Beppe #9550
Nikon D7000
F4 1/60s ISO400 31mm
Kommunrundan, The Åland Islands, 9 Oct 2021 at 18:27

Jag fortsätter i denna blogg där jag slutade i förra Portrait Mio Lomner, nämligen att visa porträtt inspirerade av Dragan Andrzej och Lee Jeffries. Nu är det Beppe Lantz tur!

I continue in this blog where I ended up in the previous Portrait Mio Lomner, namely to show portraits inspired by Dragan Andrzej and Lee Jeffries. Now it’s Beppe Lantz’s turn!

Här är utgångsbilderna som jag då trodde bara skulle göra sig i svartvitt. Men de blev väldigt uttrycksfulla i färg också!

Jag började med ett försök att maxa detaljer och skapa hårdhet i bilden med dels Tone Mapping i Raw Therapee men också genom Gaussisk oskärpa i GIMP. Länkar för beskrivningar finns i förra bloggen Portrait Mio Lomner.

Here are the starting pictures that I then thought would only be done in black and white. But they became very expressive in color too!

I started with an attempt to maximize details and create hardness in the image with partly Tone Mapping in Raw Therapee, but also through Gaussian blur in GIMP. Links for descriptions can be found in the previous blog Portrait Mio Lomner.

Den här, med Beppes galna uttryck gjorde sig bra i den stilen! Sedan gick jag vidare med den mer finessfulla processen och fick fram de i färg men också mer karaktärsfulla i svartvitt.

This one, with Beppe’s crazy expression, did well in that style! Then I went on with the more subtle process and got them in color but also more characterful in black and white.

Men den gjorde ju sig i denna stil också! Jag dras verkligen åt detta uttryck och hoppas att jag tar mig tid till att hitta en egen väg i framtiden. Här kommer en till som jag gillar i färg.

But it did in this style too! I am really drawn to this expression and hope that I will take the time to find my own path in the future. Here’s another one I like in color.

Resten av bilderna på Beppe Lantz kommer här i galleriet.

The rest of the pictures of Beppe Lantz come here in the gallery.

Nästa blogginlägg blir fler porträtt med samma tema!

The next blog post will be more portraits with the same theme!

Porträt av Mio Lomner.
Mio #9535
Nikon D7000
f4,2 1/50s ISO400 35mm
Kommunrundan, Lemland, The Åland Islands, 9 Oct 2021 at 18
.25

Jobbar med ett fotoprojekt över lite längre tid och i det ingår porträtt, så därför är jag ute och testar lite olika stilar för att lära mig mer. Som första steg blev det porträtt inspirerade av Dragan Andrzej och Lee Jeffries.

Working on a photo project over a slightly longer period of time and that includes portraits, so I’m out testing a few different styles to learn more. As a first step, the portrait was inspired by Dragan Andrzej and Lee Jeffries.

Tog chansen för att skaffa mig ett bra underlag när min son Mio fyllde år. Han och hans kompisar ställde självklart upp! En härlig blandning av mognande skådespelare och tekniker! Använde skuggan från vårt utetak och en reflektor under ansiktet, så ljuset kom från sidan och underifrån. Solen hade precis gått ner, så ju längre fotografering pågick ju mindre ljus, men det blev bra i alla fall! Skymningsljuset skapade också ett ganska mjukt ljus över ansiktet.

Den väldigt korta sessionen med var och en, innebar att jag efter något första kort bad dem vara helt neutrala och sedan avslutade vi med att de fick välja ett eget uttryck.

Mios gapskratt kom dock spontant från en skämt från kompisarnas sida och jag tog chansen och tryckte av!

Took the chance to get me a good base when my son Mio had a birthday party. He and his friends of course lined up! A wonderful mix of young actors and technicians! Used the shadow from our outdoor ceiling and a reflector under the face, so the light came from the side and from below. The sun had just set, so the longer the photography went on, the less light, but it turned out well anyway! The twilight light also created a rather soft light over the face.

Processed with layers of Gaussian blur.

The very short session with each one, meant that after some first shots, I asked them to be completely neutral and then we ended with them choosing their own expression. However, Mio’s gaping laugh came spontaneously from a joke on the part of his friends and I took the chance and pushed off!

De första utkasten lade jag ganska raskt ut på Facebook och Instagram den 10 oktober för att dela bilderna med ungdomarna. Jag använde mig då av några första, enkla sett att skapa mer och hårdare detaljer, genom att i GIMP skapa lager med Gaussisk oskärpa. Här en bra video om det med Gimp workshop.

Effekten blev ganska lik en hård användning av Tone Mapping i Raw Therapee, så då var det enklare att bara använda Raw Therapee. Det skapar i alla fall en hård känsla med förmåga att lyfta detaljer som oftast inte anses som vackra. Men till porträtt av desperata män eller för att visa utsatthet och något tärande hos människan, funkar det ju bra!

I posted the first drafts pretty quickly on Facebook and Instagram on October 10 to share the photos with the young people. I then used some first, simple sets to create more and harder details, by creating layers with Gaussian blur in GIMP. Here is a good video about it with Gimp workshop.

The effect was quite similar to a hard use of Tone Mapping in Raw Therapee, so then it was easier to just use Raw Therapee.

In any case, it creates a hard feeling with the ability to highlight details that are usually not considered beautiful. But for portraits of desperate men or to show vulnerability and something consuming in humans, it works well!

