Niklas Lantz konkar omkring på resväskor och utrycker sin åsikt om sin börda, som narren Proba. På scen finns även damerna Rosalind och Celia, Ylva Hagmark-Cooper och Annie Lahti, som börjar se problemen med att vara på rymmen. Det repeteras för komedin Som ni vill ha det av Shakespeare på Lilla holmen i Mariehamn.

Solljuset faller in lågt från vänster och skapar starka kontraster och vart efter skådespelarna rör sig på scen, ändras bakgrunden från kolsvart ridå till blå vårhimmel.

Hur ska jag få ihop det här? Står lite på avstånd och kikar genom kamerasökaren och tar lite testbilder. Om lite mer än en vecka ska jag fota deras insats på scen, för att de ska få bilder till marknadsföring. Inser att jag måste studera lite fototeknik, för att det här ska gå hem!

Niklas Lantz rummages around on suitcases and expresses his opinion about his burden, as the fool Proba. On stage are also the ladies Rosalind and Celia, Ylva Hagmark-Cooper and Annie Lahti, who are starting to see the problems of being on the run. It is rehearsed for the comedy As you Like it by Shakespeare on Lilla holmen in Mariehamn.

The sunlight falls in low from the left and creates strong contrasts and as the actors move on stage, the background changes from carbon black curtain to blue spring sky.

How do I get this together? Stands a bit at a distance and looks through the camera viewfinder and takes some test pictures. In a little more than a week, I will photograph their efforts on stage, so that they will get pictures for marketing. Realize that I have to study some photo technology, to get this working!

Jag sökte och hittade några få tips om att fotografera föreställningar. Använd manuell inställning och kör på en fast kombination av bländare och tid och där du använder dig av din lägsta bländare (för mig med zoom variera den mellan f3,5 och f5,6) och en tid som hinner frysa skådespelarnas rörelse (här valde jag 1/400s för att klara mig från skakningsoskärpa, när jag använder mig av full zoom på 200mm). Varför man skulle använda lägsta bländare, var för att få upp slutartiden i de oftast ljussvaga förutsättningar som scener bjuder på.

I searched and found a few tips on photographing performances. Use manual setting and run on a fixed combination of aperture and time and where you use your lowest aperture (for me with zoom it varies between f3.5 and f5.6) and a time that freeze the actors’ movement (here I chose 1/400s to get rid of shake blur, when I use full zoom at 200mm). Why you should use the lowest aperture, was to get the shutter speed up in the often dim conditions that scenes offer.

Sedan hittade jag ett knep till som jag inte lyckades hitta igen och det var att använda automatisk ISO-inställning i manuellt läge, men med ett förutbestämt huvudsakligt ISO och ett högsta ISO, som kameran får välja vid för dåligt ljus. Jag valde här 100 ISO som det jag helst ville fota med och sedan 800 ISO som max. Jag skulle nog kunna gå upp lite till med facit i hand.

Then I found another trick that I could not find again and that was to use automatic ISO setting in manual mode, but with a predetermined main ISO and a maximum ISO, which the camera has to choose in low light. I chose here 100 ISO as the one I wanted to shoot with and then 800 ISO as max. I could probably go up a little more with the result in hand.

Sist så gjorde jag en ganska stor förändring och det var att ändra autofokusens knappreglage från avtryckarknappen till en knapp bak på kameran (för min Nikon D7000 blev det AE-L knappen).

Detta var för mig ett lyckad ändring som kändes helt rätt, särskilt i kombination med att välja bara en fokuspunkt som också användes som ljusmätarpunkt.

Last thing I made a pretty big change and that was to change the autofocus button control from the shutter button to a button on the back of the camera (for my Nikon D7000 it became the AE-L button).

For me, this was a successful change that felt just right, especially in combination with choosing only one focus point that was also used as a light meter point.

Så det blev en hel del ändringar mot när jag har fotat förut, men exponeringen och skärpan blev där jag ville ha den och det var ingen bild som inte gick att rädda pga över- eller underexponering.

