Where am I going?
Nikon D7000
f6,3 1/640s ISO200 82mm
Soltuna, Geta, The Åland Islands, with parts of the family.
25 July 2020 at 13.16

Den 21 maj 2020 tog jag mina första bilder i detta projekt, Photographic Steps, och den 30 juli började jag berätta om min fotoresa genom min första bloggpost 5 photo tips for real beginners. Sedan dess har jag lagt ut en bild om dagen för att hålla min resa levande och på ett aktivt sätt vara med fotandet varje dag. Det har blivit ca 70 bilder till dagens datum. Jag har även försökt skriva ett blogginlägg varje vecka om min resa så med detta inlägg tänkte jag summera lite och dela de tankar som finns.

Den första reflektionen är att fotandet har på denna korta tid tagit mig till helt nya platser. Platser som jag inte skulle har besökt om det inte vore för att hitta en ny bild att ta. Den har fått mig att röra mig ute under andra delar av dygnen, mest kvällstid än så länge men i förra veckan även två tidiga mornar. Är tyvärr inte den som uppskattar tidiga mornar men jag lufsar gärna omkring på kvällarna och tar kort. Jag tror dock att denna fotoresa kommer att få mig att pallra mig upp tidiga mornar i framtiden. Ser i detta avseende fram emot senhösten och vintern när solen, på mina breddgrader, behagar gå både upp och ner under rimliga tider på dygnet.

On May 21, 2020, I took my first photos in this project, Photographic Steps, and on July 30, I started telling about my photo journey through my first blog post 5 photo tips for real beginners. Since then, I have posted one picture a day to keep my trip alive and actively be with my photography every day. There have been about 70 pictures to this date. I have also tried to write a blog post every week about my journey, so with this post I thought I would summarize a bit and share the thoughts that I have.

The first reflection is that photography has, in this short time, taken me to completely new places. Places I would not have visited if it were not for finding a new picture to take. It has made me move outside during other parts of the day, mostly in the evening so far but last week also two early mornings. Unfortunately I am not the one who appreciates early mornings but I like to wander around in the evenings and take photos. However, I think this photo trip will make me come up early in the morning. Looking in this regard forward to late autumn and winter when the sun, at my latitudes, pleases to go both up and down during reasonable times of the day.

A new place for me… the roof of my car!
Nikon D7000
f6,3 1/160s ISO200 18mm
Lumparsund, The Åland Islands
24 July 2020 at 20.48

Jag vill verkligen se fler nya platser men även se samma plats förändras under dygnet och genom årstidernas växling. Jag hoppas också att fotandet får mig att ta tag i mitt eget friluftsliv igen med övernattningsturer både själv och med andra.

Den andra reflektionen är att jag där, i slutet av maj, inte hade sett så mycket av fotovärlden på internet och jag var i min egen lilla bubbla, men nu med 4 månaders sökande på internet efter kunskap och inspiration har jag sett så mycket mer. Detta har fått mig att, under de senaste veckorna, fundera mycket på var jag är på väg?

The next step?
Nikon D7000
f4 1/60s ISO450 18mm
24 July 2020 at 18.38
At home in Söderby, Lemland, The Åland IslandsVad tycker jag om att fotografera? Vad är jag bra på att fotografera? Har jag någon talang över huvud taget och hur mycket kan jag lära mig för att bli bättre? Måste jag ha talang för att kunna skapa bra bilder eller är det något som går att lära sig med mycket träning? Självförtroendet sviktar och något som jag redan från början räknade med att det skulle dyka upp (för det gör det förr eller senare i mitt liv) – Den stora känslan av meningslöshet.

Den känslan infinner sig alltid i alla mina projekt jag har ägnat mig åt i mitt liv. Det finns ingen gång jag har kommit undan. Det har varit idrott och träning, friluftslivstekniker och resor, skapande i form av slöjd och även alla former av anställningar och eget företagande. Meningslösheten sätter det på sin spets och den meningslöshetskänslan är alltid starkast när det handlar om kreativt skapande som jag bara gör för min egen skull.

Att göra saker bara för min egen skull har än så länge fallit platt, så var detta med foto ska ta vägen vet jag inte än så länge. Än sak som kan göra att det kommer att hålla, för i alla fall några svackor av meningslöshet, är att jag inte bara gör det för mig själv utan vill dela det med andra. Jag hoppas att någon läser det jag skriver och ser mina bilder och genom det får någon sorts utbyte i den enklaste formen – en stunds tidsfördriv – men även att det finns plats för mer invecklade former som reflektion, inspiration och eftertanke för andra.

