Stillness in motion
Nikon D7000
f32 13sec ISO100 170mm
3 Jan 2021 at 14.55, Kalkvikarna, Västra Simskäla, The Åland Islands

Vid min fotoutflykt till Simskäla i början av januari hittade jag efter lunch en bäck, som stilla flöt fram mellan träden.

Genom att vädret bjöd på mulen himmel med snöbyar, så inbjöd bäcken till ett skyddat fotograferande i lä av skogen som inte var beroende av spektakulärt ljus.

Four tries to find the right mood!
Less sharpness?

Jag såg möjligheten att verkligen utforska bäcken och lägga tid på att hitta så många vinklar och uttryck som möjligt. Detta är något som jag har svårt för. Jag tror att jag har för lite tålamod. När jag har tagit en bild som jag tror kommer att bli bra, så tappar jag intresset och vill vidare till nästa objekt.

On my photo excursion to Simskäla in early January, I found a brook after lunch, which still floated between the trees. Because the weather offered overcast skies with snow flurries, the brook invited to a protected photography in the shelter of the forest, that was not dependent on spectacular light.

Moore colours?
Closer?

I saw the opportunity to really explore the brook and spend time finding as many angles and expressions as possible. This is something I have a hard time with. I think I have too little patience. When I have taken a picture that I think will be good, I lose interest and want to move on to the next object.

No sharpness here! Just motion blur!

Utgångspunkten blev långa tider med målet att skapa bilder med svepande vatten. Men som i bilden ovan, så är det svårt att få bukt med skakningsoskärpan när man inte har ett tungt stativ och det blåser och tiderna är tiotals sekunder långa.

The trees and the sky reflecting in the water.

När jag letade mig upp och ner efter bäcken för att hitta nya vinklar, upptäckte jag också att bäcken som jag tyckte var svart där den slingrade sig fram mellan mossan, inta alls var svart i alla vinklar. Det svarta kom från träden, som speglade sig i vattnet men i andra vinklar så försvann den kompakta massan av träd och himlen, med sina moln, lyste igenom. Genast var den magiska effekten som jag sökte borta.

The starting point was long exposure with the goal of creating images with sweeping water. But as in the picture above, it is difficult to get rid of the shaking blur when you do not have a heavy tripod and it is windy and the times are tens of seconds long.

Tried with Tone mapping to soften it.

When I moved up and down the brook to find new angles, I also discovered that the brook that I thought was black, where it wound its way between the moss, was not at all black at all angles. The black came from the trees, which were reflected in the water, but at other angles the compact mass of trees disapeared and the sky, with its clouds, shone through. Immediately the magical effect I sought was gone.

En stilla bäck i nysnö på Västra Simskäla.
Gold in the brook
Nikon D7000
f29 13sec ISO100 75mm
3 Jan 2021 at 14.54, Kalkvikarna, Västra Simskäla, The Åland Islands

Plötsligt bröt några ljusstrålar fram genom molnen och lyste upp en del av bäcken och det bildades ett guldsken i vattnet som rann över stenarna. Bråttom, bråttom helt plötsligt för att hinna fånga ljuset!

Suddenly some rays of light broke through the clouds and illuminated part of the brook and a golden glow formed in the water that ran over the rocks. Hurry, hurry all of a sudden to catch the light!

Lika plötsligt som solen bröt igenom kom en snöby svepande genom skogen. Allt blev suddigt av snöflingorna och jag såg möjligheten att fånga en annan känsla av bäcken.

Fippla med stativ, skärpa, tider och komposition och när allt var färdigt så var snöfallet över! Träden, som nästan hade varit borta i det vita, syntes nu tydligt igen. Magin var borta men jag tog en bild ändå.

As suddenly as the sun broke through, a snow flurry came sweeping through the forest. Everything was blurred by the snowflakes and I saw the opportunity to capture a different feeling of the brook.

Fiddle with tripods, sharpness, times and composition and when everything was done, the snowfall was over! The trees, which had almost disappeared in the white, were now clearly visible again. The magic was gone but I took a picture anyway.

