Solen börjar värma mot ansiktet och jag känner saltdoft i näsan. Inte riktigt saltdoft, som min fru säger bara finns på svenska västkusten, men saltet känns här också. Den finns där som en underton. Det guppar lätt under mig och borta i farleden kommer något som ser ut som en liten båt.

Medan jag ligger här och guppar, ombonad i min kajak så kommer båten närmare. Det är ingen liten båt. Det är en klart större båt, men inte en av de största. Det är färjan Rosella som lämnar Mariehamns västra hamn på sin tur mot Kapellskär.

Morgonturen som går klockan 07.30 alla dagar utom söndagar. Ingen vill åka någonstans en tidig söndagsmorgon. Vardagar ska man iväg och jobba och lördagar ska ålänningarna shoppa i Stockholm eller möjligtvis Uppsala, men på söndag morgon vill man ingenstans, fören vid lunch, för då går nästa avgång. Men då är det mest gäster som vill hem efter en helg på ön.

Själv är jag ute och tränar, eller i alla fall, rör på mig innan arbetet. En sväng i kajaken ut från Lervik i den tilltagande värmen från sommarmorgonsolen. Jag brukar hinna ut förbi Hackorna och vid plattvatten som i dag, utan vind, så sticker jag gärna vidare ut till Granö klubb och tillbaka.

När Rosella är förevigad på bild och jag har reflekterat över min kajaks litenhet i förhållande till färjorna, kan jag inte låta bli att sticka ner händerna i det kalla vårvattnet och förundras över detta element som bär upp mig men med några misstag kan ta mitt liv. Sedan sätter jag paddeln i vattnet och driver kajaken ut över den blanka, vårvarma Styrsöfjärden som inte luktar riktigt saltvatten.

The sun is starting to warm my face and I can smell salt in my nose. Not really salty smell, as my wife says is only found on the Swedish west coast, but the salt is felt here as well. It is there as an undertone. It bounces easily under me and away in the fairway comes something that looks like a small boat.

While I lie here bouncing, snuggled in my kayak, the boat comes closer. It’s not a small boat. It is a clearly larger boat, but not one of the largest. It is the ferry Rosella that leaves Mariehamn’s western harbour on its way to Kapellskär.

The morning tour that runs at 07.30 every day except Sundays. Nobody wants to go anywhere early Sunday morning. On weekdays you have to go and work and on Saturdays the people of Åland go shopping in Stockholm or possibly Uppsala, but on Sunday morning you want nowhere, before lunch, because then the next departure will take place. But then it is mostly guests who want to go home after a weekend on the island.

I myself am out training, or at least, moving before work. A turn in the kayak out of Lervik in the increasing heat from the summer morning sun. I usually make it out past Hackorna and by flat water like today, without wind, I like to stick out to Granö klubb and back.

When Rosella is immortalized in a picture and I have reflected on the smallness of my kayak in relation to the ferries, I can not help but stick my hands in the cold spring water and marvel at this element that carries me, but can with some mistakes, take my life. Then I put the paddle in the water and drive the kayak out over the shiny, spring-warm Styrsöfjärden which does not smell like really salt water.


FACTS
Samsung SM-G900F
f 2,2 1/816s 4,8mm ISO40
29 May 2018, kl 07.31
The ferry Rosella on her way out from the Marihamn harbour, The Åland IslandsMalva
Nikon D7000 f8 1/50s ISO100 35mm
Lemland, The Åland Islands, 14 June 2020, kl 13.38

Denna vecka har jag i mina Photographic Steps bland annat ägnat mig åt porträttfoto med min begagnade Nikon D7000. Detta för att testa på om porträttfoto är något för mig och även fördjupa mig i detta med att möta den man porträtterar.

Mio
Nikon D7000 f5,6 1/125s ISO400 135mm
Lemland, The Åland Islands, 14 June 2020, kl 17.28

Har tidigare mest ägnat mig åt att försöka fånga människor i deras naturliga miljö för att få autentiska bilder av personen och den miljö som den befinner sig i. Men med alla intryck från Instagram och YouTube med alla de inlägg som handlar om att ta mer kreativa porträtt, så har jag börjat gilla tanken på att skapa något tillsammans med den som ska porträtteras.

Men jag har svårt att i förväg se vad som kommer att bli bra och även att styra och ställa med den som ska bli fotograferad. Mina barn gillar teater, så min plan är att engagera dem i detta och skapa något tillsammans med dem.

Först ut blev min dotter och vi ägnade någon timme åt att utforska tomten som miljö och lite olika poser.

Nikon D7000 f8 1/50s ISO100 35mm
Lemland, The Åland Islands, 14 June 2020, kl 13.38

Inser att det kräver träning i kamerahantering för porträttfoto utomhus. För det är snabba lägen där en min eller känsla förmedlad av modellen kanske bara finns kvar någon sekund. Kort skärpedjup pratar ju alla om, men jag inser att jag inte hade en aning om vad min kamera var inställd på.

Varför du vill ha ett kort skärpedjup är för att skapa en suddig bakgrund så att modellen framhävs och inte får konkurrens av ovidkommande saker i bakgrunden.