Det jag glömde att fixa var att stänga av visningen av de tagna korten på displayen. När kameran visade bilderna på displayen, funkade det inte att flytta fokuspunkten i sökaren.

Detta för att på Nikon D7000 används samma knapp till att flytta fokuspunkten, som att bläddra bland de tagna bilderna! Så när jag raskt ville flytta fokuspunkten började jag bläddra eller förstora mina just tagna bilder på displayen istället! Jag vet att jag pga detta missade några bilder, för jag var tvungen att ta ner kameran och stänga ner bildvisningen.

Tyvärr visste jag inte hur jag skulle ändra detta och tid fanns inte att avbryta repetitionen, för att jag skulle kunna rätta till mitt misstag.

So there were a lot of changes compared to when I have taken photos before, but the exposure and sharpness was where I wanted it and there was no image that could not be saved due to over- or under-exposure.

What I forgot to fix was to turn off the display of the taken cards on the display. When the camera showed the images on the display, moving the focus point in the viewfinder did not work.

This is because on the Nikon D7000 the same button is used to move the focus point, as to scroll through the captured images! So when I quickly wanted to move the focus point, I started scrolling or enlarging my just taken pictures on the display instead! I know that because of this I missed some pictures, because I had to take down the camera and turn off the slide show.

Unfortunately I did not know how to change this and there was no time to interrupt the rehearsal, so I could correct my mistake.

En sammanfattning för att fotografera tex teater:

 • Manuellt läge
 • Lägsta bländare
 • Fast slutartid som låter dig frysa rörelser med den brännvidd du har
 • Automatiskt ISO med huvudsaklig vald ISO och ett högsta ISO
 • En fokuspunkt
 • En ljusmätningspunkt, vilket borde vara samma som fokuspunkten
 • Stäng av förhandsvisningen av bilder på displayen

A summary for photographing eg theater:

 • Manual mode
 • Lowest aperture
 • Fixed shutter speed that allows you to freeze movements with the focal length you have
 • Automatic ISO with main selected ISO and a maximum ISO
 • One focal point
 • One light measuring point, which should be the same as the focus point
 • Turn off the image preview on the display

Med dessa inställningar på kameran kastade jag mig in i teatervärlden och lyckades få en del bilder både skarpa, rätt exponerade och med känsla!

Jag ville vara nära skådespelarna, så jag var mest nära scenkanten men klev också in på scen ibland för att fånga det som hände. Otroligt bra skådisar och jag lyckades bara få dem att komma av sig en gång och det när jag låg på scengolvet och de fick kliva över mig för att komma ut på scen!

With these settings on the camera, I threw myself into the world of theater and managed to get some images both sharp, properly exposed and with emotion!

I wanted to be close to the actors, so I was mostly close to the edge of the stage but also stepped on stage sometimes to capture what was happening. Incredibly good actors and I only managed to get them off once and that when I was lying on the stage floor and they had to step over me to get out on stage!

Här följer fler bilder från repetitionen och premiär är 29 juli 2021, kl 19 på Lilla holmen i Mariehamn! Bakom projektet ligger Ofelia med Niklas och Jenny Lantz.

Here are more pictures from the rehearsal and the premiere is July 29, 2021, at 19 on Lilla holmen in Mariehamn! Behind the project is Ofelia with Niklas and Jenny Lantz.

Våg utanför Havsvidden, Geta, en stormig dag i slutet av mars på Åland.
Dark waves #4118

När jag hade skrivit klart min förra blogg – Chasing waves at Havsvidden! – så blev det en hel del bilder på vågor över, som jag inte visste vad jag skulle göra med. Kände att de helt enkelt var väldigt intetsägande och tråkiga, så de har fått ligga.

Men jag hade en tanke att göra en fortsättning på bloggen från Havsviddens vågor i Geta och jag har gått och grunnat på, hur jag ska kunna få dessa bilder att bli något att titta på.

When I had finished writing my previous blog – Chasing waves at Havsvidden! – then there were a lot of pictures of waves over, which I did not know what to do with. Felt they were simply very bland and boring, so they have been allowed to lie.

