Not this one. I’m not a bird photographer…
Nikon D7000
f5,6 1/1000s ISO500 200mm
5 July 2020 at 13.58
Sea swolow, Lervik, The Åland Islands

Att välja bild till utställning

I mina Photographic steps har jag gått med i den lokala fotoklubben för att träffa gelikar och förhoppningsvis få lära mig mer och nu är det dags för den årliga fotoutställningen!

Temat är Our island in monochrome (du kan läsa mer om utställningen och Fotoklubben Obscura om du klickar på länken) så det blir något svartvitt att ta fram!

Men hur ska jag välja bild? Jag har bara varit med på en fotoutställning tidigare i mitt liv och det var som jag berättat tidigare med Strängnäs fotoklubb innan digitaliseringen! Jag var mycket exalterad då och jobbade stenhårt för att få fram några bra bilder i mörkrummet. Tog fram en bild från Stockholms tunnelbana kommer jag ihåg och satte ihop ett häfte med 5 bilder från en blues konsert på båten Blidösund. Oerhört bra gig på den båten om man gillade blues på 90-talet!

To choose a picture for an exhibition

In my Photographic Steps have I joined the local photo club to meet peers and hopefully learn more and now it’s time for the annual photo exhibition!

The theme is Our island in monochrome (you can read more in Swedish about the exhibition and the Photo Club Obscura if you click on the link) so it will be something black and white to produce!

But how do I choose a picture? I have only been to a photo exhibition earlier in my life and it was as I told earlier with Strängnäs photo club before the digitalization! I was very excited then and worked really hard to get some good pictures in the darkroom. Chose a picture from the Stockholm metro I remember, and then putted together a booklet with 5 pictures from a blues concert on the boat Blidösund. Incredibly good gig on that boat if you liked the blues in the 90’s!

Not a boat. I’m not a sailor…
Nikon D7000
f3,5 1/50s ISO800 18mm
16 June 2020 at 22.58
Sjökvarteret (The sea quarter), Mariehamn, The Åland Islands

Så jag började fundera på hur man väljer ut en bild och konsulterade även min fru i frågan. Dels handlar det om pengar när det gäller det praktiska som storlek men även funderade jag på vad jag skulle ha bilden till efter utställningen?

Jag skulle ju kunna välja en bild som tex har ett budskap som säger något om livets orättvisor eller hur det är att leva i vår värld just nu men en sådan bild passar oftast inte att ha på väggen hemma. Vi blev praktiska i frågan och kom fram till att om vi nu ska lägga pengar på en förstoring så ska vi kunna ha den hemma på väggen.

Nästa fråga blev om vi hade plats för en bild någonstans i huset som inte var helt undanskymd. Efter mycket letande och mätande blev valet vardagsrummet och formatet vi hade råd med föll på 60 cm som långsida. Mycket intressant att se om upplösningen på mina bilder håller för en så stor förstoring!

So I started thinking about how to choose a picture and even consulted my wife on the issue. It’s partly about money when it comes to the practical as the size, but I also thought about what I would have the picture for after the exhibition?

I could choose a picture that, for example, has a message that says something about life’s injustices or what it’s like to live in our world right now, but such a picture is usually not suitable to have on the wall at home. We became practical in the matter and came to the conclusion that if we are now going to spend money on an enlargement, we should be able to have it at home on the wall.

The next question was whether we had room for a picture somewhere in the house that was not completely hidden. After much searching and measuring, the choice became the living room and the format we could afford fell to 60 cm as the long side. Very interesting to see if the resolution of my images holds such a large magnification!

Too much for the living room!
Nikon D7000
f4,8 6s ISO100 56mm
7 July 2020 at 22.44
Herröskatan, The Åland Islands

Urvalsprocessen fortskred genom att min fru fick gå igenom de bilder som jag processat i Raw Therapee och vi flyttade över de valda bilderna till en egen mapp på datorn. Min fru fick sedan fortsätta urvalsprocessen genom att ta bort de hon inte trodde på längre.

Jag höll mig undan genom att jag har svårt att vara objektiv till mina egna bilder och att det var viktigt för mig att även hon skulle trivas med att ha bilden på väggen.

I slutändan fanns det 5 bilder kvar av 30 utvalda och nu fick jag vara med lite mer och säga vad jag trodde skulle passa i svartvitt och även vad jag skulle vilja visa upp. Valet föll på 3 av bilderna och mest utifrån att de andra inte passar på vår vardagsrumsvägg.

The selection process progressed by my wife having to go through the pictures I processed in Raw Therapee and we moved the selected pictures to a separate folder on the computer. My wife then had to continue the selection process by taking away those she no longer believed in.

I stayed away because I have a hard time being objective about my own pictures and that it was important to me that she also enjoyed having the picture on the wall.

In the end, there were 5 pictures left of 30 selected and now I could be more involved and say what I thought would fit in black and white and also what I would like to show. The choice fell on 3 of the pictures and mostly based on the fact that the others do not fit on our living room wall.

I like it… but too dark for our home…
Nikon D7000
f8 1/8000s ISO100 34mm
3 August 2020 at 21.21
Sunset at Lumparn, The Åland Islands

Sedan blandade vi in barnen och de fick välja två och alla valde den som blev min frus val. Det roliga med det hela var att den bild som valdes ut hade vi redan tidigare pratat om att förstora upp. Så egentligen skulle man kunna säga att hela urvalsprocessen var ett spel för gallerierna och kanske också för att de andra bilderna skulle få känna att de på något sätt fick vara med i alla fall!

Nu är filen skickad till fotoklubben som kommer att fixa med utskrift och annat praktiskt. Den 14 november 2020 börjar det så då får ni se vilken bild vi valde och den hänger fram till den 17 januari 2021.

Har du tips på en utställning, fotokurs eller fotoresa eller vill du ha tips om det så tveka inte att gå med i gruppen Fotokurser, fototips, fotoutställningar och fotoresor! på Facebook.

Then we involved the children, and they had to choose two and everyone chose the one that became my wife’s choice. The funny thing about it all was that the image that was selected we had already talked about enlarging. So actually you could say that the whole selection process was a game for the galleries and maybe also for the other images to feel that they on somehow got to join in any way!

Now the file is sent to the photo club which will fix with printing and other practical things. It starts on November 14, 2020 so then you will see which picture we chose and it hangs until January 17, 2021.

Do you have tips on an exhibition, photo course or photo trip or do you want tips about it, do not hesitate to join the Swedish group Photo courses, photo tips, photo exhibitions and photo trips! on Facebook.

This could do… but no. Too messy.
Nikon D7000
f8 1/1000s ISO110 200mm
29 August 2020 at 11.30
Ledfjärden, The Åland Islands
57 minutes to sunset.
Nikon D7000
f9 1/320s ISO100 32mm
24 July 2020 at 21.30

Svänger in bilen på den lilla skogsvägen som antagligen bara är till för skogsmaskiner. Gjord för att kunna forsla ut timmer ur skogen men som jag kan smita in på, för att lätt kunna ta mig till mitt favoritställe – en plats vid vattnet Lumparn.

Lumparn som är som en stor insjö eller lagun där Åland ligger runt den som en atoll eller mer dramatiskt, som nedslagsplatsen efter en komet fyllt med vatten.

Får köra försiktigt för vägbanans mittvegitation rasslar in under bilen och det är inte bara långt gräs som når över motorhuven utan en och annan björk också. Klockan är strax halv tio men det är fortfarande ljust. Solen kommer att gå ner kl 22.27 enligt internet så jag har en timme på mig för första fasen i min fotoprocess. Den innebär att jag far runt med kameran i handen och fotar allt jag kommer över, så därför lämnar jag mitt hemmabygge till stativ i bilen och just nu är det inte bråttom så jag släntrar ner över berget mot vattnet.

Tittar mot horisonten och ser att den är full av moln. Så detta kommer kanske inte att bli en så lyckad solnedgångskväll. Solen kommer troligtvis att försvinna bakom de låga molnen precis innan den ska till att trilla ner bakom skogen, som ligger som en horisontlinje på andra sidan Lumparn.

– Man får fota det som finns och göra det bästa av det, tänker jag och kliver med lite raskare steg neråt mellan tallarna.

Wind broken pine.
Nikon D7000
f4.8 1/200s ISO100 60mm
24 July 2020 at 21.08

Tallarna som jag passerar växer i skrevor och grunda jordfläckar på berget och är ständigt utsatta för direkt vind från det öppna vattnet. Jag antar att det är så här träden ser ut i delar av Japan också, för detta är helt klart förlagorna till bonsaierna. Små, vridna och knotiga. Uppenbart kuvade av vädret och den magra jorden men det är ju just det som har gjort dem så personliga och uttrycksfulla. Vackra kanske är fel ord men vissa har verkligen skapat konst av sig själva.

På min väg märker jag att solen har letat sig ner under molnkanten och lyser upp träden runt mig och det är ett säreget ljus. Inte så starkt men med en klart gulaktig ton i sig som jag inte har lagt märke till förut. Kanske inte så konstigt genom att jag bara har fotat sedan i våras och innan dess så tänkte jag inte så mycket på ljus över huvud taget. Men det är i alla fall så annorlunda att jag nu reflekterar över det. Det gröna i barren lyser upp och den grå barken återspeglas med en varm gulbrun ton som verkligen lyfter fram träden.