Kort skärpedjup skapas genom att ha ett lågt bländartal och ännu bättre blir det om du har en högre brännvidd på objektivet, tex runt 100 mm. Men jag vet de som fotar porträtt med 35 mm objektiv för att de vill ha mer med av miljön runt modellen.

Genom att jag har Nikons kitlins till min kamera så är det ett zoom från 18 mm till 200 mm. Jag har ingen aning om vilken brännvidd jag använder utan jag skruvar tills jag är nöjd! Efteråt kan jag se att jag ofta använder 35 mm men också allt upp till 200 mm.

Malva
Nikon D7000 f5,6 1/1000s ISO640 200mm
Lemland, The Åland Islands, 14 June 2020, kl 13.16

Ett knep kan vara att ställa in en låg bländare på kameran i A-läget, alltså bländarautomatiken (Aperture automatic). Sedan sköter kameran valet av slutartid åt dig. Se upp så att inte kameran har valt en för lång slutartid, så att du får skakningsoskärpa. Lätt hänt om du använder dig av ett 100 mm objektiv eller zoom, för då behöver du minst en slutartid på 1/100 dels sekund och skulle din modell röra på sig så kan du behöva upp över 1/500 dels sekund.

Är detta inte möjligt så får man antingen hålla kameran väldigt stadigt, använda stativ eller välja ett högre ISO-tal. Bäst är det ju med ISO 100 men bilderna tagna i källaren har ett ISO på 5000. Det blir mycket brus men Raw Therapee som jag använder som bildbehandlingsprogram klarar av att få bort en hel del.

Porträttfototips finns det fullt av på YouTube och på Pinterest kan du hitta mängder av tips på olika poser. Så kolla upp lite förslag och sedan är det bara ut och träna på närmaste modell!

This week, in my Photographic Steps, I have, among other things, devoted myself to portrait photography with my used Nikon D7000. This is to test whether portrait photography is something for me and also to immerse myself in the meeting of the person you portray.

Previously I have mostly devoted myself to trying to capture people in their natural environment to get authentic pictures of the person and the environment they are in. But with all the impressions from Instagram and YouTube with all the posts that are about taking more creative portraits, so I have started to like the idea of ​​creating something together with the person to be portrayed.

My wife, Therese, in her natural environment!
Nikon D7000 f8 1/250 ISO800 35mm
24 May 2020, kl 13.23

But I have a hard time seeing in advance what will be good and also to steer and pose with the person who will be photographed. My kids like theatre, so my plan is to engage them in this and create something with them.

First out was my daughter and we spent an hour exploring our plot as an environment and a few different poses.

Realize that it requires training in camera management for outdoor portrait photography. Because there are fast situations where a face or feeling conveyed by the model may only remain for a few seconds.

Shallow depth of field is something everyone is talking about, but I realize that I had no idea what my camera was set for. Why you want a shallow depth of field is to create a blurred background so that the model is highlighted and does not face competition from irrelevant things in the background.

Malva
Nikon D7000 f10 1/250s ISO320 95mm
Lemland, The Åland Islands, 14 June 2020, kl 14.01

Shallow depth of field is created by having a low aperture number and it will be even better if you have a higher focal length on the lens, for example around 100 mm. But I know those who take portraits with 50 mm lenses because they want more of the environment around the model.

I have Nikon’s kit lens for my camera, it is a zoom from 18 mm to 200 mm. I have no idea what focal length I use but I screw until I am satisfied! Afterwards I can see that I often use 35 mm but also everything up to 200 mm.

A trick can be to set a low aperture on the camera in A mode, i.e. the Aperture automatic. Then the camera handles the selection of shutter speed for you. Be careful so the camera select a for too long shutter speed, so that you get shake blur. Easy if you use a 100 mm lens or zoom, because then you need at least a shutter speed of 1/100 of a second and should your model move, you may need up to 1/500 of a second.

If this is not possible, you can either hold the camera very steady, use a tripod or choose a higher ISO speed. It’s best with ISO 100, but the pictures taken in the basement have an ISO of 5000. There will be a lot of noise, but Raw Therapee, which I use as an image processing program, can get rid of a lot.

Malva
Nikon D7000 f4,5 1/60s ISO5000 38mm
19 Aug 2020, kl 11.30

You can find a lot of portrait photo tips on YouTube and on Pintarest you can find a lot of tips on different poses. So check out some suggestions and then just go out and train on the nearest model!

Malva
Nikon D7000 f10 1/200s ISO400 44mm
Lemland, The Åland Islands, 14 June 2020, kl 14.02

More portrait photos!

Tredje veckan med min begagnade Nikon D7000 är till ända i mina Photographic Steps och det är dags för mig att ta tag i min egen bearbetning av mina bilder. Har inte vågat lämna JPG-formatet för jag har inte hittat hur jag ska kunna se mina bilder i RAW. Detta för att tex Windows fotovisare inte kan läsa RAW-filer. Så jag kan inte titta på mina bilder, förutom i kamerans display och där är det svårt att göra bilderna rättvisa. Så jag måste hitta andra lösningar men först detta med RAW.