But I had an idea to make a sequel to the blog from Havsviddens waves in Geta and I have been thinking about how I can make these pictures become something to look at.

Dark waves #4124
Nikon D7000
f5 1/1600s ISO200 70mm
Havsvidden, The Åland Islands, 21 Mars 2021 at 12.29.

Jag gillar inte att manipulera mina bilder, genom att ta bort eller lägga till saker. Men jag har, trots det, känt mig dragen till bildmanipuleringsprogrammet GIMP och alla dessa finesser som finns där.

Jag har genom detta tittat igenom ett antal av Davies Media Design Youtubefilmer för att förstå mig på GIMP och hitta någon ingång till något som jag vill göra.

I do not like to manipulate my images, by deleting or adding things. But I have, despite that, felt drawn to the image manipulation program GIMP and all these features that are there.

I have through this looked through a number of Davies Media Design Youtube videos to understand more about GIMP and find some entrance to something I want to do.

Dark waves #4102

Och tillslut så gav jag mig in i GIMP-världen med mina mediokra våg-bilder och hittade ett väldigt enkelt sätt att, i alla fall, lyfta bilderna till en ny nivå!

And finally, I entered the GIMP world with my mediocre wave images and found a very simple way to, in any case, lift the images to a new level!

The Hawk!

Som du ser på första bilden nedan, så var utgångsmaterialet väldigt kontrastlöst med utfrätta, vita vågkammar och skum. Bilden känns också för mig väldigt stökig, med mycket små detaljer som pockar på uppmärksamhet som stenar och småvågor.

As you can see in the first picture below, the starting material was very contrast-free with corroded, white wave combs and foam. The picture also feels very messy to me, with very small details that attract attention such as rocks and small waves.

From RAW to jpg with Raw Therapee.

Bilden bredvid visar första åtgärderna i Raw Therapee. Jag har maxat Skuggorna i Tonkurvan och nästan dragit ner Mörka partier i botten.

Sedan har jag justerat Ljusa partier och Högdagrar så att vågskummet ska lyftas fram men hålla nere högdagrarna lite, för att inte tappa strukturen helt där.

Sist så använde jag Local Contrast, Kontrast genom detaljnivåer och Haze Removal för att öka kontrasten och få fram vågens struktur och liv.

After Raw Therapee.

The image next to it shows the first steps in Raw Therapee. I have maxed out the Shadows in the Tone Curve and almost pulled down Dark parts at the bottom.

Then I have adjusted Light parts and Highlights so that the wave foam should be lifted, but keep the highlights down a bit, so as not to lose the structure completely there.

Lastly, I used Local Contrast, Contrast through detail levels and Haze Removal to increase the contrast and bring out the wave’s structure and life.

After prosessing in GIMP with help of one black layer.

Sedan blev det då dags för GIMP. För att ta bort oväsentliga detaljer, valde jag att skapa ett nytt lager i svart ovanpå våg-bilden. Jag suddade därefter bort det svarta, för att få fram de delar av vågen som jag ville skulle synas.

För att få bort detaljer som jag upptäckte att jag suddat fram men inte ville ha, använde jag pensel och målade helt enkelt över dem igen med svart.

Then it was time for GIMP. To remove insignificant details, I chose to create a new layer in black on top of the wave image. I then erased the black, to bring out the parts of the wave that I wanted to be visible.

To get rid of details that I discovered I had erased back, I used a brush and simply painted over them again with black.

Dark waves #4099
Nikon D7000
f5 1/1000s ISO200 70mm
Havsvidden, The Åland Islands, 21 Mars 2021 at 12.2
6.

Sist så valde jag färgsprutan och fixade till brytningen mellan det svart och bilden. Det var roligt att spreja, för det kändes för första gången som om jag fick använda lite känsla för att få till bilden!

Valde också att med färgsprutan tona ner vissa vita detaljer runt om huvudmotivet, för att ta lyfta fram den del av vågen jag ville ha i fokus.

Finally, I chose the spray and fixed the break between the black and the picture. It was fun to spray, because for the first time it felt like I had to use a little feeling to get the picture right!