The missed snow fall
Nikon D7000
f25 8sec ISO100 24mm
3 Jan 2021 at 15.04, Kalkvikarna, Västra Simskäla, The Åland Islands

Jag kände mig ändå nöjd över att jag stannat och verkligen försökt att ta in denna lilla bäck. Insåg sedan att jag behövde ta mig tillbaka till bilen innan det blev för mörkt.

I still felt happy that I stayed and really tried to take in this little stream. Realized I needed to get back to the car before it got too dark.

Väl hemma vid datorn upptäcker jag att det är väldigt svårt för mig att få fram den känsla som jag hade vid bäcken. För mig var upplevelsen trolsk, stillsam och lite mystisk. Bilderna däremot blev hårda, kontrastrika och stökiga. Jag tror att det mest beror på snön i mossan. Istället för att skapa en mjuk upplevelse så tar det över och skapar ett hårt och stökigt mönster på bilderna.

Once at home at the computer, I discover that it is very difficult for me to get the feeling I had at the brook. For me, the experience was magical, quiet and a bit mysterious. The images, on the other hand, became harsh, contrasting and messy. I think it’s mostly due to the snow in the moss. Instead of creating a soft experience, it takes over and creates a hard and messy pattern in the pictures.

Som ni ser på bilderna så har jag försökt att hitta fram till det jag upplevde med hjälp av olika effekter i Raw Therapee.

Jag har försökt att göra bilderna mjuka genom att inte använda lokal kontrast och ingen extra skärpa. Testade även med Tone mapping för att försöka hitta det trolska, men ju mjukare bild desto svårare att få fram rörelsen i vattnet som bildades av skummet och luftbubblorna som flöt fram så fint.

Den svartvita bilden fick inte heller fram det mjuka men kanske det som egentligen var: kontrastrikt, kallt och hårt men ändå något mjukt som letar sig fram mellan träden.

As you can see in the pictures, I have tried to find out what I experienced with the help of different effects in Raw Therapee.

I have tried to make the images soft by not using local contrast and no extra sharpness. Also tested with Tone mapping to try to find the magic, but the softer the image the harder it is to get the movement in the water that was formed by the foam and the air bubbles that floated so nicely.

The black and white image did not bring out the soft either, but perhaps what it really was: contrast-rich, cold and hard, but still something soft that finds its way between the trees.

Flera bilder blev suddiga och oskarpa och flera väldigt intetsägande. Det blev inte heller vad jag tänkt mig men jag hoppas jag har lärt mig något på resan!

Nästa vecka blir det bilder från den avslutande morgonen här på Simskäla, så mer blått!

Several images became blurred and blurry and several very bland. It did not turn out what I had in mind either, but I hope I have learned something on the trip!

Next week there will be pictures from the final morning here at Simskäla, so more blue!

Stone #0910
Nikon D7000
f36 8sec ISO100 95mm
3 Jan 2021 at 11.18, Rävskottet, Västra Simskäla, The Åland islands.

På väg till färjan som ska ta mig ut till Vårdö och sedan vidare till Simskäla. Therese och jag gjorde ju en tur över Åland i höstat och avslutade på Simskäla. Den första delen hittar ni i Work with what you have. Nu vill jag tillbaka och se hur ser det ut på vintern.

Plötsligt upptäcker jag att det är lite väl mycket bakljus framför mig. Bron över till Prästö är fylld med röda bakljus som står still. Min första tanke är att det är kö till färjan, men kommer på att dit är det nästan två kilometer, så det känns ju lite mycket trafik klockan 22.30 den andra januari! Ännu konstigare blir det när alla bilar börjar backa tillbaka från bron. Inser att det är dags för mig också att flytta på mig, så jag backar in på närmaste parkering.

Det visare sig efter lite snack med de framförvarande att en bil har tappat hjulet och står mitt i vägen och att det bara är att invänta bärgare.

On the way to the ferry that will take me out to Vårdö and then on to Simskäla. Therese and I did a trip over Åland this autumn and finished at Simskäla. You will find the first part in Work with what you have. Now I want to go back and see what it looks like in the winter.