Vad är RAW? För att förklara det enkelt så är JPG ett komprimerat format för bilder där viss data har skalats bort från bilden för att göra den mer lätthanterlig. Du kan ställa om de flesta kameror att spara dina bilder i JPG eller RAW eller både och. När du sparar bilderna i RAW så sparas alltså mer information av bilden och detta kan du använda dig av när du vill börja bearbeta dina bilder själv. Men som jag upptäckte, så måste du ha ett program i datorn som kan läsa RAW-filer för att kunna titta på dem.

Min första lösning var att hitta ett program som kan bearbeta bilden i en första process. Alltså inte ett bildmanipuleringsprogram där du klipper bort eller lägger till saker, utan ett som hjälper dig att lyfta fram det som finns i bilden. Det det handlar om mest är att beskära, lyfta fram ljus och skuggor, kontrast och rätta till färger. Det program som finns att köpa, och som typ alla fotografer använder, är Adobes program Lightroom. Men det kostar, så jag sökte andra alternativ och hittade flera men fastnade för Raw Therapee. Ett gratisprogram som har fått bra kritik och som det finns flera olika instruktionsvideos om på YouTube. Enkelt att ladda ner och komma igång och jag är väldigt nöjd så här långt! Du kan ladda ner Raw Therapee från deras hemsida: http://rawtherapee.com/

Dock upptäckte jag att Raw Therapee var väldigt långsamt, i alla fall på min dator. Den tar tid på sig att ladda ner dina bilder så att du får en översikt och den tar ännu mer tid på sig att ladda in den bild som du har valt. Sedan är det som om skärpan eller bildupplösningen inte riktigt är på topp. Det kan vara min gamla bärbara som är felet, men detta gör det svårt att se om en bild är så bra som du vill att den ska vara, innan du börjar arbeta med den.

Min lösning på detta med snabbheten och bildkvalitén var att ladda ner ett program som heter Faststone Image Viewer. Också ett gratisprogram och Faststone visar snabbt upp dina bilder oavsett om det är JPG eller RAW och du kan behändigt bläddra mellan dina bilder. Du kan även snabbt förstora upp bilden för att se tex skärpa eller detaljer. Funkar väldigt bra för mig. Du kan ladda ner Fastsoten Image Wiever från deras hemsida https://www.faststone.org/

När du tittar på en bild i RAW-formatet så är den ganska intetsägande. Detta för att all information finns kvar och nu är det upp till dig att sätta din prägel på bilden. Här är några exempel på vad jag har gjort med mina bilder.

The third week with my used Nikon D7000 is to the end in my Photographic Steps and it’s time for me to grasp my own processing of my photos. Have not dared to leave the JPG-format because I have not found how to view my pictures in RAW. This is because, for example, Windows Photo Viewer cannot read RAW files. So I can not look at my pictures, except in the camera display and there it is difficult to do the pictures justice. So I have to find other solutions but first this with RAW.

What is RAW? To explain it simply, JPG is a compressed format for images where certain data has been scaled away from the image to make it easier to handle. You can set most cameras to save your images in JPG or RAW or both. When you save the images in RAW, more information is saved by the image and you can use this when you want to start processing your images yourself. But as I discovered, you need to have a program in your computer that can read RAW files in order to watch them.

My first solution was to find a program that can process the image in a first process. So not an image manipulation program where you cut out or add things, but one that helps you highlight what is in the image. What it’s most about crop, highlighting light and shadows, contrast and correcting colours. The program that is available for purchase, and which more or less all photographers use, is Adobe’s program Lightroom. But it costs, so I looked for other options and found several, but stuck with Raw Therapee. A free program that has received good reviews and about which there are several instructional videos on YouTube. Easy to download and get started and I’m very happy so far! You can download Raw Therapee from their website: http://rawtherapee.com/

However, I discovered that Raw Therapee was very slow, at least on my computer. It takes time to download your images so that you get an overview and it takes even more time to upload the image you have selected. Then it’s as if the sharpness or image resolution is not really at its peak. It may be my old laptop that is the fault, but this makes it difficult to see if an image is as good as you want it to be, before you start working on it.

My solution to this with speed and image quality was to download a program called Faststone Image Viewer. Also a free program and Faststone quickly shows you your pictures whether it is JPG or RAW and you can conveniently browse between your pictures. You can also quickly enlarge the image to see, for example, sharpness or details. Works very well for me. You can download Faststone Image Wiever from their website: https://www.faststone.org/

When you look at an image in the RAW format, it is quite bland. This is because all the information is still there and now it is up to you to put your touch on the picture. Here are some examples of what I have done with my photos.

RAW-format
Processed and saved in JPG.
RAW-format
Processed and saved in JPG.

Strosar bort från campingens alla husvagnar och servicehus. Letar mig vidare bortom den långa stranden som nu är tom.

Nej, vänta. Några är på väg ner till vattnet över den breda gräsmattan. Tänker de bada? Det är mitten av augusti, men havet känns redan kallt. Jag tänker inte bada far det igenom mig men det kanske inte är så konstigt genom att jag behöver över 20 grader i vattnet för att ens tänka på att stoppa ner mer än en fot i vattnet.

Lämnar badarna åt sitt öde och traskar vidare in under de närmaste träden. Det är stora lövträd först men sedan tätnar det på och både gran och tall tar plats.