Turns the car into the small forest road which is probably only for forest machines. Made to be able to transport timber out of the forest but which I can sneak into, to be able to easily take me to my favorite place – a place by the water Lumparn.

Lumparn which is like a large lake or lagoon where Åland lies around it like an atoll or more dramatically, like the crash site after a comet filled with water.

I have to drive carefully because the middle vegetation of the roadway rattles in under the car and it is not only long grass that reaches over the hood but there is some birch as well. It’s just half past nine but it’s still light. The sun will set at 22.27 according to the internet, so I have an hour for the first phase of my photo process. It means that I run around with the camera in my hand and take photos of everything I come across, therefore I leave my home constructed tripod in the car and right now it’s not in a hurry so I stroll down the hill towards the water.

Looking at the horizon and seeing that it is full of clouds. So this may not be such a successful sunset night. The sun will probably disappear behind the low clouds just before it is about to fall behind the forest, which is like a horizon line on the other side of Lumparn.

– You got to take pictures of what is available and make the best of it, I think and step down a little faster between the pines.

The pines that I pass grow in crevices and shallow patches of soil on the rock and are constantly exposed to direct wind from the open water. I guess this is how the trees look in parts of Japan as well, because this is clearly the model for the bonsai. Small, twisted and gnarled. Obviously subdued by the weather and the meagre soil, but that is exactly what has made them so personal and expressive. Beautiful may be the wrong word but some have really created art by themselves.

The pines are leaning. Not the camera!
Nikon D7000
f8 1/160s ISO100 24mm
24 July 2020 at 21.11

On my way I notice that the sun has looked down under the cloud edge and lights up the trees around me and it is a peculiar light. Not so strong but with a clear yellowish tone in it that I have not noticed before. Maybe not so strange because I have only taken photos since last spring and before that I did not think much about light at all. But it is at least so different that I now reflect on it. The green in the needles lights up and the grey bark is reflected with a warm yellow-brown tone that really highlights the trees.

My favourite pines.
Nikon D7000
f8 1/100s ISO100 18mm
24 July 2020 at 21.14

Fotar de träd som jag passerar som ligger bra till med fullt ljus från solen utan skugga. Har bilden av bonsaierna med mig och försöker hitta trädens karaktär och lyfta fram dem från bakgrunden vilket inte är lätt, för det är grenar i vägen från andra träd och träd som stör i bakgrunden eller linjer från stenen som inte stämmer. Jag vill verkligen kunna få fram dessa träds personlighet och skönhet men det är svårt.

Wind leaning pine.
Nikon D7000
f8 1/100s ISO100 27mm
24 July 2020 at 21.17

Ljuset är växlande för solen går i moln titt som tätt och det är som att jag glömmer bort det och undrar varför bilden inte blir lika bra som den före. Det är lite typiskt mig i denna första fas, när jag mest far omkring och kastar mig mellan objekten och inte hinner med att reflektera så mycket, utan kör på och knäpper med magkänsla.

Kommer ner till vattnet och blickar ut över Lumparn. En stunds stillhet men sedan… Upp med kameran och ut över klipporna far jag!

Photographs the trees I pass that are well located with full light from the sun without shadows. Have the picture of the bonsai with me and try to find the character of the trees and highlight them from the background which is not easy, because there are branches in the way from other trees and trees that interfere in the background or lines from the stone that do not match. I really want to be able to bring out the personality and beauty of these trees but it is difficult.

Light is changing because the sun goes into clouds now and then and it is as if I forget it and wonder why the picture will not be as good as the one before. It’s a bit typical of me in this first phase, when I mostly move around and throw myself between objects and do not have time to reflect so much, but goes on and snap with a gut feeling.

Pine bonsais.
Nikon D7000
f
8 1/250s ISO200 24mm
24 July 2020 at 21.09

Comes down to the water and looks out over Lumparn. A moment of silence but then … Up with the camera and out over the rocks I go!

”A moment of silence but then …”
Nikon D7000
f7,1 1/200s ISO200 18mm
24 July 2020 at 21.22

Men sedan kl 21.44 händer något dramatiskt med ljuset! Den gula tonen ökar till något som tillslut känns overkligt och näst intill obehagligt. Intensiteten blir väldigt stark och allt runt mig börjar på något sätt glöda i solljuset. Helt fantastiskt och egentligen borde jag febrilt leta efter fotoobjekt, med det är som om ljuset får mig att sakta ner och bara ta in det som händer.

But then at 21.44 something dramatic happens with the light! The yellow tone increases to something that eventually feels unreal and almost unpleasant. The intensity becomes very strong and everything around me somehow begins to glow in the sunlight. Absolutely fantastic and really I should feverishly look for photo objects, but it is as if the light makes me slow down and just take in what is happening.

Absurd light!
Nikon D7000
f6,3 1/160s ISO200 44mm
24 July 2020 at 21.47

Lyckas ta några bilder men mest så går jag omkring och ler och småskattar för mig själv över detta ljus. Världen ser absurd och oerhört vacker ut.

I manage to take a few pictures but most of the time I walk around and smile and chat to myself about this light. The world looks absurd and incredibly beautiful.

Efter en kvart så är det slut och solen gömmer sig bakom en molnbank igen. Världen återgår till något som kan liknas normalt och jag bestämmer mig för att det är dags att hämta stativet genom att ljuset börjar avta.

Nu börjar andra fasen och det är fotografering med långa slutartider. Nu väntar jag ivrigt på att solen ska gå ner så att det blir så mörkt, så jag kan använda slutartider på över 10 sekunder.

Har verkligen fastnat för bilder på vatten som suddas ut till en jämn skiva. Det var därför jag byggde mig ett eget stativ. Som tur var så blev det en riktigt stadig sak som inte ruckar på sig i första taget. Den är dock lite otymplig att transportera och jag kan inte ta bilder i stående format men jag gillar den skarpt! Den gör sig på bild också genom att den har vita ben! Hur du bygger den kan du läsa i bloggposten Build your own tripod!

Long exposure.
Nikon D7000
f25 4s ISO100 24mm
24 July 2020 at 22.41

Slänger upp stativet över axeln och går med raska steg ner till vattnet igen. Solen går ner bakom skogsranden framför mig men det syns inte för den tjocka molnbanken ligger ivägen. Men mig gör det inget att det inte blev en spektakulär färgeruption över himlavalvet, för jag ska fota vatten!

Letar med blicken efter motiv som inte har solen med utan gärna ligger i vinkel med solnedgången. Det är där jag hittar mörkret snabbast och kan använda de långa slutartiderna.

Man kan ju tro att detta med att släpa runt ett stativ ska dra ner på mitt tempo men icke. Jag far mellan olika ställen på klipporna och det som får det att gå lite långsammare är att jag måste vänta i runt 1 minut på varje bild nu. Jag vill gärna ta fler bilder på samma motiv, för jag har märkt att vågorna har en tendens att skapa olika ljus i vattnet varje gång. Så jag trycker ner avtryckaren och hoppas att det ska vara tillräckligt ljust för att autofokusen ska fungera och efter 2 sekunder klickar det till. Har satt en två sekunders fördröjning på utlösaren för att eliminera att jag ruckar kameran vid avtrycket.

After a quarter of an hour it’s over and the sun hides behind a cloud bank again. The world returns to something that can be compared to normal and I decide that it’s time to pick up the tripod because the light starting to dim.

Now the second phase begins and it is photography with long shutter speeds. Now I am eagerly waiting for the sun to set so that it gets so dark, so I can use shutter speeds of over 10 seconds.

Really stuck to pictures of water being erased into a smooth disc. That’s why I built my own tripod. Luckily, it became a really solid thing that does not shake in the first place. However, it is a bit awkward to transport and I can not take pictures in portrait format but I really like it! It also looks great on pictures because it has white legs! You can read how to build it in the blog post Build your own tripod!

Throws the tripod on the shoulder and goes with quick steps down to the water again. The sun is going down behind the forest edge in front of me but it is not visible because the thick cloud bank is in the way. But it does not matter to me that there was not a spectacular colour eruption over the sky, because I shall take pictures of water!

Sweeping with the gaze for motifs that do not have the sun in it but are preferably at an angle to the sunset. This is where I find the darkness fastest and can use the long shutter speeds.

Some colours after the sunset.
Nikon D7000
f22 2,5s ISO100 18mm
24 July 2020 at 22.45

You might think that dragging around a stand will slow down my pace but not. I travel between different places on the rocks and what makes it go a little slower is that I have to wait for about 1 minute for each picture now. I would like to take more pictures of the same subject, because I have noticed that the waves have a tendency to create different lights in the water every time. So I press the shutter button and hope it’s bright enough for the autofocus to work and after 2 seconds it clicks. Have put a two second delay on the shutter to eliminate that I jerk the camera at the imprint.

”…water being erased into a smooth disc.”
Nikon D7000
f22 20s ISO100 60mm
24 July 2020 at 23.08

Något senare med en annan vy i sökaren så händer ingenting. Det har blivit för mörkt för autofokusen så jag kopplar om till manuell skärpa och trycker av. Ett tillfredsställande rasslande hörs efter två sekunder och sedan måste jag vänta först på att slutaren ska slå igen och sedan ska kameran processa bilden i nästan samma tid som slutaren var öppen. Jag har svårt att stå still i väntan på resultatet utan flaxar rastlöst omkring på klippan. Efter något som verkar vara en evighet blottar kameran sin hemlighet och displayen på baksidan lyser upp i det tilltagande mörkret och jag kan äntligen se om det blev något. Det blågrå ljuset som lyser upp bilden får mig varje gång att bli väldigt glad och jag tycker att varje bild är ett fulländat konstverk.