När jag experimenterat ett tag vågade jag mig vidare och hittade MyGimpTutorialChannel. Där finns ett mer finsmakat sätt att skapa effekten och då insåg jag också att porträtten inte bara skulle göra sig i svartvitt utan i färg också. Tyckte det blev intressant att se vad som väcks i en när jag använder unga, väldigt oskadade människor som modeller istället för uteliggare eller äldre ansikten som har sett en livstid, som oftast dyker upp med detta sätta att processa bilderna.

After experimenting for a while, I ventured further and found MyGimpTutorialChannel. There is a finer way to create the effect and then I also realized that the portraits would not only be good in black and white but in colour as well.

Thought it became interesting to see what is aroused in one when I use young, very uninjured people as models instead of outsiders or older faces who have seen a lifetime, that usually appears with this way of processing the images.

Har svårt att välja bara en bild utan tycker att varje bild har något spännande att tillföra. Därför får ni dem här i ett galleri över bilderna på Mio Lomner.

Nästa blogg blir en fortsättning på detta tema men med ett annat ansikte!

Have a hard time choosing just one picture but think that each picture has something exciting to add. That’s why you get them here in a gallery of pictures of Mio Lomner.

The next blog will be a continuation of this theme but with a different face!

Hammarudda #9467
Nikon D7000
f22 15s ISO100 18mm
Hammarudda fort, The Åland Islands, 1 Oct 2021 at 19.39

Hammarudda bjuder på en väldigt nära kontakt med havet särskilt vid sydlig vind. Jag och min fru Therese tog oss dit den första oktober för att rasta hunden och kanske få med oss några bilder!

Det hade blåst ca 10 m per sekund under dagen och vinden höll i sig.

Hammarudda offers a very close contact with the sea, especially with southerly winds. My wife Therese and I took us there on the first of October to walk the dog and maybe get some pictures with us!

It had blown about 10 m per second during the day and the wind held up.

Av Hammarudda fort finns bara stenhögar kvar och en del rostig taggtråd men en vandringsstig tar dig ut till klipporna och havet. Vid vårt besök slog kraftiga vågor in och tog med sig saltstänk långt upp på land.

Jag var på jakt efter rörligt vatten med långa exponeringar. Satte självutlösaren på att ta 9 bilder efter varandra och hej vad många bilder jag fick att gå igenom väl vid datorn! Jag har inte kunnat ta ut någon favorit, för vattnets rörelse skapar så många intressanta mönster!

Of Hammarudda fort, only stone mounds remain and some rusty barbed wire, but a hiking trail takes you out to the cliffs and the sea. During our visit, strong waves hit and brought salt splashes far up on land.

I was looking for moving water with long exposures. Put the self-timer on taking 9 pictures in a row and hey how many pictures I had to go through well at the computer! I have not been able to pick out a favourite, because the movement of the water creates so many interesting patterns!

Hammarudda #9416
Nikon D7000
f22 1,3s ISO100 18mm
Hammarudda fort, The Åland Islands, 1 Oct 2021 at 19.00

När solen gick ner bakom horisonten blev slutartiden längre och vattnet tecknade sig mer som dimma.

When the sun went down behind the horizon, the shutter speed became longer and the water became more like fog.

Ett problem uppstod dock och det var att vågornas stänk blåste rätt upp på kameran! Hela linsen hann bli prickig innan exponeringen var över.

One problem arose, however, and that was that the splash of the waves blew right up on the camera! The entire lens had time to become spotted before the exposure was over.

Hammarudda #9457
Nikon D7000
f18 13s ISO100 18mm
Hammarudda fort, The Åland Islands, 1 Oct 2021 at 19.3
1

På några av bilderna har jag jobbat lite med GIMP för att i alla fall sudda ut de värsta fläckarna men det ska nog till ett bildredigeringsproffs för att rädda dem helt!

In some of the pictures I have worked a bit with GIMP to at least erase the worst spots, but it will probably take a picture editing professional to save them completely!

Men genom att flytta mig en bit upp på land och inte ställa kameran mitt i vindriktningen, så fick jag till några bilder utan prickar!

But by moving me a bit up on land and not setting the camera in the middle of the wind direction, I got some pictures without dots!

Sedan kommer ju redigeringsbesluten… Skulle jag ha valt en mer detaljerad framtoning på alla bilder som den nedanför till höger? Eller är den mer softa varianten till vänster den som skapar rätt stämning?

Then come the editing decisions… Should I have chosen a more detailed appearance on all images like the one below on the right? Or is the softer variant on the left the one that creates the right atmosphere?

Nu blev det den softa varianten så får vi se vad det blir nästa gång!

Nästa blogg kan bli om porträtt och Dragan-effekten, men det kan också bli något annat som kommer emellan! Dagliga bilder lägger jag upp på Facebook och Instagram under photographic.steps om du inte vill vänta tills nästa blogg!

Now it became the soft variant, we’ll see what happens next time!

The next blog may be about portraits and the Dragan effect, but there may also be something else in between! I post daily photos on Facebook and Instagram under photographic.steps if you do not want to wait until the next blog!

The life of the horns. Flying hornet outside the nest. Photographic Steps.
”Landing #8486”
Nikon D7000
f5,6 1/800s ISO1000 200mm
Lemland, The Åland Islands, 12 Sep 2021 at 11.30

Jag duckar reflexmässigt, igen, när jag hör det dova brummandet ovanför mig, men de är inte intresserade av mig, utan bara att komma hem till sitt bo. Har ställt upp kameran på stativet och väntar med fingret på avtryckaren. Kameran är inställd på 1/800 dels sekund och bländare 5,6 och på grund av det något mulna vädret behöver jag ha ISO 1000 för att få till det med zoomen på 200 mm.