Kissnödig. Jaha, var tar jag vägen nu? Här verkar det ju tomt i skogen så det ska väl gå att få till. Strosar vidare och sneglar efter ett bra träd att skyla mig bakom, men framför mig dyker det plötslig upp en familj på stigen. Här var det inte så tomt som jag trodde. Måste tydligen ta mig bort från stigen och in i skogen för att få vara i fred. Ser min chans när en otydlig stig letar sig upp mellan träden. Viker raskt av och hittar ett bra träd en trygg bit in i skogen.

Efter uträttat ärende fortsätter jag vidare och märker att jag har hamnat på campingens avstjälpningsplats för avverkade buskar och sly. Tydligen måste de har röjt ett lite större bestånd för flera år sedan för de har travat upp slanor väldigt prydligt så det har bildats nästan som ett bo av virket. Mossan har bitit sig fast i de nedre delarna av slanorna och börjat krypa uppåt centimeter för centimeter och har nu på vissa kommit halvvägs. Ja, alla ska vi dit till slut. Täckas över och multna bort för att ge plats åt andra.

Strolls away from all the caravans and service houses in the campsite. Finding my way beyond the long beach that is now empty.

No wait. Some are on their way down to the water over the wide lawn. Are they going to swim? It is mid-August, but the sea already feels cold. I’m not going to bathe, goes through my head, but it might not be so strange because I need over 20 degrees in the water to even think about putting more than one foot in the water.

Leaving the bathers to their fate and trudging further under the nearest trees. There are large deciduous trees at first but then it thickens and both spruce and pine take up space.

I have to pee. Well, where do I go now? Here it seems empty in the forest so it should be possible to put it through. Strolling on and looking for a good tree to cover me behind, but in front of me a family suddenly appears on the path. Here it was not as empty as I thought. Must apparently take me away from the path and into the woods to be left alone. Sees my chance when an indistinct path finds its way between the trees. Folds off quickly and finds a good tree a safe distance into the forest.

After the case has been settled, I continue on and notice that I have ended up at the campsite’s dump for felled bushes and sly. Apparently they must have cleared a slightly larger stock several years ago because they have piled up slats very neatly so it has formed almost like a nest of wood. The moss has bitten into the lower parts of the wood and started to crawl upwards inch by inch and has now on some come halfway. Yes, we’ll all go there in the end. Be covered and decomposed to make room for others.


FACTS
Motorola MotoG3
f2 1/33s ISO250 3,64mm
11 aug 2019, kl 18.12
Compost at Farstanäs Camping, Järna, Sweden


Min andra vecka med Photographic Steps och min nyinköpta, begagnade Nikon D7000 är till ända. Vill här dela med mig av de saker som jag har tagit med mig från veckan. Jag har fotat så fort jag har haft en lucka och det har blivit några utflykter till ställen som jag faktiskt aldrig skulle ha besökt, om det inte vore för att jag nu vill ta nya bilder! En del ägnar sig åt Geocaching för att se nya ställen, men foto tar en också ut på nya äventyr! Så här kommer :

Tips nummer 1
Ta dig ut till nya platser

Som nybörjare vill jag i alla fall ta massor med foton och vad är då inte roligare än att ta sig till nya platser och ta en massa bilder? Detta gör att du också får en uppfattning om vad du tycker är roligt att fotografera. Ställen att åka till är naturreservat, stadsparker, stadskärnor, historiska platser, hamnar, djurparker, tivolin och bilträffar. Sedan kan man åka till samma plats men på olika tider på dygnet. En plats upplevs väldigt olika om det är mitt på dagen eller precis när solen har gått ner. Morgonljus och kvällsljus skapar helt olika skuggor och i nattens mörker kommer annat ljus fram.

My second week with Phototgraphic Steps and my newly purchased, used Nikon D7000 is over. Here I want to share the things I have brought with me from the week. I have taken photos as soon as I have had a gap and there have been some excursions to places that I would never have visited, if it were not for the fact that I now want to take new pictures! Some do Geocaching to see new places, but photography also takes you out on new adventures! So here is:

Tip number 1
Get out to new places

As a beginner, I at least want to take lots of photos and what is not more fun than going to new places and taking a lot of pictures? This also gives you an idea of what you think is fun to photograph. Places to go to are nature reserves, city parks, city centres, historical sites, harbours, zoos, amusement parks and car meetings. Then you can go to the same place but at different times of the day. A place is experienced very differently if it is in the middle of the day or just when the sun has set. Morning light and evening light create completely different shadows and in the darkness of the night other light emerges.

A place I would not have visited, if it were not for a new camera!
Yttereneby nature reserve, Järna, Sweden
Nikon D7000 f10 1/400s ISO200 20mm
30 May 2020

Tips nummer 2
Skakningsoskärpa – håll koll på linsen du har på kameran

Håll reda på vilken lins du har på kameran eller hur mycket du zoomar om du har en zoom och kolla det mot din slutartid. Detta gäller även när du kör på automatiks inställning, för till slut kan det vara för mörkt för att bli skarp och kameran vill lägga in en blixt för att få tillräckligt ljus. Är slutartiden under din lins brännvidd så är det stor risk för skakningsoskärpa.

Till exempel om du har en lins på 50 mm så håll dig över 1/100 sekund. Har du ett 200 mm så bör du hålla ännu mer över så minst 1/400 sekund men helst 1/1000 sekund för att slippa skakningsoskärpa.