Det är lite lurendrejeri i det hela tyvärr, för varje bild ser väldigt bra ut i den lilla displayen i mörkret, så det är egentligen inte förrän man är hemma och öppnat bildbehandlingsprogrammet på datorn som man vet om det blev riktigt bra eller inget alls. Själv använder jag Raw Therapee som du kan läsa om i bloggposten Go for RAW!

Lumparn
Nikon D7000
f22 5s ISO100 18mm
24 July 2020 at 22.51

Men just nu så lever jag på ruset och släpar med ett leende på läpparna runt på mitt otympliga stativ. Svär dock ibland när stativets ben halkar runt på de släta klipporna när jag försöker hitta rätt vy i sökaren på kameran.

Tillslut vänder jag blicken upp mot berget igen och tänker att det är dags att fara hemåt. Inte för att ljuset har försvunnit utanför för att det börjar bli för sent. En sommarnatt som denna borde jag kunna vara uppe hela natten och fotografera men det är en dag i morgon också som ska tas omhand med familjebestyr och vardagsrutiner.

Med lätta steg tar jag mig upp för berget med stativet på axeln. Kameran får sitta kvar för man vet aldrig när det dyker upp ett nytt motiv och så blickar jag bakåt över Lumparn och ser att månen har tagit sig ur trasslet av moln och tecknar en gata av ljus över vattnet. Det blir några sista tryck på kameran och sedan börjar molnen äta upp spetsen på månskäran och jag vänder hemåt, med en suck för att nu är det över för denna gång.

A little later with another view in the viewfinder, nothing happens. It has become too dark for the autofocus, so I switch to manual focus and press. A satisfactory rattle is heard after two seconds and then I have to wait first for the shutter to close and then the camera will process the image for the next time the shutter was open. I have a hard time standing still waiting for the result without flapping restlessly around the rock. After what seems like an eternity, the camera reveals its secret and the display on the back lights up in the increasing darkness and I can finally see if anything happened. The blue-gray light that illuminates the image makes me very happy every time and I think that each image is a perfect work of art.

It’s a bit of a scam on the whole, unfortunately, because each picture looks very good in the small display in the dark, so it is not really until you are at home with the image processing software at the computer that you know if it turned out really well or nothing at all. I myself use Raw Therapee which you can read about in the blog post Go for RAW!

But right now I’m living on the intoxication and dragging my awkward tripod around with a smile on my face. However, sometimes I swear when the tripod legs slip around on the smooth rocks when I try to find the right view in the viewfinder on the camera.

Finally I look up at the cliff again and think it’s time to go home. Not because the light has disappeared outside, but because it’s getting too late. On a summer night like this, I should be able to be up all night and take photos, but it is also a day tomorrow that will be taken care of with family responsibilities and daily routines.

The Milky sea.
Nikon D7000
f13 8s ISO100 46mm
24 July 2020 at 23.01

With easy steps I go up the hill with the stand on my shoulder. The camera has to sit still because you never know when a new subject will appear. Then I look back over Lumparn and see that the moon has come out of the tangle of clouds and draws a street of light over the water. There will be a few last presses on the camera and then the clouds start to eat up the tip of the crescent moon and I return home, with a sigh because now it’s over for this time.

Before the moon got eaten.
Nikon D7000
f25 25s ISO100 26mm
24 July 2020 at 23.26
Nikon D7000
f11 5s ISO100 18mm
15 July 2020 at 23.26
After sunset at Lumparn, The Åland Islands.

Skapa djup i bilden.

När jag tittar tillbaka på mina bilder för denna vecka, och även förra veckan, i mina Photographic Steps så ser jag att jag har jobbat med att försöka få djup och perspektiv i bilderna. Det vanligaste knepet jag har använt mig av har varit förgrund, mellangrund och bakgrund. Men jag har även använd mig av centralperspektiv och storleksförhållanden.

Detta med komposition i fotografier började jag fundera kring redan i slutet av 80-talet med min första kamera i händerna som 15-åring. Kameran var en Olympus OM10 som jag helt enkelt lade beslag på från min pappa.

På biblioteket i Strängnäs fick jag tag i Ulf Sjöstedts bok Fotokomposition som kom ut 1984. En väldigt tydlig och pedagogisk bok som visade vägen till linjer och rörelser i fotografiska bilder. Jag studerade den utan och innan och vissa teorier förstod jag inte alls men försökte i alla fall applicera dem på mina bilder. Det slutade med att jag faktiskt höll en studiecirkel med bidrag från Studiefrämjandet med den boken som studielitteratur. Sedan var det visserligen bara mina närmaste vänner som var deltagare, men i alla fall! Vi avslutade kursen genom att åka till Dalarna och fota svartvita vinterbilder!

Recension på Fotokomposition (Ulf Sjöstedt) - Läs omdömen - Fotosidan
My first book about composition!

Förgrund, mellangrund och bakgrund

Då fanns det nästan bara en bok på svenska i ämnet, men nu finns det hur mycket som helst i ämnet komposition på nätet, så är du intresserad så är det bara att söka.

Men kortfattat vad det handlar om är att man oftast delar in bilden i tre delar nedifrån och upp. Längst ned är förgrunden och den delen är oftast närmast fotografen. Sedan har man mellangrunden som oftast är mittenpartiet på bilden och ligger bakom förgrunden. Den här delen är oftast tom och kan bestå av en ren yta som tex vatten i en sjö eller havet som i min bild här nedan. Längst upp i bilden kommer sedan bakgrunden och det vanligaste som brukar finnas där är himlen eller en mäktig bergskedja.

Create depth in the image.

When I look back at my pictures for this week, and also last week, in my Photographic Steps I see that I have worked on trying to get depth and perspective in the pictures. The most common trick I have used has been foreground, middleground and background. But I have also used central perspectives and size ratios.

This with composition in photographs, I started thinking about already in the late 80’s with my first camera in my hands as a 15-year-old. The camera was an Olympus OM10 that I simply seized from my dad.

Olympus OM10
My first camera!
Bild av SplitShire från Pixabay

At the library in Strängnäs, I got hold of Ulf Sjöstedt’s book Photocomposition, which was published in 1984. A very clear and pedagogical book that showed the way to lines and movements in photographic images. I studied it inside and out and some theories I did not understand at all but at least tried to apply them to my pictures. It ended with me actually holding a study circle with grants from Studiefrämjandet (an adult education association) with that book as study literature. Then, of course, only my closest friends were participants, but in any case. We finished the course by going to Dalarna and taking black and white winter pictures!

Foreground, middleground and background

Then there was almost only one book in Swedish on the subject, but now, there are tons of how in the subject composition online, so if you are interested, just search.

But briefly what it is about is that you usually divide the image into three parts from the bottom up. At the bottom is the foreground and that part is usually closest to the photographer. Then you have the middle ground, which is usually the middle part of the picture and is behind the foreground. This part is usually empty and can consist of a clean surface such as water in a lake or the sea as in my picture below. At the top of the picture is the background and the most common thing there is usually the sky or a mighty mountain range.

Foreground, middleground and background!
Nikon D7000
f8 1/320s ISO100 80mm
12 July 2020 at 14.48
Lumparn, The Åland Islands

För att få harmoni i detta så använder man sig oftast av tredjedelsregeln, vilken säger att varje del ska bestå av en tredjedel av bildens yta.

Men alla fotografiska regler är till för att brytas så använd detta som en grund och experimentera sedan tills det känns rätt för dig och bilden uttrycker det som du vill förmedla.

Hittar jag inte rätt på en gång i en bild, så brukar jag ta hjälp av de hjälplinjer som finns i bildredigeringsprogrammet Raw Therapee, som jag använder, under modulen Beskär. Mer om Raw Therapee kan du hitta i min blogg Go for RAW.

To get harmony in this, you usually use the rule of thirds, which says that each part must consist of one third of the surface of the image.

But all photographic rules are there to be broken, so use this as a basis and then experiment until it feels right for you and the image expresses what you want to convey.

If I do not find the right cropping in an image at once, I usually use the help lines in the photo editing program Raw Therapee, which I use, under the module Crop. You can find more about Raw Therapee in my blog Go for RAW.

Södragatan, Mariehamn, The Åland Islands
Nikon D7000
f5,6 1/25s ISO1600 130mm
6 July 2020 at

Perspektiv och storleksförhållanden

I bilden på Södragatan i Mariehamn har jag använt mig av centralperspektiv eller också kallat enpunktsperspektiv. Alltså att alla linjer samlas i en punkt långt bort i bild.

En vanligt uppgift på bildlektionen brukar det vara att rita en sådan bild där man börjar med att rita upp en punkt på pappret (oftast i mitten) och sedan dra stödlinjer från kanten av pappret till punkten. Perspektivet förstärks genom att saker som är nära tecknas större än saker som är längre bort och då gärna samma sak som tex lyktstolpar, staketstolpar eller fönster utmed en husvägg eller som här: träd, bilar och vägmarkeringar.