I duck reflexively, again, when I hear the muffled humming above me, but they are not interested in me, only to come home to their nest. Has set up the camera on the tripod and is waiting with his finger on the shutter button. The camera is set to 1/800 partly second and aperture 5.6 and due to the slightly cloudy weather I need ISO 1000 to get it with the zoom of 200 mm.

Jag låter exponeringarna rulla iväg när bålgetingen ovanför mig går in för landning. Det rasslar till och 5-6 bilder blir tagna. Det går för fort och är för smått för kamerans autofokus ska hinna med, så jag har ställt den på fast skärpeinställning och hoppas på det bästa!

I let the exposures roll away when the hornet above me goes in for landing. It rattles and 5-6 pictures are taken. It goes too fast and is too small for the camera’s autofocus to catch up, so I have set it to fixed focus and hope for the best!

Hornet lifting from the nest. Lemland, The Åland Islands.
”I see you! #8482”
Nikon D7000
f5,6 1/800s ISO1000 200mm
Lemland, The Åland Islands, 12 Sep 2021 at 11.30

Det är mitt första försök att fotografera bålgetingar och sommaren lider redan mot sitt slut. Det är mitten av september och det är lite kyligt i luften, men de är väldigt aktiva. Resultat blir inte så bra tekniskt, men jag tycker att jag lyckas hitta något annat i tre av bilderna. Fick ta till Tone Mapping i Raw Therapee för att få fram bålgetingarna mer mot den gråa bakgrunden.

This is my first attempt to photograph horns and the summer is already suffering towards the end. It is mid-September and it is a bit chilly in the air, but they are very active. Results are not so good technically, but I think I manage to find something else in 3 of the pictures. Had to use Tone Mapping in Raw Therapee to bring out the horns more against the gray background.

Efter några dagar var jag tillbaka vid boet för att se om jag kunde få några bättre bilder och då främst bättre ljus. Solen sken denna dag men moln seglade ganska frekvent framför solen. Sedan gällde det att vänta ut skuggorna som vandrade över bohålet från de närmaste träden och boträdets grenar. Sist så behövde ju också bålgetingarna visa upp sig när tillslut solen låg rätt!

After a few days I was back at the nest to see if I could get some better pictures and then mainly better light. The sun was shining this day but clouds sailed quite frequently in front of the sun. Then it was necessary to wait out the shadows that wandered over the den from the nearest trees and the branches of the nest tree. Lastly, the horns also needed to show up when finally the sun was right!

Men genom att det var en hyfsat varm dag så var det full aktivitet vid boet. Det brummade av bålgetingar som lämnade boet och ännu mer hördes det när bålgetingarna kom in för landning. De tog några lovar runt trädet och sedan hängde de i luften ett tag utanför hålet. Vissa störtade sedan rakt in i hålet medan andra landade i öppningen och gick in.

Men det var alltid någon som höll vakt i öppningen, så jag undrar hur hon kunde hålla koll på de som fort rakt in i hålet?

But because it was a fairly hot day, there was full activity at the nest. It was humming horns that left the nest and even more was heard when the horns came in for landing. They took a few turns around the tree and then hung in the air for a while outside the hole. Some then plunged straight into the hole while others landed in the opening and went inside.

But there was always someone watching over the opening, so I wonder how she could keep track of those who went straight into the hole?

The guard picks up the fight!

Jag fick dock se vakthonan i aktion när hon attackerade en inkommande bålgeting och de surrade sammantrasslade ett tag i luften men hamnade tillslut i gräset vid trädets rot. Där verkade det som om inkräktaren gav upp.

När jag fick loss kameran från stativet och fotade bålgetingen som var på marken såg det nästan ut som om den första hade brutit nacken, för huvudet satt i en annan vinkel. Men sedan rätade den upp sig och satte sig att tvätta sig först på en kvist och sedan på mitt ben!

However, I saw the female guard in action when she attacked an incoming hornet and the buzzers tangled in the air for a while but ended up in the grass at the root of the tree. There it seemed as if the intruder gave up.

When I removed the camera from the tripod and photographed the hornet that was on the ground, it almost looked as if it had broken its neck, because its head was at a different angle. But then it straightened up and sat down to wash, first on a twig and then on my leg!

The intruder looks over her injuries on my leg!

Efter ett tag så bestämde jag mig för att testa några nya vinklar för att få bättre ljus. Jag lyfte upp kameran med stativet och chansade på några manuella inställningar och avfyrade med självutlösaren och max antal bilder. Det blev inga lyckade resultat av det.

After a while, I decided to try some new angles to get better light. I lifted the camera with the tripod and took a chance on some manual settings and fired with the self-timer and the maximum number of pictures. There were no successful results.

Guardian hornet outside nest.
”Guardian hornet #8780”
Nikon D7000
f5,6 1/800s ISO400 200mm
Lemland, The Åland Islands, 15 Sep 2021 at 12.48

Sedan ställde jag mig lite närmare och samtidigt så föll solljuset in och badade bohålan i ljus. Jag hann ta några bilder innan jag upptäckte att fler bålgetingar lämnade hålan och började cirkulera ovanför mig. Jag backade undan men lämnade kameran kvar för att se om det bara var mig de var irriterade över. Men de fortsatte att surra kring kameran, så jag bestämde mig för att backa undan till min förra plats och det tyckte de var okej, för de drog sig tillbaka och visade mig inget mer intresse.

