Beppe #9550
Nikon D7000
F4 1/60s ISO400 31mm
Kommunrundan, The Åland Islands, 9 Oct 2021 at 18:27

Jag fortsätter i denna blogg där jag slutade i förra Portrait Mio Lomner, nämligen att visa porträtt inspirerade av Dragan Andrzej och Lee Jeffries. Nu är det Beppe Lantz tur!

I continue in this blog where I ended up in the previous Portrait Mio Lomner, namely to show portraits inspired by Dragan Andrzej and Lee Jeffries. Now it’s Beppe Lantz’s turn!

Här är utgångsbilderna som jag då trodde bara skulle göra sig i svartvitt. Men de blev väldigt uttrycksfulla i färg också!

Jag började med ett försök att maxa detaljer och skapa hårdhet i bilden med dels Tone Mapping i Raw Therapee men också genom Gaussisk oskärpa i GIMP. Länkar för beskrivningar finns i förra bloggen Portrait Mio Lomner.

Here are the starting pictures that I then thought would only be done in black and white. But they became very expressive in color too!

I started with an attempt to maximize details and create hardness in the image with partly Tone Mapping in Raw Therapee, but also through Gaussian blur in GIMP. Links for descriptions can be found in the previous blog Portrait Mio Lomner.

Den här, med Beppes galna uttryck gjorde sig bra i den stilen! Sedan gick jag vidare med den mer finessfulla processen och fick fram de i färg men också mer karaktärsfulla i svartvitt.

This one, with Beppe’s crazy expression, did well in that style! Then I went on with the more subtle process and got them in color but also more characterful in black and white.

Men den gjorde ju sig i denna stil också! Jag dras verkligen åt detta uttryck och hoppas att jag tar mig tid till att hitta en egen väg i framtiden. Här kommer en till som jag gillar i färg.

But it did in this style too! I am really drawn to this expression and hope that I will take the time to find my own path in the future. Here’s another one I like in color.

Resten av bilderna på Beppe Lantz kommer här i galleriet.

The rest of the pictures of Beppe Lantz come here in the gallery.

Nästa blogginlägg blir fler porträtt med samma tema!

The next blog post will be more portraits with the same theme!

Porträt av Mio Lomner.
Mio #9535
Nikon D7000
f4,2 1/50s ISO400 35mm
Kommunrundan, Lemland, The Åland Islands, 9 Oct 2021 at 18
.25

Jobbar med ett fotoprojekt över lite längre tid och i det ingår porträtt, så därför är jag ute och testar lite olika stilar för att lära mig mer. Som första steg blev det porträtt inspirerade av Dragan Andrzej och Lee Jeffries.

Working on a photo project over a slightly longer period of time and that includes portraits, so I’m out testing a few different styles to learn more. As a first step, the portrait was inspired by Dragan Andrzej and Lee Jeffries.

Tog chansen för att skaffa mig ett bra underlag när min son Mio fyllde år. Han och hans kompisar ställde självklart upp! En härlig blandning av mognande skådespelare och tekniker! Använde skuggan från vårt utetak och en reflektor under ansiktet, så ljuset kom från sidan och underifrån. Solen hade precis gått ner, så ju längre fotografering pågick ju mindre ljus, men det blev bra i alla fall! Skymningsljuset skapade också ett ganska mjukt ljus över ansiktet.

Den väldigt korta sessionen med var och en, innebar att jag efter något första kort bad dem vara helt neutrala och sedan avslutade vi med att de fick välja ett eget uttryck.

Mios gapskratt kom dock spontant från en skämt från kompisarnas sida och jag tog chansen och tryckte av!

Took the chance to get me a good base when my son Mio had a birthday party. He and his friends of course lined up! A wonderful mix of young actors and technicians! Used the shadow from our outdoor ceiling and a reflector under the face, so the light came from the side and from below. The sun had just set, so the longer the photography went on, the less light, but it turned out well anyway! The twilight light also created a rather soft light over the face.

Processed with layers of Gaussian blur.

The very short session with each one, meant that after some first shots, I asked them to be completely neutral and then we ended with them choosing their own expression. However, Mio’s gaping laugh came spontaneously from a joke on the part of his friends and I took the chance and pushed off!

De första utkasten lade jag ganska raskt ut på Facebook och Instagram den 10 oktober för att dela bilderna med ungdomarna. Jag använde mig då av några första, enkla sett att skapa mer och hårdare detaljer, genom att i GIMP skapa lager med Gaussisk oskärpa. Här en bra video om det med Gimp workshop.

Effekten blev ganska lik en hård användning av Tone Mapping i Raw Therapee, så då var det enklare att bara använda Raw Therapee. Det skapar i alla fall en hård känsla med förmåga att lyfta detaljer som oftast inte anses som vackra. Men till porträtt av desperata män eller för att visa utsatthet och något tärande hos människan, funkar det ju bra!

I posted the first drafts pretty quickly on Facebook and Instagram on October 10 to share the photos with the young people. I then used some first, simple sets to create more and harder details, by creating layers with Gaussian blur in GIMP. Here is a good video about it with Gimp workshop.

The effect was quite similar to a hard use of Tone Mapping in Raw Therapee, so then it was easier to just use Raw Therapee.

In any case, it creates a hard feeling with the ability to highlight details that are usually not considered beautiful. But for portraits of desperate men or to show vulnerability and something consuming in humans, it works well!

När jag experimenterat ett tag vågade jag mig vidare och hittade MyGimpTutorialChannel. Där finns ett mer finsmakat sätt att skapa effekten och då insåg jag också att porträtten inte bara skulle göra sig i svartvitt utan i färg också. Tyckte det blev intressant att se vad som väcks i en när jag använder unga, väldigt oskadade människor som modeller istället för uteliggare eller äldre ansikten som har sett en livstid, som oftast dyker upp med detta sätta att processa bilderna.

After experimenting for a while, I ventured further and found MyGimpTutorialChannel. There is a finer way to create the effect and then I also realized that the portraits would not only be good in black and white but in colour as well.

Thought it became interesting to see what is aroused in one when I use young, very uninjured people as models instead of outsiders or older faces who have seen a lifetime, that usually appears with this way of processing the images.

Har svårt att välja bara en bild utan tycker att varje bild har något spännande att tillföra. Därför får ni dem här i ett galleri över bilderna på Mio Lomner.

Nästa blogg blir en fortsättning på detta tema men med ett annat ansikte!