Jag fick även ta flera bilder för att vara säker på att någon blev någorlunda skarp. För som ni ser så var jag nere på 1/25 sekund och med zoomen på 130 mm så fanns det alla möjligheter till skakningsoskärpa, genom att jag inte hade något stativ!

Om skakningsoskärpa kan du läsa i mina tidigare blogginlägg 5 more photo tips for real beginners och Working with 5 more photo tips for real beginners.

Perspective and size ratios

In the picture of Södragatan (Southstreet) in Mariehamn, I have used a central perspective or also called a one-point perspective. That is, all lines gather at a point far away in the image.

A common task in the picture lesson is usually to draw such a picture where you start by drawing a point on the paper (usually in the middle) and then draw guidelines from the edge of the paper to the point. The perspective is strengthened by drawing things that are close larger than things that are further away and then preferably the same thing as, for example, lampposts, fence posts or windows along a house wall or as here: trees, cars and road markings.

I also had to take several pictures to be sure that someone was reasonably sharp. As you can see, I was down in 1/25 second and with the zoom of 130 mm, there were all possibilities for shaking blur, because I did not have a tripod!

You can read about shake blur in my previous blog posts 5 more photo tips for real beginners and Working with 5 more photo tips for real beginners.

Nikon D7000
f5 1/100s ISO400 18mm
15 July 2020 at 22.22
Lumparland, The Åland Islands

Bilden ovan från Lumparland har jag också försökt skapa djup i genom att dela upp bilden i förgrund, mellangrund och bakgrund och förstärkt mellangrunden genom att göra den ljusare, med hjälp av en mörkare vinjett. Vinjett är ett bra sätt att få tittaren att se det du vill att de ska titta på och dämpa saker som kan störa ute i kanterna.

The image above from Lumparland I have also tried to create depth in by dividing the image into foreground, middleground and background and reinforced the middleground by making it lighter, using a darker vignette. Vignette is a good way to get the viewer to see what you want them to look at and dampen things that can interfere in the edges.

Nikon D7000
f4 1/60s ISO400 18mm
15 July 2020 at 21.54
Lumparland, The Åland Islands

Här är en variant på enpunktsperspektiv där punkten ligger uppe till höger i bilden och staketets stolpar visar djupet genom att upplevas mindre och mindre. Finns också en tydlig förgrund och mellangrunden blir staketet och vattnet och sist blir skogen och avslutet på staketet bakgrunden.

Here is a variant of a single-point perspective where the point is at the top right of the picture and the fence posts show the depth by being experienced smaller and smaller. There is also a clear foreground and the middle ground will be the middle of the fence and the water and finally the forest and the end of the fence will be the background.

Lämna gärna en kommentar om vad du tycker eller hur du arbetar med djup i bilden!

Feel free to leave a comment about what you think or how you work with depth in the picture!

Here are some more pictures that I took this week.

Me with my new tripod!
Herröskatan, The Åland Islands
Photo Therese Lomner

Att utöka sitt fotograferande till att kunna jobba med längre slutartider är ett stort steg och för att kunna ta det steget behövs någon form av stöd för kameran. Stöd finns att köpa i form av stativ i olika former som trebenta och enbenta, korta och långa och sådana man kan vira fast runt en gren. Problemet med de flesta som är något att ha, alltså stadiga och stabila, är att de kostar en hel del pengar.

Jag har nu kommit så långt i mina Photographic Steps att jag gärna vill ha ett stativ. Främst för att kunna ta bilder med rörelser och då vatten som rör sig. Genom att vi har väldigt få forsar och vattenfall på Åland men väldigt mycket hav så är det just detta jag vill fota. Vågor i rörelse. Hur coolt som helst!

Nu till problemet. Jag har inte råd att köpa något vettigt stativ just nu så min lösning blir att bygga ett eget för så lite pengar som möjligt! Så här följer en beskrivning av min lösning på problemet.

Extending your photography to be able to work with longer shutter speeds is a big step and to be able to take that step, some form of support for the camera is needed. Supports are available in the form of stands in various shapes such as three-legged and single-legged, short and long and such that you can wrap around a branch. The problem with most supports that are something to have, ie steady and stable, is that they cost a lot of money.

I have now come so far in my Photographic Steps that I would like a tripod. Mainly to be able to take pictures with movements and most of all moving water. Because we have very few rapids and waterfalls on Åland, but a lot of sea, this is exactly what I want to photograph. Waves in motion. How cool is that!

Now to the problem. I can not afford to buy a sensible stand right now so my solution will be to build my own for as little money as possible! Here is a description of my solution to the problem.

One of the first pictures taken with help of the tripod.
Nikon D7000
f22 2s ISO100 56mm
7 July 2020 at 22.43
Herröskatan, The Åland Islands

Vad du behöver för att bygga ditt eget stativ:

Ben
– 3 st 45×45 mm regel, i en längd som passar dina behov
– 3 st bult M6, 80 mm långa med helst vingmutter
– 6 st 100×45 mm kryssfaner, 12 mm tjock
– 18 st skruv, 30 mm långa

Platta
– 1 st 210×240 mm kryssfaner, 12 mm tjock
– 1 st 90×90 mm kryssfaner 4 mm tjock
– 2 st skruv 15 mm långa med platt huvud

The two plates.

Börja med plattan
1. Såga ut de båda kryssfanerplattorna
2. Borra ett hål i 12 mm plattan som är lika stor som huvudet på din skruv till fästet på kameran.

My screw for the neck sling that I use to mount the camera on the tripod.


3. Karva ut med tex en kniv undersidan av hålet så att du kommer åt med fingrarna runt huvudet för att kunna skruva in skruven.
4. Borra ett hål i 4 mm plattan som är lika stor som gängan på skruven.
5. Limma och skruva fast 4 mm plattan på 12 mm plattan med de två 15 mm skruvarna och använd din skruv för att passa in hålen till varandra.

Bygg sedan fästena till benen av två 100×45 mm kryssfaner och en avsågad del av benen ca 40 mm långa.
1. Förborra hålen med en borr med mindre dimension än 30 mm skruvarna. Även i benbiten så att den inte spricker när du skruva i skruvarna.

Legs with brackets.


2. Skruva fast plattorna på sidorna av de avsågade benbitarna. Använd 2 st 30 mm skruvar till varje platta.
3. Sätt dit benen i fästet och lämna ett avstånd på 20 mm mellan benen och den avsågade benbiten.
4. Borra ett 6 mm hål genom benfästet och benet.
5. Ta bort benen ur fästet och skruva dit fästena på undersidan av 12 mm plattan med 2 st 30 mm skruv. Genom att det är 3 ben och fyra hörn på plattan så får du hitta ett bra mönster för var du vill att benen ska sitta!
6. Sätt tillbaka benen i benfästet och tryck i M6 bulten och skruva fast med vingmutter.
7. Klart!

Du har nu ett eget stativ för en ringa summa pengar!

Jag misstänker att det går att sätta ett stativhuvud på plattan men jag har inte pengar till det heller just nu så jag har inte testat. Så just nu kan jag bara ta landskapsformat och inte vinkla kameran. Detta gör det lite besvärligt att komma i rätt läge. Vissa motiv går helt enkelt inte att ta medan andra går att komma åt med lite bökande med benen!

What you need to build your own tripod:

Legs
– 3 pcs 45×45 mm rule in a length that suits your needs
– 3 bolts M6, 80 mm long with preferably wing nut
– 6 pcs 100×45 mm plywood 12 mm thick
– 18 screws 30 mm long

Plate
– 1 piece 210×240 mm plywood, 12 mm thick
– 1 piece 90×90 mm plywood 4 mm thick
– 2 screws 15 mm long with flat head

Start with the plate
1. Saw out the two plywood panels
2. Drill a hole in the 12 mm plate that is the size of the head of your screw to the bracket on the camera.
3. Carve out with, for example, a knife the underside of the hole so that you can access it with your fingers around the head to be able to screw in the screw.

From under!


4. Drill a hole in the 4 mm plate that is the same size as the thread on the screw.
5. Glue and screw the 4 mm plate onto the 12 mm plate with the two 15 mm screws and use your screw to fit the holes to each other.

Build the brackets for the legs of two 100×45 mm plywood and a sawn-off part of the legs about 40 mm long.
1. Pre-drill the holes with a drill with a dimension smaller than the 30 mm the screws. Also in the leg piece so that it does not crack when you screw in the screws.
2. Screw the plates to the sides of the sawn leg pieces. Use 2 30 mm screws for each plate.
3. Place the legs in the bracket and leave a distance of 20 mm between the legs and the sawn-off bone piece.
4. Drill a 6 mm hole through the leg bracket and the leg.
5. Remove the legs from the bracket and screw the brackets on the underside of the 12 mm plate with 2 of the 30 mm screws. Because there are 3 legs and four corners on the plate, you get to find a good pattern for where you want the legs to sit!
6. Put the legs back in the leg bracket and push in the M6 ​​bolt and screw in with the wing nut.
7. Clear!

With the camera mounted.


You now have your own stand for a small amount of money!

I suspect that it is possible to put a tripod head on the plate but I do not have money for it either right now, so I have not tested. So right now I can only take landscape format and not angle the camera. This makes it a little difficult to get in the right position. Some motifs simply can not be taken while others can be accessed with a little squeaking with the legs!