Att följa rådet från Mark Denney i hans vlog Why We’re NOT Better Photographers!! är något jag ska försöka göra – Jämför dig inte med andra utan bara med dina gamla bilder, så ser du att du utvecklas. Inte lätt men jag ska försöka!

I really want to see more new places but also see the same place change during the day and through the change of seasons. I also hope that the photography makes me take up my own outdoor life again with overnight trips both by myself and with others.

The other reflection is that there, at the end of May, I had not seen so much of the photography world on the internet and I was in my own little bubble, but now with 4 months searching the internet for knowledge and inspiration, I have seen so much more. This has made me, in recent weeks, think a lot about where I am going?

What do I like to photograph? What am I good to take photos of? Do I have any talent at all and how much can I learn to get better? Do I have to have talent to be able to create good images or is it something that can be learned with a lot of practice? Self-confidence is failing and something that I expected from the beginning that it would show up (because it does sooner or later in my life) – The great feeling of meaninglessness.

That feeling is always popping up in all my projects I have engaged in, in my life. There is no time I have escaped. It has been sports and training, outdoor life techniques and travel, creation in the form of handicrafts and also all forms of employment and self-employment. The meaninglessness puts it at its point and that sense of meaninglessness is always strongest when it comes to creative creation that I only do for my own sake.

The Meaninglessness is turning up!
Nikon D7000
f3,5 1/30s ISO1250 18mm
24 July 2020 at 18.42
The dog Tinka home in Söderby, The Åland Islands

Doing things just for my own sake has so far fallen flat, so where this with photography should go I do not know so far. A thing that can make it last, through some fall backs of meaninglessness, is that I do not just do it for myself, but want to share it with others. I hope that someone reads what I write and sees my pictures and through it gets some kind of exchange in the simplest form – a time-killer – but also that there is room for more complex forms such as inspiration and reflection for others.

Following the advice of Mark Denney in his vlog Why We’re NOT Better Photographers!! is something I should try to do – Do not compare yourself with others but only with your old pictures, and you will see that you develop. Not easy but I will try!

Family life. The missing part of the family!
Nikon D7000
f3,5 1/125s ISO200 18mm
24 June 2020 at 18.55
Home in Södeby, The Åland Islands

Det tredje som dyker upp (måste ju alltid ha minst tre saker) är att detta med att fotografera har dragit upp en hel del tankar om mitt liv. Vad prioriterar jag i livet och prioriterar jag mig själv? Hur stora möjligheter har jag att prioritera mig själv i ett liv med en väldigt tajt familj där jag är en viktig länk till att vardagen fungerar?

Family life. My daughter fixing dinner.
Nikon D7000
f3,5 1/60s ISO720 18mm
24 June 2020 at 18.55
Home in Söderby, The Åland Islands

Min tillvaro de senaste åren har varit att min tid måste gå till sådant som drar in pengar. Vi lever inget liv i överflöd utan har, tvärt om, valt ett enklare liv med mindre arbetstid men helt uppenbart har det också skapat en känsla i mig av att jag måste producera hela tiden. Eller så har den alltid funnits i mig.

Så en stor uppgift jag har framöver, enligt vissa kloka människor i min närhet, är att fortsätta mitt sökande både i bild och text utan att skapa ett mål med verksamheten. Utan att skapa ett mål…

Hur lätt är det, när det enda jag har gjort i mitt liv är att skapa visioner och måla upp hur det ska se ut när det är klart? Så utan att ha ett mål kommer jag även i några månader till att dela mina bilder varje dag och skriva ett blogginlägg varje vecka för att dela med mig om min resa. Hoppas du vill följa med!

The third thing that comes up (must always have three things) is that this with photography has brought up a lot of thoughts about my life. What do I prioritize in life and do I prioritize myself? How many possibilities do I have to prioritize myself in a life with a very close family where I am an important link that everyday life is working?

My existence in recent years has been that my time has to go to things that bring in money. We do not live a life in abundance but have, on the contrary, chosen a simpler life with less working time, but quite obviously it has also created a feeling in me that I have to produce all the time. Or it has always been in me.

So a big task I have in the future, according to some wise people in my vicinity, is to continue my search both in image and text without creating a goal with the business. Without creating a goal…

Wandering aimlessly but with a smile!
Nikon D7000
f4 1/60s ISO400 18mm
24 June 2020 at 18.38
Our dog Pixie in our home in Söderby, The Åland Islands

How easy is it, when all I have done in my life is create visions and paint what it should look like when it’s done? So without having a goal, I will even for a few months to share my photos every day and write a blog post every week to share with me about my journey. Hope you want to come along!

My beloved and supportive wife Therese.
Nikon D7000
f4 1/60s ISO400 18mm
24 June 2020 at 19.58
Home in Söderby, The Åland Islands

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Post Navigation