Nikon D7000
f11 5s ISO100 18mm
15 July 2020 at 23.26
After sunset at Lumparn, The Åland Islands.

Skapa djup i bilden.

När jag tittar tillbaka på mina bilder för denna vecka, och även förra veckan, i mina Photographic Steps så ser jag att jag har jobbat med att försöka få djup och perspektiv i bilderna. Det vanligaste knepet jag har använt mig av har varit förgrund, mellangrund och bakgrund. Men jag har även använd mig av centralperspektiv och storleksförhållanden.

Detta med komposition i fotografier började jag fundera kring redan i slutet av 80-talet med min första kamera i händerna som 15-åring. Kameran var en Olympus OM10 som jag helt enkelt lade beslag på från min pappa.

På biblioteket i Strängnäs fick jag tag i Ulf Sjöstedts bok Fotokomposition som kom ut 1984. En väldigt tydlig och pedagogisk bok som visade vägen till linjer och rörelser i fotografiska bilder. Jag studerade den utan och innan och vissa teorier förstod jag inte alls men försökte i alla fall applicera dem på mina bilder. Det slutade med att jag faktiskt höll en studiecirkel med bidrag från Studiefrämjandet med den boken som studielitteratur. Sedan var det visserligen bara mina närmaste vänner som var deltagare, men i alla fall! Vi avslutade kursen genom att åka till Dalarna och fota svartvita vinterbilder!

Recension på Fotokomposition (Ulf Sjöstedt) - Läs omdömen - Fotosidan
My first book about composition!

Förgrund, mellangrund och bakgrund

Då fanns det nästan bara en bok på svenska i ämnet, men nu finns det hur mycket som helst i ämnet komposition på nätet, så är du intresserad så är det bara att söka.

Men kortfattat vad det handlar om är att man oftast delar in bilden i tre delar nedifrån och upp. Längst ned är förgrunden och den delen är oftast närmast fotografen. Sedan har man mellangrunden som oftast är mittenpartiet på bilden och ligger bakom förgrunden. Den här delen är oftast tom och kan bestå av en ren yta som tex vatten i en sjö eller havet som i min bild här nedan. Längst upp i bilden kommer sedan bakgrunden och det vanligaste som brukar finnas där är himlen eller en mäktig bergskedja.

Create depth in the image.

When I look back at my pictures for this week, and also last week, in my Photographic Steps I see that I have worked on trying to get depth and perspective in the pictures. The most common trick I have used has been foreground, middleground and background. But I have also used central perspectives and size ratios.

This with composition in photographs, I started thinking about already in the late 80’s with my first camera in my hands as a 15-year-old. The camera was an Olympus OM10 that I simply seized from my dad.

Olympus OM10
My first camera!
Bild av SplitShire från Pixabay

At the library in Strängnäs, I got hold of Ulf Sjöstedt’s book Photocomposition, which was published in 1984. A very clear and pedagogical book that showed the way to lines and movements in photographic images. I studied it inside and out and some theories I did not understand at all but at least tried to apply them to my pictures. It ended with me actually holding a study circle with grants from Studiefrämjandet (an adult education association) with that book as study literature. Then, of course, only my closest friends were participants, but in any case. We finished the course by going to Dalarna and taking black and white winter pictures!

Foreground, middleground and background

Then there was almost only one book in Swedish on the subject, but now, there are tons of how in the subject composition online, so if you are interested, just search.

But briefly what it is about is that you usually divide the image into three parts from the bottom up. At the bottom is the foreground and that part is usually closest to the photographer. Then you have the middle ground, which is usually the middle part of the picture and is behind the foreground. This part is usually empty and can consist of a clean surface such as water in a lake or the sea as in my picture below. At the top of the picture is the background and the most common thing there is usually the sky or a mighty mountain range.

Foreground, middleground and background!
Nikon D7000
f8 1/320s ISO100 80mm
12 July 2020 at 14.48
Lumparn, The Åland Islands

För att få harmoni i detta så använder man sig oftast av tredjedelsregeln, vilken säger att varje del ska bestå av en tredjedel av bildens yta.

Men alla fotografiska regler är till för att brytas så använd detta som en grund och experimentera sedan tills det känns rätt för dig och bilden uttrycker det som du vill förmedla.