Have a hard time choosing just one picture but think that each picture has something exciting to add. That’s why you get them here in a gallery of pictures of Mio Lomner.

The next blog will be a continuation of this theme but with a different face!

The life of the horns. Flying hornet outside the nest. Photographic Steps.
”Landing #8486”
Nikon D7000
f5,6 1/800s ISO1000 200mm
Lemland, The Åland Islands, 12 Sep 2021 at 11.30

Jag duckar reflexmässigt, igen, när jag hör det dova brummandet ovanför mig, men de är inte intresserade av mig, utan bara att komma hem till sitt bo. Har ställt upp kameran på stativet och väntar med fingret på avtryckaren. Kameran är inställd på 1/800 dels sekund och bländare 5,6 och på grund av det något mulna vädret behöver jag ha ISO 1000 för att få till det med zoomen på 200 mm.

I duck reflexively, again, when I hear the muffled humming above me, but they are not interested in me, only to come home to their nest. Has set up the camera on the tripod and is waiting with his finger on the shutter button. The camera is set to 1/800 partly second and aperture 5.6 and due to the slightly cloudy weather I need ISO 1000 to get it with the zoom of 200 mm.

Jag låter exponeringarna rulla iväg när bålgetingen ovanför mig går in för landning. Det rasslar till och 5-6 bilder blir tagna. Det går för fort och är för smått för kamerans autofokus ska hinna med, så jag har ställt den på fast skärpeinställning och hoppas på det bästa!

I let the exposures roll away when the hornet above me goes in for landing. It rattles and 5-6 pictures are taken. It goes too fast and is too small for the camera’s autofocus to catch up, so I have set it to fixed focus and hope for the best!

Hornet lifting from the nest. Lemland, The Åland Islands.
”I see you! #8482”
Nikon D7000
f5,6 1/800s ISO1000 200mm
Lemland, The Åland Islands, 12 Sep 2021 at 11.30

Det är mitt första försök att fotografera bålgetingar och sommaren lider redan mot sitt slut. Det är mitten av september och det är lite kyligt i luften, men de är väldigt aktiva. Resultat blir inte så bra tekniskt, men jag tycker att jag lyckas hitta något annat i tre av bilderna. Fick ta till Tone Mapping i Raw Therapee för att få fram bålgetingarna mer mot den gråa bakgrunden.

This is my first attempt to photograph horns and the summer is already suffering towards the end. It is mid-September and it is a bit chilly in the air, but they are very active. Results are not so good technically, but I think I manage to find something else in 3 of the pictures. Had to use Tone Mapping in Raw Therapee to bring out the horns more against the gray background.

Efter några dagar var jag tillbaka vid boet för att se om jag kunde få några bättre bilder och då främst bättre ljus. Solen sken denna dag men moln seglade ganska frekvent framför solen. Sedan gällde det att vänta ut skuggorna som vandrade över bohålet från de närmaste träden och boträdets grenar. Sist så behövde ju också bålgetingarna visa upp sig när tillslut solen låg rätt!

After a few days I was back at the nest to see if I could get some better pictures and then mainly better light. The sun was shining this day but clouds sailed quite frequently in front of the sun. Then it was necessary to wait out the shadows that wandered over the den from the nearest trees and the branches of the nest tree. Lastly, the horns also needed to show up when finally the sun was right!

Men genom att det var en hyfsat varm dag så var det full aktivitet vid boet. Det brummade av bålgetingar som lämnade boet och ännu mer hördes det när bålgetingarna kom in för landning. De tog några lovar runt trädet och sedan hängde de i luften ett tag utanför hålet. Vissa störtade sedan rakt in i hålet medan andra landade i öppningen och gick in.

Men det var alltid någon som höll vakt i öppningen, så jag undrar hur hon kunde hålla koll på de som fort rakt in i hålet?

But because it was a fairly hot day, there was full activity at the nest. It was humming horns that left the nest and even more was heard when the horns came in for landing. They took a few turns around the tree and then hung in the air for a while outside the hole. Some then plunged straight into the hole while others landed in the opening and went inside.

But there was always someone watching over the opening, so I wonder how she could keep track of those who went straight into the hole?

The guard picks up the fight!

Jag fick dock se vakthonan i aktion när hon attackerade en inkommande bålgeting och de surrade sammantrasslade ett tag i luften men hamnade tillslut i gräset vid trädets rot. Där verkade det som om inkräktaren gav upp.

När jag fick loss kameran från stativet och fotade bålgetingen som var på marken såg det nästan ut som om den första hade brutit nacken, för huvudet satt i en annan vinkel. Men sedan rätade den upp sig och satte sig att tvätta sig först på en kvist och sedan på mitt ben!

However, I saw the female guard in action when she attacked an incoming hornet and the buzzers tangled in the air for a while but ended up in the grass at the root of the tree. There it seemed as if the intruder gave up.

When I removed the camera from the tripod and photographed the hornet that was on the ground, it almost looked as if it had broken its neck, because its head was at a different angle. But then it straightened up and sat down to wash, first on a twig and then on my leg!

The intruder looks over her injuries on my leg!

Efter ett tag så bestämde jag mig för att testa några nya vinklar för att få bättre ljus. Jag lyfte upp kameran med stativet och chansade på några manuella inställningar och avfyrade med självutlösaren och max antal bilder. Det blev inga lyckade resultat av det.

After a while, I decided to try some new angles to get better light. I lifted the camera with the tripod and took a chance on some manual settings and fired with the self-timer and the maximum number of pictures. There were no successful results.

Guardian hornet outside nest.
”Guardian hornet #8780”
Nikon D7000
f5,6 1/800s ISO400 200mm
Lemland, The Åland Islands, 15 Sep 2021 at 12.48

Sedan ställde jag mig lite närmare och samtidigt så föll solljuset in och badade bohålan i ljus. Jag hann ta några bilder innan jag upptäckte att fler bålgetingar lämnade hålan och började cirkulera ovanför mig. Jag backade undan men lämnade kameran kvar för att se om det bara var mig de var irriterade över. Men de fortsatte att surra kring kameran, så jag bestämde mig för att backa undan till min förra plats och det tyckte de var okej, för de drog sig tillbaka och visade mig inget mer intresse.

Then I stood a little closer and at the same time the sunlight fell in and bathed the den in light. I had time to take some pictures before I discovered that more hornets left the cave and started circulating above me. I backed away but left the camera to see if it was just me they were annoyed with. But they kept buzzing around the camera, so I decided to go back to my previous place and they thought it was okay, because they withdrew and showed me no more interest.

