Timrat uthus vid äng längs Storån, Foskros, klätt i snö.
”The shed at Foskros #0455”
Nikon D7000
f6,3 1/160s ISO200 56mm
Foskros, Ide, Sweden, 12 Dec 2021 at 14.47.

Om du svänger höger, efter kommunhuset, när du passerat genom Idre by, hamnar du på Foskrosvägen. Den tar dig norrut utefter Storån och här finns mycket skog och men också två naturfenomen. Det är Klingforsen och Sognstupet.

If you turn right, after the town hall, when you have passed through Idre village, you end up on Foskrosvägen / Foskros raod. It takes you north along Storån and here is a lot of forest but also two natural phenomena. These are Klingforsen / Kling rapids and Sognstupet / Sogn cliff.

Min tanke var att besöka dessa på en ledig dag för att se om jag kunde få några bilder. Den lediga dagen inföll på en väldigt molntäckt, grå söndag i mitten av december så det blev att ställa in sig på att hitta skön stämning mer än soliga turistbilder.

My thought was to visit these on a day off to see if I could get some pictures. The day off fell on a very cloudy, gray Sunday in mid-December, so it was time to adjust to finding a nice atmosphere more than sunny tourist pictures.

Storån norr om Foskros med is och snö blandat med öppet vatten.
Storån north Foskros, Idre, Sweden.

I det snötyngda landskapet missade jag båda sevärdheterna på vägen norr ut och täckningen försvann på mobiltelefonen, så jag kunde inte orientera mig på varken Google Maps eller Lantmäteriets karta. Jag hamnade uppe i Foskros, så det fick bli en start med några bilder över ån.

In the snow-laden landscape, I missed both sights on the way north and the coverage disappeared on my cell phone, so I could not orient myself on either Google Maps or the National Land Survey’s map. I ended up in Foskros, so it had to be a start with some pictures of the river.

Klingforsen med strömmande vatten och snötyngda träd vid kanten.
”Klingforsen #0471”
Nikon D7000
f22 1s ISO100 18mm
Klingforsen, Ide, Sweden, 12 Dec 2021 at 15.30.

När jag körde tillbaka så hittade jag tillslut Klingforsen. Då hade jag försökt vända på en parkeringsplats innan, men det visade sig att det var alldeles för djup snö där, så jag körde fast. Det vara bara ut och försöka få undan snön under bilen så hjulen skulle få fäste igen.

When I drove back I finally found Klingforsen. Before that I had tried to turn in a parking lot, but it turned out that it was far too deep snow there, so I got stuck. Just go out and try to get rid of the snow under the car, so the wheels would get a hold again.

Som tur var så dök det upp några andra turister som insåg min belägenhet. Med hjälp av dem så lyckades vi putta upp bilen på vägen igen. Inga mer utflykter utanför plogad vägbana, trots att jag har en Volvo V70 med fyrhjulsdrift. Problemen med den, är att att den är så låg så underredet tar i i första bästa upphöjning och kör man inte fast, så skrapar man bort avgassystemet!

Luckily, some other tourists showed up and realized what have happened. With the help of them, we managed to put the car on the road again. No more excursions off the plowed road, even though I have a Volvo V70 with four-wheel drive. The problem with it, is that it is so low that the chassis takes in the first best elevation and if you do not get stuck, you scrape away the exhaust system!

Klingforsen bjöd på mycket kontrast med vita snöfält och en mörk fors. Klurigt att få till vid efterbearbetningen i datorn. Använder som tidigare Raw Therapee, som jag nu tycker mig ha fått lite mer grepp om. Finns fortfarande massor med saker jag inte har satt mig in i, men jag tycker att jag kan nu kan få fram det jag söker i bilderna.

Klingforsen offered a lot of contrast with white snow fields and dark rapids. Tricky to get okey when processing in the computer. Uses Raw Therapee as before, which I now think I have a little more grip on. There are still lots of things I have not familiarized myself with, but I think I can now get what I am looking for in the pictures.

Närbild på Klingforsen i svartvitt. Brusande vatten med snötyngda träd och tjock is.
”Klingforsen #0481”
Nikon D7000
f22 1s ISO100 48mm
Klingforsen, Ide, Sweden, 12 Dec 2021 at 15.39.

Den här närbilden på Klingforsen tog jag dock vidare till GIMP. Hade svårt att få fram struktur i snöfälten, för då försvann konturerna av det forsande vattnet. Testade en för mig ny teknik, där man kan välja vilka områden som man vill redigera. Markerade forsen och kunde då göra den mer kontrastrik och ljusare, vilket fick ihop bilden på ett mer tilltalande sätt!

However, I passed this close-up on Klingforsen to GIMP. It was difficult to get structure in the snow fields, because then the contours of the rushing water disappeared. Tested a new technology for me, where you can choose which areas you want to edit. Marked the rapids and could then make it more contrast-rich and brighter, which brought the image together in a more appealing way!

Ovan bild på granen har jag också arbetat med i GIMP. Testade att lyfta fram granen och förgrunden genom att sudda bakgrunden och även ta ner det vita på grenarna närmast granen. Jag vet inte om det är en bra bild, men det var roligt att testa på att jobba med GIMP!