Hittar jag inte rätt på en gång i en bild, så brukar jag ta hjälp av de hjälplinjer som finns i bildredigeringsprogrammet Raw Therapee, som jag använder, under modulen Beskär. Mer om Raw Therapee kan du hitta i min blogg Go for RAW.

To get harmony in this, you usually use the rule of thirds, which says that each part must consist of one third of the surface of the image.

But all photographic rules are there to be broken, so use this as a basis and then experiment until it feels right for you and the image expresses what you want to convey.

If I do not find the right cropping in an image at once, I usually use the help lines in the photo editing program Raw Therapee, which I use, under the module Crop. You can find more about Raw Therapee in my blog Go for RAW.

Södragatan, Mariehamn, The Åland Islands
Nikon D7000
f5,6 1/25s ISO1600 130mm
6 July 2020 at

Perspektiv och storleksförhållanden

I bilden på Södragatan i Mariehamn har jag använt mig av centralperspektiv eller också kallat enpunktsperspektiv. Alltså att alla linjer samlas i en punkt långt bort i bild.

En vanligt uppgift på bildlektionen brukar det vara att rita en sådan bild där man börjar med att rita upp en punkt på pappret (oftast i mitten) och sedan dra stödlinjer från kanten av pappret till punkten. Perspektivet förstärks genom att saker som är nära tecknas större än saker som är längre bort och då gärna samma sak som tex lyktstolpar, staketstolpar eller fönster utmed en husvägg eller som här: träd, bilar och vägmarkeringar.

Jag fick även ta flera bilder för att vara säker på att någon blev någorlunda skarp. För som ni ser så var jag nere på 1/25 sekund och med zoomen på 130 mm så fanns det alla möjligheter till skakningsoskärpa, genom att jag inte hade något stativ!

Om skakningsoskärpa kan du läsa i mina tidigare blogginlägg 5 more photo tips for real beginners och Working with 5 more photo tips for real beginners.

Perspective and size ratios

In the picture of Södragatan (Southstreet) in Mariehamn, I have used a central perspective or also called a one-point perspective. That is, all lines gather at a point far away in the image.

A common task in the picture lesson is usually to draw such a picture where you start by drawing a point on the paper (usually in the middle) and then draw guidelines from the edge of the paper to the point. The perspective is strengthened by drawing things that are close larger than things that are further away and then preferably the same thing as, for example, lampposts, fence posts or windows along a house wall or as here: trees, cars and road markings.

I also had to take several pictures to be sure that someone was reasonably sharp. As you can see, I was down in 1/25 second and with the zoom of 130 mm, there were all possibilities for shaking blur, because I did not have a tripod!

You can read about shake blur in my previous blog posts 5 more photo tips for real beginners and Working with 5 more photo tips for real beginners.

Nikon D7000
f5 1/100s ISO400 18mm
15 July 2020 at 22.22
Lumparland, The Åland Islands

Bilden ovan från Lumparland har jag också försökt skapa djup i genom att dela upp bilden i förgrund, mellangrund och bakgrund och förstärkt mellangrunden genom att göra den ljusare, med hjälp av en mörkare vinjett. Vinjett är ett bra sätt att få tittaren att se det du vill att de ska titta på och dämpa saker som kan störa ute i kanterna.

The image above from Lumparland I have also tried to create depth in by dividing the image into foreground, middleground and background and reinforced the middleground by making it lighter, using a darker vignette. Vignette is a good way to get the viewer to see what you want them to look at and dampen things that can interfere in the edges.

Nikon D7000
f4 1/60s ISO400 18mm
15 July 2020 at 21.54
Lumparland, The Åland Islands

Här är en variant på enpunktsperspektiv där punkten ligger uppe till höger i bilden och staketets stolpar visar djupet genom att upplevas mindre och mindre. Finns också en tydlig förgrund och mellangrunden blir staketet och vattnet och sist blir skogen och avslutet på staketet bakgrunden.

Here is a variant of a single-point perspective where the point is at the top right of the picture and the fence posts show the depth by being experienced smaller and smaller. There is also a clear foreground and the middle ground will be the middle of the fence and the water and finally the forest and the end of the fence will be the background.

Lämna gärna en kommentar om vad du tycker eller hur du arbetar med djup i bilden!

Feel free to leave a comment about what you think or how you work with depth in the picture!

Here are some more pictures that I took this week.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Post Navigation