Yes. It is a little tricky to get the right position!
Photo Therese Lomner

Here are some more photos taken with help of the tripod.

A new place! Degersand, The Åland islands.
Nikon D7000
f8 1/250s ISO200 40mm
6 July 2020, at 19.22

Välkommen till ännu en blogg där jag delar mina erfarenheter till dig som jag skaffar mig under mitt eget arbete med Photographic Steps.

Denne vecka har jag fortsatt att arbeta med mina tips från mitt tidigare blogginlägg Working with 5 more photo tips. Så här kommer mina reflektioner kring det hela och hur jag själv använder tipsen i mitt fotograferande!

Nummer 1 – Nya platser
Sedan jag började fota mer aktivt så har jag verkligen varit runt på väldigt många fler platser på bara några veckor, än vad jag under flera år varit på tidigare. Väldigt kul att uppleva mitt närområde på nya sätt.

När jag bodde i Sverige och jobbade i Järna under våren var jag runt och tittade på nya platser flera gånger i veckan. Nu när jag åter är på Åland, så har jag återvänt till flera platser som jag tidigare bara besökt några gånger och nu även under andra tider på dygnet.

Jag stannar upp mer nu och betraktar kända ställen på nytt och denna gång med fotoögon. Detta har resulterat i fler bilder på nya och gamla saker och fler har blivit riktigt bra!

Welcome to another blog where I share my experiences with you that I get during my own work with Photographic Steps.

This week I have continued to work with my tips from my previous blog post Working with 5 more photo tips. So here are my reflections on the whole thing and how I use the tips in my photography!

Number 1 – New places
Since I started taking photos more actively, I have really been around in many more places in just a few weeks, than I have been for several years before. Very fun to experience my local area in new ways.

When I lived in Sweden and worked in Järna during the spring, I was around and looked at new places several times a week. Now that I am back on Åland, I have returned to several places that I previously only visited a few times and now also at other times of the day.

I stop more now and look at well known places again and this time with photo eyes. This has resulted in more pictures of new and old things and a lot of them have become really good!

Lervik, The Åland Islands
Nikon D7000
f5,6 1/1000 ISO500 200mm
5 July 2020 at 12.48

Nummer 2 – Skakningsoskärpa
Detta med att hålla reda på vad jag har för lins blir viktigt för mig som kör med ett zoomobjektiv. Jag har blivit bättre på att hålla kameran stadigt med tre stödpunkter och hålla reda på vad slutartiden står på. Detta i kombination med att jag försöker hålla reda på hur mycket jag zoomar in.

Så länge jag håller mig mellan 18 mm och upp till 50 mm så är det lätt att hålla kameran still. Men när jag börjar hamna över 100 mm och till mitt max 200 mm så är det klart svårare. Dels måste jag hålla kameran still men även se till så att jag har tider som överstiger 1/200 dels sekund och gärna hamna på 400 till 500 dels sekund. Har jag tider på över 1/1000 dels sekund så behöver jag inte fundera så mycket igen, utan kan följa objekt som rör sig eller slarva lite med min egen stabilitet.

Number 2 – Shaking blur
This with keeping track of what lens I have, becomes important for me who uses a zoom lens. I have become better at holding the camera steady with the support of three support points and keeping track of what the shutter speed is at. This in combination with trying to keep track of how much I zoom in.

As long as I stay between 18 mm and up to 50 mm, it is easy to keep the camera still. But when I start to end up over 100 mm and to my maximum 200 mm, it is clearly more difficult. On the one hand, I have to keep the camera still, but also make sure that I have times that exceed 1/200 of a second and preferably end up at 400 to 500 in a second. If I have times of over 1/1000 of a second, I do not have to think so much again, but can follow objects that move or be a little careless with my own stability.

Sunnan II, Sjökvarteren, Mariehamn, The Åland Islands
Nikon D7000
f4,8 1/80s ISO400 52mm
16 June 220 at 23.02

Nummer 3 – Skärpa
Har jobbat mycket med att förstå mig på den information som finns i sökaren och då främst var kameran bestämmer fokus.

Det finns många alternativ och jag jobbar fortfarande med att förstå skillnaden mellan AF-A, AF-S och AF-C! Men även varför jag ibland ska välja 39-punkters dynamiskt AF-område och ibland Enpunkt-AF. Jag har än så länge hållit mig till Enpunkts-AF men det är för att jag inte har plåtat så mycket snabba saker. Ska testa nästa gång hunden ska fotas, så får vi se om autofokusen hinner med bättre!

Mitt tips är att du med jämna mellanrum återgår till att läsa manualen för din kamera för att bättre förstå hur du kan använda alla funktioner som den har.

Number 3 – Sharpness
I have worked a lot to understand the information that is in the viewfinder and then mainly where the camera determines the focus.

There are many options and I am still working on understanding the difference between AF-A, AF-S and AF-C! But also why I sometimes have to choose 39-point dynamic AF range and sometimes One-point AF. I have so far stuck to One-Point AF but it is because I have not shot so many fast things. Will test next time the dog is to be photographed, if the autofocus is fast enough!

My tip is that you regularly return to reading the manual for your camera, to better understand how you can use all the features it has.

Lumparn, The Åland Islands
Nikon D7000
f11 1/125s ISO125 200mm
14 June 2020 at 23.19


Nummer 4 – Fota mer!
Här har jag tagit flera steg för att bredda mig och testat att fota nya saker. Porträtt är väl det jag har jobbat mest med men hundar, getter, fåglar, fartyg och blommor är nya saker som har fastnat på bild. Särskilt blommar trodde jag inte att jag skulle vilja fota!

Utmaningarna i Gurushots hjälpte mig mycket i början för att komma utanför ramarna och komma på nya saker att fotografera. Nu känns det mer som om jag själv kommer på nya saker att fotografera och nya idéer dyker med lagom mellanrum upp. Men jag kommer säkert att återgå till Gurushots för att hämta inspiration i framtiden när fantasin tryter.

Number 4 – Take more photos!
Here I have taken several steps to broaden myself and tried to photograph new things. Portraits are probably what I have worked with the most but dogs, goats, birds, ships and flowers are new things that I have capture in a photo. Especially flowers I did not think I would want to take pictures of!

The challenges in Gurushots helped me a lot in the beginning to get outside the box and come up with new things to photograph. Now it feels more as if I myself come up with new things to photograph and new ideas appear at appropriate intervals. But I will certainly return to Gurushots to get inspiration in the future when the imagination runs out.

Kayak paddler, Lervik, The Åland Islands
Nikon D7000
f6,3 1/640s ISO200 200mm
2 July 2020 at 10.04

Nummer 5 – Mer vinklar
Första bilden brukar bli den bästa för mig men jag tar mig nu tid att flytta på kameran, och även mig själv, för att ta fler bilder ur andra vinklar och avstånd. Testar även att använda olika brännvidd för att se vad som händer med perspektivet och då kan det hända, att någon av de andra bilderna blir bättre än den första jag tog.

Processen ger mig i alla fall möjlighet att se på de olika perspektiven på samma motiv och funderar på vad jag gillar och vad i bilden som gör att en bild fungerar för mig.

Number – 5 More angles
The first picture is usually the best for me but I now take the time to move the camera, and also myself, to take more pictures from other angles and distances. Also trying to use different focal lengths to see what happens to the perspective and then it may happen, that one of the other pictures is better than the first one I took.

In any case, the process gives me the opportunity to look at the different perspectives on the same motif and think about what I like and what in the picture makes a picture work for me.

f5,5
1/125s
ISO280
18mm
Lumparn, The Åland Islands
Nikon D7000
f11 1/125s ISO180 26mm
14 June 2020 at 23.15

f10
1/60s
ISO200
18mm
Lumparland, The Åland islands
Nikon D7000
f11 1/125s ISO180 26mm
14 June 2020, kl 23.15

Under denna vecka i mina Photographic Steps har jag jobbat vidare med att försöka använda mina egna fototips som jag har skrivit om i 5 photo tips for real beginners. Så nu finns det inget att skylla på! Jag har 10 tips med mig från mig själv, en bra kamera och ett väldigt bra gratis bildbehandlingsprogram. Det är bara att fota på och träna ens förmåga att se vad som är en bra bild!

Nummer 1 – Skärpa
Nu blir det mer och mer en del av att ta en bild att också kolla att skärpan ligger där jag vill. Jag kollar flera gånger att sökaren för autofokus sätter skärpan där jag vill att den ska vara. På huvudmotivet eller det som jag vill lyfta fram i bilden. Är jag osäker tar jag några bilder till för säkerhets skulle! När det gäller porträtt, som jag skrev om förra vecka, så måste ögonen eller närmaste ögat, vara skarpa annars faller hela bilden.

During this week in my Photographic Steps I have continued to work on trying to use my own photo tips which I have written about in 5 photo tips for real beginners. So now there is nothing to blame! I have 10 tips with me from myself, a good camera and a very good free image processing program. Just take pictures and practice your ability to see what a good picture is!

Number 1- Sharpness
Now it becomes more and more a part of taking a picture to also check that the sharpness is where I want. I check several times that the autofocus viewfinder sets the focus where I want it to be. On the main motif or what I want to highlight in the picture. If I’m unsure, I’ll take some more pictures for safety’s sake! When it comes to portraits, as I wrote about last week, the eyes, or the nearest eye, must be sharp otherwise the whole picture falls.