Then I stood a little closer and at the same time the sunlight fell in and bathed the den in light. I had time to take some pictures before I discovered that more hornets left the cave and started circulating above me. I backed away but left the camera to see if it was just me they were annoyed with. But they kept buzzing around the camera, so I decided to go back to my previous place and they thought it was okay, because they withdrew and showed me no more interest.

Försökte mig på några bilder till trots att solen hade försvunnit bakom både moln och grenverk. Inga strålande bilder blev det men däremot fick jag med en väldigt aktiv vakthona och bålgetingarnas arbete med att kontrollera sina systrar som kommer med mat eller bara vill hem.

Tried some more pictures even though the sun had disappeared behind both clouds and branches. There were no brilliant pictures, but on the other hand I got a very active female guard and the horns’ work to control their sisters who come with food or just want to go home.

Med ISO 800 och en uppskalad delförstoring blev det ett mer målat porträtt av henne på sin post utanför bohålan.

With ISO 800 and a scaled-up partial enlargement, it became a more painted portrait of her on her post outside the den.

”Guardian hornet #8960”
Nikon D7000
f5,6 1/500s ISO800 200mm
Lemland, The Åland Islands, 15 Sep 2021 at 14.41

Jag återvände in sista gång i mitten av oktober. Det var då klart kyligare väder och bålgetingarna satt mest i hålans kant. Några enstaka in- och utflygningar under den tid jag var där så det fanns inte många möjligheter att få till några aktionbilder.

I returned last time in mid-October. It was then clearly cooler weather and the hornets were mostly at the edge of the hole. A few occasional arrivals and departures during the time I was there, so there were not many opportunities to get any action pictures.

Däremot så testade jag att använda blixt för att se hur det blev. Det fanns då bara en möjlighet att få en bild pga att det inte går att ta seriebilder med blixt, så resultatet blev mest bålgetingar flygandes utanför skärpan.

Däremot så kunde jag avsluta med nedan porträtt. En hösttrött bålgeting sittandes på kanten av sin bohåla. Det som kan vara lite intressant med bilden är att det streck som går från bålgetingen in till boet är benet på en lockespindel. Om den bara var där av en slump eller inte vet jag inte, men den uppehöll sig precis innanför bohålets kant.

However, I tried to use flash to see how it turned out. There was then only one chance to get a picture due to the fact that it is not possible to take serial pictures with flash, so the result was mostly hornets flying outside the focus.

However, I was able to finish with the portrait below. An autumn-tired hornet sitting on the edge of its burrow. What can be a little interesting about the picture is that the line that goes from the hornet to the nest is the leg of a harvestman. I do not know if it was just there by chance or not, but it was just sitting inside the edge of the burrow.

A hornet outside the burrow and a leg from a harvestman.
”Hornet and a harvestman #9796”
Nikon D7000
f11 1/250s ISO800 200mm flash
Lemland, The Åland Islands, 18 Oct 2021 at 13.35

Ett roligt projekt, trots min kameras tillkortakommanden och ett inte allt för anpassat objektiv för insektsfotografering. Det som är bra med bålgetingar är att de är stora insekter och därför lättare att få med på bild! Som vanligt fann jag det utmanande och spännande att skapa något med det material jag har och jag är väldigt nöjd med vissa av bilderna, som jag tycker porträtterar bålgetingarna på ett intressant sätt.

A fun project, despite my camera’s shortcomings and a not too adapted lens for insect photography. The good thing about hornets is that they are large insects and therefore easier to get in the picture! As usual, I found it challenging and exciting to create something with the material I have, and I am very happy with some of the pictures, that I think portray the horns in an interesting way.

Skär med Norrhavet bakom sig. Geta. Åland.

Vi tog en tur upp till norra Geta en dag i mitten av september.

We took a trip up to northern Geta one day in mid-September.

Efter en kortare promenad kom vi fram till klipporna och kunde blicka ut över Norrhavet. Men det gick inte att se så långt för en vitaktig dimma svepte in allt i ett mystiskt ljus. Allting kändes vitt istället för havets blågröna ton.

After a short walk we came to the cliffs and could look out over the Norrhavet. But it was not possible to see so far because a whitish fog swept everything into a mysterious light. Everything felt white instead of the blue-green tone of the sea.

Jag är inte nöjd med skärpan i bilderna men det kan bero på att jag glömde knäppa av VR-funktionen när jag nu använde stativ. Eller så var det tvärt om, att jag glömde knäppa på VR-funktionen när jag tog kort på frihand! Har inte heller helt utforskat om det är skillnad, men de lärda säger det!

I’m not happy with the sharpness of the images but it may be because I forgot to turn off the VR function when I now used a tripod. Or was it the other way around, that I forgot to turn on the VR function when I took pictures freehand! Have not fully explored whether there is a difference either, but the scholars say so!

Klippor i dimma. Norra Geta vid Havsvidden, Åland. Photographic Steps.

En sak jag testade var att sätta ihop två bilder för att lyfta fram horisonten och inte få för mörk klippa. De två bilderna nedan har jag lagt ihop för att få den stora bilden nedanför.

One thing I tested was to put together two pictures to highlight the horizon and not get too dark rock. The two pictures below I have put together to get the big picture under them.

GIMP manipulated photo of cliffs at Geta, The Åland Islands.