Suddenly I discover that there is a lot of taillight in front of me. The bridge over to Prästö is filled with red taillights that stand still. My first thought is that there is a queue for the ferry, but I realize that it is almost two kilometers there, so it feels a bit of much traffic at 22.30 on the second of January! It gets even weirder when all the cars start to back off from the bridge. Realize that it’s time for me to move too, so I back into the nearest parking lot.

It turns out after a little chat with those in front, that a car has lost its wheel and is in the middle of the road and that it is just to wait for rescuers.

Good night!
Nikon D7000
f8 8sec ISO100 18mm
2 Jan 2021 at 00.08, Östra Simskäla, The Åland islands.

Funderar på om jag ska ta mig till något annan ställe på Åland för att det här kommer att dra ut på tiden? Är lite osäker på hur färjan ut till Simskäla fungera mitt i natten, men tänker att jag ska ju ändå sova i bilen, så jag kan ju vänta tills i morgon bitti om det skulle behövas. Det behövdes inte. Några handlingskraftiga tog eget initiativ och lyckades flytta en aning på bilen, så att man kunde komma fram.

Efter att ha tryckt på knappen vid vägs ände ute på Vattungsrevet, kom färjan tuffande efter lite väntan. Hittade en skogsparkering och knoppade in i min sovsäck vid halv ett och hoppades på mirakelvändning i vädret till morgondagen!

Wondering if I should go to another place on Åland because this will take time. I’m a little unsure of how the ferry out to Simskäla works in the middle of the night, but I think I should still sleep in the car, so I can wait until tomorrow morning if needed. It was not needed. Some resolute people took their own initiative and managed to move the car a little, so that you could come forward.

After pressing the button at the end of the road out on Vattungsrevet, the ferry arrived tough after a bit of waiting. Found a forest parking lot and budded into my sleeping bag at half past one and hoped for a miracle turn in the weather until tomorrow!

Stones #0908
Nikon D7000
f22 6sec ISO100 18mm
3 Jan 2021 at 11.16, Rävskottet, Västra Simskäla, The Åland islands.

Tyvärr så har vintern ännu inte bjudit på särskilt mycket snö och ingen direkt kyla heller. Krånglar mig ur sovsäcken och kryper ut ur bilen efter att klockan har väckt mig. Det är fortfarande lite skumt ute, trots att klockan är över 9 men det ser molnig ut, som vanligt.

Tydligen är det ett högtryck över Ryssland som skapar en inversion, ett lock av kalla luft som hålls på plats av varmare luft ovanför, och det medför ett stillastående molntäcke över Norden och ja, det är kvar i dag igen.

Unfortunately, the winter has not yet offered much snow and no direct cold either. I get out of my sleeping bag and crawl out of the car after the clock has woken me up. It’s still a bit shady outside, even though it’s over 9 o’clock but it looks cloudy, as usual.

Apparently it is a high pressure over Russia that creates an inversion, a lid of cold air that is held in place by warmer air above, and it causes a stagnant cloud cover over the Nordic countries and yes, it remains today.

Stone #0913
Nikon D7000
f32 8sec ISO100 70mm
3 Jan 2021 at 11.20, Rävskottet, Västra Simskäla, The Åland islands.

Men det är inget att muttra över, utan jag stövlar raskt iväg för att hitta vatten på den norra sidan av Västra Simskäla.

Solen går upp 9.43 och min plan var egentligen att få en soluppgång, men med detta molntäcke så är det nog kört. När det ändå inte är bråttom för att hinna till en soluppgång, så tänker jag att jag ska test hur rakt jag kan gå i okänd terräng och gör mitt bästa för att hålla rak kurs.

Det är 1,5 km fågelvägen fram till vattnet men inser, när jag ser radiomasten igen, som jag egentligen ska ha bakom mig, att jag drar åt vänster! Jag har vänt åt vänster så mycket att jag har gått ett stycke parallellt med strand, utan att se den. Trots att den bara är ca 100 meter bort. Nyttig aha-upplevelse, men nu var det ju fotografera jag skulle göra och inte öva min överlevnadsförmåga!

But there is nothing to mutter about, but I quickly boot off to find water on the north side of Västra Simskäla.