Försökte mig på några bilder till trots att solen hade försvunnit bakom både moln och grenverk. Inga strålande bilder blev det men däremot fick jag med en väldigt aktiv vakthona och bålgetingarnas arbete med att kontrollera sina systrar som kommer med mat eller bara vill hem.

Tried some more pictures even though the sun had disappeared behind both clouds and branches. There were no brilliant pictures, but on the other hand I got a very active female guard and the horns’ work to control their sisters who come with food or just want to go home.

Med ISO 800 och en uppskalad delförstoring blev det ett mer målat porträtt av henne på sin post utanför bohålan.

With ISO 800 and a scaled-up partial enlargement, it became a more painted portrait of her on her post outside the den.

”Guardian hornet #8960”
Nikon D7000
f5,6 1/500s ISO800 200mm
Lemland, The Åland Islands, 15 Sep 2021 at 14.41

Jag återvände in sista gång i mitten av oktober. Det var då klart kyligare väder och bålgetingarna satt mest i hålans kant. Några enstaka in- och utflygningar under den tid jag var där så det fanns inte många möjligheter att få till några aktionbilder.

I returned last time in mid-October. It was then clearly cooler weather and the hornets were mostly at the edge of the hole. A few occasional arrivals and departures during the time I was there, so there were not many opportunities to get any action pictures.

Däremot så testade jag att använda blixt för att se hur det blev. Det fanns då bara en möjlighet att få en bild pga att det inte går att ta seriebilder med blixt, så resultatet blev mest bålgetingar flygandes utanför skärpan.

Däremot så kunde jag avsluta med nedan porträtt. En hösttrött bålgeting sittandes på kanten av sin bohåla. Det som kan vara lite intressant med bilden är att det streck som går från bålgetingen in till boet är benet på en lockespindel. Om den bara var där av en slump eller inte vet jag inte, men den uppehöll sig precis innanför bohålets kant.

However, I tried to use flash to see how it turned out. There was then only one chance to get a picture due to the fact that it is not possible to take serial pictures with flash, so the result was mostly hornets flying outside the focus.

However, I was able to finish with the portrait below. An autumn-tired hornet sitting on the edge of its burrow. What can be a little interesting about the picture is that the line that goes from the hornet to the nest is the leg of a harvestman. I do not know if it was just there by chance or not, but it was just sitting inside the edge of the burrow.

A hornet outside the burrow and a leg from a harvestman.
”Hornet and a harvestman #9796”
Nikon D7000
f11 1/250s ISO800 200mm flash
Lemland, The Åland Islands, 18 Oct 2021 at 13.35

Ett roligt projekt, trots min kameras tillkortakommanden och ett inte allt för anpassat objektiv för insektsfotografering. Det som är bra med bålgetingar är att de är stora insekter och därför lättare att få med på bild! Som vanligt fann jag det utmanande och spännande att skapa något med det material jag har och jag är väldigt nöjd med vissa av bilderna, som jag tycker porträtterar bålgetingarna på ett intressant sätt.

A fun project, despite my camera’s shortcomings and a not too adapted lens for insect photography. The good thing about hornets is that they are large insects and therefore easier to get in the picture! As usual, I found it challenging and exciting to create something with the material I have, and I am very happy with some of the pictures, that I think portray the horns in an interesting way.

Skär med Norrhavet bakom sig. Geta. Åland.

Vi tog en tur upp till norra Geta en dag i mitten av september.

We took a trip up to northern Geta one day in mid-September.

Efter en kortare promenad kom vi fram till klipporna och kunde blicka ut över Norrhavet. Men det gick inte att se så långt för en vitaktig dimma svepte in allt i ett mystiskt ljus. Allting kändes vitt istället för havets blågröna ton.

After a short walk we came to the cliffs and could look out over the Norrhavet. But it was not possible to see so far because a whitish fog swept everything into a mysterious light. Everything felt white instead of the blue-green tone of the sea.

Jag är inte nöjd med skärpan i bilderna men det kan bero på att jag glömde knäppa av VR-funktionen när jag nu använde stativ. Eller så var det tvärt om, att jag glömde knäppa på VR-funktionen när jag tog kort på frihand! Har inte heller helt utforskat om det är skillnad, men de lärda säger det!

I’m not happy with the sharpness of the images but it may be because I forgot to turn off the VR function when I now used a tripod. Or was it the other way around, that I forgot to turn on the VR function when I took pictures freehand! Have not fully explored whether there is a difference either, but the scholars say so!

Klippor i dimma. Norra Geta vid Havsvidden, Åland. Photographic Steps.

En sak jag testade var att sätta ihop två bilder för att lyfta fram horisonten och inte få för mörk klippa. De två bilderna nedan har jag lagt ihop för att få den stora bilden nedanför.

One thing I tested was to put together two pictures to highlight the horizon and not get too dark rock. The two pictures below I have put together to get the big picture under them.

GIMP manipulated photo of cliffs at Geta, The Åland Islands.

Jag använde mig av GIMP och testade tillägget G’MIC:s möjlighet att välja bort en färg och ersätta den med ett annat lagar. Hitta det på denna video: https://www.youtube.com/watch?v=uu6HmmriVzc

I used GIMP and tested the extension G’MIC’s ability to deselect a color and replace it with another layer. Find it on this video:
https://www.youtube.com/watch?v=uu6HmmriVzc

Tyvärr lättade dimman och ljuset blev mer blått än vitt. Däremot så försvann inte stämningen lika tydligt. Ljuden som dämpas av dimman eller tystnaden som blir när inte havet rör sig och vinden är frånvarande. Känslan av ensamhet och naturens tysta storslagenhet.

Unfortunately, the fog eased and the light became more blue than white. However, the mood did not disappear as clearly. The sounds that are muffled by the fog or the silence that is when the sea is not moving and the wind is absent. The feeling of loneliness and the silent grandeur of nature.

De flesta bilderna har fått sig en släng av Tone Mapping i Raw Therapee. Tyckte att det passade att få fram en hårdare, mer detaljerad yta på klipporna tillsammans med den mjukare dimman.

Most of the pictures have got a toss of Tone Mapping in Raw Therapee. Thought it was nice to get a harder, more detailed surface on the rocks together with the softer fog.

Bilden på motorbåten lockade mig avslutningsvis till att testa olika visuella stilar i GIMP. Jobbade med olika filter i lager för att se vad som hände. Så detta blogginlägg avslutas med några olika varianter på havet och motorbåten!