Jag använde mig av GIMP och testade tillägget G’MIC:s möjlighet att välja bort en färg och ersätta den med ett annat lagar. Hitta det på denna video: https://www.youtube.com/watch?v=uu6HmmriVzc

I used GIMP and tested the extension G’MIC’s ability to deselect a color and replace it with another layer. Find it on this video:
https://www.youtube.com/watch?v=uu6HmmriVzc

Tyvärr lättade dimman och ljuset blev mer blått än vitt. Däremot så försvann inte stämningen lika tydligt. Ljuden som dämpas av dimman eller tystnaden som blir när inte havet rör sig och vinden är frånvarande. Känslan av ensamhet och naturens tysta storslagenhet.

Unfortunately, the fog eased and the light became more blue than white. However, the mood did not disappear as clearly. The sounds that are muffled by the fog or the silence that is when the sea is not moving and the wind is absent. The feeling of loneliness and the silent grandeur of nature.

De flesta bilderna har fått sig en släng av Tone Mapping i Raw Therapee. Tyckte att det passade att få fram en hårdare, mer detaljerad yta på klipporna tillsammans med den mjukare dimman.

Most of the pictures have got a toss of Tone Mapping in Raw Therapee. Thought it was nice to get a harder, more detailed surface on the rocks together with the softer fog.

Bilden på motorbåten lockade mig avslutningsvis till att testa olika visuella stilar i GIMP. Jobbade med olika filter i lager för att se vad som hände. Så detta blogginlägg avslutas med några olika varianter på havet och motorbåten!

The picture of the motorboat finally attracted me to test different visual styles in GIMP. Worked with different filters in layers to see what happened. So this blog post ends with a few different variations on the sea and the motorboat!

Den svartvita fyren och dess prick i Ledfjärden, Åland.
”Fyren och pricken #8184”
Nikon D7000
f10 0,77s ISO100 200mm
Ledfjärden, The Åland Islands, 4 Sep 2021 at 20.51

Sitter i bilen och har precis rullat ut på vägen österut. Funderar på vilken plats jag ska välja att ta mig till för min egna fototid denna kväll?

När jag passerar Söderby i Lemland väller ett gigantiskt moln upp över himlen framför mig. Solen belyser det redan snett underifrån och jag inser, att om jag tar mig till Herröskatan, så kommer molnet förhoppningsvis att vara över Ledfjärdens vatten i egen majestät!

Sitting in the car and has just rolled out on the way east. Thinking about which place I should choose to go to for my own photo time this evening?

When I pass Söderby in Lemland, a giant cloud wells up in the sky in front of me. The sun already illuminates it obliquely from below and I realize that if I go to Herröskatan, the cloud will hopefully be over Ledfjärden’s water in its own majesty!

Panorama över Ledfjärden från Herröskatan på Åland. Photographic Steps.

Och så här blev det!

Ett panorama av 4 stående, handtagna bilder. Med programmet Hugin, som är ett gratisprogram för att sätta ihop panoramabilder, så funkade det bra även utan ett stativ. Kan säkert bli bättre kvalitet med ett stativ men för mig duger detta!

And this is how it turned out!

A panorama of 4 portrait, hand held photos. With the program Hugin, which is a free program for putting together panoramic images, it worked well even without a tripod. Can certainly be better quality with a tripod but for me this is enough!

Resten av kvällen roade jag mig med att följa ljuset och molnen som på olika sätt interagerade med den svartvita fyren där ute i Ledfjärden.

The rest of the evening I had fun following the light and the clouds that interacted with the black and white lighthouse out there in Ledfjärden in different ways.

Flyttade mig efter stranden för att fånga andra bakgrunder till fyren, men även hinna med de flyende molnen! Insåg att det blåste ganska mycket i luftlagren där uppe. Molnen passerade förbi fyren väldigt raskt, så det gällde att trycka på avtryckaren i rätt tid för att fånga en rolig formation på rätt plats.

Moved along the beach to catch other backgrounds to the lighthouse, but also catch up with the fleeing clouds! Realized that it was blowing quite a lot in the air layers up there. The clouds passed the lighthouse very quickly, so it was important to press the shutter button at the right time to catch a fun formation in the right place.

”The Stone #8173”
Nikon D7000
f36 13s ISO100 90mm
Herröskatan, The Åland Islands, 4 Sep 2021 at 20.36
”The Stone #8171”
Nikon D7000
f36 6s ISO100 200mm
Herröskatan, The Åland Islands, 4 Sep 2021 at 20.36

I väntan på rätt moln hittade jag en sten där i strandkanten. Testade lite olika exponeringstider för att se effekterna. Blev inte så långa tider genom att solen gick ner klockan 20.36 och spred sitt ljus förbi klockan nio och jag har ännu inte investerat i några gråfilter.

While waiting for the right clouds, I found a rock there on the shore. Tested a few different exposure times to see the effects. Did not get that long exposures, because the sun went down at 20.36 and spread its light past nine o’clock and I have not yet invested in any gray filters.

A stone and the lighthous at Ledfjärden from Herröskatan nature reserve, The Åland Islands.
”The Stone and the lighthous #8191”
Nikon D7000
f22 30s ISO100 52mm
Herröskatan, The Åland Islands, 4 Sep 2021 at 21.05.

Tillslut blev det tillräckligt mörkt över Ledfjärden när solen försvann nedanför horisonten bakom mig, för att få lite längre slutartider. Blev väldigt nöjd med denna där stenen tar upp förgrunden, som är tagen en halvtimme efter solnedgång.