Wet Common Cottongras at Älgpussen, Järna, Sweden
Nikon D7000
f5,6 1/1250s ISO400 200mm
6 June 2020, kl 17.01

Nummer 2 – Enkel komposition
När nu skärpan ligger rätt så jobbar jag på att lyfta fram det jag vill visa betraktaren i bilden. Detta genom att placera det i förgrunden eller låter det dominera bilden så att det inte försvinner bland en massa ovidkommande objekt. Ett annat sätt är att se till så att ljuset i bilden framhäver det du vill visa. Arbeta med skuggor och högdagrar för att förstärka och leda betraktaren i bilden.

Number 2 – Simple composition
Now that the focus is right, I am working on highlighting what I want to show the viewer in the picture. This by placing it in the foreground or letting it dominate the image so that it does not disappear among a lot of irrelevant objects. Another way is to make sure that the light in the image highlights what you want to show. Work with shadows and highlights to enhance and guide the viewer in the image.

Flowering apple tree, Moraån, Järna, Sweden
Nikon D7000
f8 1/250s ISO100 120mm
6 June 2020, kl 17.24

Nummer 3 – Blixt
Den inbyggda blixten är inte min favorit, men den har kommit till användning när jag har tagit några porträttbilder. Sedan är det tur att jag har Raw Therapee så att jag kan minska ner effekten av blixten, som slår rakt framifrån.

Number 3 – Flash
The built-in flash is not my favourite, but it has come in handy when I have taken some portrait photos. Then it’s lucky that I have Raw Therapee so that I can reduce the effect of the flash, that strikes straight from the front.

The build in flash has helped me with some light in the face.
Nikon D7000
f5,6 1/125s ISO400 125mm
14 June 2020, kl 17.28

Nummer 4 – Zooma inte för mycket
Jag har fortsatt att ta med lite mer luft när jag fotar hundarna hemma och nu har jag fått med hela hunden! Blir det för mycket luft så beskär jag bara bilden i Raw Therapee. Jag kan förstora bilden ganska mycket utan att den tappar alltför mycket i skärpa. Så trots att min Nikon D7000 har några år på nacken så tycker jag upplösningen är väldigt bra.

Number 4 – Do not zoom too much
I have continued to bring a little more air when I photograph the dogs at home and now I have brought the whole dog! If there is too much air, I just crop the image in Raw Therapee. I can enlarge the image quite a bit without losing too much sharpness. So even though my Nikon D7000 has a few years on its neck, I think the resolution is very good.

Pixie with her owners shoe!
27 June 2020, kl 19.43
f5,6 1/500s ISO1000 200mm

Nummer 5 – Städa bilden
Detta att städa upp runt huvudmotivet går ju att göra i sökaren. Du behöver inte ge dig ut och flytta på saker utan det kan räcka med att flytta kameran lite i sidled eller uppåt eller nedåt för att få bort saker som stör. Ett sätt att träna på att se saker som stör, är att alltid titta igenom hela bilden längs kanterna, för att se om något sticker in eller ut ur bilden över kanten på ett sätt som du inte vill.

Number 5 – Clean the image
This to clean up around the main motif can of course be done in the viewfinder. You do not have to go out and move things, but it may be enough to move the camera a little sideways or up or down to get rid of annoying things. One way to practice seeing things that bother you, is to always look through the entire image along the edges, to see if something is sticking in or out of the image over the edge in a way that you do not want.

Albanus in evening light, Mariehamn, The Åland Islands
Nikon D7000
f5.6 1/125s ISO360 18mm
16 June 2020, kl 22.44
Malva
Nikon D7000 f8 1/50s ISO100 35mm
Lemland, The Åland Islands, 14 June 2020, kl 13.38

Denna vecka har jag i mina Photographic Steps bland annat ägnat mig åt porträttfoto med min begagnade Nikon D7000. Detta för att testa på om porträttfoto är något för mig och även fördjupa mig i detta med att möta den man porträtterar.

Mio
Nikon D7000 f5,6 1/125s ISO400 135mm
Lemland, The Åland Islands, 14 June 2020, kl 17.28

Har tidigare mest ägnat mig åt att försöka fånga människor i deras naturliga miljö för att få autentiska bilder av personen och den miljö som den befinner sig i. Men med alla intryck från Instagram och YouTube med alla de inlägg som handlar om att ta mer kreativa porträtt, så har jag börjat gilla tanken på att skapa något tillsammans med den som ska porträtteras.

Men jag har svårt att i förväg se vad som kommer att bli bra och även att styra och ställa med den som ska bli fotograferad. Mina barn gillar teater, så min plan är att engagera dem i detta och skapa något tillsammans med dem.

Först ut blev min dotter och vi ägnade någon timme åt att utforska tomten som miljö och lite olika poser.

Nikon D7000 f8 1/50s ISO100 35mm
Lemland, The Åland Islands, 14 June 2020, kl 13.38

Inser att det kräver träning i kamerahantering för porträttfoto utomhus. För det är snabba lägen där en min eller känsla förmedlad av modellen kanske bara finns kvar någon sekund. Kort skärpedjup pratar ju alla om, men jag inser att jag inte hade en aning om vad min kamera var inställd på.

Varför du vill ha ett kort skärpedjup är för att skapa en suddig bakgrund så att modellen framhävs och inte får konkurrens av ovidkommande saker i bakgrunden.

Kort skärpedjup skapas genom att ha ett lågt bländartal och ännu bättre blir det om du har en högre brännvidd på objektivet, tex runt 100 mm. Men jag vet de som fotar porträtt med 35 mm objektiv för att de vill ha mer med av miljön runt modellen.

Genom att jag har Nikons kitlins till min kamera så är det ett zoom från 18 mm till 200 mm. Jag har ingen aning om vilken brännvidd jag använder utan jag skruvar tills jag är nöjd! Efteråt kan jag se att jag ofta använder 35 mm men också allt upp till 200 mm.

Malva
Nikon D7000 f5,6 1/1000s ISO640 200mm
Lemland, The Åland Islands, 14 June 2020, kl 13.16

Ett knep kan vara att ställa in en låg bländare på kameran i A-läget, alltså bländarautomatiken (Aperture automatic). Sedan sköter kameran valet av slutartid åt dig. Se upp så att inte kameran har valt en för lång slutartid, så att du får skakningsoskärpa. Lätt hänt om du använder dig av ett 100 mm objektiv eller zoom, för då behöver du minst en slutartid på 1/100 dels sekund och skulle din modell röra på sig så kan du behöva upp över 1/500 dels sekund.

Är detta inte möjligt så får man antingen hålla kameran väldigt stadigt, använda stativ eller välja ett högre ISO-tal. Bäst är det ju med ISO 100 men bilderna tagna i källaren har ett ISO på 5000. Det blir mycket brus men Raw Therapee som jag använder som bildbehandlingsprogram klarar av att få bort en hel del.

Porträttfototips finns det fullt av på YouTube och på Pinterest kan du hitta mängder av tips på olika poser. Så kolla upp lite förslag och sedan är det bara ut och träna på närmaste modell!

This week, in my Photographic Steps, I have, among other things, devoted myself to portrait photography with my used Nikon D7000. This is to test whether portrait photography is something for me and also to immerse myself in the meeting of the person you portray.

Previously I have mostly devoted myself to trying to capture people in their natural environment to get authentic pictures of the person and the environment they are in. But with all the impressions from Instagram and YouTube with all the posts that are about taking more creative portraits, so I have started to like the idea of ​​creating something together with the person to be portrayed.

My wife, Therese, in her natural environment!
Nikon D7000 f8 1/250 ISO800 35mm
24 May 2020, kl 13.23

But I have a hard time seeing in advance what will be good and also to steer and pose with the person who will be photographed. My kids like theatre, so my plan is to engage them in this and create something with them.

First out was my daughter and we spent an hour exploring our plot as an environment and a few different poses.

Realize that it requires training in camera management for outdoor portrait photography. Because there are fast situations where a face or feeling conveyed by the model may only remain for a few seconds.

Shallow depth of field is something everyone is talking about, but I realize that I had no idea what my camera was set for. Why you want a shallow depth of field is to create a blurred background so that the model is highlighted and does not face competition from irrelevant things in the background.

Malva
Nikon D7000 f10 1/250s ISO320 95mm
Lemland, The Åland Islands, 14 June 2020, kl 14.01

Shallow depth of field is created by having a low aperture number and it will be even better if you have a higher focal length on the lens, for example around 100 mm. But I know those who take portraits with 50 mm lenses because they want more of the environment around the model.

I have Nikon’s kit lens for my camera, it is a zoom from 18 mm to 200 mm. I have no idea what focal length I use but I screw until I am satisfied! Afterwards I can see that I often use 35 mm but also everything up to 200 mm.

A trick can be to set a low aperture on the camera in A mode, i.e. the Aperture automatic. Then the camera handles the selection of shutter speed for you. Be careful so the camera select a for too long shutter speed, so that you get shake blur. Easy if you use a 100 mm lens or zoom, because then you need at least a shutter speed of 1/100 of a second and should your model move, you may need up to 1/500 of a second.

If this is not possible, you can either hold the camera very steady, use a tripod or choose a higher ISO speed. It’s best with ISO 100, but the pictures taken in the basement have an ISO of 5000. There will be a lot of noise, but Raw Therapee, which I use as an image processing program, can get rid of a lot.