Also chose to use the spray to tone down some white details around the main motif, to highlight the part of the wave I wanted to focus on.

Dark waves at Havsvidden, The Åland Isalnds.
Dark waves #4096

Kul och ganska enkel övning för att träna på komposition och att jobba med GIMP!

Nästa vecka blir det mer bilder från Havsvidden, men då de bilder som jag utlovade i förra bloggen!

Fun and fairly simple exercise to practice composition and work with GIMP!

Next week there will be more pictures from Havsvidden, but then the pictures I promised in the previous blog!

Stor våg kastar sig över klipporna vid Havsvidden, Geta, Åland. Photographic Steps
”Slukaren / The swallower”
Nikon D7000
f4,5 1/1000s ISO100 45mm
Havsvidden, Geta, The Åland Islands, 21 Mars 2021 at 12.38.

På morgonen den 21:a mars 2021, toppade en nordlig vind 19 meter per sekund ute vid Märkets fyr och jag och min fru Therese gav oss norrut, för att se om vi kunde hitta vågor vid Havsvidden resort i Geta på Åland.

Vinden hade avtagit till 14 meter per sekund när vi väl var på plats vid lunchtid.

Ute på klipporna möttes jag av ett solbelyst inferno och min puls steg och ivern satte in att fota spektaklet! Men jag märkte ganska snart att det inte var lätt att fånga detta skådespel.

Ett rullande element som slumpvis kastade upp kaskader av vitt, både över de röda klipporna och högt upp i den klara vårluften. Ljuset var hårt av en sol högt upp på himlen och komposition svårbemästrad på grund av vågornas nyckfullhet.

On the morning of March 21, 2021, a northerly wind topped 19 meters per second out at Märket’s lighthouse and my wife Therese and I headed north, to see if we could find waves at Havsvidden resort in Geta on The Åland Islands.

The wind had abated to 14 meters per second when we were in place at lunchtime.

Out on the rocks I was greeted by a sunlit inferno and my heart rate rose and zeal set in to photograph the sight! But I soon noticed that it was not easy to capture this spectacle.

A rolling element that randomly threw up cascades of white, both over the red rocks and high up in the clear spring air. The light was harsh by a sun high in the sky and composition difficult to master due to the capriciousness of the waves.

View towards Seglskär from Havsvidden Resort.
Samsung SM-G955F

21 Mars 2021 at 12.29.

Kom att tänka på Robert Capas ord: ”Om dina bilder inte är tillräckligt bra, är du inte tillräckligt nära.” så jag tog mig ner till vattnets front för att gå mer i närkamp med vågorna.

Där upptäckte jag att det var ännu svårare att använda kameran, för objektivet blev snabbt övertäckt av fina, salta vattendroppar som kastades in över land av den hårda vinden.

Gömde kameran bakom mig. Försökte sedan invänta nästa våg, jag trodde skulle vara stor nog och i rätt vinkel för att skapa något storartat och då kasta fram kameran för att fånga ögonblicket. Men jag fick ge upp, för vinden var för snabb att fylla min lins med vattendis.

Letade nya vinklar och satt stundvis och väntade på den rätta vågen stirrandes genom sökaren och ibland sköt jag från höften för att hinna med. Efter en och en halv timme hade skådespelet mattats betydlig och vinden gått ner i styrka så vi vände hemåt.

Come to think of Robert Capa’s words: ”If your pictures are not good enough, you are not close enough.” so I went down to the front of the water to go in close combat with the waves.

There I discovered that it was even more difficult to use the camera, because the lens was quickly covered by fine, salty water drops, that were thrown over land by the strong wind.

Hidden the camera behind me. Then tried to wait for the next wave, I thought would be big enough and at the right angle to create something magnificent and then throw out the camera to capture the moment. But I had to give up, because the wind was too fast to fill my lens with water mist.

Looking for new angles and sat for a while waiting for the right wave staring through the viewfinder and sometimes I shot from the hip to catch up. After one and a half hours, the spectacle had slowed down considerably and the wind had gone down in strength so we returned home.