The sun rises at 9.43 and my plan was actually to get a sunrise, but with this cloud cover it is probably no idea. When it is not in a hurry to catch a sunrise, I think I should test how straight I can walk in unknown terrain and do my best to keep a straight course.

It is 1.5 km bird’s eye view to the water, but realizes when I see the radio mast again, which I should actually have behind me, that I pull to the left! I have turned left so much that I have walked a distance parallel to the beach without seeing it. Even though it is only about 100 meters away. Useful aha-experience, but now it was photography I would do and not practice my survivability!

Dorsholm med stenar i vattnet som förgrund utanför Västra Simskäla på Åland.
Dorsholm
Nikon D7000
f36 8sec ISO100 95mm
3 Jan 2021 at 11.18, Dorsholm, Västra Simskäla, The Åland islands.

Jag kikar ut över vattnet och ser några stenar och klippor lite till höger om mig och de ska enligt kartan ligga i en vik som heter Rävskottet.

Det blåser en del men här inne bland öarna går det inte direkt några vågor, men lite rörelse i vattnet är det. Med Rysslands högtryck till hjälp, så går det att få långa slutartider trots att klockan är över 11. Har blå timme ända fram till lunch idag.

I look out over the water and see some rocks and cliffs a little to my right and according to the map they should be in a bay called Rävskottet.

It is a bit windy but here among the islands there are no direct waves, but there is some movement in the water. With Russia’s high pressure to help, it is possible to get long shutter speeds even though it is over 11. Have a blue hour until lunch today.

The windy tree
Nikon D7000
f22 4sec ISO100 18mm
3 Jan 2021 at 11.27,Träskvik udden Västra Simskäla, The Åland islands.
Stenar i vattnet med lång exponering utanför Västra Simskäla på Åland.
Stones #0925
Nikon D7000
f22 3sec ISO100 18mm
3 Jan 2021 at 11.41, Rävskottet, Västra Simskäla, The Åland islands.

Får fram lite blått i det gråa och efter en frukost i skogens lä banar jag mig vidare längs brytningen mellan hav och land.

Nästa vecka blir det om ett frustrerat möte med en stilla bäck!

Gets a little blue in the gray and after a breakfast in the forest shelter I make my way further along the break between sea and land.

Next week it will be a frustrated meeting with a quiet stream!

Familjen går tyst fram på den ödsliga skogsvägen. Det ligger spänning i luften och inte mycket sägs. Det är som att mycket ligger på spel. Jag tycker mig kunna förnimma detta på deras attityd till varandra där de går. Det är en påklistrad artighet med väldigt enkel och fåordig konversation.

Själv försöker jag hålla mig i bakgrunden och gör mig osynlig för att inte störa i denna viktiga stund. Jag känner pressen på mig att inte vara i vägen när de nu har varit så öppna med att bjuda in mig till denna väldigt gamla familjetradition.

The family walks quietly on the desolate forest road. There is tension in the air and not much is said. It’s like a lot is at stake. I think I can sense this in their attitude towards each other. It’s a sticky courtesy with a very simple and concise conversation.

Personally, I try to stay in the background and make myself invisible so as not to disturb in this important moment. I feel the pressure on me not to be in the way now that they have been so open in inviting me to this very old family tradition.

Familjen, som inte vill gå ut med sitt namn, drar sig längre och längre in i den tysta skogen. I den del av världen vi nu befinner oss i, firas denna dag julafton.

Jag har inte fått det bekräftat, men det ligger i luften att majoriteten av de familjer som bor på denna något avlägsna ö, faktiskt drar sig undan till en helig plats i skogen för att utföra denna speciella ritual. De ställen familjerna tar sig ut till, har troligtvis använts i generationer av deras förfäder. Det är heliga platser tyngda med familjehemligheter.

Plötslig händer något som jag har svårt att ta på, men stämningen ändras inom familjen och något kommer över dem. De blir mer uppmärksamma på varandra, avvaktande och inväntande.

Så får jag syn på att sonen i huset på något sätt har fått tag in käpp som han går med. Det verkar vara just käppen som har startat denna nya känsla i gruppen. Helt plötslig kontras sonens spatserande med käppen helt öppet av familjens moder, som stolt visar upp en något mindre pinne.