Eventually it got dark enough over Ledfjärden when the sun disappeared below the horizon behind me, to get a little longer shutter speeds. Was very pleased with this one where the stone takes up the foreground, which is taken half an hour after sunset.

Ville se om det blev något vackert ljus av solnedgången också, så jag tog mig över till den västra sidan av Herröskatan. Men det blev mest kaos, för precis när jag fått upp kameran på stativet började regnet falla och vinden kastade in dropparna på linsen och allt blev suddigt!

I nästa inlägg kommer jag att ta er med till en dimmig utflykt i norra Geta på Åland.

Wanted to see if there was any beautiful light from the sunset as well, so I went over to the west side of Herröskatan. But it was mostly chaos, because just when I got the camera on the tripod, the rain started to fall and the wind threw the drops on the lens and everything became blurred!

In the next post, I will take you on a foggy excursion in northern Geta on The Åland Islands.

”Clouds over Kurjenrahka #8018”
Nikon D7000
f8 1/250s ISO100 44mm
Kurjenrahka, Finland, 18 Aug 2021 at 12.11

När jag tittade vidare på mitt minneskort så upptäckte jag att det fanns fler bilder från sjön Savojärvi som ligger i Kurjenrahka nationalpark, än de som var med i mitt förra blogginlägg i Photographic Steps.

When I looked further at my memory card, I discovered that there were more pictures from Lake Savojärvi located in Kurjenrahka National Park, than those that were in my previous blog post in Photographic Steps.

Pine roots #7991

Vi gick en tur runt sjön för att röra på oss och samtidigt diskutera ett antal frågor och jag försökte hitta något intressant att fotografera däremellan.

We went for a walk around the lake to get some fresh air and at the same time discuss a number of issues, and I tried to find something interesting to photograph in between.

Till största del så är nationalparken en stor mosse och jag tycket det var svårt att hitta något att fotografera. Försökte mig på att hitta detaljer och underliga träd, men träden är ganska alldagliga där på mossen.

For the most part, the national park is a large bog and I think it was difficult to find something to photograph. Tried to find details and weird trees, but the trees are pretty mundane there on the bog.

I slutet av promenaden så lämnade vi mossen ett tag och kom in i granskogen. Där fanns det i alla fall ett gäng svampar som jag jobbade lite med. Tyvärr så var det svårt att få till skärpan med mitt Nikkor 18-200 mm objektiv i det svaga ljuset, men effekten av ljuset uppifrån i den täta granskogen blev i alla fall intressant!

At the end of the walk we left the bog for a while and came into the spruce forest. At least there were a bunch of mushrooms that I worked with a bit. Unfortunately, it was difficult to get the sharpness with my Nikkor 18-200 mm lens in the dim light, but the effect of the light from above in the dense spruce forest was interesting in any case!

”Mushrooms #8024”
Nikon D7000
f5,6 1/80s ISO800 90mm
Kurjenrahka, Finland, 18 Aug 2021 at 12.22

Ett lätt regn följde oss på slutet och skapade ett dimmigt ljus över landskapet och grönskan blev lite grönare.

A light rain followed us at the end and created a misty light over the landscape and the greenery became a little greener.

Hösten hade greppet om Kurjenrahka och under vistelsen drev regnet tidvis in över oss. Gick förbi några gungor som såg övergivna ut och jobbade vidare med den känslan i både Raw Therapee och GIMP och här är några varianter som avslut.

Autumn had gripped Kurjenrahka and during the stay the rain occasionally drifted over us. Went past some swings that looked abandoned and continued to work with that feeling in both Raw Therapee and GIMP and here are some variations as an ending.

Tone mapped
Paint effect with G’MiC.
Negativ Tone Mapped
”Dragan”-effekt
The stairs at Stockmann in Åbo /Turku. Photographic Steps.
The stairs #7938
Nikon D7000
f5,6 1/125s ISO400 36mm
Stockmann, Åbo/Turku, 17 Aug 2021 at kl 10.17

Jag har senaste veckorna haft fullt upp med att ta en ny bild varje dag och lägga upp. Det är en utmaning som jag har med i en kortare kurs om fotokomposition. Därför har bloggen fått ligga lågt ett tag, men här kommer några bilder i en ostrukturerad blogg!

For the past few weeks I have been busy taking a new picture every day and uploading it. This is a challenge that I have included in a short course on photo composition. Therefore, the blog has been low for a while, but here are some pictures in an unstructured blog!

De första bilderna är från en resa till Åbo med jobbet. Tittade ut genom fönstret från hotellrummet och tänkte att jag kunde fördriva lite tid med att fota. Väntade ut de som passerade för att se om någon skulle passera i ljuskäglan. Några blev det, men kontrasten blev lite svag, för att det enligt mig skulle bli någon direkt effekt.

The first pictures are from a trip to Åbo with the job. Looked out the window of the hotel room and thought I could spend some time taking pictures. Waited out those who passed to see if anyone would pass in the light cone. Some did that, but the contrast was a bit weak, to make out some direct effect.

The stairs #7936
Nikon D7000
f3,5 1/6s ISO1600 18mm
Scandic Hotel, Åbo/Turku, 17 Aug 2021 at kl 10.13

Sista bilden blev lite rolig i alla fall när jag går ner för trappan på hotellet…

The last picture was a bit funny anyway when I go down the stairs at the hotel …

I resan ingick en tripp till Savojärvi och Kurjenrahka nationalpark. Hann ta några bilder mellan möten och diskussioner.