The picture of the motorboat finally attracted me to test different visual styles in GIMP. Worked with different filters in layers to see what happened. So this blog post ends with a few different variations on the sea and the motorboat!

Den svartvita fyren och dess prick i Ledfjärden, Åland.
”Fyren och pricken #8184”
Nikon D7000
f10 0,77s ISO100 200mm
Ledfjärden, The Åland Islands, 4 Sep 2021 at 20.51

Sitter i bilen och har precis rullat ut på vägen österut. Funderar på vilken plats jag ska välja att ta mig till för min egna fototid denna kväll?

När jag passerar Söderby i Lemland väller ett gigantiskt moln upp över himlen framför mig. Solen belyser det redan snett underifrån och jag inser, att om jag tar mig till Herröskatan, så kommer molnet förhoppningsvis att vara över Ledfjärdens vatten i egen majestät!

Sitting in the car and has just rolled out on the way east. Thinking about which place I should choose to go to for my own photo time this evening?

When I pass Söderby in Lemland, a giant cloud wells up in the sky in front of me. The sun already illuminates it obliquely from below and I realize that if I go to Herröskatan, the cloud will hopefully be over Ledfjärden’s water in its own majesty!

Panorama över Ledfjärden från Herröskatan på Åland. Photographic Steps.

Och så här blev det!

Ett panorama av 4 stående, handtagna bilder. Med programmet Hugin, som är ett gratisprogram för att sätta ihop panoramabilder, så funkade det bra även utan ett stativ. Kan säkert bli bättre kvalitet med ett stativ men för mig duger detta!

And this is how it turned out!

A panorama of 4 portrait, hand held photos. With the program Hugin, which is a free program for putting together panoramic images, it worked well even without a tripod. Can certainly be better quality with a tripod but for me this is enough!

Resten av kvällen roade jag mig med att följa ljuset och molnen som på olika sätt interagerade med den svartvita fyren där ute i Ledfjärden.

The rest of the evening I had fun following the light and the clouds that interacted with the black and white lighthouse out there in Ledfjärden in different ways.

Flyttade mig efter stranden för att fånga andra bakgrunder till fyren, men även hinna med de flyende molnen! Insåg att det blåste ganska mycket i luftlagren där uppe. Molnen passerade förbi fyren väldigt raskt, så det gällde att trycka på avtryckaren i rätt tid för att fånga en rolig formation på rätt plats.

Moved along the beach to catch other backgrounds to the lighthouse, but also catch up with the fleeing clouds! Realized that it was blowing quite a lot in the air layers up there. The clouds passed the lighthouse very quickly, so it was important to press the shutter button at the right time to catch a fun formation in the right place.

”The Stone #8173”
Nikon D7000
f36 13s ISO100 90mm
Herröskatan, The Åland Islands, 4 Sep 2021 at 20.36
”The Stone #8171”
Nikon D7000
f36 6s ISO100 200mm
Herröskatan, The Åland Islands, 4 Sep 2021 at 20.36

I väntan på rätt moln hittade jag en sten där i strandkanten. Testade lite olika exponeringstider för att se effekterna. Blev inte så långa tider genom att solen gick ner klockan 20.36 och spred sitt ljus förbi klockan nio och jag har ännu inte investerat i några gråfilter.

While waiting for the right clouds, I found a rock there on the shore. Tested a few different exposure times to see the effects. Did not get that long exposures, because the sun went down at 20.36 and spread its light past nine o’clock and I have not yet invested in any gray filters.

A stone and the lighthous at Ledfjärden from Herröskatan nature reserve, The Åland Islands.
”The Stone and the lighthous #8191”
Nikon D7000
f22 30s ISO100 52mm
Herröskatan, The Åland Islands, 4 Sep 2021 at 21.05.

Tillslut blev det tillräckligt mörkt över Ledfjärden när solen försvann nedanför horisonten bakom mig, för att få lite längre slutartider. Blev väldigt nöjd med denna där stenen tar upp förgrunden, som är tagen en halvtimme efter solnedgång.

Eventually it got dark enough over Ledfjärden when the sun disappeared below the horizon behind me, to get a little longer shutter speeds. Was very pleased with this one where the stone takes up the foreground, which is taken half an hour after sunset.

Ville se om det blev något vackert ljus av solnedgången också, så jag tog mig över till den västra sidan av Herröskatan. Men det blev mest kaos, för precis när jag fått upp kameran på stativet började regnet falla och vinden kastade in dropparna på linsen och allt blev suddigt!

I nästa inlägg kommer jag att ta er med till en dimmig utflykt i norra Geta på Åland.

Wanted to see if there was any beautiful light from the sunset as well, so I went over to the west side of Herröskatan. But it was mostly chaos, because just when I got the camera on the tripod, the rain started to fall and the wind threw the drops on the lens and everything became blurred!

In the next post, I will take you on a foggy excursion in northern Geta on The Åland Islands.

Rowan #7833
Nikon D7000
f8 1/250s ISO100 18mm
Herröskatan, The Åland Islands, 14 Aug 2021 at 19.18.

Drog till Herröskatan, ett naturreservat i Lemland, Åland, en kväll i mitten av augusti. Kameran hade legat på hyllan en månad nästan, så det var dags att ut och lufta den, samt att min fru ville komma ut en sväng med hunden.

Went to Herröskatan, a nature reserve in Lemland, The Åland Islands, one evening in mid-August. The camera had been on the shelf for almost a month, so it was time to go out and use it again and my wife wanted to take a turn with the dog.

Inget speciellt väder eller mål utan mer en utflykt för att ta några snabba bilder. Stativet kom inte ens med ut i bilen.

No special weather or goal but more of an excursion to take some quick pictures. The tripod did not even come out of the car.

Var lite spontan och fotade från låg vinkel där det inte gick att se genom sökare, för då hade jag varit tvungen att ligga i vattnet! Försökte få med solen för att se hur effekten blev med ett så starkt ljus rakt in i linsen.

Fick med mig en fin bild på Buskskär med trevliga moln över som jag tycker skapar spänning till bilden.

Was a bit spontaneous and took photos from a low angle where it was not possible to see through the viewfinder, because then I would have had to lie in the water! Tried to get the sun to see how the effect was with such a strong light straight into the lens.

Got with me a nice picture on Buskskär when we were at the far end of the headland with nice clouds over which I think creates excitement to the picture.

