens bildarkiv (SA-kuva) efter lite klurande. På bildtexten till bilderna står det ”Hammarsudda” alltså med ett ”s” mitt i allt, så till en början hittade jag bara en bild… men sedan dök det upp 40 stycken som visar några hus och några av pjäserna, men även från sprängningen den 19 maj 1945.

Vill du besöka det forna fortet så finns det en fin, välmarkerad vandringled att följa. Det är Jomala vandringled som gör en sista (eller första) sväng över fortet. Det som är lite krångligt är parkering, men det finns några luckor efter vägen att ställa bilen på, så man inte är iväg för de boende eller bondens arbete.

Karta till Jomala vandringled.

There you got an answer! Based on information from Kenneth, I have been able to identify some of the holes and gravel piles that I have photographed and written it in the captions.

List of Hammarudda fort’s fortifications.

Also found some pictures in the Finnish Armed Forces’ picture archive (SA-kuva) after a bit of figuring out. In the caption to the pictures it says ”Hammarsudda” so with an ”s” in the middle of everything, so at first I only found one picture … but then 40 pictures appeared that show some houses and some cannons, but also from the demolition on May 19, 1945.

If you want to visit the former fort, there is a nice, well-marked hiking trail to follow. It is the Jomala hiking trail that makes one last (or first) turn over the fort. What is a bit complicated is parking, but there are some gaps along the road to park the car on, so you are not blocking for the residents or the farmer’s work.

Map to Jomala hiking trail.

Skylten till Jomala vandringsled som går förbi Hammarudda fort på Åland.
Sign to Jomala hiking trail.

Many thanks to Associate Professor Kenneth Gustavsson and my friends Tindra and Richard for the strugglin with Finnish words!