Detta skapar en slags kedjereaktion i de andra familjemedlemmarna och stämningen går raskt över till något som kan tolkas som tävlingsinstinkt och konkurrens. Om de inte samtidigt ändrat sinnesstämning, till mer glada miner och skratt, så hade jag blivit rädd av de plötsliga utbrotten av att stark motivation att vilja segra över den andre!

Sonen släpper raskt sin käpp och rusar ut i kalhygget och får tag i en stor slana som han släpar fram till vägen. Modern kontrar med några distraktionsslag och avledande manövrar med sin pinne, innan hon överger sin taktik och det känns som om hon ger upp?

The family, who do not want to go out with their name, move further and further into the quiet forest. In the part of the world we are now in, they are celebrating Christmas Eve.

I have not received confirmation, but it is in the air that the majority of the families living on this somewhat remote island actually retreat to a sacred place in the forest to perform this special ritual. The places the families go to, have probably been used for generations by their ancestors. These are sacred places laden with family secrets.

Suddenly something happens that I have a hard time touching, but the mood changes within the family and something comes over them. They become more attentive to each other, pending and waiting.

Then I see that the son in the house has somehow got hold of a cane that he goes with. It seems to be the stick that has started this new feeling in the group. All of a sudden, the son’s strolling with the cane is challenged quite openly by the family’s mother, who proudly shows off a slightly smaller stick.

This creates a kind of chain reaction in the other family members and the atmosphere quickly turns into something that can be interpreted as a competitive instinct and competition. If they had not, at the same time changed their mood, to happier faces and laughter, I would have been frightened by the sudden outbursts of that strong motivation to win over the other!

The son quickly drops his cane and rushes out into the clear-cut and gets hold of a large pole, which he drags to the road. The mother’s countermove is some distraction hits and maneuvers with her stick, before she abandons her tactics and it feels like she is giving up?

Sonen verkar oberörd över händelseutvecklingen och strosar fram med sin trofé över axeln. Har han vunnit? Har han äntligen kunnat ta plats i familjen som en vuxen eller anses hans insats fortfarande ligga på ett barns nivå? Genom att jag inte kan det språk som pratas, kan jag bara gissa mig till vad det är som händer framför mig.

Dottern i familjen ser ut att analysera situationen. Det skulle kunna tolkas som att hon antingen värderar sin äldre broders insats eller kanske hon funderar på vilken sida hon ska stå på i denna underliga kamp mellan modern och sonen?

The son seems unconcerned about the course of events and struts forward with his trophy over his shoulder. Has he won? Has he finally been able to take a place in the family as an adult or is his contribution still considered to be at a child’s level? Because I do not know the language, I can only guess what is happening in front of me.

The daughter in the family seems to be analyzing the situation. It could be perceived as her either appreciating her older brother’s contribution or perhaps she is thinking on which side she should stand on in this strange struggle between mother and son?

Plötsligt kommer modern tillbaka från kalhygget med en enorm slana! Hon har inte gett upp ännu eller betyder det att hon vill mäta sin sons styrka, uthållighet och mod ännu en gång?

Suddenly the mother comes back from clear-cutting with a huge pole! She has not given up yet or does that mean she wants to measure her son’s strength, endurance and courage once again?

Spänningen mellan familjemedlemmarna stiger. Hur ska de reagera? Kommer någon att bli arg? Kommer det sluta med att de angriper varandra?

Dottern står fortfarande och väger i något för mig okänt beslut medan sonen försöker verka oberörd och strosar vidare på vägen, men hela hans energi avslöjar att han tänker så det knakar. Vad blir hans nästa drag?

Tensions between family members are rising. How should they react? Will anyone get angry? Will they end up attacking each other?

The daughter is still weighing in a decision unknown to me while the son tries to be unmoved and strolls on the road, but all his energy reveals that he thinks so it cracks. What will be his next move?

Dottern tar plötsligt sitt beslut och börjar hjälpa sin moder att bära hennes slana! Oj, vilken vändning! Vad gör sonen nu? Ska han ge upp och anse sig besegrad av de två kvinnorna eller kommer han på något sätt fortsätta kampen eller bara låtsas som om inget har hänt?