Buskskär #7868
Nikon D7000
f7,1 1/200s ISO200 105mm
Herröskatan, The Åland Islands, 14 Aug 2021 at 19.29.

När jag satt hemma och jobbade med bilderna så tyckte jag att jag inte fick fram något som tog tag i mig. Jag sökte inspiration och kom på att jag sett en artikel om svartvita fotografier. Den grekiske fotografen George Digalakis som jag följer på Instagram har skrivit om Tonal range i sin blogg.

Jag har långt kvar och ett hinder är min okunskap i bildbehandlingsprogrammen! Jag förstår att många fotografer kan sälja förinställningar för tex Photoshop, för det tar en oändlig tid att hitta rätt bland alla möjlighet som finns att manipulera en bild!

When I sat at home and worked with the pictures, I thought I did not come up with something that grabbed me. I was looking for inspiration and realized that I had seen an article about black and white photographs. The Greek photographer George Digalakis that I follow on Instagram has written about Tonal range in his blog.

I have a long way to go and a holdback is my lack of knowledge in the image processing programs! I understand that many photographers can sell presets for eg Photoshop, because it takes an infinite time to find the right one among all the possibilities that exist to manipulate an image!

Beacon #7845
Nikon D7000
f6,3 1/500s ISO100 200mm
Ledfjärden, Herröskatan, The Åland Islands, 14 Aug 2021 at 19.27.

Men summan av kardemumman är att skapa ordentliga högdagrar och lågdagrar, alltså mörk och ljust och sedan fylla ut mellanrummet med alla nyanser av gråtoner där emellan. Jag kom en bit i alla fall och jag ska jobba vidare på detta. Att ha en bild där man redan från början har tänkt i dessa termer kan också underlätta än att försöka skapa något med det man har.

But the sum of the cardamom is to create proper highs and lows, ie dark and light and then fill the gap with all shades of gray in between. I came a bit anyway and I will continue to work on this. Having an image where you have thought in these terms from the beginning can also be easier than trying to create something with what you have.

The old birch #7880
Nikon D7000
f4 1/60s ISO800 18mm
Herröskatan, The Åland Islands, 14 Aug 2021 at 19.51.

Som avslutning fångade en sten min uppmärksamhet och jag kände att jag ville göra något med den. Den nästan lyste där i dunklet under de stora lövträden. Testade på att försöka lyfta fram den i GIMP utan att överdriva.

Sedan kände jag för att jobba fram något annat. Min tanke var att försöka lyfta fram dess utsatthet där den låg ensam i gräset men också styrkan som själva stenen har inneboende i sig.

Jag testade och läste om olika filter och effekter men det blev bara ett svartvitt foto tillslut. Hade önskat något mer men genom att jag inte vet själv vad jag letar efter är det svårt att hitta det i ett bildbehandlingsprogram som tex GIMP!

In the end of the trip, a stone caught my attention and I felt I wanted to do something with it. It almost shone there in the darkness under the big deciduous trees. Tested trying to highlight it in GIMP without exaggerating.

Then I felt like working on something else. My thought was to try to highlight its vulnerability where it lay alone in the grass but also the strength that the stone itself has inherent in itself.

I tested and read about different filters and effects but it was just a black and white photo in the end. Would have liked something more, but since I do not know myself what I am looking for, it is difficult to find it in an image processing program such as GIMP!

The stone #7886
Nikon D7000
f4 1/60s ISO800 18mm
Herröskatan, The Åland Islands, 14 Aug 2021 at 19.55
Lång exponering över Lumparns klippor  på Åland. Photographic Steps.
Lumparn #7605
Nikon D7000
f22 30s ISO100 18mm.
Lumparn, Lumparland, The Åland Islands, 20 June 2021 at 00.03.

Solen har bestämt sig för att gå ned 23:10 så det gäller att stanna uppe för att kunna fånga en solnedgång när det börjar närma sig midsommar! Förutsättningarna för att skapa några HDR – bilder kanske inte var de bästa, för en molnbank uppenbarade sig i väster och täckte effektivt solen men lite ljus lyckades ta sig över molnkanten.

The sun has decided to go down 23:10 so it is important to stay up to be able to catch a sunset when it starts to approach midsummer! The conditions for creating some HDR images may not have been the best, because a bank of clouds appeared in the west and effectively covered the sun, but some light managed to get over the edge of the cloud.

När väl solen försvunnit bakom horisonten återstod ett ganska mjukt ljus och vips så hittade myggorna fram. De har jag inte sett mycket av under denna vår men jag har inte heller varit ute så mycket i naturen efter solnedgång. Mitt jobb har tagit mycket kraft och då behöver man sova på nätterna!

HDR High Dynamic Range picture of Lumparn, The Åland Islands.
Lumparn #7564 and 7565
The lightest and the darkest image composed in GIMP for a HDR-picture.
Nikon D7000
Lumparn, Lumparland, The Åland Islands, 19 June 2021 at 23.21.

Once the sun had disappeared behind the horizon, a fairly soft light remained and suddenly the mosquitoes found their way. I have not seen much of them this spring but I have not been out in nature so much after sunset. My job has taken a lot of energy and then you need to sleep at night!

Tog flera bilder med olika exponering för att kunna jobba med HDR (High Dynamic Range)-bilder. Tänkte att solnedgången skulle skapa kontraster med mörka partier av skog och stenar där flera exponeringar då skulle kunna lyfta fram strukturen igen i dessa partier. Men också kunna bevara färgerna på himlen som annars har lätt att bli utfrätta när man exponerar efter de mörka partierna.

Took several pictures with different exposures to be able to work with HDR (High Dynamic Range) pictures. Thought that the sunset would create contrasts with dark parts of forest and rocks where several exposures could then highlight the structure again in these parts. But also be able to preserve the colors of the sky that are otherwise easy to be over exposed when exposed for the dark parts.

The Wolf! #7585
Nikon D7000
f22 3s ISO100 18mm.
Lumparn, Lumparland, The Åland Islands, 19 June 2021 at 23.39.
HDR High Dynamic Range picture of the sunset over Lumparn, The Åland Islands.
The stones of Lumparn #7591, 7592 and 7593
Three images composed in GIMP for a HDR-picture.
Nikon D7000
Lumparn, Lumparland, The Åland Islands, 19 June 2021 at 23.47.

Två av bilderna i bloggen är sammansatta med hjälp av GIMP:s lagermasker för att lyfta fram olika delar av bilderna. Här finns en handledning från Davies Media Design som jag använt mig av men även Parker Photografic har gjort en med hur du mer specifikt kan välja vilka delar som du vill lyfta fram.