Above picture of the spruce have I also worked with in GIMP. Tested to highlight the tree and the foreground by blurring the background and also taking down the white on the branches closest to the tree. I do not know if it’s a good picture, but it was fun to try working with GIMP! Host

Sognstupet översnöat och igenfruset.
”Sognstupet #0497”
Nikon D7000
f22 +2 8s ISO100 18mm
Klingforsen, Ide, Sweden, 12 Dec 2021 at 16.29.

Jag lyckades även hitta Sognstupet, gömt bakom en översnöad lägerplats. Men som ni ser så hade själva faller längst bort i bild redan frusit igen. Tog några bilder med olika exponering och tycker att denna överexponerade bild blev lite stämningsfull.

På återseende i nästa blogg!

I also managed to find Sognstupet, hidden behind a snow-covered campsite. But as you can see, the fall at the far end of the picture had already frozen. Took some pictures with different exposure and think that this overexposed picture was a bit atmospheric.

See you in the next blog!

Efter att ha testat Dragan effekten på porträtten på Mio och Beppe var det dags att experimentera med bilderna på mer feminina uttryck. Här passade inte Dragan effekt tyckte jag, för det blev för hårt och aggressivt. Letade länge på nätet efter ett annat uttryck och hittade då Orton effekten och en mer målad effekt som jag tycker skapade ett mjukare uttryck samt några toningar.

After testing the Dragan effect on the portraits of Mio and Beppe, it was time to experiment with the images of more feminine expressions. Dragan effect did not fit here, I thought because it became too hard and aggressive. Searched online for a long time for another expression and then found the Orton effect and a more painted effect that I think created a softer expression as well as some tonings.

Vi börjar med Matilda. Med en något hårdare stil på fotona med spetsiga nitar i mössan kan det passa med Draga-effekten. Men alla detaljer i ansiktet lyftes fram på ett icke önskvärt sätt så att mjuka upp bilden på något sätt blev mitt mål.

We start with Matilda. With a slightly harder style on the photos with pointed rivets in the hat, it can fit with the Draga effect. But all the details on the face were highlighted in an undesirable way so that softening the image in some way became my goal.

Så Dragan-effekten är kul och har sin plats för att hitta uttryck men lite hård just här så det fick bli något annat.

Det är lite 80-tals känsla över Orton-effekten men det är ju mina ungdomsår, så det känns ju som hemma! Porträttet känns lite väl glamour men jag letar efter effekter som syns och det gör det ju!

The Dragan effect is fun but a bit harsh right here so it had to be something else.

It’s a bit of an 80’s feeling with the Orton effect, but it’s my youth, so it feels like home! The portrait may feel a bit glamorous but I’m looking for effects that are visible and it does!

Viljas porträttserie uttryckte mer melankoli och jag tycker att det svartvita passar bra in.

Hittade även ett sätt att få in sepia-toner i bilden så jag testade på ett av Viljas foton. Tonen blev först alldeles för gul men jag lyckades få ner den till en helt ok nivå.

Vilja’s portrait series expressed more melancholy and I think the black and white fits in well.

Also found a way to get sepia tones in the picture so I tested on one of Vilja’s photos. The tone at first became far too yellow but I managed to bring it down to a perfectly ok level.

Däremot bilden när hon ler fick bli grund för experimentet med Orton-effekten och det blev ju ett glatt skimmer över det!

On the other hand, the picture where she smiles became the basis for the experiment with the Orton effect and there was a happy shimmer over it!

Nästa blir Tintin. Jag letar vidare bland uttryck och hittade en som jag använt tidigare som skapar ett mer målat uttryck.

Next will be Tintin. I search further among expressions and found one that I used earlier that creates a more painted expression.

Hittade också Nashville-effekten och tänkte att den kunde passa till Tintins något söt-kluriga uttryck men den blev för blå tycker jag. Effekten passade inte det ljus jag hade antar jag för högdagrarna blev inte som förlagornas beigea nyans, men det var kul att testa!

Also found the Nashville effect and thought it could fit Tintin’s somewhat sweet-puzzling expression but it turned too blue I think. The effect did not fit the light I had, I guess, for the highlights did not turn out like the originals’ beige shade, but it was fun to try!

Men sedan hade jag en bild på Tintin som hade ett betydligt mörkare uttryck så här försökte jag hitta något åt Goth eller Emo hållet. Kom väl inte riktigt hela vägen men något blev det i alla fall!

I videon slätar han ut ansiktet väldigt mycket, vilket jag inte gjort samt att när jag gjorde alla stegen så blev bilden väldigt mörk, så jag fick göra lite eget också!

But then I had a picture of Tintin that had a much darker expression, so here I tried to find something in the Goth or Emo direction. Didn’t really come all the way, but something happened anyway!

In the video, he smoothes out the face very much, which I did not do and that when I did all the steps, the picture became very dark, so I had to make some of my own too!

Jag har till detta inlägg lagt ner väldigt mycket tid på att hitta olika sätt att bearbeta porträtten för att skapa olika uttryck.

Har du någon favorit som jag inte lyckats hitta så dela gärna en länk i kommentarsfältet!

I förra bloggen funderade jag över om det skulle bli forsar eller något annat och det blev porträtt! Det kan bli antingen forsar eller porträtt nästa gång så den som läser får se!

Välkommen tillbaka nästa gång!

For this post, I have spent a lot of time finding different ways to process the portraits to create different expressions.

If you have a favourite that I have not been able to find, feel free to share a link in the comments field!

In the last blog I thought about whether it would be rapids or something else and it became portraits! It can be either rapids or portraits next time so the one who read will see!

Welcome back next time!