Området var dock inte lätt att fotografera tycker jag. Hann med en morgonfotografering men moln och regn gjorde att det inte var något spännande ljus att få gratisskjuts med.

The tour included a trip to Savojärvi and Kurjenrahka National Park. Got the time to take some pictures between meetings and discussions.

However, the area was not easy to photograph, I think. I had a morning photo shoot, but clouds and rain created an not exciting light to get a free ride with.

Jag tog det som en utmaning att försöka hitta något i detta och fick några bilder med mig som kan platsa i en blogg om Photographic Steps!

I took it as a challenge to try to find something in this and got some pictures with me that can be placed in a blog about Photographic Steps!

De sista bilderna är från en paus i en hage på Åland.

Experimenterade med olika ljus i Raw Therapee för att se om jag kunde få fram björkarna på ett intressant sätt.

Testade att jobba med bara kontrast men sedan också Tone Mapping. Tycker dock att Tone Mapping fick fram för mycket detaljer på björkarnas näver, så jag gillar mest den med bara lite mer kontrast.

The last pictures are from a break in a pasture on Åland.

Experimented with different lights in Raw Therapee to see if I could get the birches in an interesting way.

Tested to work with only contrast but then also Tone Mapping. However, I think Tone Mapping got too much detail on the birches’ fists, so I like it the most with just a little more contrast.

När nästa blogg kommer vet jag inte, för min lilla kurs tar mycket av min tid just nu, men den kommer!

I do not know when the next blog will come, because my little course takes a lot of my time right now, but it will!

Rowan #7833
Nikon D7000
f8 1/250s ISO100 18mm
Herröskatan, The Åland Islands, 14 Aug 2021 at 19.18.

Drog till Herröskatan, ett naturreservat i Lemland, Åland, en kväll i mitten av augusti. Kameran hade legat på hyllan en månad nästan, så det var dags att ut och lufta den, samt att min fru ville komma ut en sväng med hunden.

Went to Herröskatan, a nature reserve in Lemland, The Åland Islands, one evening in mid-August. The camera had been on the shelf for almost a month, so it was time to go out and use it again and my wife wanted to take a turn with the dog.

Inget speciellt väder eller mål utan mer en utflykt för att ta några snabba bilder. Stativet kom inte ens med ut i bilen.

No special weather or goal but more of an excursion to take some quick pictures. The tripod did not even come out of the car.

Var lite spontan och fotade från låg vinkel där det inte gick att se genom sökare, för då hade jag varit tvungen att ligga i vattnet! Försökte få med solen för att se hur effekten blev med ett så starkt ljus rakt in i linsen.

Fick med mig en fin bild på Buskskär med trevliga moln över som jag tycker skapar spänning till bilden.

Was a bit spontaneous and took photos from a low angle where it was not possible to see through the viewfinder, because then I would have had to lie in the water! Tried to get the sun to see how the effect was with such a strong light straight into the lens.

Got with me a nice picture on Buskskär when we were at the far end of the headland with nice clouds over which I think creates excitement to the picture.

Buskskär #7868
Nikon D7000
f7,1 1/200s ISO200 105mm
Herröskatan, The Åland Islands, 14 Aug 2021 at 19.29.

När jag satt hemma och jobbade med bilderna så tyckte jag att jag inte fick fram något som tog tag i mig. Jag sökte inspiration och kom på att jag sett en artikel om svartvita fotografier. Den grekiske fotografen George Digalakis som jag följer på Instagram har skrivit om Tonal range i sin blogg.

Jag har långt kvar och ett hinder är min okunskap i bildbehandlingsprogrammen! Jag förstår att många fotografer kan sälja förinställningar för tex Photoshop, för det tar en oändlig tid att hitta rätt bland alla möjlighet som finns att manipulera en bild!

When I sat at home and worked with the pictures, I thought I did not come up with something that grabbed me. I was looking for inspiration and realized that I had seen an article about black and white photographs. The Greek photographer George Digalakis that I follow on Instagram has written about Tonal range in his blog.

I have a long way to go and a holdback is my lack of knowledge in the image processing programs! I understand that many photographers can sell presets for eg Photoshop, because it takes an infinite time to find the right one among all the possibilities that exist to manipulate an image!

Beacon #7845
Nikon D7000
f6,3 1/500s ISO100 200mm
Ledfjärden, Herröskatan, The Åland Islands, 14 Aug 2021 at 19.27.

Men summan av kardemumman är att skapa ordentliga högdagrar och lågdagrar, alltså mörk och ljust och sedan fylla ut mellanrummet med alla nyanser av gråtoner där emellan. Jag kom en bit i alla fall och jag ska jobba vidare på detta. Att ha en bild där man redan från början har tänkt i dessa termer kan också underlätta än att försöka skapa något med det man har.

But the sum of the cardamom is to create proper highs and lows, ie dark and light and then fill the gap with all shades of gray in between. I came a bit anyway and I will continue to work on this. Having an image where you have thought in these terms from the beginning can also be easier than trying to create something with what you have.

The old birch #7880
Nikon D7000
f4 1/60s ISO800 18mm
Herröskatan, The Åland Islands, 14 Aug 2021 at 19.51.

Som avslutning fångade en sten min uppmärksamhet och jag kände att jag ville göra något med den. Den nästan lyste där i dunklet under de stora lövträden. Testade på att försöka lyfta fram den i GIMP utan att överdriva.

Sedan kände jag för att jobba fram något annat. Min tanke var att försöka lyfta fram dess utsatthet där den låg ensam i gräset men också styrkan som själva stenen har inneboende i sig.

