Stor våg kastar sig över klipporna vid Havsvidden, Geta, Åland. Photographic Steps
”Slukaren / The swallower”
Nikon D7000
f4,5 1/1000s ISO100 45mm
Havsvidden, Geta, The Åland Islands, 21 Mars 2021 at 12.38.

På morgonen den 21:a mars 2021, toppade en nordlig vind 19 meter per sekund ute vid Märkets fyr och jag och min fru Therese gav oss norrut, för att se om vi kunde hitta vågor vid Havsvidden resort i Geta på Åland.

Vinden hade avtagit till 14 meter per sekund när vi väl var på plats vid lunchtid.

Ute på klipporna möttes jag av ett solbelyst inferno och min puls steg och ivern satte in att fota spektaklet! Men jag märkte ganska snart att det inte var lätt att fånga detta skådespel.

Ett rullande element som slumpvis kastade upp kaskader av vitt, både över de röda klipporna och högt upp i den klara vårluften. Ljuset var hårt av en sol högt upp på himlen och komposition svårbemästrad på grund av vågornas nyckfullhet.

On the morning of March 21, 2021, a northerly wind topped 19 meters per second out at Märket’s lighthouse and my wife Therese and I headed north, to see if we could find waves at Havsvidden resort in Geta on The Åland Islands.

The wind had abated to 14 meters per second when we were in place at lunchtime.

Out on the rocks I was greeted by a sunlit inferno and my heart rate rose and zeal set in to photograph the sight! But I soon noticed that it was not easy to capture this spectacle.

A rolling element that randomly threw up cascades of white, both over the red rocks and high up in the clear spring air. The light was harsh by a sun high in the sky and composition difficult to master due to the capriciousness of the waves.

View towards Seglskär from Havsvidden Resort.
Samsung SM-G955F

21 Mars 2021 at 12.29.

Kom att tänka på Robert Capas ord: ”Om dina bilder inte är tillräckligt bra, är du inte tillräckligt nära.” så jag tog mig ner till vattnets front för att gå mer i närkamp med vågorna.

Där upptäckte jag att det var ännu svårare att använda kameran, för objektivet blev snabbt övertäckt av fina, salta vattendroppar som kastades in över land av den hårda vinden.

Gömde kameran bakom mig. Försökte sedan invänta nästa våg, jag trodde skulle vara stor nog och i rätt vinkel för att skapa något storartat och då kasta fram kameran för att fånga ögonblicket. Men jag fick ge upp, för vinden var för snabb att fylla min lins med vattendis.

Letade nya vinklar och satt stundvis och väntade på den rätta vågen stirrandes genom sökaren och ibland sköt jag från höften för att hinna med. Efter en och en halv timme hade skådespelet mattats betydlig och vinden gått ner i styrka så vi vände hemåt.

Come to think of Robert Capa’s words: ”If your pictures are not good enough, you are not close enough.” so I went down to the front of the water to go in close combat with the waves.

There I discovered that it was even more difficult to use the camera, because the lens was quickly covered by fine, salty water drops, that were thrown over land by the strong wind.

Hidden the camera behind me. Then tried to wait for the next wave, I thought would be big enough and at the right angle to create something magnificent and then throw out the camera to capture the moment. But I had to give up, because the wind was too fast to fill my lens with water mist.

Looking for new angles and sat for a while waiting for the right wave staring through the viewfinder and sometimes I shot from the hip to catch up. After one and a half hours, the spectacle had slowed down considerably and the wind had gone down in strength so we returned home.

Not so interesting…

Med 384 bilder på minneskortet från klipporna och vågorna utanför Havsvidden på norra Åland blir det lite för mycket för mig. Jag förstår inte hur de som fotar 1000 bilder på samma sak, orkar gå igenom bilderna för att hitta de bästa?

With 384 pictures on the memory card from the rocks and waves outside Havsvidden in northern Åland Islands, it will be a little too much for me. I do not understand how those who take 1000 pictures of the same thing, can go through the pictures to find the best?

Wave throws itself against the rocks at Havsvidden Resort, Geta, The Åland Islands.
”Here I am!”
Nikon D7000
f4,5 1/1000s ISO100 48mm
Havsvidden, Geta, The Åland Islands, 21 Mars 2021 at 12.41.

Jag har nu gått igenom ca hälften av bilderna och genom att jag vill lära mig genom mina Photographic Steps, så vill jag även jobba med de bilder som vid första blicken inte riktigt ser bra ut. Detta för att försöka utveckla mitt bildseende men även utmana mig att använda fotoredigeringsprogrammet mer och inte bara nöja mig med de vanligaste inställningarna.

I have now gone through about half of the pictures and because I want to learn through my Photographic Steps, I also want to work with the images that at first glance do not really look good. This is to try to develop my image vision, but also challenge me to use the photo editing program more and not just settle for the most common settings.

Och här har jag verkligen fått mig en utmaning. Alla bilder såg helt utfrätta ut i de ljusa partierna och just där var ju allt vågstänk!

Jag hade kameran på fast slutartid på 1/1000 sekund på de flesta bilderna och kameran tog sedan och valde en bländare som den tyckte passade, med ett överslag över hela bilden och då blev det vita skummet bara vitt.

Som färgbilder lyckades jag inte få fram särskilt många som tilltalade mig. Jag upplever dem som platta men också mer spretiga med all färg som lyfter fram ovidkommande detaljer. Jag är troligtvis inte tillräckligt duktig för att lyckas med färg!

Men genom att välja svartvita bilder (som jag också gillar mest) och jobba med exponeringskurvorna fick jag tillbaka strukturen i vågstänk och skum till stora delar. Sedan fick jag ta till färgfilter och gammakorrigering på vissa bilder för att lyfta fram vågstänket från himlen.

And here I have really got a challenge. All the pictures looked completely eroded in the bright parts and right there was all the waves splashing!

I had the camera on a fixed shutter speed of 1/1000 second on most pictures and the camera then took and chose an aperture that it thought fit, with an estimate over the whole picture and then the white foam just turned white.

As color pictures, I did not manage to get very many who appealed to me. I experience them as flat but also more sprawling with all the color that highlights irrelevant details. I’m probably not good enough to succeed with color!

But by choosing black and white images (which I also like the most) and working with the exposure curves, I got the structure back in wave splashes and foam to a large extent. Then I had to apply color filters and gamma correction on some pictures to highlight the wave splash from the sky.

Svartvit bild med hög vattenkaskad, Havsvidden, Geta, Åland. Photographic Steps.
”Stolthet / Pride”
Nikon D7000
f9 1/1000s ISO400 18mm
21 Mars 2021 at 13.17.

Jag har en del bilder till att gå igenom, men jag tror att de bästa finns bland dessa som jag har med i denna blogg. Resten tror jag att jag presenterar på min Facebooksida.

Här finns historik över väderdata på Meteorologiska institutet och jag använder mig av Raw Therapee för att bearbeta mina bilder.

Nästa vecka kan det bli ännu mer bilder från norra Geta, men då betydligt lugnare, med hav och klippor i både solnedgång och uppgång.

I have some pictures more to go through but I think the best are among these that I have in this blog. The rest I think I will presentate on my Facebook-site.

Here you will find history of weather data at the Finnish Meteorological Institute and I use Raw Therapee to process my images.

Next week there may be even more pictures from northern Geta, but then much calmer, with sea and rocks in both sunset and sunrise.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Post Navigation