Han får inte mycket tid på sig för sitt beslut, för kvinnorna använder sin slana, eller mer stock, för att tvinga bort den unge mannen från den smala vägen.

Han försvinner ut på kalhygget och man hör efter ett tag ett avlägset brakande och knakande där ute. Det verkar inte som om sonen har gett upp ännu! Plötsligt får vi en skymt av honom långt där ute på hygget och jo, han har en ännu större stock med sig! Han har inte gett upp och någon inre drivkraft får honom att visa upp sin styrka och sitt mod genom att helt hänge sig åt denna kamp.

Detta måste vara själva kärnan, själva urkraften som denna gamla tradition har som uppgift att locka fram hos de unga männen! Men här får jag faktiskt en känsla av något annat också, för på det sätt som dottern i familjen iakttar och ger sig hän i kampen, så inser jag det uppenbara, att hon också kommer att prövas på samma sätt när hon är mogen!

The daughter suddenly makes her decision and starts helping her mother carry her pole! Wow, what a turnaround! What is the son doing now? Should he give up and consider himself defeated by the two women or will he somehow continue the fight or just pretend that nothing has happened?

He does not get much time for his decision, because the women use their pole, or more log, to force the young man away from the narrow path.

He disappears out on the clear-cut and after a while you hear a distant crackling and crashing out there. It does not seem that the son has given up yet! Suddenly we get a glimpse of him far out there on the clearing and yes, he has an even bigger log with him! He has not given up and some inner power makes him show his strength and courage by completely indulging in this struggle.

This must be the very core, the very primordial force that this ancient tradition has the task of attracting to the young men! But here I actually get a feeling of something else as well, because in the way that the daughter in the family observes and gives in to the struggle, I realize the obvious, that she will also be tried in the same way when she is mature!

Sonens kamp med den kraftiga slanan ute på kalhygget som han mödosamt släpar upp på vägen och bär omkring på, i något jag skulle vilja kalla triumf, verkar vara avslutningen på duellen, eller är det möjligen kulmen till invigningsriten från barn till vuxen?

Familjens spända sinnesstämning övergår till ett hejdlöst firande, där deras hund plötsligt verkar stå i centrum av händelsen. Den lilla gruppen visar sin aktning och tacksamhet till den lilla, lurviga varelsen genom generösa bugningar på alla fyra och ett vilt dansande.

The son’s struggle with the powerful pole out on the clear-cut that he painstakingly drags up on the road and carries around, in something I would like to call triumph, seems to be the end of the duel, or is it possibly the culmination of the opening rite from child to adult?

The family’s tense mood turns into a rampant celebration, where their dog suddenly seems to be at the center of the event. The small group shows their respect and gratitude to the small, furry creature through generous bows on all fours and a wild dance.

Efter denna omtumlande upplevelse, har jag fått veta att ett stort problem är att deras heliga platser håller på att förstörs genom bebyggelse, eller som här kalhuggning. De säger att de visserligen har fått lättare att hitta slanor, men att platsens energi har svårt att bidra med sina styrka och vitalitet när skogen är skövlad.

Jag är därför oerhört tacksam för att jag i tid fick möjlighet att vara med på denna intima och känslostarka släkttradition, som kanske kommer att försvinna i och med vår avverkning av gammal skog och okunskap om platsernas betydelse. Jag känner stor respekt, och även vördnad, för denna familj som trots utmaningarna håller fast i gamla och traditionsbundna ritualer. Det som är deras hjärta och ursprung.

Nästa vecka blir det något helt annat!

After this dizzying experience, I have been told that a major problem is that their sacred sites are being destroyed by buildings, or as here clear-cutting. They say that although they have found it easier to find poles, the energy of the place has a hard time contributing with its strength and vitality, when the forest is devastated.

I am therefore extremely grateful that in time, I had the opportunity to be part of this intimate and emotional family tradition, which may disappear with our felling of old forests and ignorance of the importance of these places. I feel great respect, and also reverence, for this family who, despite the challenges, stick to old and traditional rituals. Which is their heart and origin.