Malva
Nikon D7000 f4,5 1/60s ISO5000 38mm
19 Aug 2020, kl 11.30

You can find a lot of portrait photo tips on YouTube and on Pintarest you can find a lot of tips on different poses. So check out some suggestions and then just go out and train on the nearest model!

Malva
Nikon D7000 f10 1/200s ISO400 44mm
Lemland, The Åland Islands, 14 June 2020, kl 14.02

More portrait photos!

Tredje veckan med min begagnade Nikon D7000 är till ända i mina Photographic Steps och det är dags för mig att ta tag i min egen bearbetning av mina bilder. Har inte vågat lämna JPG-formatet för jag har inte hittat hur jag ska kunna se mina bilder i RAW. Detta för att tex Windows fotovisare inte kan läsa RAW-filer. Så jag kan inte titta på mina bilder, förutom i kamerans display och där är det svårt att göra bilderna rättvisa. Så jag måste hitta andra lösningar men först detta med RAW.

Vad är RAW? För att förklara det enkelt så är JPG ett komprimerat format för bilder där viss data har skalats bort från bilden för att göra den mer lätthanterlig. Du kan ställa om de flesta kameror att spara dina bilder i JPG eller RAW eller både och. När du sparar bilderna i RAW så sparas alltså mer information av bilden och detta kan du använda dig av när du vill börja bearbeta dina bilder själv. Men som jag upptäckte, så måste du ha ett program i datorn som kan läsa RAW-filer för att kunna titta på dem.

Min första lösning var att hitta ett program som kan bearbeta bilden i en första process. Alltså inte ett bildmanipuleringsprogram där du klipper bort eller lägger till saker, utan ett som hjälper dig att lyfta fram det som finns i bilden. Det det handlar om mest är att beskära, lyfta fram ljus och skuggor, kontrast och rätta till färger. Det program som finns att köpa, och som typ alla fotografer använder, är Adobes program Lightroom. Men det kostar, så jag sökte andra alternativ och hittade flera men fastnade för Raw Therapee. Ett gratisprogram som har fått bra kritik och som det finns flera olika instruktionsvideos om på YouTube. Enkelt att ladda ner och komma igång och jag är väldigt nöjd så här långt! Du kan ladda ner Raw Therapee från deras hemsida: http://rawtherapee.com/

Dock upptäckte jag att Raw Therapee var väldigt långsamt, i alla fall på min dator. Den tar tid på sig att ladda ner dina bilder så att du får en översikt och den tar ännu mer tid på sig att ladda in den bild som du har valt. Sedan är det som om skärpan eller bildupplösningen inte riktigt är på topp. Det kan vara min gamla bärbara som är felet, men detta gör det svårt att se om en bild är så bra som du vill att den ska vara, innan du börjar arbeta med den.

Min lösning på detta med snabbheten och bildkvalitén var att ladda ner ett program som heter Faststone Image Viewer. Också ett gratisprogram och Faststone visar snabbt upp dina bilder oavsett om det är JPG eller RAW och du kan behändigt bläddra mellan dina bilder. Du kan även snabbt förstora upp bilden för att se tex skärpa eller detaljer. Funkar väldigt bra för mig. Du kan ladda ner Fastsoten Image Wiever från deras hemsida https://www.faststone.org/

När du tittar på en bild i RAW-formatet så är den ganska intetsägande. Detta för att all information finns kvar och nu är det upp till dig att sätta din prägel på bilden. Här är några exempel på vad jag har gjort med mina bilder.

The third week with my used Nikon D7000 is to the end in my Photographic Steps and it’s time for me to grasp my own processing of my photos. Have not dared to leave the JPG-format because I have not found how to view my pictures in RAW. This is because, for example, Windows Photo Viewer cannot read RAW files. So I can not look at my pictures, except in the camera display and there it is difficult to do the pictures justice. So I have to find other solutions but first this with RAW.

What is RAW? To explain it simply, JPG is a compressed format for images where certain data has been scaled away from the image to make it easier to handle. You can set most cameras to save your images in JPG or RAW or both. When you save the images in RAW, more information is saved by the image and you can use this when you want to start processing your images yourself. But as I discovered, you need to have a program in your computer that can read RAW files in order to watch them.

My first solution was to find a program that can process the image in a first process. So not an image manipulation program where you cut out or add things, but one that helps you highlight what is in the image. What it’s most about crop, highlighting light and shadows, contrast and correcting colours. The program that is available for purchase, and which more or less all photographers use, is Adobe’s program Lightroom. But it costs, so I looked for other options and found several, but stuck with Raw Therapee. A free program that has received good reviews and about which there are several instructional videos on YouTube. Easy to download and get started and I’m very happy so far! You can download Raw Therapee from their website: http://rawtherapee.com/

However, I discovered that Raw Therapee was very slow, at least on my computer. It takes time to download your images so that you get an overview and it takes even more time to upload the image you have selected. Then it’s as if the sharpness or image resolution is not really at its peak. It may be my old laptop that is the fault, but this makes it difficult to see if an image is as good as you want it to be, before you start working on it.

My solution to this with speed and image quality was to download a program called Faststone Image Viewer. Also a free program and Faststone quickly shows you your pictures whether it is JPG or RAW and you can conveniently browse between your pictures. You can also quickly enlarge the image to see, for example, sharpness or details. Works very well for me. You can download Faststone Image Wiever from their website: https://www.faststone.org/

When you look at an image in the RAW format, it is quite bland. This is because all the information is still there and now it is up to you to put your touch on the picture. Here are some examples of what I have done with my photos.

RAW-format
Processed and saved in JPG.
RAW-format
Processed and saved in JPG.

Min andra vecka med Photographic Steps och min nyinköpta, begagnade Nikon D7000 är till ända. Vill här dela med mig av de saker som jag har tagit med mig från veckan. Jag har fotat så fort jag har haft en lucka och det har blivit några utflykter till ställen som jag faktiskt aldrig skulle ha besökt, om det inte vore för att jag nu vill ta nya bilder! En del ägnar sig åt Geocaching för att se nya ställen, men foto tar en också ut på nya äventyr! Så här kommer :

Tips nummer 1
Ta dig ut till nya platser

Som nybörjare vill jag i alla fall ta massor med foton och vad är då inte roligare än att ta sig till nya platser och ta en massa bilder? Detta gör att du också får en uppfattning om vad du tycker är roligt att fotografera. Ställen att åka till är naturreservat, stadsparker, stadskärnor, historiska platser, hamnar, djurparker, tivolin och bilträffar. Sedan kan man åka till samma plats men på olika tider på dygnet. En plats upplevs väldigt olika om det är mitt på dagen eller precis när solen har gått ner. Morgonljus och kvällsljus skapar helt olika skuggor och i nattens mörker kommer annat ljus fram.

My second week with Phototgraphic Steps and my newly purchased, used Nikon D7000 is over. Here I want to share the things I have brought with me from the week. I have taken photos as soon as I have had a gap and there have been some excursions to places that I would never have visited, if it were not for the fact that I now want to take new pictures! Some do Geocaching to see new places, but photography also takes you out on new adventures! So here is:

Tip number 1
Get out to new places

As a beginner, I at least want to take lots of photos and what is not more fun than going to new places and taking a lot of pictures? This also gives you an idea of what you think is fun to photograph. Places to go to are nature reserves, city parks, city centres, historical sites, harbours, zoos, amusement parks and car meetings. Then you can go to the same place but at different times of the day. A place is experienced very differently if it is in the middle of the day or just when the sun has set. Morning light and evening light create completely different shadows and in the darkness of the night other light emerges.

A place I would not have visited, if it were not for a new camera!
Yttereneby nature reserve, Järna, Sweden
Nikon D7000 f10 1/400s ISO200 20mm
30 May 2020

Tips nummer 2
Skakningsoskärpa – håll koll på linsen du har på kameran

Håll reda på vilken lins du har på kameran eller hur mycket du zoomar om du har en zoom och kolla det mot din slutartid. Detta gäller även när du kör på automatiks inställning, för till slut kan det vara för mörkt för att bli skarp och kameran vill lägga in en blixt för att få tillräckligt ljus. Är slutartiden under din lins brännvidd så är det stor risk för skakningsoskärpa.

Till exempel om du har en lins på 50 mm så håll dig över 1/100 sekund. Har du ett 200 mm så bör du hålla ännu mer över så minst 1/400 sekund men helst 1/1000 sekund för att slippa skakningsoskärpa.

Oavsett så är det bra att håll i kameran med tre punkter för att få stadga. En hand runt kamerahuset och en hand under objektivet och det tredje stödet blir pannan mot kamerahuset, när du tittar i sökaren!

Genom att jag har skjutit en hel del pistol så blev det att jag höll andan när jag skulle trycka av, så jag blev helt slut av syrebrist när jag fotade mycket! Nu är det lite bättre, för jag kommer på mig och andas mer, men det är alltid bra att krama av avtryckaren istället för att trycka till häftigt.

Tip number 2
Shake blur – keep an eye on the lens you have on the camera

Keep track of which lens you have on the camera or how much you zoom if you have a zoom lens and check it towards your shutter speed. This also applies when you use automatic mode, because in the end it may be too dark to be sharp and the camera wants to insert a flash to get enough light. If the shutter speed is below the focal length of your lens, there is a high risk of shake blur.

