Tredje veckan med min begagnade Nikon D7000 är till ända i mina Photographic Steps och det är dags för mig att ta tag i min egen bearbetning av mina bilder. Har inte vågat lämna JPG-formatet för jag har inte hittat hur jag ska kunna se mina bilder i RAW. Detta för att tex Windows fotovisare inte kan läsa RAW-filer. Så jag kan inte titta på mina bilder, förutom i kamerans display och där är det svårt att göra bilderna rättvisa. Så jag måste hitta andra lösningar men först detta med RAW.

Vad är RAW? För att förklara det enkelt så är JPG ett komprimerat format för bilder där viss data har skalats bort från bilden för att göra den mer lätthanterlig. Du kan ställa om de flesta kameror att spara dina bilder i JPG eller RAW eller både och. När du sparar bilderna i RAW så sparas alltså mer information av bilden och detta kan du använda dig av när du vill börja bearbeta dina bilder själv. Men som jag upptäckte, så måste du ha ett program i datorn som kan läsa RAW-filer för att kunna titta på dem.

Min första lösning var att hitta ett program som kan bearbeta bilden i en första process. Alltså inte ett bildmanipuleringsprogram där du klipper bort eller lägger till saker, utan ett som hjälper dig att lyfta fram det som finns i bilden. Det det handlar om mest är att beskära, lyfta fram ljus och skuggor, kontrast och rätta till färger. Det program som finns att köpa, och som typ alla fotografer använder, är Adobes program Lightroom. Men det kostar, så jag sökte andra alternativ och hittade flera men fastnade för Raw Therapee. Ett gratisprogram som har fått bra kritik och som det finns flera olika instruktionsvideos om på YouTube. Enkelt att ladda ner och komma igång och jag är väldigt nöjd så här långt! Du kan ladda ner Raw Therapee från deras hemsida: http://rawtherapee.com/

Dock upptäckte jag att Raw Therapee var väldigt långsamt, i alla fall på min dator. Den tar tid på sig att ladda ner dina bilder så att du får en översikt och den tar ännu mer tid på sig att ladda in den bild som du har valt. Sedan är det som om skärpan eller bildupplösningen inte riktigt är på topp. Det kan vara min gamla bärbara som är felet, men detta gör det svårt att se om en bild är så bra som du vill att den ska vara, innan du börjar arbeta med den.

Min lösning på detta med snabbheten och bildkvalitén var att ladda ner ett program som heter Faststone Image Viewer. Också ett gratisprogram och Faststone visar snabbt upp dina bilder oavsett om det är JPG eller RAW och du kan behändigt bläddra mellan dina bilder. Du kan även snabbt förstora upp bilden för att se tex skärpa eller detaljer. Funkar väldigt bra för mig. Du kan ladda ner Fastsoten Image Wiever från deras hemsida https://www.faststone.org/

När du tittar på en bild i RAW-formatet så är den ganska intetsägande. Detta för att all information finns kvar och nu är det upp till dig att sätta din prägel på bilden. Här är några exempel på vad jag har gjort med mina bilder.

The third week with my used Nikon D7000 is to the end in my Photographic Steps and it’s time for me to grasp my own processing of my photos. Have not dared to leave the JPG-format because I have not found how to view my pictures in RAW. This is because, for example, Windows Photo Viewer cannot read RAW files. So I can not look at my pictures, except in the camera display and there it is difficult to do the pictures justice. So I have to find other solutions but first this with RAW.

What is RAW? To explain it simply, JPG is a compressed format for images where certain data has been scaled away from the image to make it easier to handle. You can set most cameras to save your images in JPG or RAW or both. When you save the images in RAW, more information is saved by the image and you can use this when you want to start processing your images yourself. But as I discovered, you need to have a program in your computer that can read RAW files in order to watch them.

My first solution was to find a program that can process the image in a first process. So not an image manipulation program where you cut out or add things, but one that helps you highlight what is in the image. What it’s most about crop, highlighting light and shadows, contrast and correcting colours. The program that is available for purchase, and which more or less all photographers use, is Adobe’s program Lightroom. But it costs, so I looked for other options and found several, but stuck with Raw Therapee. A free program that has received good reviews and about which there are several instructional videos on YouTube. Easy to download and get started and I’m very happy so far! You can download Raw Therapee from their website: http://rawtherapee.com/

However, I discovered that Raw Therapee was very slow, at least on my computer. It takes time to download your images so that you get an overview and it takes even more time to upload the image you have selected. Then it’s as if the sharpness or image resolution is not really at its peak. It may be my old laptop that is the fault, but this makes it difficult to see if an image is as good as you want it to be, before you start working on it.

My solution to this with speed and image quality was to download a program called Faststone Image Viewer. Also a free program and Faststone quickly shows you your pictures whether it is JPG or RAW and you can conveniently browse between your pictures. You can also quickly enlarge the image to see, for example, sharpness or details. Works very well for me. You can download Faststone Image Wiever from their website: https://www.faststone.org/

When you look at an image in the RAW format, it is quite bland. This is because all the information is still there and now it is up to you to put your touch on the picture. Here are some examples of what I have done with my photos.

RAW-format
Processed and saved in JPG.
RAW-format
Processed and saved in JPG.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Post Navigation