Next week it will be something completely different!

Det är mulet. Jämngrått, fuktigt och kallt. Blött och rått. Solen kommer gå ner om 40 minuter och med ett kompakt molntäcke så finns det inte en chans till någon ljusning. Så här ska det ridas!

Men inte för mig. Håller mig bredvid som vanligt. Har visserligen suttit på några hästar men aldrig förstått mig på det.

Tar istället chansen att fota lite men upptäcker att det inte är så lätt för det är så mörkt!

Vi är på Ponnylyckan utanför Södersunda. 15 minuters bilfärd från största orten på Åland, Mariehamn. Min kära fru Therese ska äntligen få rida efter lång väntan.

Själv upptäcker jag att jag måste gå upp på över ISO 1000 för att klara av rörelserna från djuren. Det räcker med att de rynkar på nosen så blir det suddigt, som ni ser på bilden nedan.

Cloudy days. Even gray, damp and cold. Wet and raw. The sun will go down in 40 minutes and with a compact cloud cover there is no chance of any brightening. So now shall we ride!

But not for me. Keeps me next as usual.I have ridden on some horses but never understood the idé.

Instead, take the chance to take some photos but discover that it is not so easy, because it is so dark!

We are at Ponnylyckan outside Södersunda. 15 minutes drive from the largest town on Åland, Mariehamn. My dear wife, Therese, will finally be able to ride after a long wait.

Personally, I discover that I have to go up to over ISO 1000 to cope with the movements of the animals. It is enough that they wrinkle the nose and it will be blurred, as you see in the picture below.

Mother and daughter
Nikon D7000
f4 1/60s ISO500 18mm
5 December 2020 at 14.54, Ponnylyckan, The Åland Islands

Inne i sadelkammaren är det i alla fall något varmare och mer ombonat.

Där trivs katten men han tycks inte riktigt vilja vara med på bild. Men det gäller att hålla kameran stadigt för jag får gå ner på 1/30 sekund.

Inside the saddle chamber, it is at least a little warmer and more cozy.

The cat thrives there, but he does not really seem to want to be in the picture. But it is important to keep the camera steady because I have to go down to 1/30 second.

The boss!
Nikon D7000
f3,5 1/30s ISO1000 18mm
Ponnylyckan, The Åland Islands, 5 December 2020 at 14.55
Elvis!

Den här ponnyn vet jag i alla fall vad han heter. Han heter Elvis men myskankan ville inte presentera sig men höll koll på oss.

Medan Therese kämpar på med att få islandshästen att tölta, kämpar jag på med det dåliga ljuset.

At least I know what his pony is called. His name is Elvis, but the muskrat did not want to introduce hereself but kept an eye on us.

While Therese is struggling to get the Icelandic horse to tölt, I am struggling with the bad light.

Working with the tölt
Nikon D7000
f5 1/15s ISO1600 75mm
Ponnylyckan, The Åland Islands, 5 December 2020 at 15.52

Inser att det är bättre att försöka fånga rörelsen istället för att försöka hitta skärpa.

Så det blir en fortsättning på arbetet i förra bloggen – The light in the dark. Att följa motivet och få en oskarp bakgrund.

Här inser jag att svårigheten ligger i att motivet, alltså hästen, inte rör sig så fort i förhållande till bakgrunden. Men i några bilder lyckades jag i alla fall fånga själva tanken med tekniken.

Realize that it is better to try to capture the movement, instead of trying to find sharpness.

So it will be a continuation of the work in the previous blog – The light in the dark. To follow the subject and get a blurry background.

Here I realize that the difficulty lies in the fact that the motif, ie the horse, does not move so fast in relation to the background. But in some pictures I managed to capture the very idea of ​​the technique.

My whife Therese Lomner look happy after today’s gray, cold and wet riding …

Du kan följa ägaren Therese Söderbergs arbete med alla 20 djur på hennes Facebook sida och även boka in dig för ridning eller djurvisningar!

You can follow the owner Therese Söderberg’s work with all 20 animals on her Facebook page and also book yourself for riding or a guided tour with the animals!