Moon reflection #7595
Nikon D7000

f22 10s ISO100 18mm
Lumparland, The Åland Islands, 19 June 2021 at 23.51.

Three of the images in the blog are composed using GIMP’s layer masks to highlight different parts of the images. Here is a guide from Davies Media Design that I have used, but Parker Photografic has also done one with how you can more specifically choose which parts you want to highlight.

The Stone #7597
Nikon D7000

f10 10s ISO100 18mm
Lumparland, The Åland Islands, 19 June 2021 at 23.57.

Men jag tycker att jag har fått fram både det mörka och det ljusa i de flesta bilderna, genom att bara jobba med dem i Raw Therapee och att just för de ljusförhållanden som var under denna kväll, inte krävdes några HDR-bilder. Men visst, bilden på stenarna i HDR fick fram ett väldigt speciellt ljus. Roligt att experimentera var det i alla fall!

Avslutade med en längre exponering på den väldigt karakteristiska stenen som jag gillar, när mörkret började falla på!

But I think I have brought out both the dark and the light in the most of the pictures, by just working with them in Raw Therapee and just precisely for the light conditions that were during this evening, no HDR images were required. But of course, the image of the stones in HDR brought out a very special light. It was fun to experiment anyway!

Finished with a longer exposure on the very characteristic stone that I like, when darkness began to fall on!

Vass vid en dimmig vik i Lemland, Åland. Photographic Steps.
Vass i dimma #7117
Nikon D7000
f8 10s ISO100 18mm
Lemland, The Åland Islands, 16 May 2021 at 23.41.

De här två första bilderna kunde vara tagna på söndagsmorgonen den 16 maj, för ljuset var detsamma. Men så var det inte. Innan jag kröp in i tältet för natten tog jag en runda i omgivningarna och hitta denna vackra vassbarriär som slöt upp kring den lilla viken. Solen hade gått ner för en timma sedan men kvar lång dimman och filtrerade ljuset och skapade ett skugglöst landskap.

These first two pictures could have been taken on Sunday morning, May 16, because the light was the same. But that was not the case. Before I crawled into the tent for the night, I took a tour of the surroundings and found this beautiful reed barrier that closed up around the small bay. The sun had set an hour ago, but the fog remained, filtering the light and creating a shadowless landscape.

Svartvit bild på två mindre träd som växer tillsammans vid en vik. Lemland, Åland. Photographic Steps

Kryper ut ur tältet efter några timmars sömn. Tänkte att dimman lättat lite under de mörka timmarna, men inte. Den sveper in allt med sin fuktiga kofta och ju längre ut mot vattnet jag kommer desto tjockare är den.

Creeps out of the tent after a few hours of sleep. Thought the fog eased a bit during the dark hours, but not. It wraps everything with its damp cardigan and the further out to the water I get, the thicker it is.

Morning forest #7121
Nikon D7000
f8 5s ISO100 18mm
Lemland, The Åland Islands, 17 May 2021 at 05.51.

Inne i skogen syns dimman mest som ett sudd längst där borta, men den gör hela himlen lite tråkigt grå. Inga solstrålar från soluppgången bryter igenom, så även när solen har letat sig upp på himlen, går jag omkring i det gråa, filtrerade ljuset.

Tycker mig hitta några intressanta vinklar vid ett kärr, men väl hemma vid datorn så får jag inte till den känsla som fångade mig där vid kärrkanten. Så jag experimenterar lite och tar chansen att träna på GIMP:s många funktioner.

Inside the forest, the fog is mostly seen as a blur at the far end, but it makes the whole sky a little dull gray. No sunbeams from the sunrise break through, so even when the sun has found its way up to the sky, I walk around in the gray, filtered light.

I think I find some interesting angles by a fen, but once at home by the computer I do not get the feeling that caught me there by the fen edge. So I experiment a bit and take the chance to train on GIMP’s many functions.

John Baures troll lufsar fram längs kärrets vatten. Åland.
John Bauers troll skyndar förbi…

Möter ett av John Bauers troll där vid kärrkanten och allt blir mycket roligare! Jag hoppas att jag tänkt rätt med upphovsrätten, vilken upphör 70 år efter skaparens död och tyvärr har John Bauer varit död sedan 1918. Rätta mig gärna om jag har fel, för jag vill verkligen inte skada en sådan fantastiks konstnär som John.

Meet one of John Bauer’s trolls there by the fen and everything gets a lot more fun! I hope I was right in thinking about copyright, which expires 70 years after the creator’s death and unfortunately John Bauer has been dead since 1918. Please correct me if I’m wrong, because I really do not want to hurt such a fantastic artist as John.

Morning mist #7193
Nikon D7000
f4,2 1/100s ISO100 36mm
Lemland, The Åland Islands, 17 May 2021 at 06.54.

Längre ut mot vattnet ligger dimman tätare och rullar fram över viken framför mig. Svårt att fånga på bild, särskilt när ljuset är svagt och dimman hinner röra på sig under längre exponeringstider.

Further out towards the water, the fog is denser and rolls over the bay in front of me. Difficult to capture in an image, especially when the light is dim and the fog has time to move during longer exposure times.

Morgon dimma över vassfält i Lemland, Åland.
Morning mist #7181
Nikon D7000
f11 1/2s ISO100 18mm
Lemland, The Åland Islands, 17 May 2021 at 06.41.

På väg tillbaka till tältet hittar jag den väg som enligt kartan ska finnas ut på udden. Det har oftast inte synts ett spår av vägen men över ett öppet fält syns något som ser ut som traktorspår, där vägen enligt kartan ska gå. Jag följer spåren och kommer fram till några stena som ligger framför mig. Ser att de bildar en sväng från den klipphäll jag står på och in i skogen en bit bort.

Först tänker jag inte så mycket på det, utan kliver ut över stenarna men inser att detta måste ju vara något som någon har byggt upp, för att komma torrskodd ut på holmen.

On the way back to the tent, I find the road, that according to the map, should be out on the headland. There has usually not been a trace of the road, but over an open field you can see something that looks like a tractor track, where the road according to the map should go. I follow the tracks and come to some stones that lie in front of me. Sees that they form a turn from the rock I stand on and into the forest some distance away.

At first I do not think much about it, but step out over the rocks but realize that this must be something that someone has built up, to get dry-shod out on the islet.