Oavsett så är det bra att håll i kameran med tre punkter för att få stadga. En hand runt kamerahuset och en hand under objektivet och det tredje stödet blir pannan mot kamerahuset, när du tittar i sökaren!

Genom att jag har skjutit en hel del pistol så blev det att jag höll andan när jag skulle trycka av, så jag blev helt slut av syrebrist när jag fotade mycket! Nu är det lite bättre, för jag kommer på mig och andas mer, men det är alltid bra att krama av avtryckaren istället för att trycka till häftigt.

Tip number 2
Shake blur – keep an eye on the lens you have on the camera

Keep track of which lens you have on the camera or how much you zoom if you have a zoom lens and check it towards your shutter speed. This also applies when you use automatic mode, because in the end it may be too dark to be sharp and the camera wants to insert a flash to get enough light. If the shutter speed is below the focal length of your lens, there is a high risk of shake blur.

For example if you have a 50 mm lens, stay over 1/100 second. If you have a 200 mm, you should hold even more over, at least 1/400 second, but preferably 1/1000 second to avoid shaking blur.

Regardless, it is good to hold the camera with three points to stand steady. One hand around the camera body and one hand under the lens and the third support will be the forehead towards the camera body, when you look in the viewfinder!

Because I have been shooting a lot with pistols, it happened that I held my breath when I was about to push off, so I completely ran out of oxygen when I took a lot of pictures! Now it’s a little better, because I remind my self to breathe more, but it’s always good to squeeze the trigger instead of pressing fast

Blurred Ferns
Moraån, Järna, Sweden
Nikon D7000 f25 1,3s ISO100 22mm
31 May 2020

Tips nummer 3
Skärpa – hitta fokus i bilden

Läs igenom manualen på din kamera när det gäller hur den fokuserar. Detta gör att du vet hur kameran hittar skärpan och du får den där du vill att den ska vara. Vad betyder alla punkter som dyker upp i sökaren och hur vill du ha det?

Just nu trivs jag bäst med Enpunkts-AF mitt i sökaren så att jag bestämmer vad skärpan ska vara. Behöver jag sedan flytta sökaren ifrån det jag satt skärpan på, för att jag vill ha en annan komposition, så finns det en knapp på min Nikon D7000 som låser skärpan, oavsett var fokuspunkten hamnar när jag trycker ner avtryckaren.

Tip number 3
Sharpness – find focus in the image

Read the manual on your camera regarding how it focuses. This lets you know how the camera finds the sharpness and you get it where you want it to be. What do all the points that appear in the viewfinder mean and how do you want it?

Right now I thrive best with On point AF in the middle of the viewfinder so that I decide what the sharpness should be. If I then need to move the viewfinder away from where I focused, because I want a different composition, there is a button on my Nikon D7000 that locks the focus, no matter where the focus point ends up when I press the shutter button.

Yttereneby, Järna, Sweden
Nikon D7000 f10 1/320s ISO200 200mm
30 June 2020
Yttereneby, Järna, Sweden
Nikon D7000 f10 1/400s ISO200 200mm
30 June 2020

Shall the swan be in focus or the reed?

Tips nummer 4
Fota mer

Fota allt du kommer över för att se vad du gillar. Du behöver inte åka till nya platser för att fotografera. Det finns massor med saker hemma och runt knuten som väntar på att bli fotograferade. Ta porträtt, fota stilleben, gå nära saker, blommor, husdjur och interiörer.

Allt kan man fota och enda sättet att få reda på om man det blir bra eller om man gillar att fota det är att testa sig fram. Kolla tex Optical Wonders karantän videos på You Tube för massa tips om vad man kan göra när man inte får gå ut!

Tip number 4
Take more photos

Take photos of everything you come across to see what you like. You do not have to go to new places to take pictures. There are lots of things at home and around the corner waiting to be photographed. Take portraits, take still lifes, walk near things, flowers, pets and interiors.

You can take pictures of everything and the only way to find out if looks good or if you like to take pictures is to test yourself. Check for example out Optical Wonders lockdown videos on You Tube for lots of tips on what to do when you are not allowed to go out!

Strawberry flower
Bankesta, Järna, Sweden
Nikon D7000 f5,6 1/500 ISO800 200mm
31 May 2020

Tips nummer 5
Nya vinklar

Jag tycker det är svårt att se redan i sökaren vad som kommer att fungera fullt ut. Ofta inser jag att det inte blev något alls, men för varje sådan bild har jag lärt mig något om vad som blir bra. Har du tid och ändå står där framför det du vill fota så ta fler bilder ur andra vinklar, flytta dig åt sidan, flytta dig bakåt och framåt så du får annat avstånd och med andra perspektiv. Testa, testa, testa!

Tips number 5
New angles

I find it difficult to see already in the viewfinder what will work fully. I often realize that nothing happened at all, but for every such picture I have learned something about what will be good. If you have time and still stand there in front of what you want to photograph, take more pictures from other angles, move to the side, move backwards and forwards so you get a different distance and with different perspectives. Test, test, test!