Not so interesting…

Med 384 bilder på minneskortet från klipporna och vågorna utanför Havsvidden på norra Åland blir det lite för mycket för mig. Jag förstår inte hur de som fotar 1000 bilder på samma sak, orkar gå igenom bilderna för att hitta de bästa?

With 384 pictures on the memory card from the rocks and waves outside Havsvidden in northern Åland Islands, it will be a little too much for me. I do not understand how those who take 1000 pictures of the same thing, can go through the pictures to find the best?

Wave throws itself against the rocks at Havsvidden Resort, Geta, The Åland Islands.
”Here I am!”
Nikon D7000
f4,5 1/1000s ISO100 48mm
Havsvidden, Geta, The Åland Islands, 21 Mars 2021 at 12.41.

Jag har nu gått igenom ca hälften av bilderna och genom att jag vill lära mig genom mina Photographic Steps, så vill jag även jobba med de bilder som vid första blicken inte riktigt ser bra ut. Detta för att försöka utveckla mitt bildseende men även utmana mig att använda fotoredigeringsprogrammet mer och inte bara nöja mig med de vanligaste inställningarna.

I have now gone through about half of the pictures and because I want to learn through my Photographic Steps, I also want to work with the images that at first glance do not really look good. This is to try to develop my image vision, but also challenge me to use the photo editing program more and not just settle for the most common settings.

Och här har jag verkligen fått mig en utmaning. Alla bilder såg helt utfrätta ut i de ljusa partierna och just där var ju allt vågstänk!

Jag hade kameran på fast slutartid på 1/1000 sekund på de flesta bilderna och kameran tog sedan och valde en bländare som den tyckte passade, med ett överslag över hela bilden och då blev det vita skummet bara vitt.

Som färgbilder lyckades jag inte få fram särskilt många som tilltalade mig. Jag upplever dem som platta men också mer spretiga med all färg som lyfter fram ovidkommande detaljer. Jag är troligtvis inte tillräckligt duktig för att lyckas med färg!

Men genom att välja svartvita bilder (som jag också gillar mest) och jobba med exponeringskurvorna fick jag tillbaka strukturen i vågstänk och skum till stora delar. Sedan fick jag ta till färgfilter och gammakorrigering på vissa bilder för att lyfta fram vågstänket från himlen.

And here I have really got a challenge. All the pictures looked completely eroded in the bright parts and right there was all the waves splashing!

I had the camera on a fixed shutter speed of 1/1000 second on most pictures and the camera then took and chose an aperture that it thought fit, with an estimate over the whole picture and then the white foam just turned white.

As color pictures, I did not manage to get very many who appealed to me. I experience them as flat but also more sprawling with all the color that highlights irrelevant details. I’m probably not good enough to succeed with color!

But by choosing black and white images (which I also like the most) and working with the exposure curves, I got the structure back in wave splashes and foam to a large extent. Then I had to apply color filters and gamma correction on some pictures to highlight the wave splash from the sky.

Svartvit bild med hög vattenkaskad, Havsvidden, Geta, Åland. Photographic Steps.
”Stolthet / Pride”
Nikon D7000
f9 1/1000s ISO400 18mm
21 Mars 2021 at 13.17.

Jag har en del bilder till att gå igenom, men jag tror att de bästa finns bland dessa som jag har med i denna blogg. Resten tror jag att jag presenterar på min Facebooksida.

Här finns historik över väderdata på Meteorologiska institutet och jag använder mig av Raw Therapee för att bearbeta mina bilder.

Nästa vecka kan det bli ännu mer bilder från norra Geta, men då betydligt lugnare, med hav och klippor i både solnedgång och uppgång.

I have some pictures more to go through but I think the best are among these that I have in this blog. The rest I think I will presentate on my Facebook-site.

Here you will find history of weather data at the Finnish Meteorological Institute and I use Raw Therapee to process my images.

Next week there may be even more pictures from northern Geta, but then much calmer, with sea and rocks in both sunset and sunrise.