Hur länge sedan? I vilket syfte? Varför vill man komma ut till den yttersta udden, så ofta att man bygger en bro? Har man haft djur där? Fiskeplats? Båtplats?

Oavsett tid och syfte så inser jag att jag vill bevara monumentet på bild. En bild som visar människors eviga strävan för att överleva eller kanske bara för att roa oss?

How long ago? In what purpose? Why do you want to get out to the outermost cape, so often that you build a bridge? Have you had animals there? Fishing place? Boat mooring?

Regardless of time and purpose, I realize that I want to preserve the monument in the picture. An image that shows humans’ eternal quest to survive or perhaps just to entertain ourselves?

Våg med Norrhavet som kuliss. Geta, Åland.

Efter några timmars dålig sömn, på för hård madrass i bilen, vandrar jag grusvägen fram för att ta mig tillbaka till havet. Kvällen före så hade jag fotat solnedgången (Evening phot in Geta) och nu var det dags att från samma plats, se vad soluppgången kunde ge!

After a few hours of poor sleep, on a mattress that is too hard in the car, I walk the gravel road to get back to the sea. The night before I had photographed the sunset (Evening phot in Geta) and now it was time to from the same place, see what the sunrise could give!

Klättrar upp på den av morgonljuset något belysta klippa och hittar en massiv klippa att fotografera. Den är på något sätt uppdelad i fyra delar, som får bli återkommande former i ett mönster.

Climbs up on the cliff slightly illuminated by the morning light and finds a massive cliff to photograph. It is somehow divided into four parts, which may become recurring shapes in a pattern.

Tittar ut över ett något lugnare Norrhav, som sträcker sig härifrån och ända upp till Haparanda. Solen börjar ta sig upp mot horisonten och bildar nästa samma ljus som på nervägen kvällen innan.

Ett skär där ute fångar min uppmärksamhet men jag får inte till skärpan med zoomen på 200 mm. Jag har inte fått till en ända skarp bild än så länge, med full zoom och oändlighet inställt på skärpan.

Tar mig ner från högsta punkten och vänder blicken bort från soluppgången. I det tilltagande ljuset börjar jag jaga vågor igen.

Vinden har mattats av sedan jag lämnade för natten och vågorna är mindre men ibland lyckas vinkeln bli rätt och vattnet pressas upp i luften och landar i en kaskad på klippan. De bilder som fångar vattnet bäst är med fast tid på 1/6 sekund, så vattnet hinner röra på sig under tiden som slutaren är öppen.

Looking out over a slightly calmer Norrhav, which stretches from here and all the way up to Haparanda. The sun begins to rise towards the horizon and forms the nearly the same light as on the down path the night before.

An insert out there catches my attention but I do not get to the sharpness with the zoom of 200 mm. I have not gotten a very sharp image so far, with full zoom and infinity set to focus.

Takes me down from the highest point and turns my gaze away from the sunrise. In the increasing light, I start chasing waves again.

The wind has slowed down since I left for the night and the waves are smaller but sometimes the angle manages to be right and the water is forced up into the air and lands in a cascade on the cliff. The images that capture the water best are with a fixed time of 1/6 second, so the water has time to move while the shutter is open.

Min vågjakt avslutar jag med att försöka få något i motljus. Något guldaktigt med många droppar i luften.

1/200 sekund är möjligen lite för lång tid för att för att frysa dropparna. Vet inte om oskärpan i vattnet beror på för kort tid eller att jag har glömt att stänga av skakningsreduceringen (vilken man inte ska ha på när man fotar från stativ). För jag tycker hela bilden är oskarp. Men med mitt objektiv (Nikkor 18-200 mm) känns skärpan lite som ett lotteri).

Strosade runt på klippan och letade något annat motiv än vågor. Klippskrevor med vatten lockade och ett av dem testade jag att jobba med i GIMP och det blev något med en fantasykänsla. Eller vad tycker du om nedan bild?

I end my wave hunt by trying to get something in the backlight. Something golden with many drops in the air.

1/200 second is possibly a little too long to freeze the drops. Do not know if the blur in the water is due to too short time or that I forgot to turn off the shake reduction (which you should not have when shooting from a tripod). Because I think the whole picture is blurry. But with my lens (Nikkor 18-200 mm) the sharpness feels a bit like a lottery).

Strolled around the cliff looking for a motive other than waves. Crevices with water attracted and one of them I tried to work with in GIMP and it became something with a sense of fantacy. Or what do you think of the picture below?

Fantacy image from Photographic Steps. The Portal.

Sedan kommer vi till detta med vågor till havs!

Jag upptäckte att jag hade tagit väldigt många bilder och insåg när jag bläddrade igenom dem att jag ville ta fram nästan alla och visa. Visst, det finns några bilder som står ut men jag tycker det är något med vågens rörelse över hela dess livscykel som är vackert!

Så här kommer 21 vågbilder att kontemplera över! Ses om en vecka eller så!

Then we come to this with waves at sea!

I discovered that I had taken a lot of pictures and realized when I flipped through them, that I wanted to bring out the nearly all and show. Sure, there are some pictures that stand out but I think there is something about the movement of the wave over its entire life cycle that is beautiful!

This is how 21 wave images will contemplate over! See you in a week or so!

Solens sista strålar över klipporna i Geta med Norrhavet som ridå. Åland.
The last ligth over the cliffs
Nikon D7000
f10 1/10s ISO100 18mm
Northern Geta, The Åland Islands, 16 April 2021 at 21.56.

Vinden sliter i min täckjacka och jag är glad att jag tog med den, för det ligger på från norr över havet med 6-7 sekundmeter och den är kall, för temperaturen ligger bara på 2-3 grader plus.

Men himlens moln ger förutsättningar för en vacker solnedgång och i klippornas rundning lockar formerna.

The wind is tearing in my quilted jacket and I’m glad I brought it, because it is blowing from the north over the sea by 6-7 seconds and it is cold, because the temperature is only 2-3 degrees plus.

But the clouds of the sky provide conditions for a beautiful sunset and in the rounding of the rocks attract the shapes.

Man är väldigt exponerad här där Åland möte Norrhavet. Jag och Therese har tagit oss upp till Geta och letat oss ut på klipporna väster om Havsvidden.

Tur att inte allt är bebyggt här med sommarstugor, så att man som friluftsmänniska och fotograf fortfarande får tillgång till denna unika miljö, där hav möter land,

You are very exposed here where Åland meets the North Sea. Therese and I have taken us up to Geta and sought our way out on the cliffs west of Havsvidden.