Känner hur magen känner sig mätt och belåten. Inte överfull som efter en brakmiddag utan lagom som efter en trevlig lunch. Denna trevliga, väldigt alldagliga lunch med familjen. Lägger besticken på tallriken och inser att jag nu måste duka av och ta hand om disken efter detta, så jag sitter kvar. Tittar upp och ser att min fru har bytts ut mot en hund. En hund vid matbordet?

Som tur var vår hund men ändock lite chockande. Var tog frugan vägen? Om hon är borta så hamnar avdukningen och disken i mitt knä så att säga. Sonen är kvar i alla fall och det kommer över mig att det är trevligt att få äta mat med sin familj. Träffa och känna in alla som är en närmast.

Tänker på filmbilden av en italiensk familj som äter tillsammans under stök och stoj. Hela släkten samlad. Inte bara några nära, utan alla. Vi är inte riktigt där, för här är det bara frugan och jag och våra fantastiska barn, men en hund vid matbordet kan ju liva upp. Frugan ja. Var tog hon vägen?

– Vad mycket disk italienarna måste ha. slår det mig. Hunden hjälper mig med grovdisken i alla fall. Ser till så jag slipper stå och slabba med matrester. De kanske har hundar i alla italienska hushåll?

Sonen inleder en konversation med hunden om att hon faktiskt inte får äta från bordet, men att det är okej att hon sitter där. Hunden ser väldigt oförstående ut.
– Jag? Skulle jag ta något från bordet om du tittade bort? Aldrig! uttrycker hon med hela sitt väsen, men vi litar inte på henne, så sonen får hålla koll. Men var tog frugan vägen? Hon verkar inte komma tillbaka. Kanske kan få sonen att hjälpa mig med disken…

I feel how the stomach feels full and satisfied. Not overfull as after a brackish dinner but just full as after a nice lunch. This nice, very everyday lunch with the family. Puts the cutlery on the plate and realizes that I now have to set the table and take care of the dishes after this, so I stay. Looking up and sees that my wife has been replaced by a dog. A dog at the dining table?

Luckily our dog, but was still a bit shocking. Where did my wife go? If she’s gone, the clearing of the table and the dish ends up in my lap, so to speak. The son is still there anyway and it comes to me that it is nice to eat with the family. Meet and feel everyone who is closest to you.

Thinking of the film image of an Italian family eating together during lark and fuss. The whole family gathered. Not just some close, but everyone. We are not really there, because here it is just my wife and I and our fantastic children, but a dog at the dining table can brighten things up. The wife. Where did she go?

– What a lot of dishes the Italians must have. The dog helps me with the rough washing in any case. Make sure I do not have to stand and slab with leftover food. Maybe they have dogs in all Italian households?

The son starts a conversation with the dog that she is not actually allowed to eat from the table, but that it is okay for her to sit there. The dog looks very incomprehensible.
– Me? Would I take anything from the table if you looked away? Never! she expresses with all her being, but we do not trust her, so the son keeps an eye on her. But where did my wife go? She does not seem to be coming back. Maybe I can get my son to help me with the dishes…


FACTS
Nikon D7000
f4
1/60s
ISO800
28mm
22 May 2020, kl 15.58
Lunch table, Family Lomner, Lemland, The Åland Islands

Jag har svårt för blombilder. De säger mig inte så mycket och blommor generellt lockar mig inte heller. Jag har mycket hellre gröna växter i min närhet. Till exempel gillade jag kaktusar när jag var yngre och mina fönsterbrädor i mitt pojkrum var fyllda av dem. Lätta att sköta och intressanta att beskåda.

I min trädgård har jag hellre nyttoväxter som örter och potatis än färgglada blommor och detta gör att blombilder inte fångar mig.

Men nu var det den enda jag hade till utmaningen ”All alone” i Gurushots. Men där tycker jag den passar, för det svarta som kommer krypande från högerhörnet får den att kännas hotat och i desperat behov av sol och någon som älskar den.

I have a hard time with flower pictures. They do not tell me much and flowers in general do not attract me either. I’d rather prefer green plants in my vicinity. For example, I liked cacti when I was younger and my window sills in my boys’ room were filled with them. Easy to care for and interesting to view.

In my garden, I prefer useful plants such as herbs and potatoes to colorful flowers and this means that flower pictures do not capture me.

But now it was the only one I had for the challenge ”All alone” in Gurushots. But there I think it fits, because the black that comes creeping from the right corner makes it feel threatened and in desperate need of sun and someone who loves it.


FACTS
Samsung SM-G955F
f 1,7
Exp 1/2736
ISO 40
23 April 2020, kl 17:30
Wood anemone at forest road, Bankesta, Järna, Sweden


Vickar mig in till klippan i det lugna vattnet. Paddelns drag för mig närmare och till slut kan jag lägga upp paddeln på klippan och resa mig lite upp i sittbrunnen. Detta för att få kapellet att sträckas ut och få det vatten, som ofta samlas kring midjan som en liten sjö, att rinna av. Denna sjö har en tendens att vilja vänta på rätt tillfälle att slå till och det tillfället är just när man tror att man har klarat sig torr ur kajaken och ställer sig upp. Då känner man denna lilla sjö rinna ner över nedre delen av benen och på något sätt också blöta ner hela ens akterkastell.