Jag testade och läste om olika filter och effekter men det blev bara ett svartvitt foto tillslut. Hade önskat något mer men genom att jag inte vet själv vad jag letar efter är det svårt att hitta det i ett bildbehandlingsprogram som tex GIMP!

In the end of the trip, a stone caught my attention and I felt I wanted to do something with it. It almost shone there in the darkness under the big deciduous trees. Tested trying to highlight it in GIMP without exaggerating.

Then I felt like working on something else. My thought was to try to highlight its vulnerability where it lay alone in the grass but also the strength that the stone itself has inherent in itself.

I tested and read about different filters and effects but it was just a black and white photo in the end. Would have liked something more, but since I do not know myself what I am looking for, it is difficult to find it in an image processing program such as GIMP!

The stone #7886
Nikon D7000
f4 1/60s ISO800 18mm
Herröskatan, The Åland Islands, 14 Aug 2021 at 19.55
Lång exponering över Lumparns klippor  på Åland. Photographic Steps.
Lumparn #7605
Nikon D7000
f22 30s ISO100 18mm.
Lumparn, Lumparland, The Åland Islands, 20 June 2021 at 00.03.

Solen har bestämt sig för att gå ned 23:10 så det gäller att stanna uppe för att kunna fånga en solnedgång när det börjar närma sig midsommar! Förutsättningarna för att skapa några HDR – bilder kanske inte var de bästa, för en molnbank uppenbarade sig i väster och täckte effektivt solen men lite ljus lyckades ta sig över molnkanten.

The sun has decided to go down 23:10 so it is important to stay up to be able to catch a sunset when it starts to approach midsummer! The conditions for creating some HDR images may not have been the best, because a bank of clouds appeared in the west and effectively covered the sun, but some light managed to get over the edge of the cloud.

När väl solen försvunnit bakom horisonten återstod ett ganska mjukt ljus och vips så hittade myggorna fram. De har jag inte sett mycket av under denna vår men jag har inte heller varit ute så mycket i naturen efter solnedgång. Mitt jobb har tagit mycket kraft och då behöver man sova på nätterna!

HDR High Dynamic Range picture of Lumparn, The Åland Islands.
Lumparn #7564 and 7565
The lightest and the darkest image composed in GIMP for a HDR-picture.
Nikon D7000
Lumparn, Lumparland, The Åland Islands, 19 June 2021 at 23.21.

Once the sun had disappeared behind the horizon, a fairly soft light remained and suddenly the mosquitoes found their way. I have not seen much of them this spring but I have not been out in nature so much after sunset. My job has taken a lot of energy and then you need to sleep at night!

Tog flera bilder med olika exponering för att kunna jobba med HDR (High Dynamic Range)-bilder. Tänkte att solnedgången skulle skapa kontraster med mörka partier av skog och stenar där flera exponeringar då skulle kunna lyfta fram strukturen igen i dessa partier. Men också kunna bevara färgerna på himlen som annars har lätt att bli utfrätta när man exponerar efter de mörka partierna.

Took several pictures with different exposures to be able to work with HDR (High Dynamic Range) pictures. Thought that the sunset would create contrasts with dark parts of forest and rocks where several exposures could then highlight the structure again in these parts. But also be able to preserve the colors of the sky that are otherwise easy to be over exposed when exposed for the dark parts.

The Wolf! #7585
Nikon D7000
f22 3s ISO100 18mm.
Lumparn, Lumparland, The Åland Islands, 19 June 2021 at 23.39.
HDR High Dynamic Range picture of the sunset over Lumparn, The Åland Islands.
The stones of Lumparn #7591, 7592 and 7593
Three images composed in GIMP for a HDR-picture.
Nikon D7000
Lumparn, Lumparland, The Åland Islands, 19 June 2021 at 23.47.

Två av bilderna i bloggen är sammansatta med hjälp av GIMP:s lagermasker för att lyfta fram olika delar av bilderna. Här finns en handledning från Davies Media Design som jag använt mig av men även Parker Photografic har gjort en med hur du mer specifikt kan välja vilka delar som du vill lyfta fram.

Moon reflection #7595
Nikon D7000

f22 10s ISO100 18mm
Lumparland, The Åland Islands, 19 June 2021 at 23.51.

Three of the images in the blog are composed using GIMP’s layer masks to highlight different parts of the images. Here is a guide from Davies Media Design that I have used, but Parker Photografic has also done one with how you can more specifically choose which parts you want to highlight.

The Stone #7597
Nikon D7000

f10 10s ISO100 18mm
Lumparland, The Åland Islands, 19 June 2021 at 23.57.

Men jag tycker att jag har fått fram både det mörka och det ljusa i de flesta bilderna, genom att bara jobba med dem i Raw Therapee och att just för de ljusförhållanden som var under denna kväll, inte krävdes några HDR-bilder. Men visst, bilden på stenarna i HDR fick fram ett väldigt speciellt ljus. Roligt att experimentera var det i alla fall!

Avslutade med en längre exponering på den väldigt karakteristiska stenen som jag gillar, när mörkret började falla på!

But I think I have brought out both the dark and the light in the most of the pictures, by just working with them in Raw Therapee and just precisely for the light conditions that were during this evening, no HDR images were required. But of course, the image of the stones in HDR brought out a very special light. It was fun to experiment anyway!

Finished with a longer exposure on the very characteristic stone that I like, when darkness began to fall on!