Luckily, not everything is built here with summer cottages, so that you as an outdoor person and photographer still have access to this unique environment, where the sea meets land,

Catching the drops
Nikon D7000
f9 1/500s ISO400 27mm
Northern Geta, The Åland Islands, 16 April 2021 at 20.22.

Vinden tar med sig vatten massa och kastar upp den på land. Inga spektakulära kaskader denna gång men jag väntar tålmodigt på de som är störst.

Försöker förutse vilka dyningar från havet som kommer att skapa det mesta stänken men också om den kommer att bryta mot klippan på rätt ställe. Kallt om fingrarna i vinden när jag väntar.

Använder 1/500 sekund för att fånga vattendropparna men vill även ner till 1/6 sekund för att fånga rörelsen i vattnet.

The wind takes a mass of water and throwing it ashore. No spectacular cascades this time but I am patiently waiting for the biggest one.

Trying to predict which swells from the sea will create most of the splashes but also if it will break against the rock in the right place. Cold fingers in the wind while I wait.

Uses 1/500 second to catch the water droplets but also wants down to 1/6 second to catch the movement in the water.

The oceans waterfall
Nikon D7000
f7,1 1/6s ISO100 26mm
Northern Geta, The Åland Islands, 16 April 2021 at 21.56.

Problem uppstår genom att solen fortfarande hänger över horisonter och ger för mycket ljus. Önskar mig några gråfilter för att få ner tiderna till under 5 sekunder, så att det där mjölkiga, dimlika vattnet bildas utan att hela himlen, som nu börjar närma sig orange, bli vit på bilderna.

Försöker komma ihåg Mads Peter Iversens råd om vilka slutartider som skapar vilken sorts effekter på rörligt vatten. Han har en bra video om detta.

Problems arise when the sun still hangs over horizons and gives too much light. Wish me some gray filters to reduce the times to less than 5 seconds, so that that milky, misty water is formed without the whole sky, which is now starting to approach orange, turning white in the pictures.

Trying to remember Mads Peter Iversen’s advice on which shutter speeds create what kind of effects on moving water. He has a good video about this.

Therese lyckas fånga några fantastiska bilder med sin mobil på vågstänk över mörka klippor. Hennes Samsung ger fantastisk skärpa och briljans i bilderna som jag inte kan nå upp till med min Nikon D7000 med Nikkor zoomen på 18-200mm. Jag vet nu att D7000 har problem med skärpan från diskussioner på nätet och linsen har inte fått höga betyg när det gäller skärpa och vinjettproblem, så jag funderar på vad nästa steg för mig är?

Therese manages to capture some amazing images with her mobile on wave splash over dark cliffs. Her Samsung gives fantastic sharpness and brilliance in the pictures that I can not reach with my Nikon D7000, with the Nikkor zoom of 18-200mm. I now know that the D7000 has problems with sharpness from online discussions and the lens has not received high marks when it comes to sharpness and vignette problems, so I’m wondering what the next step is for me?

Sitter på klippan och käkar lite chips och inser att jag snart har fotat ett år med min begagnade kamera och lärt mig väldigt mycket, men det känns som det är dags att uppgradera sig till hösten.

Sitting on the cliff chewing some chips and realizing that I have soon photographed a year with my used camera and learned a lot, but it feels like it’s time to upgrade to the autumn.

Solen tar sig ner under horisonten och nu sprider sig ett riktigt orange ljus över hela himlen. Testar att övergå till manuella inställningar istället för slutartidsstyrd automatik och är lite för snabb och kollar inte ljusmätaren, men resultatet som dyker upp på displayen tilltalar mig. En underexponerad bild där klippan ser svar ut, himlens oranga kommer fram och ljuset över klipporna blir som isblänk.

The sun goes down below the horizon and now a real orange light spreads over the whole sky. Tries to switch to manual settings instead of shutter-controlled automatic and is a bit too fast and does not check the light meter, but the result that appears on the display appeals to me. An underexposed image where the rock looks black, the orange of the sky appears and the light over the rocks becomes like ice glitter.

Fortsätter att experimentera och ändrar till spotavläsning för ljuset och låter kameran ta in de ljusa fälten på klipporna.

Hemma vid datorn vågar jag inte riktigt ta i så mycket med det svarta, utan låter en del struktur vara kvar, men det känns som om fler ljusvarianter kan vara ide att ta fram när tid finns.

Continues to experiment and changes to spot reading for the light and allows the camera to capture the light fields on the rocks.

At home at the computer, I do not really dare to take in so much with the black, but leave some structure, but it feels as if more light variants can be an idea to produce when time allows.

Blue hour
Nikon D7000
f75 30s ISO100 18mm
Northern Geta, The Åland Islands, 16 April 2021 at 21.52.

Ute på den kalla klippan har vinden mojnat något och när jag vänder mig om så finns ett helt annat ljus där bort mot Havsvidden. Här finns kylan i den annalkande natten.

Out on the cold cliff, the wind has calmed down a bit and when I turn around, there is a completely different light there towards Havsvidden. Here is the cold in the approaching night.

Norrhavet med solnedgång över klippor. Geta, Åland. The Photographic Steps.

Men solnedgångens ljus vinner och jag måste ta några bilder till även om jag är kall och trött. Solen gick ned klockan 21.02 och sista bilden tar jag 22.10, innan vi beger oss mot en natt i vår bil!

But the sunset light wins and I have to take some more pictures even if I’m cold and tired. The sun went down at 21.02 and the last picture I take at 22.10, before we head towards a night in our car!

Norrhavet som en målning sedd från Geta. Åland. Photographic Steps.
Norrhavet
Nikon D7000
f10 8s ISO100 95mm
Northern Geta, The Åland Islands, 16 April 2021 at 22.10.

Ja, för när vi nu ändå har tagit oss upp till Geta så tänkte jag fotografera soluppgången också. Fantastiskt med norra Geta detta att du från samma plats, kan fota både solnedgång och soluppgång!

Yes, because now that we have gone up to Geta anyway, I thought I would photograph the sunrise as well. Fantastic with northern Geta this that you from the same place, can photograph both sunset and sunrise!

Det vi inte visste vara att sömnen inte skulle bli så god, för madrassen vi valt var alldeles för tunn. Men jag kom upp klockan 5 och tog mig ut till havet igen, men om det blir det en annan gång!

What we did not know was that the sleep would not be so good, because the mattress we chose was far too thin. But I got up at 5 o’clock and went out to sea again, but about that it will be another time!