Vet inte riktigt hur det senare går till, för kapellet borde täcka denna bakre del och istället tvinga vattnet att rinna ner över baksidan av knäna, men kombinationen vatten och kajakkapell kan styras av ännu okända naturkrafter, så jag tar det säkra före det osäkra och sträcker mig ännu lite till och ser till så att vattnet verkligen tvingas av från kapellet och ner i havet igen. Går sedan igenom balansakten häva-mig-upp-ur-kajaken-med-ben-som-inte-fått-röra-på-sig-ordentligt-på-två-timmar och vältrar upp min kropp på klippan. Väl uppe på fötter konstaterar jag att jag i alla fall måste byta om. För kapellet har tydligen haft en överenskommelse med vattnet om att det får komma in i sittbrunnen i alla fall.

Som tur är har kajakturen denna gång gått till Kobba Klintar utanför Mariehamn och där finns rymliga toaletter att byta om i. Och nu snackar vi rymliga, för det går säkert in 4 personer med corona godkänt säkerhetsavstånd i dem. De är lite mörka genom att det inte finns någon el här men helt klart besöksvärda. Efter att ha fått det varmare och torrare om bakdelen och sett till så mina gäster också tagit hand om sin bakdel, eller i alla fall det som varit blött, strosar vi upp till lotshuset och den trevliga serveringen.

Genom att jag jobbar som kajakguide i dag ingår det att orientera gästerna, fixa matbeställningarna och avnjuta en god smörgås à la Kobba Klintar tillsammans med dem. Idag blev det med visor från Schweiz men det är en annan historia!

Sculling me to the cliff in the calm water. The paddles pulls moves me closer and finally I can place the paddle on the rock and get up a little in the cockpit to make the sprayskirt stretch out. This to make the water, which often collects around the waist like a small lake, run off. This lake has a tendency to wait for the right time to strike and that time is just when you think you have managed to get out of the kayak dry and stand up. Then you feel this little lake run down over the lower part of the legs and somehow also wet down your entire sterncastle.

Do not really know how the latter works, because the sprayskirt should cover this rear part and instead force the water to flow down over the back of the knees, but the combination of water and kayak sprayskirts can be controlled by as yet unknown natural force, so I take the safe before the unsafe and stretch me a little more to make sure that the water is really forced off from the sprayskirt and down into the sea again. Then goes through the balancing act of lifting-me-up-from-the-kayak-with-legs-that-have-not-been-allowed-to-move-properly-in-two-hours and rolls my body up on the rock. Once on my feet, I find that I have to change in any case. Because the sprayskirt has apparently had an agreement with the water that it can enter the cockpit in any case.

Fortunately, this time the kayak trip has gone to Kobba Klintar outside Mariehamn and there are spacious toilets to change in. And now we are talking spacious, because it certainly goes into 4 people with Corona approved safety distance in them. They are a bit dark because there is no electricity here but definitely worth visiting. After getting warmer and drier on the rear end and making sure my guests also took care of their backside, or at least what has been wet, we stroll up to the pilot house and the nice café.

Because I work as a kayak guide today, it includes orienting the guests, fixing the food orders and enjoying a good sandwich à la Kobba Klintar together with them. Today it was with songs from Switzerland but that’s a different story!


FACTS
Samsung SM-G900F
f 2,2
Exp 1/980
ISO 40
21 July 2018, kl 12.51
The old pilot station Kobba Klintar outside Mariehamn, The Åland Islands
http://www.kobbaklintarsvanner.ax/sv


Vilken otrolig känsla att var så nära ett tåg som dundrar förbi i sin maxfart! Det dånar, viner och skramlar så att det är svårt att till och med förmå sig att tycka på fotoknappen. Tryckvågen från loket rycket tag i jackan och får mig att vingla trots att jag sitter ihopkrupen på knä, med telefonen stödd mot mitt lår för att inte få skakningsoskärpa med den långa slutartiden. Shoff, shoff, shoff låter det när vagn för vagn dundrar förbi mig samtidigt som larmet från plankorsningens klockor klämtar febrilt. Klockorna är verkligen påträngande som att de desperat vill få bort mig från platsen och backa undan från faran. Äntligen är det över och tåget rusar vidare mot Stockholm och jag kan dra mig undan och fundera på om denna bild var värt obehaget?

What an incredible feeling to be so close to a train that thunders past at its maximum speed! It thunders, winks and rattles so that it is difficult to even persuade oneself to press the photo button. The pressure wave from the locomotive jerks the jacket and makes me sway even though I am crouched on my knees, with the phone supported against my thigh so as not to get shaky blur with the long shutter speed. Shoff, shoff, shoff it sounds when wagon after wagon thunders past me at the same time as the alarm from the bells of the level crossing rings feverishly. The bells are really intrusive as if they desperately want to get me out of the place and back away from the danger. Finally it’s over and the train rushes on towards Stockholm and I can back off and I wonder if this picture was worth the discomfort?