For example if you have a 50 mm lens, stay over 1/100 second. If you have a 200 mm, you should hold even more over, at least 1/400 second, but preferably 1/1000 second to avoid shaking blur.

Regardless, it is good to hold the camera with three points to stand steady. One hand around the camera body and one hand under the lens and the third support will be the forehead towards the camera body, when you look in the viewfinder!

Because I have been shooting a lot with pistols, it happened that I held my breath when I was about to push off, so I completely ran out of oxygen when I took a lot of pictures! Now it’s a little better, because I remind my self to breathe more, but it’s always good to squeeze the trigger instead of pressing fast

Blurred Ferns
Moraån, Järna, Sweden
Nikon D7000 f25 1,3s ISO100 22mm
31 May 2020

Tips nummer 3
Skärpa – hitta fokus i bilden

Läs igenom manualen på din kamera när det gäller hur den fokuserar. Detta gör att du vet hur kameran hittar skärpan och du får den där du vill att den ska vara. Vad betyder alla punkter som dyker upp i sökaren och hur vill du ha det?

Just nu trivs jag bäst med Enpunkts-AF mitt i sökaren så att jag bestämmer vad skärpan ska vara. Behöver jag sedan flytta sökaren ifrån det jag satt skärpan på, för att jag vill ha en annan komposition, så finns det en knapp på min Nikon D7000 som låser skärpan, oavsett var fokuspunkten hamnar när jag trycker ner avtryckaren.

Tip number 3
Sharpness – find focus in the image

Read the manual on your camera regarding how it focuses. This lets you know how the camera finds the sharpness and you get it where you want it to be. What do all the points that appear in the viewfinder mean and how do you want it?

Right now I thrive best with On point AF in the middle of the viewfinder so that I decide what the sharpness should be. If I then need to move the viewfinder away from where I focused, because I want a different composition, there is a button on my Nikon D7000 that locks the focus, no matter where the focus point ends up when I press the shutter button.

Yttereneby, Järna, Sweden
Nikon D7000 f10 1/320s ISO200 200mm
30 June 2020
Yttereneby, Järna, Sweden
Nikon D7000 f10 1/400s ISO200 200mm
30 June 2020

Shall the swan be in focus or the reed?

Tips nummer 4
Fota mer

Fota allt du kommer över för att se vad du gillar. Du behöver inte åka till nya platser för att fotografera. Det finns massor med saker hemma och runt knuten som väntar på att bli fotograferade. Ta porträtt, fota stilleben, gå nära saker, blommor, husdjur och interiörer.

Allt kan man fota och enda sättet att få reda på om man det blir bra eller om man gillar att fota det är att testa sig fram. Kolla tex Optical Wonders karantän videos på You Tube för massa tips om vad man kan göra när man inte får gå ut!

Tip number 4
Take more photos

Take photos of everything you come across to see what you like. You do not have to go to new places to take pictures. There are lots of things at home and around the corner waiting to be photographed. Take portraits, take still lifes, walk near things, flowers, pets and interiors.

You can take pictures of everything and the only way to find out if looks good or if you like to take pictures is to test yourself. Check for example out Optical Wonders lockdown videos on You Tube for lots of tips on what to do when you are not allowed to go out!

Strawberry flower
Bankesta, Järna, Sweden
Nikon D7000 f5,6 1/500 ISO800 200mm
31 May 2020

Tips nummer 5
Nya vinklar

Jag tycker det är svårt att se redan i sökaren vad som kommer att fungera fullt ut. Ofta inser jag att det inte blev något alls, men för varje sådan bild har jag lärt mig något om vad som blir bra. Har du tid och ändå står där framför det du vill fota så ta fler bilder ur andra vinklar, flytta dig åt sidan, flytta dig bakåt och framåt så du får annat avstånd och med andra perspektiv. Testa, testa, testa!

Tips number 5
New angles

I find it difficult to see already in the viewfinder what will work fully. I often realize that nothing happened at all, but for every such picture I have learned something about what will be good. If you have time and still stand there in front of what you want to photograph, take more pictures from other angles, move to the side, move backwards and forwards so you get a different distance and with different perspectives. Test, test, test!

Min första vecka med min begagnade, digitala Nikon D7000 systemkamera och mina första Photographic Steps bjöd på både höjdpunkter och misstag. Trodde faktiskt att det skulle vara mer misstag än höjdpunkter. Genom att jag varit aktiv i fotandet med min mobil, på grund av hög närvaro på Gurushots, så var själva bildskapandet igång i mig. Värre var det med det tekniska. Grunderna har jag ju med mig från min tid med analog kamera men insåg att det fanns lite fler alternativ nu…

Men att börja skjuta i automatiskt läge är alltid bra, sedan kan man gå på det mer komplicerade när man fått till autofokusen att fungera och hindrat blixten från att poppa upp hela tiden!

Så här kommer mina tips och vi börja med den allra första bilden jag tog med kameran:

My first week with my used, digital Nikon D7000 system camera and my first Photographic Steps offered both highlights and mistakes. Actually thought it would be more mistakes than highlights. Because I was active in the photography with my mobile, due to high presence on Gurushots, the actual image creation was in progress in me. It was worse with the technology. I have the basics with me from my time with analog camera but realized that there were a few more options now …

But to start shooting in automatic mode is always good, then you can go in to the more complicated when you get the autofocus to work and prevented the flash from popping up all the time!

So here are my tips and we start with the very first picture I took with the camera:

Baren på färjan Amorella, Stockholm – Långnäs

…och i den bilden kan vi ju se de flesta nybörjarmisstag man kan göra!

Tips nummer 1
Se till så att autofokusen fokuserar på det du vill ha skarpt i bilden. Här har skärpan hamnat i bakgrunden.

Tips nummer 2
Se till att få en trevlig komposition som inte spretar. Är det datorn du vill fotografera gå då tex närmare så inte saker i bakgrunden stör. Vill du fotografera miljön? Sätt då din förgrund, alltså datorn i denna bild, vid sidan om eller i nederkant, så den inte dominerar hela bilden.

Tips nummer 3
Testa med och utan den inbyggda blixten och se vilket du föredrar. Här passade det inte, för blixten har reflekterats i dataskärmen och skapat en överexponerad fläck mitt i bild. Tänk bara på att slutartiden kan bli längre när du väljer bort den inbyggda blixten och att du då måste hålla kameran väldigt still eller ta stöd mot något för att inte få skakningsoskärpa.

…and in that picture we can see the most beginner mistakes you can make!

Tip number 1
Make sure the autofocus focuses on what you want sharp in the image. Here the sharpness has ended up in the background.

Tip number 2
Make sure you get a nice composition that does not spread. If it is the computer you want to photograph, then go closer for example, so that things in the background do not interfere. Do you want to photograph the environment? Then place your foreground, i.e. the computer in this image, next to or at the bottom, so that it does not dominate the entire image.

Tip number 3
Test with and without the built-in flash and see which one you prefer. It did not fit here, because the flash has been reflected in the computer screen and created an overexposed spot in the middle of the image. Just keep in mind that the shutter speed may be longer when you opt out of the built-in flash and that you then have to hold the camera very still or take support to something to avoid shake blur.

Här har vi ett mer lyckat exempel med bättre komposition och utan den inbyggda blixten och jag har tagit stöd mot relingen för att inte få skakningsoskärpa pga den långa slutartiden på 1/15 dels sekund.

Amorella on the way into the harbor at Långnäs, Åland.
f 3,5 1/15s ISO800 18mm

Here we have a more successful example with better composition and without the built-in flash and I have taken support against the railing to not get shake blur due to the long shutter speed of 1/15 part second.

Testade även att fotografera när min dotter tränade med sin hund Pixie och kom fram till två saker till som är bra att hålla reda på:

Tips nummer 4
Om du zoomar in för att skala bort onödig bakgrund. Ta inte bort för mycket. Spara lite. För det är enklare att beskära en bild efteråt än att lägga till saker som inte finns med! Här ett tydligt exempel:

Also tried to photograph when my daughter trained with her dog Pixie and came up with two more things that are good to keep track of:

Tip number 4
If you zoom in to peel off unnecessary background. Do not remove too much. Save a little. Because it’s easier to crop an image afterwards than to add things that are not included! Here is a clear example:

Pixie out of the frame!
f 6,3 1/1600s ISO800 200mm

Tips nummer 5
Städa undan om du har tid! Om du planerar att fotografera ett visst objekt på en viss plats, så ta dig tid att plocka undan saker som stör eller hitta en plats att fotografera ifrån som inte ger dig en störande bakgrund.

Tip number 5
Clean up if you have time! If you are planning to photograph a certain object in a certain place, then take the time to remove things that are disturbing or find a place to photograph from that does not give you a disturbing background.

Pixie with a trampoline!

Skulle jag beskära den här bilden mer för att få bort den stökiga studsmattan skulle Pixies öron försvinna eller i alla fall få för lite luft ovanför sig. Ibland kan man inte välja, men om du kan välj en bakgrund som passar till det som du ska fotografera, så kommer det att bli bättre!

If I were to crop this image more to get rid of the messy trampoline, Pixie’s ears would disappear or at least get too little air above them. Sometimes you can not choose, but if you can choose a background that suits what you are going to photograph, it will be better!

Here are some pictures that went out well this week!