Porträtt Beppe Lantz.
Beppe #9550
Nikon D7000
F4 1/60s ISO400 31mm
Kommunrundan, The Åland Islands, 9 Oct 2021 at 18:27

Jag fortsätter i denna blogg där jag slutade i förra Portrait Mio Lomner, nämligen att visa porträtt inspirerade av Dragan Andrzej och Lee Jeffries. Nu är det Beppe Lantz tur!

I continue in this blog where I ended up in the previous Portrait Mio Lomner, namely to show portraits inspired by Dragan Andrzej and Lee Jeffries. Now it’s Beppe Lantz’s turn!

Här är utgångsbilderna som jag då trodde bara skulle göra sig i svartvitt. Men de blev väldigt uttrycksfulla i färg också!

Jag började med ett försök att maxa detaljer och skapa hårdhet i bilden med dels Tone Mapping i Raw Therapee men också genom Gaussisk oskärpa i GIMP. Länkar för beskrivningar finns i förra bloggen Portrait Mio Lomner.

Here are the starting pictures that I then thought would only be done in black and white. But they became very expressive in color too!

I started with an attempt to maximize details and create hardness in the image with partly Tone Mapping in Raw Therapee, but also through Gaussian blur in GIMP. Links for descriptions can be found in the previous blog Portrait Mio Lomner.

Den här, med Beppes galna uttryck gjorde sig bra i den stilen! Sedan gick jag vidare med den mer finessfulla processen och fick fram de i färg men också mer karaktärsfulla i svartvitt.

This one, with Beppe’s crazy expression, did well in that style! Then I went on with the more subtle process and got them in color but also more characterful in black and white.

Men den gjorde ju sig i denna stil också! Jag dras verkligen åt detta uttryck och hoppas att jag tar mig tid till att hitta en egen väg i framtiden. Här kommer en till som jag gillar i färg.

But it did in this style too! I am really drawn to this expression and hope that I will take the time to find my own path in the future. Here’s another one I like in color.

Beppe Lantz portrait.

Resten av bilderna på Beppe Lantz kommer här i galleriet.

The rest of the pictures of Beppe Lantz come here in the gallery.

Nästa blogginlägg blir fler porträtt med samma tema!

The next blog post will be more portraits with the same theme!

Porträt av Mio Lomner.
Mio #9535
Nikon D7000
f4,2 1/50s ISO400 35mm
Kommunrundan, Lemland, The Åland Islands, 9 Oct 2021 at 18
.25

Jobbar med ett fotoprojekt över lite längre tid och i det ingår porträtt, så därför är jag ute och testar lite olika stilar för att lära mig mer. Som första steg blev det porträtt inspirerade av Dragan Andrzej och Lee Jeffries.

Working on a photo project over a slightly longer period of time and that includes portraits, so I’m out testing a few different styles to learn more. As a first step, the portrait was inspired by Dragan Andrzej and Lee Jeffries.

Tog chansen för att skaffa mig ett bra underlag när min son Mio fyllde år. Han och hans kompisar ställde självklart upp! En härlig blandning av mognande skådespelare och tekniker! Använde skuggan från vårt utetak och en reflektor under ansiktet, så ljuset kom från sidan och underifrån. Solen hade precis gått ner, så ju längre fotografering pågick ju mindre ljus, men det blev bra i alla fall! Skymningsljuset skapade också ett ganska mjukt ljus över ansiktet.

Den väldigt korta sessionen med var och en, innebar att jag efter något första kort bad dem vara helt neutrala och sedan avslutade vi med att de fick välja ett eget uttryck.

Mios gapskratt kom dock spontant från en skämt från kompisarnas sida och jag tog chansen och tryckte av!

Took the chance to get me a good base when my son Mio had a birthday party. He and his friends of course lined up! A wonderful mix of young actors and technicians! Used the shadow from our outdoor ceiling and a reflector under the face, so the light came from the side and from below. The sun had just set, so the longer the photography went on, the less light, but it turned out well anyway! The twilight light also created a rather soft light over the face.

Processed with layers of Gaussian blur.

The very short session with each one, meant that after some first shots, I asked them to be completely neutral and then we ended with them choosing their own expression. However, Mio’s gaping laugh came spontaneously from a joke on the part of his friends and I took the chance and pushed off!

De första utkasten lade jag ganska raskt ut på Facebook och Instagram den 10 oktober för att dela bilderna med ungdomarna. Jag använde mig då av några första, enkla sett att skapa mer och hårdare detaljer, genom att i GIMP skapa lager med Gaussisk oskärpa. Här en bra video om det med Gimp workshop.

Effekten blev ganska lik en hård användning av Tone Mapping i Raw Therapee, så då var det enklare att bara använda Raw Therapee. Det skapar i alla fall en hård känsla med förmåga att lyfta detaljer som oftast inte anses som vackra. Men till porträtt av desperata män eller för att visa utsatthet och något tärande hos människan, funkar det ju bra!

I posted the first drafts pretty quickly on Facebook and Instagram on October 10 to share the photos with the young people. I then used some first, simple sets to create more and harder details, by creating layers with Gaussian blur in GIMP. Here is a good video about it with Gimp workshop.

The effect was quite similar to a hard use of Tone Mapping in Raw Therapee, so then it was easier to just use Raw Therapee.

In any case, it creates a hard feeling with the ability to highlight details that are usually not considered beautiful. But for portraits of desperate men or to show vulnerability and something consuming in humans, it works well!

När jag experimenterat ett tag vågade jag mig vidare och hittade MyGimpTutorialChannel. Där finns ett mer finsmakat sätt att skapa effekten och då insåg jag också att porträtten inte bara skulle göra sig i svartvitt utan i färg också. Tyckte det blev intressant att se vad som väcks i en när jag använder unga, väldigt oskadade människor som modeller istället för uteliggare eller äldre ansikten som har sett en livstid, som oftast dyker upp med detta sätta att processa bilderna.

After experimenting for a while, I ventured further and found MyGimpTutorialChannel. There is a finer way to create the effect and then I also realized that the portraits would not only be good in black and white but in colour as well.

Thought it became interesting to see what is aroused in one when I use young, very uninjured people as models instead of outsiders or older faces who have seen a lifetime, that usually appears with this way of processing the images.

Har svårt att välja bara en bild utan tycker att varje bild har något spännande att tillföra. Därför får ni dem här i ett galleri över bilderna på Mio Lomner.

Nästa blogg blir en fortsättning på detta tema men med ett annat ansikte!

Have a hard time choosing just one picture but think that each picture has something exciting to add. That’s why you get them here in a gallery of pictures of Mio Lomner.

The next blog will be a continuation of this theme but with a different face!