FACTS
Samsung SM-G955F
f 1,7
Exp 1/15 s
ISO 50
12 maj 2020, kl 22.00
Level crossing at Björknäs, Järna, Sweden


Min första vecka med min begagnade, digitala Nikon D7000 systemkamera och mina första Photographic Steps bjöd på både höjdpunkter och misstag. Trodde faktiskt att det skulle vara mer misstag än höjdpunkter. Genom att jag varit aktiv i fotandet med min mobil, på grund av hög närvaro på Gurushots, så var själva bildskapandet igång i mig. Värre var det med det tekniska. Grunderna har jag ju med mig från min tid med analog kamera men insåg att det fanns lite fler alternativ nu…

Men att börja skjuta i automatiskt läge är alltid bra, sedan kan man gå på det mer komplicerade när man fått till autofokusen att fungera och hindrat blixten från att poppa upp hela tiden!

Så här kommer mina tips och vi börja med den allra första bilden jag tog med kameran:

My first week with my used, digital Nikon D7000 system camera and my first Photographic Steps offered both highlights and mistakes. Actually thought it would be more mistakes than highlights. Because I was active in the photography with my mobile, due to high presence on Gurushots, the actual image creation was in progress in me. It was worse with the technology. I have the basics with me from my time with analog camera but realized that there were a few more options now …

But to start shooting in automatic mode is always good, then you can go in to the more complicated when you get the autofocus to work and prevented the flash from popping up all the time!

So here are my tips and we start with the very first picture I took with the camera:

En bild som beskriver felen i 5 fototips för riktiga nybörjare!
Baren på färjan Amorella, Stockholm – Långnäs

…och i den bilden kan vi ju se de flesta nybörjarmisstag man kan göra!

Tips nummer 1
Se till så att autofokusen fokuserar på det du vill ha skarpt i bilden. Här har skärpan hamnat i bakgrunden.

Tips nummer 2
Se till att få en trevlig komposition som inte spretar. Är det datorn du vill fotografera gå då tex närmare så inte saker i bakgrunden stör. Vill du fotografera miljön? Sätt då din förgrund, alltså datorn i denna bild, vid sidan om eller i nederkant, så den inte dominerar hela bilden.

Tips nummer 3
Testa med och utan den inbyggda blixten och se vilket du föredrar. Här passade det inte, för blixten har reflekterats i dataskärmen och skapat en överexponerad fläck mitt i bild. Tänk bara på att slutartiden kan bli längre när du väljer bort den inbyggda blixten och att du då måste hålla kameran väldigt still eller ta stöd mot något för att inte få skakningsoskärpa.

…and in that picture we can see the most beginner mistakes you can make!

Tip number 1
Make sure the autofocus focuses on what you want sharp in the image. Here the sharpness has ended up in the background.

Tip number 2
Make sure you get a nice composition that does not spread. If it is the computer you want to photograph, then go closer for example, so that things in the background do not interfere. Do you want to photograph the environment? Then place your foreground, i.e. the computer in this image, next to or at the bottom, so that it does not dominate the entire image.

Tip number 3
Test with and without the built-in flash and see which one you prefer. It did not fit here, because the flash has been reflected in the computer screen and created an overexposed spot in the middle of the image. Just keep in mind that the shutter speed may be longer when you opt out of the built-in flash and that you then have to hold the camera very still or take support to something to avoid shake blur.

Här har vi ett mer lyckat exempel med bättre komposition och utan den inbyggda blixten och jag har tagit stöd mot relingen för att inte få skakningsoskärpa pga den långa slutartiden på 1/15 dels sekund.

Amorella on the way into the harbor at Långnäs, Åland.
f 3,5 1/15s ISO800 18mm

Here we have a more successful example with better composition and without the built-in flash and I have taken support against the railing to not get shake blur due to the long shutter speed of 1/15 part second.

Testade även att fotografera när min dotter tränade med sin hund Pixie och kom fram till två saker till som är bra att hålla reda på:

Tips nummer 4
Om du zoomar in för att skala bort onödig bakgrund. Ta inte bort för mycket. Spara lite. För det är enklare att beskära en bild efteråt än att lägga till saker som inte finns med! Här ett tydligt exempel:

Also tried to photograph when my daughter trained with her dog Pixie and came up with two more things that are good to keep track of:

Tip number 4
If you zoom in to peel off unnecessary background. Do not remove too much. Save a little. Because it’s easier to crop an image afterwards than to add things that are not included! Here is a clear example:

5 fototips för riktiga nybörjare. Att inte få med hela objektet i bild är ett misstag man kan undvika genom att zoom ut och senare beskära bilden.
Pixie out of the frame!
f 6,3 1/1600s ISO800 200mm

Tips nummer 5
Städa undan om du har tid! Om du planerar att fotografera ett visst objekt på en viss plats, så ta dig tid att plocka undan saker som stör eller hitta en plats att fotografera ifrån som inte ger dig en störande bakgrund.

Tip number 5
Clean up if you have time! If you are planning to photograph a certain object in a certain place, then take the time to remove things that are disturbing or find a place to photograph from that does not give you a disturbing background.

Pixie with a trampoline!

Skulle jag beskära den här bilden mer för att få bort den stökiga studsmattan skulle Pixies öron försvinna eller i alla fall få för lite luft ovanför sig. Ibland kan man inte välja, men om du kan välj en bakgrund som passar till det som du ska fotografera, så kommer det att bli bättre!

If I were to crop this image more to get rid of the messy trampoline, Pixie’s ears would disappear or at least get too little air above them. Sometimes you can not choose, but if you can choose a background that suits what you are going to photograph, it will be better!

Here are some pictures that went out well this week!